(EU) 2022/709Nařízení Komise (EU) 2022/709 ze dne 6. května 2022 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 133, 10.5.2022, s. 6-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2022 Nabývá účinnosti: 30. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  
Původní znění předpisu

10.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 133/6


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/709

ze dne 6. května 2022

o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká vývoje a zdraví dětí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1924/2006 jsou zdravotní tvrzení při označování potravin zakázána, pokud je Komise v souladu s uvedeným nařízením neschválí a nezařadí na seznam schválených tvrzení.

(2)

Nařízení (ES) č. 1924/2006 rovněž stanoví, že provozovatelé potravinářských podniků mohou podávat žádosti o schválení zdravotních tvrzení u příslušného vnitrostátního orgánu členského státu. Příslušný vnitrostátní orgán postoupí platné žádosti Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(3)

Jakmile úřad žádost obdrží, neprodleně uvědomí ostatní členské státy a Komisi a k danému zdravotnímu tvrzení vydá své stanovisko.

(4)

Komise rozhodne o schválení zdravotních tvrzení s ohledem na stanovisko úřadu.

(5)

V návaznosti na žádost společnosti H.J. Heinz Supply Chain Europe BV předloženou podle čl. 14 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1924/2006 byl úřad požádán o vydání stanoviska ke zdravotnímu tvrzení týkajícímu se výrobku Nutrimune a imunitní obrany proti patogenům v gastrointestinálním traktu a v horních cestách dýchacích (otázka č. EFSA-Q-2018-00727). Navrhované tvrzení zformuloval žadatel takto: „Nutrimune posiluje obranu imunitního systému proti patogenům v horních cestách dýchacích a gastrointestinálním traktu u malých dětí“.

(6)

Dne 15. dubna 2019 obdržela Komise a členské státy vědecké stanovisko úřadu (2), ve kterém úřad dospěl k závěru, že na základě předložených údajů jsou vědecké důkazy nedostatečné ke stanovení příčinného vztahu mezi užíváním přípravku Nutrimune (pasterizované kravské odtučněné mléko fermentované Lactobacillus paracasei CBA L74) a imunitní obranou proti patogenům v gastrointestinálním traktu a v horních cestách dýchacích malých dětí. Vzhledem k tomu, že dané tvrzení neodpovídá požadavkům stanoveným v nařízení (ES) č. 1924/2006, nemělo by být schváleno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zdravotní tvrzení uvedené v příloze tohoto nařízení se nezařadí na seznam schválených tvrzení platných pro Unii stanovený v čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1924/2006.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 404, 30.12.2006, s. 9.

(2)  EFSA Journal 2019;17(4):5656.


PŘÍLOHA

Zamítnuté zdravotní tvrzení

Žádost – příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1924/2006

Živina, látka, potravina nebo kategorie potravin

Tvrzení

Referenční číslo stanoviska EFSA

Zdravotní tvrzení podle čl. 14 odst. 1 písm. b) týkající se vývoje a zdraví dětí

Nutrimune (pasterizované kravské odstředěné mléko fermentované Lactobacillus paracasei CBA L74)

Nutrimune posiluje obranu imunitního systému proti patogenům v horních cestách dýchacích a gastrointestinálním traktu u malých dětí

Q-2018-00727


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU