(EU) 2022/731Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/731 ze dne 12. března 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1266 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických a prováděcí nařízení (EU) 2021/1267 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických

Publikováno: Úř. věst. L 136, 13.5.2022, s. 3-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. května 2022 Nabývá účinnosti: 14. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/1266; (EU) 2021/1267;

Provádí předpisy

(EU) 2016/1036; (EU) 2016/1037; (EU) 2021/1266; (EU) 2021/1267;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(ES) č. 598/2009; (ES) č. 599/2009; (EU) č. 443/2011; (EU) č. 444/2011; (EU) 2021/2157;
Původní znění předpisu

13.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 136/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/731

ze dne 12. března 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1266 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických a prováděcí nařízení (EU) 2021/1267 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 13 odst. 4 a čl. 14 odst. 5 uvedeného nařízení, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (2), a zejména na čl. 23 odst. 6 uvedeného nařízení,

s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1266 ze dne 29. července 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (3) a prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1267 ze dne 29. července 2021 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických po přezkumu před pozbytím platnosti podle článku 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 (4),

vzhledem k těmto důvodům:

1.   PLATNÁ OPATŘENÍ

1.1.   Antidumpingové clo

(1)

Nařízením (ES) č. 599/2009 (5) uložila Rada konečné antidumpingové clo v rozmezí od 0 EUR do 198 EUR za tunu z dovozu monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, obecně „bionafta“, buď v čisté formě nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, pocházejících ze Spojených států amerických (dále jen „USA“). Antidumpingové clo uložené uvedeným nařízením je zde dále označováno jako „původní antidumpingové opatření“. Na šetření, které vedlo k uložení původních antidumpingových opatření, se zde dále odkazuje jako na „původní antidumpingové šetření“.

(2)

Prováděcím nařízením Rady (EU) č. 444/2011 (6) Rada na základě šetření obcházení rozšířila konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady. Stejným nařízením Rada rovněž rozšířila konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, pocházející z USA.

(3)

V současné době jsou platnými opatřeními opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2021/1266 po přezkumu původních antidumpingových opatření před pozbytím platnosti. Platná cla jsou pevně stanovenými částkami v rozmezí od 0 EUR za tunu do 198 EUR za tunu na dovoz od vyvážejících výrobců zařazených do vzorku, 115,6 EUR za tunu na dovoz od spolupracujících společností nezařazených do vzorku a pevně stanovenou částkou ve výši 172,2 EUR za tunu na dovoz od všech ostatních společností.

(4)

V prováděcím nařízení (EU) 2021/1266 se v čl. 4 odst. 2 stanoví: „V souladu s čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036 může Komise svým rozhodnutím po konzultaci s poradním výborem přiznat dovozu od společností, jež neobcházejí antidumpingová opatření uložená v článku 1, osvobození od cla rozšířeného podle čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1.“

1.2.   Vyrovnávací cla

(5)

Nařízením (ES) č. 598/2009 (7) uložila Rada konečné vyrovnávací clo v rozmezí od 211,2 EUR do 237 EUR za tunu z dovozu monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, obecně „bionafta“, buď v čisté formě nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy nefosilního původu, pocházejících ze Spojených států amerických. Vyrovnávací clo uložené tímto nařízením je zde dále označováno jako „původní vyrovnávací opatření“. Na šetření, které vedlo k uložení původních vyrovnávacích opatření, se zde dále odkazuje jako na „původní antisubvenční šetření“.

(6)

Prováděcím nařízením (EU) č. 443/2011 (8) Rada na základě šetření obcházení rozšířila konečné vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady. Stejným nařízením Rada rovněž rozšířila konečné vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, pocházející z USA.

(7)

V současné době jsou platnými opatřeními opatření uložená prováděcím nařízením (EU) 2021/1267 po přezkumu původních vyrovnávacích opatření před pozbytím platnosti. V současnosti platná vyrovnávací cla jsou pevně stanovenými částkami v rozmezí od 211,2 EUR do 237 EUR za tunu netto na dovoz od vyvážejících výrobců.

(8)

V prováděcím nařízení (EU) 2021/1267 se v čl. 4 odst. 2 stanoví: „V souladu s čl. 23 odst. 6 nařízení (EU) 2016/1037 může Komise svým rozhodnutím po konzultaci s poradním výborem přiznat dovozu od společností, jež neobcházejí vyrovnávací opatření uložená v článku 1, osvobození od cla rozšířeného podle čl. 2 odst. 1 a čl. 3 odst. 1.

2.   POSTUP

2.1.   Žádost o osvobození

(9)

Dne 7. září 2021 obdržela Evropská komise žádost o osvobození od antidumpingových a vyrovnávacích opatření vztahujících se na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady. Žádost podala společnost Verbio Diesel Canada Corporation (dále jen „žadatel“).

(10)

Žádost obsahovala důkazy o tom, že společnost Verbio je novým vyvážejícím výrobcem a splňuje kritéria pro osvobození podle čl. 13 odst. 4 nařízení (EU) 2016/1036 (dále jen „základní antidumpingové nařízení“) a čl. 23 odst. 6 nařízení (EU) 2016/1037 (dále jen „základní antisubvenční nařízení“), konkrétně:

a)

během období šetření, na kterém se opatření zakládala, nevyvážela výrobek, který je předmětem přezkumu, do Unie;

b)

po skončení období šetření skutečně vyvážela dotčený výrobek do Unie, nebo může prokázat, že se smluvně neodvolatelně zavázala k vývozu podstatného množství do Unie;

c)

nepodílela se na praktikách obcházení.

(11)

Komise zjistila, že žádost poskytla dostatečné důkazy pro zahájení šetření podle čl. 13 odst. 4 základního antidumpingového nařízení a čl. 23 odst. 6 základního antisubvenčního nařízení, jehož cílem je určit, zda lze žadatele od rozšířených opatření osvobodit.

2.2.   Zahájení šetření

(12)

Dne 7. prosince 2021 zahájila Komise prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/2157 (9) přezkum prováděcích nařízení (EU) 2021/1266 a (EU) 2021/1267, jehož účelem je určit, zda lze žadatele od rozšířených opatření osvobodit. Stejným nařízením Komise zrušila antidumpingová cla uložená prováděcím nařízením (EU) 2021/1266, pokud jde o dovoz bionafty žadatelem, a celním orgánům bylo uloženo, aby přijaly vhodná opatření k zavedení celní evidence tohoto dovozu.

(13)

Komise vyzvala zúčastněné strany, aby se na ni za účelem účasti na přezkumném šetření obrátily. Všechny zúčastněné strany měly příležitost se k zahájení šetření vyjádřit a požádat ve lhůtě stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2021/2157 o slyšení u Komise a/nebo u úředníka pro slyšení v obchodních řízeních. Nebyly obdrženy žádné připomínky ani žádosti o slyšení.

2.3.   Výrobek, který je předmětem přezkumu

(14)

Výrobkem, který je předmětem tohoto přezkumu, jsou monoalkylestery mastných kyselin a/nebo parafínovaný plynový olej ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, obecně „bionafta“, buď v čisté formě, nebo ve formě směsi obsahující více než 20 % hmotnostních monoalkylesterů mastných kyselin a/nebo parafínovaného plynového oleje ze syntézy a/nebo hydrotermální úpravy, nefosilního původu, zasílané z Kanady bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Kanady, v současnosti kódů KN ex 1516 20 98 (kód TARIC 1516209821), ex 1518 00 91 (kód TARIC 1518009121), ex 1518 00 99 (kód TARIC 1518009921), ex 2710 19 43 (kód TARIC 2710194321), ex 2710 19 46 (kód TARIC 2710194621), ex 2710 19 47 (kód TARIC 2710194721), ex 2710 20 11 (kód TARIC 2710201121), ex 2710 20 16 (kód TARIC 2710201621), ex 3824 99 92 (kód TARIC 3824999210), ex 3826 00 10 (kód TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) a ex 3826 00 90 (kód TARIC 3826009011).

2.4.   Období přezkumného šetření

(15)

Přezkumné šetření se týkalo období od 1. dubna 2009 do 30. září 2021 (dále jen „období přezkumného šetření“).

2.5.   Šetření

(16)

Dne 7. prosince 2021 požádala Komise žadatele, aby vyplnil dotazník s cílem získat informace, které považovala pro své šetření za nezbytné. Žadatel předložil odpověď na dotazník dne 6. ledna 2022.

3.   ZJIŠTĚNÍ

(17)

Pokud jde o kritérium a), jak je uvedeno v 10. bodě odůvodnění, důkazy potvrdily, že žadatel je skutečným výrobcem bionafty v Kanadě. Společnost byla založena v roce 2019 po uzavření smlouvy o nákupu aktiv, na jejímž základě koupila stávající závod na výrobu bionafty. Šetření navíc potvrdilo, že žadatel zahájil výrobu bionafty až v srpnu 2019. Žadatel proto v době původního období šetření neexistoval a během uvedeného období (od 1. dubna 2009 do 30. června 2010) nemohl bionaftu do Unie vyvážet. Proto lze konstatovat, že žadatel splnil kritérium a).

(18)

Pokud jde o kritérium b), jak je uvedeno v 10. bodě odůvodnění, Komise na základě dokumentů předložených žadatelem zjistila, že žadatel vyvážel bionaftu do Unie v červenci 2021, tj. po skončení původního období šetření. Žadatel tedy rovněž splnil kritérium b).

(19)

Pokud jde o kritérium c) uvedené v 10. bodě odůvodnění, Komise nezjistila žádný důkaz o tom, že žadatel od svého založení v roce 2019 nakupoval bionaftu z USA a/nebo se podílel na praktikách obcházení. Komise naopak mohla na základě předložených dokumentů prokázat, že žadatel je skutečným výrobcem bionafty v Kanadě.

(20)

Komise na základě dokumentů předložených žadatelem rovněž zjistila, že žadatel není ve spojení s žádným vyvážejícím výrobcem v USA, na kterého se vztahují antidumpingová nebo vyrovnávací opatření.

(21)

Komise proto dospěla k závěru, že žadatel splňuje kritéria podle čl. 13 odst. 4 základního antidumpingového nařízení a čl. 23 odst. 6 základního antisubvenčního nařízení. Žadatel by proto měl být osvobozen od platných antidumpingových a vyrovnávacích cel v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/1266 a prováděcím nařízením (EU) 2021/1267.

(22)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/1266 a (EU) 2021/1267 by proto měla být změněna.

4.   ÚPRAVA SEZNAMU SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ VYUŽÍVAJÍ VÝJIMKU Z ROZŠÍŘENÝCH OPATŘENÍ

(23)

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním a podle čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2021/1266 a prováděcího nařízení (EU) 2021/1267 dospěla Komise k závěru, že žadatel by měl být doplněn na seznam společností, které jsou osvobozeny od antidumpingových a vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2021/1266 a prováděcím nařízením (EU) 2021/1267.

(24)

Zúčastněné strany byly informovány o záměru Komise osvobodit společnost Verbio od antidumpingových a vyrovnávacích cel uložených na bionaftu odesílanou z Kanady a byly vyzvány, aby se k tomu vyjádřily. Komise žádné připomínky neobdržela.

(25)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tabulka uvedená v čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/1266 se nahrazuje tímto:

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

Kanada

DSM Nutritional Products Canada Inc., Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Kanada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Kanada

Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Kanada

C600

Článek 2

Tabulka uvedená v čl. 2 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/1267 se nahrazuje tímto:

Země

Společnost

Doplňkový kód TARIC

Kanada

BIOX Corporation, Oakville, Ontario, Kanada

B107

Kanada

DSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, Kanada

C114

Kanada

Rothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, Kanada

B108

Kanada

Verbio Diesel Canada Corporation, Welland, Ontario, Kanada

C600

Článek 3

1)   Celním orgánům se ukládá, aby ukončily celní evidenci dovozu zavedenou v souladu s článkem 3 prováděcího nařízení (EU) 2021/2157.

2)   Na celně evidovaný dovoz není uloženo konečné clo se zpětnou působností.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 55.

(3)  Úř. věst. L 277, 2.8.2021, s. 34.

(4)  Úř. věst. L 277, 2.8.2021, s. 62.

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 599/2009 ze dne 7. července 2009 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 179, 10.7.2009, s. 26).

(6)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 444/2011 ze dne 5. května 2011, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 599/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením (ES) č. 599/2009 rozšiřuje na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu bionafty zasílané ze Singapuru (Úř. věst. L 122, 11.5.2011, s. 12).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 598/2009 ze dne 7. července 2009 o uložení konečného vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických a o konečném výběru uloženého prozatímního cla (Úř. věst. L 179, 10.7.2009, s. 1).

(8)  Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 443/2011 ze dne 5. května 2011, kterým se konečné vyrovnávací clo uložené nařízením Rady (ES) č. 598/2009 na dovoz bionafty pocházející ze Spojených států amerických rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, kterým se konečné vyrovnávací clo uložené nařízením (ES) č. 598/2009 rozšiřuje na dovoz bionafty ve formě směsi obsahující 20 % hmotnostních nebo méně bionafty pocházející ze Spojených států amerických a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu bionafty zasílané ze Singapuru (Úř. věst. L 122, 11.5.2011, s. 1).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2157 ze dne 6. prosince 2021, kterým se zahajuje přezkum prováděcích nařízení (EU) 2021/1266 a (EU) 2021/1267, kterými se konečné antidumpingové a konečné vyrovnávací clo rozšiřuje na dovoz bionafty zasílané z Kanady, bez ohledu na to, zda je u ní deklarován původ z Kanady, jehož účelem je zjistit, zda lze od těchto opatření osvobodit jednoho kanadského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce (Úř. věst. L 436, 7.12.2021, s. 28).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU