(EU) 2022/710Nařízení Komise (EU) 2022/710 ze dne 6. května 2022 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 133, 10.5.2022, s. 9-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2022 Nabývá účinnosti: 30. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu

10.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/9


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/710

ze dne 6. května 2022

o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii.

(2)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA, dále jen „úřad“).

(3)

Jakmile úřad žádost obdrží, neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi a k danému zdravotnímu tvrzení vydá své stanovisko.

(4)

Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.

(5)

V návaznosti na žádost společnosti Anxiofit Ltd. předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska k vědeckému zdůvodnění zdravotního tvrzení týkajícího se přípravku Anxiofit-1 a snížení podprahové a mírné úzkosti (otázka č. EFSA-Q-2020-00032). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Anxiofit-1 snižuje podprahovou a mírnou úzkost. Podprahová a mírná úzkost jsou rizikovými faktory rozvoje úzkostných poruch a deprese.“

(6)

Komise, členské státy a žadatel obdrželi vědecké stanovisko úřadu k danému tvrzení (2), který v něm dospěl k závěru, že na základě předložených údajů nepostačovaly vědecké důkazy ke zjištění příčinné souvislosti mezi konzumací přípravku Anxiofit-1 a snížením podprahové a mírné úzkosti. Vzhledem k tomu, že dané zdravotní tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006 pro zařazení na seznam schválených tvrzení platných pro Unii, nemělo by být schváleno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zdravotní tvrzení uvedené v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2020;18(10):6264.


PŘÍLOHA

Zamítnuté zdravotní tvrzení

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení podle čl. 14 odst. 1 písm. a) o snížení rizika onemocnění

Anxiofit-1, složka potravin, která obsahuje hydroalkoholický suchý extrakt z kořene Echinacea angustifolia standardizovaný na specifický alkamidový profil

Anxiofit-1 snižuje podprahovou a mírnou úzkost. Podprahová a mírná úzkost jsou rizikovými faktory rozvoje úzkostných poruch a deprese.

EFSA-Q-2020-00032


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU