(EU) 2022/721Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/721 ze dne 10. května 2022, kterým se opravuje české znění přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 134, 11.5.2022, s. 14-14 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. května 2022 Nabývá účinnosti: 31. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 1300/2014;

Provádí předpisy

(EU) 2016/797;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

11.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/721

ze dne 10. května 2022,

kterým se opravuje české znění přílohy nařízení (EU) č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (1), a zejména na čl. 5 odst. 11 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

České znění přílohy nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 (2) obsahuje v kapitole 7 oddíle 7.2 pododdíle 7.2.1 bodě 7.2.1.1.2 prvním odstavci podbodě 1 a v druhém odstavci chyby, které mění význam ustanovení.

(2)

České znění nařízení (EU) č. 1300/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle čl. 51 odst. 1 směrnice (EU) 2016/797,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 1300/2014 se opravuje takto:

1) v kapitole 7 oddíle 7.2 pododdíle 7.2.1 bodě 7.2.1.1.2 prvním odstavci se podbod 1 nahrazuje tímto:

„1)

subjekty, které shromažďují údaje o přístupnosti týkající se aktiv, nemusí být nezávislé na subjektech pověřených každodenním řízením těchto aktiv;“

2)

v kapitole 7 oddíle 7.2 pododdíle 7.2.1 bodě 7.2.1.1.2 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Komise zpřístupní nástroj pro shromažďování údajů, jehož provozní režimy jsou popsány v technické dokumentaci uvedené v indexu 2 v dodatku O.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 138, 26.5.2016, s. 44.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. listopadu 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Úř. věst. L 356, 12.12.2014, s. 110).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU