(EU) 2022/692Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 ze dne 16. února 2022, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 129, 3.5.2022, s. 1-17 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 16. února 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. května 2022 Nabývá účinnosti: 23. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.5.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 129/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/692

ze dne 16. února 2022,

kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (1), a zejména na čl. 37 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Tabulka 3 v části 3 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 obsahuje seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I uvedeného nařízení.

(2)

Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) byly v souladu s článkem 37 nařízení (ES) č. 1272/2008 předloženy návrhy na zavedení harmonizované klasifikace a označení některých látek a na aktualizaci nebo zrušení harmonizovaných klasifikací a označení některých jiných látek. Poté, co Výbor pro posuzování rizik (RAC) agentury zohlednil připomínky zúčastněných stran, přijal k těmto návrhům následující stanoviska (2):

stanovisko ze dne 5. prosince 2019 pro silanamin, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, produkty hydrolýzy s oxidem křemičitým; pyrogenní syntetický amorfní oxid křemičitý v nanoformě s povrchovou úpravou,

stanovisko ze dne 4. května 2020 pro cyfluthrin (ISO), [(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát,

stanovisko ze dne 4. května 2020 pro β-cyfluthrin (ISO); reakční směs: rel-(R)-kyan(4-fluor-3-fenoxyfenyl)methyl-(1S,3S)-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát a rel-(R)-kyan(4-fluor-3-fenoxyfenyl)methyl- (1S,3R)-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát,

stanovisko ze dne 4. května 2020 pro acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N’-kyan-N-methylethanimidamid; (E)-N 1-[(6-chlor-3-pyridyl)methyl]-N 2-kyan-N 1-methylacetamidin,

stanovisko ze dne 11. června 2020 pro tellur,

stanovisko ze dne 11. června 2020 pro oxid telluričitý,

stanovisko ze dne 11. června 2020 pro tribromderivát 2,2-dimethylpropan-1-olu; 3-brom-2,2-bis(brommethyl)propan-1-ol,

stanovisko ze dne 11. června 2020 pro piperonylbutoxid (ISO); 5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3-benzodioxol,

stanovisko ze dne 11. června 2020 pro benzofenon,

stanovisko ze dne 11. června 2020 pro exo-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]hept-2-yl-akrylát; isobornyl-akrylát,

stanovisko ze dne 11. června 2020 pro daminozid (ISO); 4-(2,2-dimethylhydrazino)-4-oxobutanovou kyselinu; N-(dimethylamino)sukcinamovou kyselinu,

stanovisko ze dne 11. června 2020 pro klofentezin (ISO); 3,6-bis(o-chlorfenyl)-1,2,4,5-tetrazin,

stanovisko ze dne 11. června 2020 pro fluopikolid (ISO); 2,6-dichlor-N-[3-chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]methylbenzamid,

stanovisko ze dne 11. června 2020 pro trichlorsilan,

stanovisko ze dne 11. června 2020 pro 2-ethylhexanovou kyselinu a její soli,

stanovisko ze dne 11. června 2020 ohledně opětovného posouzení vývojové toxicity {[(karboxymethyl)imino]bis(ethylennitrilo)}tetraoctové kyseliny a jejích pentasodných a pentadraselných solí na žádost Evropské komise,

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro dibutylcín-bis(2-ethylhexanoát),

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro dibutylcín-diacetát,

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro tetraoxid barnato-diboritý,

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro chinoklamin (ISO); 2-amino-3-chlor-1,4-naftochinon,

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro 4,4’-oxydi(benzensulfonohydrazid),

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro toluen-4-sulfonohydrazid,

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro theofylin; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion,

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro 1,3-bis(1-isokyanato-1-methylethyl)benzen; [m-TMXDI],

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro 1,3-bis(isokyanatomethyl)benzen; [m-XDI],

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro 2,4,6-triisopropyl-m-fenylen-diisokyanát,

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro triamid kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečné,

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro kumen,

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro 2-ethyl-2-{[(1-oxoallyl)oxy]methyl}propan-1,3-diyl-diakrylát; 2,2-bis(akryloyloxymethyl)butyl-akrylát; trimethylolpropan-triakrylát,

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro 1,5-diisokyanatonaftalen [obsahující < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm],

stanovisko ze dne 17. září 2020 pro 1,5-diisokyanatonaftalen [obsahující ≥ 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm],

stanovisko ze dne 8. října 2020 pro bromid amonný,

stanovisko ze dne 8. října 2020 pro 2,4,6-tri-terc-butylfenol,

stanovisko ze dne 8. října 2020 pro pyridalyl (ISO); 2,6-dichlor-4-(3,3-dichlorallyloxy)fenyl{3-[5-(trifluormethyl)-2-pyridyloxy]propyl}ether,

stanovisko ze dne 8. října 2020 pro pyridin-2-thiol-1-oxid, sodnou sůl; sodnou sůl pyrithionu; pyrithion sodný,

stanovisko ze dne 8. října 2020 pro N-(5-chlor-2-isopropylbenzyl)-N-cyklopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-karboxamid; isoflucypram,

stanovisko ze dne 8. října 2020 pro 2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylenglykolmonomethylether,

stanovisko ze dne 8. října 2020 pro 4,4′-isopropylidendifenol; bisfenol A,

stanovisko ze dne 8. října 2020 pro pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xyliden,

stanovisko ze dne 8. října 2020 pro dimoxystrobin (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimethylfenoxy)methyl]fenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylacetamid; (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamid,

stanovisko ze dne 10. prosince 2020 pro 4,4’-sulfonyldifenol; bisfenol S,

stanovisko ze dne 10. prosince 2020 pro 2-{N-ethyl-4-[(5-nitrothiazol-2-yl)azo]-m-toluidino}ethyl-acetát; C.I. Disperse Blue 124,

stanovisko ze dne 10. prosince 2020 pro kyselinu perfluorheptanovou; kyselinu tridekafluorheptanovou,

stanovisko ze dne 10. prosince 2020 pro methyl-N-(isopropoxykarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorfenyl)-β-alaninát; valifenalát,

stanovisko ze dne 10. prosince 2020 pro 6-[alkyl-(C12-C18, rozvětvené, nenasycené)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanovou kyselinu, sodné a tris(2-hydroxyethyl)amonné soli,

stanovisko ze dne 10. prosince 2020 pro 6-[alkyl-(C10-C13, rozvětvené, nenasycené)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanovou kyselinu,

stanovisko ze dne 10. prosince 2020 pro 6-[alkyl-(C12-C18, rozvětvené, nenasycené)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanovou kyselinu,

stanovisko ze dne 10. prosince 2020 pro 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin; melamin,

stanovisko ze dne 10. prosince 2020 pro reakční směs: 3-(difluormethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaftalen-5-yl]pyrazol-4-karboxamid a 3-(difluormethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaftalen-5-yl]pyrazol-4-karboxamid [relativní obsah ≥ 78 % syn-isomerů a ≤ 15 % anti-isomerů], isopyrazam,

stanovisko ze dne 10. prosince 2020 ohledně margosy, extraktu [z jader rostliny Azadirachta indica, extrahovaný vodou a dále zpracovaný organickými rozpouštědly],

stanovisko ze dne 10. prosince 2020 pro oxid vanadičný,

stanovisko ze dne 10. prosince 2020 pro bentazon (ISO), 3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazin-4-on-2,2-dioxid,

stanovisko ze dne 10. prosince 2020 ohledně opětovného posouzení nových informací o akutní inhalační toxicitě 2-butoxyethan-1-olu; ethylenglykol-monobutyl-etheru (EGBE) na žádost Evropské komise.

(3)

Byly obdrženy dodatečné informace, které zpochybnily vědecké posouzení uvedené ve stanoviscích RAC ze dne 11. června 2020 pro 2-ethylhexanovou kyselinu a její soli; ze dne 11. června 2020 ohledně opětovného posouzení vývojové toxicity {[(karboxymethyl)imino]bis(ethylennitrilo)}tetraoctové kyseliny a jejích pentasodných a pentadraselných solí na žádost Evropské komise, ze dne 8. října 2020 pro bromid amonný, ze dne 10. prosince 2020 pro oxid vanadičný, ze dne 10. prosince 2020 ohledně opětovného posouzení nových informací o akutní inhalační toxicitě 2-butoxyethan-1-olu; ethylenglykol-monobutyl-etheru (EGBE) na žádost Evropské komise a ze dne 10. prosince 2020 pro melamin.

(4)

Komise tyto dodatečné informace posoudila a neshledala je za dostatečné k tomu, aby zpochybnily vědeckou analýzu obsaženou ve stanoviscích RAC. Na základě posouzení provedeného v uvedených stanoviscích je proto vhodné zavést, aktualizovat nebo zrušit harmonizovanou klasifikaci a označení dotčených látek.

(5)

Poté, co bylo Komisi předáno stanovisko RAC, byly obdrženy dodatečné informace týkající se akutní inhalační toxicity silanaminu, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, produktů hydrolýzy s oxidem křemičitým; pyrogenního syntetického amorfního oxidu křemičitého v nanoformě s povrchovou úpravou. Klasifikace silanaminu, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, produktů hydrolýzy s oxidem křemičitým; pyrogenního syntetického amorfního oxidu křemičitého v nanoformě s povrchovou úpravou jako akutní inhalační toxicity kategorie 2, doporučená ve stanovisku RAC ze dne 5. prosince 2019, by neměla být zařazena do přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008, neboť Komise nové vědecké informace posoudila a neshledala, že by bylo nutné další posouzení RAC. Do přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 by však měla být zařazena klasifikace této látky jako STOT RE 2, doporučená ve stanovisku výboru RAC ze dne 5. prosince 2019, neboť nebyly obdrženy žádné nové informace, které by vyžadovaly další posouzení této klasifikace.

(6)

Nařízení (ES) č. 1272/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Dodržování nových nebo aktualizovaných harmonizovaných klasifikací by nemělo být požadováno ihned, jelikož dodavatelé potřebují určitou dobu na to, aby přizpůsobili označování a balení látek a směsí novým nebo aktualizovaným klasifikacím a prodali stávající zásoby, na které se vztahují předchozí regulatorní požadavky. Tato doba je rovněž nezbytná k tomu, aby dodavatelé měli dostatek času přijmout opatření nutná k zajištění trvalého dodržování dalších právních požadavků, které vznikají v důsledku změn provedených podle tohoto nařízení. Dodavatelům by však mělo být umožněno používat nové nebo aktualizované harmonizované klasifikace a odpovídajícím způsobem přizpůsobit označování a balení na dobrovolném základě před datem použitelnosti tohoto nařízení, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a aby se dodavatelům poskytla dostatečná pružnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (ES) č. 1272/2008

Příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 23. listopadu 2023.

Odchylně od druhého pododstavce tohoto článku mohou být látky a směsi klasifikovány, označovány a baleny v souladu s tímto nařízením ode dne jeho vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. února 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1.

(2)  Stanoviska jsou dostupná na této internetové stránce: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/. – Stanoviska ze dne 11. června 2020 a ze dne 10. prosince 2020 týkající se opětovného posouzení na žádost Evropské komise jsou k dispozici na této internetové stránce: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/committee-for-risk-assessment/opinions-of-the-rac-adopted-under-specific-echa-s-executive-director-requests


PŘÍLOHA

Příloha VI nařízení (ES) č. 1272/2008 se mění takto:

1)

v části 3 se tabulka 3 mění takto:

a)

vkládají se tyto položky:

Indexové číslo

Chemický název

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikace

Označení

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

Poznámky

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy výstražných symbolů a signálních slov

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti

„014-052-00-7

silanamin, 1,1,1-trimethyl-N-(trimethylsilyl)-, produkty hydrolýzy s oxidem křemičitým; pyrogenní syntetický amorfní oxid křemičitý v nanoformě s povrchovou úpravou

272-697-1

68909-20-6

STOT RE 2

H373 (plíce) (vdechování)

GHS08

Wng

H373 (plíce) (vdechování)

EUH066“

 

 

„035-005-00-7

bromid amonný

235-183-8

12124-97-9

Repr. 1B

Lact.

STOT SE 3

STOT RE 1

Eye Irrit. 2

H360FD

H362

H336

H372 (nervový systém)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H362

H336

H372 (nervový systém)

H319“

 

 

 

„050-032-00-4

dibutylcín-bis(2-ethylhexanoát)

220-481-2

2781-10-4

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (imunitní systém)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (imunitní systém)“

 

 

 

„050-033-00-X

dibutylcín-diacetát

213-928-8

1067-33-0

Muta. 2

Repr. 1B

STOT RE 1

H341

H360FD

H372 (imunitní systém)

GHS08

Dgr

H341

H360FD

H372 (imunitní systém)“

 

 

 

„052-001-00-0

tellur

236-813-4

13494-80-9

Repr. 1B

Lact.

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H360Df

H362“

 

 

 

„052-002-00-6

oxid telluričitý

231-193-1

7446-07-3

Repr. 1B

Lact.

H360Df

H362

GHS08

Dgr

H360Df

H362“

 

 

 

„056-005-00-3

tetraoxid barnato-diboritý

237-222-4

13701-59-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

Acute Tox. 3

H360FD

H332

H301

GHS08

GHS06

Dgr

H360FD

H332

H301

 

inhalační:

ATE = 1,5 mg/l (prach nebo mlha)

orální:

ATE = 100 mg/kg TH“

 

„601-097-00-8

propylbenzen

203-132-9

103-65-1

Flam. Liq. 3

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H304

H335

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H304

H335

H411“

 

 

 

„603-243-00-6

tribromderivát 2,2-dimethylpropan-1-olu; 3-brom-2,2-bis(brommethyl)propan-1-ol

253-057-0

36483-57-5; 1522-92-5

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341“

 

 

 

„604-096-00-0

piperonylbutoxid (ISO); 5-{[2-(2-butoxyethoxy)ethoxy]methyl}-6-propyl-1,3-benzodioxol

200-076-7

51-03-6

STOT SE 3

Eye Irrit. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H335

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H335

H319

H410

EUH066

M = 1

M = 1“

 

„604-097-00-6

2,4,6-tri-terc-butylfenol

211-989-5

732-26-3

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1B

H360D

H302

H373 (játra)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H302

H373 (játra)

H317

 

orální:

ATE = 500 mg/kg TH“

 

„604-098-00-1

4,4’-sulfonyldifenol; bisfenol S

201-250-5

80-09-1

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„606-153-00-5

benzofenon

204-337-6

119-61-9

Carc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350“

 

 

 

„606-154-00-0

chinoklamin (ISO); 2-amino-3-chlor-1,4-naftochinon

220-529-2

2797-51-5

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d

H302

H373 (krevní oběh, ledviny)

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361d

H302

H373 (krevní oběh, ledviny)

H319

H317

H410

 

orální:

ATE = 500 mg/kg TH

M = 10

M = 10“

 

„607-756-00-6

exo-1,7,7-trimethylbicyklo[2.2.1]hept-2-yl-akrylát; isobornyl-akrylát

227-561-6

5888-33-5

Skin Sens. 1 A

H317

GHS07

Wng

H317“

 

 

 

„607-757-00-1

daminozid (ISO); 4-(2,2-dimethylhydrazino)-4-oxobutanová kyselina; N-(dimethylamino)sukcinamová kyselina

216-485-9

1596-84-5

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351“

 

 

 

„607-758-00-7

4,4′-oxydi(benzensulfonohydrazid)

201-286-1

80-51-3

Self-react. D

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H242

H400

H410

GHS02

GHS09

Dgr

H242

H410

 

M = 1

M = 1“

 

„607-759-00-2

toluen-4-sulfonohydrazid

216-407-3

1576-35-8

Self-react. D

H242

GHS02

Dgr

H242“

 

 

 

„607-760-00-8

2-{N-ethyl-4-[(5-nitrothiazol-2-yl)azo]-m-toluidino}ethyl-acetát; C.I. Disperse Blue 124

239-203-6

15141-18-1

Skin Sens. 1 A

H317

GHS07

Wng

H317

 

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %“

 

„607-761-00-3

perfluorheptanová kyselina; tridekafluorheptanová kyselina

206-798-9

375-85-9

Repr. 1B

STOT RE 1

H360D

H372 (játra)

GHS08

Dgr

H360D

H372 (játra)“

 

 

 

„607-762-00-9

methyl-N-(isopropoxykarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorfenyl)-β-alaninát; valifenalát

-

283159-90-0

Carc. 2

Aquatic Chronic 2

H351

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H411“

 

 

 

„607-763-00-4

6-[alkyl-(C12-C18, rozvětvené, nenasycené)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanová kyselina, sodné a tris(2-hydroxyethyl)amonné soli

-

-

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360FD

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H319“

 

 

 

„607-764-00-X

6-[alkyl-(C10-C13, rozvětvené, nenasycené)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanová kyselina

-

2156592-54-8

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360FD

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H319“

 

 

 

„607-765-00-5

6-[alkyl-(C12-C18, rozvětvené, nenasycené)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanová kyselina

-

-

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD“

 

 

 

„613-341-00-0

klofentezin (ISO); 3,6-bis(o-chlorfenyl)-1,2,4,5-tetrazin

277-728-2

74115-24-5

Aquatic Chronic 1

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1“

 

„613-342-00-6

theofylin; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion

200-385-7

58-55-9

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D“

 

 

 

„613-343-00-1

pyridalyl (ISO); 2,6-dichlor-4-(3,3-dichlorallyloxy)fenyl{3-[5-(trifluormethyl)-2-pyridyloxy]propyl}ether

-

179101-81-6

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1 000

M = 100“

 

„613-344-00-7

pyridin-2-thiol-1-oxid, sodná sůl; sodná sůl pyrithionu; pyrithion sodný

223-296-5;

240-062-8

3811-73-2;

15922-78-8

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 2

H331

H311

H302

H372 (nervový systém)

H315

H319

H317

H400

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H302

H372 (nervový systém)

H315

H319

H317

H410

EUH070

inhalační:

ATE = 0,5 mg/l (prach nebo mlha)

dermální:

ATE = 790 mg/kg TH

orální:

ATE = 500 mg/kg TH

M = 100“

 

„613-345-00-2

1,3,5-triazin-2,4,6-triamin;

melamin

203-615-4

108-78-1

Carc. 2

STOT RE 2

H351

H373 (močové cesty)

GHS08

Wng

H351

H373 (močové cesty)“

 

 

 

„615-046-00-2

1,3-bis(1-isokyanato-1-methylethyl)benzen; [m-TMXDI]

220-474-4

2778-42-9

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 A

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317“

 

 

 

„615-047-00-8

1,3-bis(isokyanatomethyl)benzen; [m-XDI]

222-852-4

3634-83-1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 A

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317

 

Skin Sens. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %“

 

„615-048-00-3

2,4,6-triisopropyl-m-fenylen-diisokyanát

218-485-4

2162-73-4

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

H334

H317

GHS08

Dgr

H334

H317“

 

 

 

„615-049-00-9

1,5-diisokyanatonaftalen

[obsahující < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

221-641-4

3173-72-6

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 3

H335

H315

H319

H334

H317

H412

GHS07

GHS08

Dgr

H335

H315

H319

H334

H317

H412“

 

 

 

„615-050-00-4

1,5-diisokyanatonaftalen

[obsahující < 0,1 % hmot. částic s aerodynamickým průměrem menším než 50 μm]

221-641-4

3173-72-6

Acute Tox. 2

STOT SE 3

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Chronic 3

H330

H335

H315

H319

H334

H317

H412

GHS06

GHS08

Dgr

H330

H335

H315

H319

H334

H317

H412

 

inhalační:

ATE = 0,27 mg/l (prach nebo mlha)“

 

„616-237-00-3

fluopikolid (ISO); 2,6-dichlor-N-[3-chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]methylbenzamid

-

239110-15-7

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d“

 

 

 

„616-238-00-9

triamid kyseliny N-(2-nitrofenyl)fosforečné

477-690-9

874819-71-3

Repr. 1B

STOT RE 2

H360Fd

H373 (ledviny)

GHS08

Dgr

H360Fd

H373 (ledviny)“

 

 

 

„616-239-00-4

N-(5-chlor-2-isopropylbenzyl)-N-cyklopropyl-3-(difluormethyl)-5-fluor-1-methyl-1H-pyrazol-4-karboxamid; isoflucypram

-

1255734-28-1

Repr. 2

Acute Tox. 4

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361f

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361f

H332

H317

H410

 

inhalační:

ATE = 2,2 mg/l (prach nebo mlha)

M = 10

M = 1“

 

„616-240-00-X

reakční směs: 3-(difluormethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaftalen-5-yl]pyrazol-4-karboxamid a 3-(difluormethyl)-1-methyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tetrahydro-9-isopropyl-1,4-methanonaftalen-5-yl]pyrazol-4-karboxamid [relativní obsah ≥ 78 % syn-isomerů a ≤ 15 % anti-isomerů], isopyrazam

-

881685-58-1

Carc. 2

Repr. 1B

Skin Sens. 1B

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H351

H360D

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H317

H410

 

Repr. 1B; H360D:

C ≥ 3 %

M = 10

M = 10“

 

„650-058-00-1

Margosa, extrakt [z jader rostliny Azadirachta indica, extrahovaný vodou a dále zpracovaný organickými rozpouštědly]

283-644-7

84696-25-3

Repr. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H317

H410

 

M = 10“

 

b)

položky odpovídající indexovým číslům 014-001-00-9; 023-001-00-8; 601-024-00-X; 603-014-00-0; 603-107-00-6; 604-030-00-0; 607-111-00-9; 607-230-00-6; 607-253-00-1; 607-254-00-7; 607-734-00-6; 607-735-00-1; 607-736-00-7; 608-032-00-2; 609-042-00-X; 613-012-00-1; 616-164-00-7 se nahrazují těmito položkami:

Indexové číslo

Chemický název

Číslo ES

Číslo CAS

Klasifikace

Označení

Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

Poznámky

Kódy tříd a kategorií nebezpečnosti

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy výstražných symbolů a signálních slov

Kódy standardních vět o nebezpečnosti

Kódy doplň. standardních vět o nebezpečnosti

„014-001-00-9

trichlorsilan

233-042-5

10025-78-2

Flam. Liq. 1

Water-react. 1

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1 A

Eye Dam. 1

H224

H260

H331

H302

H314

H318

GHS02

GHS06

GHS05

Dgr

H224

H260

H331

H302

H314

EUH014

EUH029

EUH071

inhalační:

ATE = 7,6 mg/l (páry)

orální:

ATE = 1 000  mg/kg TH“

 

„023-001-00-8

oxid vanadičný

215-239-8

1314-62-1

Muta. 2

Carc. 1B

Repr. 2

Lact.

Acute Tox. 3

Acute Tox. 2

STOT SE 3

STOT RE 1

Aquatic Chronic 2

H341

H350

H361fd

H362

H301

H330

H335

H372 (dýchací cesty, vdechování)

H411

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H341

H350

H361fd

H362

H301

H330

H335

H372 (dýchací cesty, vdechování)

H411

 

inhalační:

ATE = 0,05 mg/l (prach nebo mlha)

orální:

ATE = 220 mg/kg TH“

 

„601-024-00-X

kumen

202-704-5

98-82-8

Flam. Liq. 3

Carc. 1B

Asp. Tox. 1

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H226

H350

H304

H335

H411

GHS02

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H226

H350

H304

H335

H411“

 

 

 

„603-014-00-0

2-butoxyethan-1-ol; ethylenglykol-monobutyl-ether

203-905-0

111-76-2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H331

H302

H315

H319

GHS06

Dgr

H331

H302

H315

H319

 

inhalační:

ATE = 3 mg/l (páry)

orální:

ATE = 1 200  mg/kg TH“

 

„603-107-00-6

2-(2-methoxyethoxy)ethanol; diethylenglykolmonomethylether

203-906-6

111-77-3

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %“

 

„604-030-00-0

4,4′-isopropylidendifenol; bisfenol A

201-245-8

80-05-7

Repr. 1B

STOT SE 3

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360F

H335

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H360F

H335

H318

H317

H410

 

M = 1

M = 10“

 

„607-111-00-9

2-ethyl-2-{[(1-oxoallyl)oxy]methyl}propan-1,3-diyl-diakrylát; 2,2-bis(akryloyloxymethyl)butyl-akrylát;

trimethylolpropan-triakrylát

239-701-3

15625-89-5

Carc. 2

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H315

H319

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H315

H319

H317

H410

 

M = 1

M = 1

D“

„607-230-00-6

2-ethylhexanová kyselina a její soli, s výjimkou těch, které jsou uvedeny jinde v této příloze

-

-

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D“

 

 

 

„607-253-00-1

cyfluthrin (ISO); [(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

269-855-7

68359-37-5

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H330

H300

H370 (nervový systém)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H362

H330

H300

H370 (nervový systém)

H410

 

inhalační:

ATE = 0,14 mg/l (prach nebo mlha)

orální:

ATE = 14 mg/kg TH

M = 1 000 000

M = 1 000 000 “

 

„607-254-00-7

β-cyfluthrin (ISO); reakční směs: rel-(R)-kyan(4-fluor-3-fenoxyfenyl)methyl-(1S,3S)-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát a rel-(R)-kyan(4-fluor-3-fenoxyfenyl)methyl-(1S,3R)-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

-

1820573-27-0

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT SE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H330

H300

H370 (nervový systém)

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H362

H330

H300

H370 (nervový systém)

H410

 

inhalační:

ATE = 0,081 mg/l (prach nebo mlha)

orální:

ATE = 11 mg/kg TH

M = 1 000 000

M = 1 000 000 “

 

„607-734-00-6

pentakalium-2,2‘,2“,2“‘,2“ “ -(ethan-1,2-diylnitrilo)pentaacetát

404-290-3

7216-95-7

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H360D

H332

H373 (vdechování)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (vdechování)

H319

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

inhalační:

ATE = 1,5 mg/l (prach nebo mlha)“

 

„607-735-00-1

{[(karboxymethyl)imino]bis(ethylennitrilo)}tetraoctová kyselina

200-652-8

67-43-6

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H360D

H332

H373 (vdechování)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (vdechování)

H319

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

inhalační:

ATE = 1,5 mg/l (prach nebo mlha)“

 

„607-736-00-7

pentanatrium-[(karboxylatomethyl)iminobis(ethylennitrilo)tetraacetát]

205-391-3

140-01-2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H360D

H332

H373 (vdechování)

GHS08

GHS07

Dgr

H360D

H332

H373 (vdechování)

 

Repr. 1B; H360D: C ≥ 3 %

inhalační:

ATE = 1,5 mg/l (prach nebo mlha)“

 

„608-032-00-2

acetamiprid (ISO); (1E)-N-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N’-kyan-N-methylethanimidamid; (E)-N 1-[(6-chlor-3-pyridyl)methyl]-N 2-kyan-N 1-methylacetamidin

-

135410-20-7 160430-64-8

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 1

Aquatic Acute 1

H361d

H301

H410

H400

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H361d

H301

H410

 

orální:

ATE = 140 mg/kg TH

M = 10

M = 10“

 

„609-042-00-X

pendimethalin (ISO); N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xyliden

254-938-2

40487-42-1

Repr. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H400

H410

GHS08

GSH09

Wng

H361d

H410

 

M = 100

M = 10“

 

„613-012-00-1

bentazon (ISO); 3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid

246-585-8

25057-89-0

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

H361d

H302

H319

H317

GHS08

GHS07

Wng

H361d

H302

H319

H317

 

orální: ATE = 1 600  mg/kg TH“

 

„616-164-00-7

dimoxystrobin (ISO); (2E)-2-{2-[(2,5-dimethylfenoxy)methyl]fenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylacetamid; (E)-2-(methoxyimino)-N-methyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acetamid

 

149961-52-4

Carc. 2

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H361d

H332

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H361d

H332

H410

 

inhalační:

ATE = 1,3 mg/l (prach nebo mlha)

M = 100

M = 100“

 

c)

položka odpovídající indexovému číslu 615-007-00-X se zrušuje.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU