(EU) 2022/695Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/695 ze dne 2. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES, pokud jde o společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravních podniků

Publikováno: Úř. věst. L 129, 3.5.2022, s. 33-36 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. května 2022 Nabývá účinnosti: 23. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 129/33


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/695

ze dne 2. května 2022,

kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES, pokud jde o společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravních podniků

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení (ES) č. 561/2006 a (EU) č. 165/2014 a směrnice 2002/15/ES, pokud jde o předpisy v sociální oblasti týkající se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 druhý pododstavce uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účinné a nákladově efektivní prosazování právních předpisů Unie v oblasti silniční dopravy má zásadní význam pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu, pracovních podmínek řidičů a sociální ochrany a zajištění spravedlivé hospodářské soutěže mezi podniky silniční dopravy.

(2)

Vnitrostátní systémy hodnocení rizika zavedené členskými státy za účelem lepšího zacílení kontrol na dopravce s vysokým hodnocením rizika vycházejí z různých vnitrostátních metod výpočtu. To brání srovnatelnosti a výměně informací o bodovém hodnocení rizik v souvislosti s přeshraničním vymáháním.

(3)

Ustanovení čl. 9 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2006/22/ES vyžaduje, aby Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanovila společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravce.

(4)

Při stanovování tohoto vzorce by Komise měla zohlednit všechna porušení, která by mohla ovlivnit hodnocení rizika dopravců, což zahrnuje porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 (2), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 (3), vnitrostátních předpisů, kterými se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES (4), a porušení uvedená v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (5).

(5)

Společný vzorec by měl přihlížet k počtu, závažnosti a četnosti výskytu porušení a k výsledkům kontrol, při kterých nebyla zjištěna žádná porušení, jakož i k tomu, zda dopravce používá ve všech svých vozidlech inteligentní tachograf v souladu s kapitolou II nařízení (EU) č. 165/2014.

(6)

Společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika podniku by měl významně přispět k harmonizaci postupů prosazování práva v celé Unii tím, že zajistí, aby se se všemi řidiči a dopravci zacházelo stejně, pokud jde o kontroly a sankce podle platných pravidel Unie.

(7)

Pokud opatření stanovená tímto nařízením zahrnují zpracování osobních údajů, měla by se provádět v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů a soukromí, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (6) a popřípadě směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES (7).

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) č. 165/2014,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravního podniku a požadavky na jeho uplatňování jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 91, 29.3.2019, s. 45.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 (Úř. věst. L 102, 11.4.2006, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. L 60, 28.2.2014, s. 1).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/15/ES ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě (Úř. věst. L 80, 23.3.2002, s. 35).

(5)  Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES (Úř. věst. L 300, 14.11.2009, s. 51).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).


PŘÍLOHA

SPOLEČNÝ VZOREC PRO VÝPOČET HODNOCENÍ RIZIKA DOPRAVNÍCH PODNIKŮ A POŽADAVKY NA JEHO UPLATŇOVÁNÍ

1)

Celkové hodnocení rizika dopravního podniku se vypočítá podle tohoto společného vzorce:

Image 1

Kde:

R

celkové hodnocení rizika dopravce

n

počet porušení daného typu na individuální kontrolu (všechny druhy kontrol).

i

individuální kontrola

v

vážené skóre podle typu/závažnosti protiprávního jednání (MI/SI/VSI/MSI)

MSI

„most serious infringement“ (nejvážnější porušení)

VSI

„very serious infringement“ (velmi závažné porušení)

SI

„serious infringement“ (závažné porušení)

MI

„minor infringement“ (méně závažné porušení)

N

počet vozidel kontrolovaných během individuální kontroly

r

celkový počet kontrol dopravce

g

vážení pro použití inteligentního tachografu podle kapitoly II nařízení (EU) č. 165/2014

2)

Při použití společného vzorce se použijí tyto zásady a prvky:

3)

Doba, po kterou je protiprávní jednání započítáno do vzorce, činí dva roky.

4)

Dopravci jsou na základě svého skóre zařazeni do těchto rizikových pásem:

provozovatelé, u nichž nebyly provedeny žádné kontroly (šedé pásmo)

0–100 bodů: provozovatelé s nízkým rizikem (zelené pásmo)

101–200 bodů: provozovatelé se středním rizikem (oranžové pásmo)

201 bodů nebo více: provozovatelé s vysokým rizikem (červené pásmo)

5)

Vážené skóre individuální kontroly („i“) se vypočítá použitím následujících vážených skóre faktorů („v“) podle druhu porušení:

 

MI = 1

 

SI = 10

 

VSI = 30

 

MSI = 90

6)

Konečné hodnocení rizika dopravce zohlední celkový počet provedených kontrol („r“) jak na silnici, tak v jeho provozovnách, včetně kontrol, při nichž nebyla zjištěna žádná porušení.

7)

Kontroly, při nichž nebyla zjištěna žádná porušení, se zaznamenávají s nulou bodů.

8)

Vážené skóre individuální kontroly zohlední všechna zkontrolovaná vozidla („N“).

9)

Datum porušení, které je zohledněno ve společném vzorci, se považuje za datum, kdy se porušení stalo definitivní, tj. již není předmětem přezkumu. Porušení se do vzorce započítávají pouze jednou.

10)

Pokud kontrola v prostorách dopravce zjistí, že celý jeho vozový park je vybaven inteligentním tachografem podle kapitoly II nařízení (EU) č. 165/2014, vynásobí se jeho konečné skóre koeficientem 0,9 („g“).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU