(EU) 2022/719Nařízení Komise (EU) 2022/719 ze dne 10. května 2022 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 134, 11.5.2022, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. května 2022 Nabývá účinnosti: 31. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu

11.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/719

ze dne 10. května 2022

o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.

(2)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“) k vědeckému hodnocení a Komisi a členským státům pro informaci.

(3)

Úřad vydá k danému zdravotnímu tvrzení své stanovisko.

(4)

Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.

(5)

V návaznosti na žádost společnosti DuPont Nutrition Biosciences ApS předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska k vědeckému odůvodnění zdravotního tvrzení týkajícího se Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 (Bi-07) a přispění k lepšímu trávení laktózy (otázka č. EFSA-Q-2020-00024). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 přispívá k lepšímu trávení laktózy u osob, které laktózu špatně tráví“.

(6)

Komise, členské státy a žadatel obdrželi vědecké stanovisko úřadu k danému tvrzení (2), ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi konzumací Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 a příznivým fyziologickým účinkem (tj. zlepšením příznaků maldigesce laktózy) u osob trpících maldigescí laktózy. Vzhledem k tomu, že dané zdravotní tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006 pro zařazení na seznam schválených tvrzení platných pro Unii, nemělo by být schváleno.

(7)

V návaznosti na žádost společnosti Tchibo GmbH předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska k vědeckému zdůvodnění zdravotního tvrzení týkajícího se kávy C21 a ochrany před přerušením vláken DNA (otázka č. EFSA-Q-2019-00423). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Pravidelná konzumace kávy C21 přispívá k zachování celistvosti DNA v buňkách organismu“.

(8)

Komise, členské státy a žadatel obdrželi vědecké stanovisko úřadu k danému tvrzení (3), ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi konzumací kávy C21 a ochranou před přerušením vláken DNA. Vzhledem k tomu, že dané zdravotní tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006 pro zařazení na seznam schválených tvrzení platných pro Unii, nemělo by být schváleno.

(9)

V návaznosti na žádost společnosti NattoPharma ASA předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska k vědeckému zdůvodnění zdravotního tvrzení týkajícího se přípravku MenaQ7® a udržování elastických vlastností tepen (otázka č. EFSA-Q-2019-00229). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „MenaQ7®, vitamin K2 jako menachinon-7, zlepšuje tuhost tepen“.

(10)

Komise, členské státy a žadatel obdrželi vědecké stanovisko úřadu k danému tvrzení (4), ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi konzumací přípravku MenaQ7® a udržováním elastických vlastností tepen. Vzhledem k tomu, že dané zdravotní tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006 pro zařazení na seznam schválených tvrzení platných pro Unii, nemělo by být schváleno.

(11)

Připomínky, které Komise obdržela od společností DuPont Nutrition Biosciences ApS a Tchibo GmbH v souladu s čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 1924/2006, byly při přijímání tohoto nařízení vzaty v úvahu.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zdravotní tvrzení uvedená na seznamu v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2020;18(7):6198.

(3)  EFSA Journal 2020;18(3):6055.

(4)  EFSA Journal 2020;18(1):5949.


PŘÍLOHA

Zamítnutá zdravotní tvrzení

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 (Bi-07)

Bifidobacterium animalis subsp. lactis Bi-07 přispívá k lepšímu trávení laktózy u osob, které laktózu špatně tráví

Q-2020-00024

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Káva C21, směs čisté pražené kávy Arabica (Coffea arabica L.) bez jakýchkoli nekávových složek

Pravidelná konzumace kávy C21 přispívá k zachování celistvosti DNA v buňkách organismu

Q-2019-00423

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

MenaQ7®, vitamin K2 jako menachinon-7

MenaQ7®, vitamin K2 jako menachinon-7, zlepšuje tuhost tepen

Q-2019-00229


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU