(EU) 2022/711Nařízení Komise (EU) 2022/711 ze dne 6. května 2022 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 133, 10.5.2022, s. 12-14 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2022 Nabývá účinnosti: 30. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu

10.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/12


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/711

ze dne 6. května 2022

o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.

(2)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“) k vědeckému hodnocení a Komisi a členským státům pro informaci.

(3)

Úřad vydá k danému zdravotnímu tvrzení své stanovisko.

(4)

Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.

(5)

V návaznosti na žádost společnosti analyze & realize GmbH předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se přípravku GlycoLite™ a snižování tělesné hmotnosti (otázka č. EFSA-Q-2018-00611). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „GlycoLite™ pomáhá snižovat tělesnou hmotnost“.

(6)

Komise, členské státy a žadatel obdrželi vědecké stanovisko úřadu k danému tvrzení (2), ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů jsou vědecké důkazy nedostatečné ke zjištění příčinné souvislosti mezi konzumací vodného extraktu z bílých fazolí (fazol obecný, Phaseolus vulgaris L.) standardizovaného inhibiční aktivitou α-amylázy in vitro (GlycoLiteTM) a snižováním tělesné hmotnosti jak při nízkoenergetické dietě, tak při stravování ad libitum. Vzhledem k tomu, že zdravotní tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006 pro zařazení na seznam schválených tvrzení platných pro Unii, nemělo by být schváleno.

(7)

V návaznosti na žádost společnosti BioGaia AB předloženou podle čl. 13 odst. 5 nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se pastilek dispergovatelných v ústech obsahujících kombinaci Lactobacillus reuteri DSM 17938 a Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289 a normální funkce dásní (otázka č. EFSA-Q-2019-00383). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Pastilky obsahující Lactobacillus reuteri DSM 17938 a Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289 podporují normální funkci dásní“.

(8)

Komise, členské státy a žadatel obdrželi vědecké stanovisko úřadu k danému tvrzení (3), ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů jsou vědecké důkazy nedostatečné ke stanovení příčinného vztahu mezi konzumací pastilek dispergovatelných v ústech obsahujících kombinaci Lactobacillus reuteri DSM 17938 a Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289 a zachováním normální funkce dásní. Vzhledem k tomu, že zdravotní tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006 pro zařazení na seznam schválených tvrzení platných pro Unii, nemělo by být schváleno.

(9)

Připomínky, které Komise obdržela od společnosti analyze & realize GmbH v souladu s čl. 16 odst. 6 nařízení (ES) č. 1924/2006, byly při přijímání tohoto nařízení vzaty v úvahu.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zdravotní tvrzení uvedená na seznamu v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 13 odst. 3 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2019;17(6):5715.

(3)  EFSA Journal 2020;18(3):6004.


PŘÍLOHA

Zamítnutá zdravotní tvrzení

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

GlycoLiteTM – Proprietární standardizovaný vodný extrakt z bílých fazolí (fazol bílý, Phaseolus vulgaris L.)

GlycoLite™ pomáhá snižovat tělesnou hmotnost

Q-2018-00611

Zdravotní tvrzení podle čl. 13 odst. 5, které je založeno na nejnovějších vědeckých poznatcích a/nebo které zahrnuje požadavek na ochranu údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví

Pastilky obsahující dva kmeny Lactobacillus reuteri:

Lactobacillus reuteri DSM 17938 a Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289, přibližně stejné množství každého kmene (celkové minimální množství 1 × 108 CFU/pastilku z každého kmene bakterií)

Pastilky obsahující Lactobacillus reuteri DSM 17938 a Lactobacillus reuteri ATCC PTA 5289 podporují normální funkci dásní

Q-2019-00383


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU