(EU) 2022/685Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/685 ze dne 28. dubna 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o požadavky na odběr vzorků z ryb a suchozemských zvířat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 126, 29.4.2022, s. 14-17 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. dubna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. května 2022 Nabývá účinnosti: 15. prosince 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/685

ze dne 28. dubna 2022,

kterým se mění nařízení (ES) č. 333/2007, pokud jde o požadavky na odběr vzorků z ryb a suchozemských zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 34 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 333/2007 (2) stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy, které mají být použity pro kontrolu obsahu stopových prvků a kontaminujících látek z výroby v potravinách.

(2)

V části B přílohy nařízení (ES) č. 333/2007 jsou uvedena zvláštní ustanovení pro odběr vzorků z velkých ryb ve velkých šaržích a podle těchto ustanovení se vzorky odeberou ze střední části těchto ryb. Vzhledem k tomu, že to může mít na daný produkt v některých případech velký dopad, je třeba stanovit alternativní požadavky na odběr vzorků, aby byl umožněn i odběr vzorků z hlavy nebo z ocasu. Kromě toho je třeba stanovit jednotné požadavky pro tu část ryb, z níž má být vzorek odebrán, v závislosti na různé velikosti ryb, neboť tyto požadavky zajišťují lepší srovnatelnost analytických výsledků v celé Unii.

(3)

V souvislosti se pozměněnými požadavky na odběr vzorků z ryb by měla být rovněž změněna definice „šarže“ a měla by být stanovena definice „srovnatelné velikosti nebo hmotnosti“.

(4)

V příloze IV směrnice Rady 96/23/ES (3) jsou stanoveny požadavky na odběr vzorků ze suchozemských živočichů a produktů akvakultury pro analýzu reziduí a kontaminujících látek. Směrnice 96/23/ES byla zrušena nařízením (EU) 2017/625, avšak podle článku 150 uvedeného nařízení zůstává zmíněná směrnice použitelná do 14. prosince 2022. S ohledem na ukončení uvedených přechodných opatření týkajících se uplatňování směrnice 96/23/ES je třeba v nařízení (ES) č. 333/2007 takové požadavky stanovit a uplatňovat je ode dne 15. prosince 2022.

(5)

Nařízení (ES) č. 333/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 333/2007 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Příloha se použije ode dne 15. prosince 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 333/2007 ze dne 28. března 2007, kterým se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro kontrolu obsahu stopových prvků a kontaminujících látek z výroby v potravinách (Úř. věst. L 88, 29.3.2007, s. 29).

(3)  Směrnice Rady 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS (Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 10).


PŘÍLOHA

Příloha nařízení (ES) č. 333/2007 se mění takto:

1)

část A se mění takto:

a)

definice „šarže“ se nahrazuje tímto:

„šarže“: identifikovatelné množství potravinové komodity dodané ve stejném okamžiku, jež má podle úředníka jednotné vlastnosti (jako jsou původ, odrůda, druh, oblast odlovu, typ obalu, balírna, zasílatel nebo označení);“;

b)

doplňuje se nová definice, která zní:

„„srovnatelná velikost nebo hmotnost“: rozdíl ve velikosti nebo hmotnosti nepřesahuje 50 %.“;

2)

část B se mění takto:

a)

bod B.2.3 se nahrazuje tímto:

„B.2.3   Zvláštní ustanovení pro odběr vzorků z šarží sestávajících z celých ryb srovnatelné velikosti nebo hmotnosti

Počet dílčích vzorků, které mají být odebrány z šarže, je stanoven v tabulce 3. Souhrnný vzorek, který vznikne sdružením všech dílčích vzorků, činí alespoň 1 kilogram (viz bod B.2.2).

Pokud vzorkovaná šarže obsahuje malé ryby (jednotlivé ryby o hmotnosti < 1 kg), odebírá se jako dílčí vzorek k vytvoření souhrnného vzorku celá ryba. Pokud je hmotnost výsledného souhrnného vzorku větší než 3 kilogramy, mohou dílčí vzorky sestávat ze středních částí ryb tvořících souhrnný vzorek, přičemž každá tato část má hmotnost alespoň 100 g. Celá část, na niž se vztahuje maximální limit, se použije k homogenizaci vzorku.

Střední část ryby je část, v níž je těžiště. To se většinou nachází v hřbetní ploutvi (pokud ryba takovou ploutev má) nebo v polovině mezi žaberním a řitním otvorem.

Pokud vzorkovaná šarže obsahuje větší ryby (jednotlivé ryby o hmotnosti ≥ 1 kg), tvoří dílčí vzorek střední část ryby. Hmotnost každého dílčího vzorku je alespoň 100 gramů.

U ryb s průměrnou velikostí (≥ 1 kg a < 6 kg) se dílčí vzorek odebírá jako řez od páteře k břichu ve střední části ryby.

U velmi velkých ryb (≥ 6 kg) je dílčí vzorek odebrán ze svaloviny na pravé straně (pohled zpředu) hřbetu a boku ve střední části ryby. Pokud by odebrání takového kusu ze střední části způsobilo významnou hospodářskou škodu, lze za dostatečné považovat odebrání tří dílčích vzorků, z nichž každý váží alespoň 350 gramů, a to bez ohledu na velikost šarže, nebo lze případně za dostatečné považovat odebrání tří dílčích vzorků, z nichž každý váží alespoň 350 gramů, z rovnocenné části (175 gramů) svaloviny v blízkosti ocasu a svaloviny v blízkosti hlavy každé ryby, a to bez ohledu na velikost šarže.“;

b)

doplňují se nové body, které znějí:

„B.2.4   Zvláštní ustanovení pro odběr vzorků z šarží ryb sestávajících z celých ryb různé velikosti a/nebo hmotnosti

Pokud jde o strukturu vzorku, použijí se ustanovení bodu B.2.3.

Pokud převládá určitá třída/kategorie velikosti nebo hmotnosti (přibližně 80% nebo větší podíl šarže), odebere se vzorek z ryb s převládající velikostí nebo hmotností. Takový vzorek se považuje za reprezentativní pro celou šarži.

Pokud žádná konkrétní třída/kategorie velikosti nebo hmotnosti nepřevládá, zajistí se, aby ryby vybrané do vzorku byly pro danou šarži reprezentativní. Zvláštní pokyny pro takové případy jsou stanoveny v „Pokynech pro odběr vzorků z celých ryb různé velikosti a/nebo hmotnosti“. (*1)

B.2.5   Zvláštní ustanovení pro odběr vzorků z suchozemských živočichů

U masa a drobů prasat, skotu, ovcí, koz a koňovitých se odebere vzorek o hmotnosti 1 kilogramu alespoň z jednoho zvířete. Je-li třeba získat množství vzorku odpovídající 1 kilogramu, odeberou se vzorky ve stejných množstvích z více než jednoho zvířete.

U drůbežího masa se odeberou vzorky ve stejných množstvích alespoň ze tří zvířat, aby byl získán souhrnný vzorek o hmotnosti 1 kilogramu. U drůbežích drobů se odeberou vzorky ve stejných množstvích alespoň ze tří zvířat, aby byl získán souhrnný vzorek o hmotnosti 300 gramů.

U masa a drobů z farmové zvěře a volně žijících suchozemských zvířat se odebere vzorek o hmotnosti 300 gramů alespoň z jednoho zvířete. Je-li třeba získat množství vzorku odpovídající 300 gramům, odeberou se vzorky ve stejných množstvích z více než jednoho zvířete.

(*1)  https://ec.europa.eu/food/safety/chemical-safety/contaminants/sampling-and-analysis“;"

3)

bod C.2.1 se nahrazuje tímto:

„C.2.1   Předběžná opatření a všeobecné zásady

Základním požadavkem je získat reprezentativní a homogenní laboratorní vzorek, aniž by došlo k sekundární kontaminaci.

Celá část, na niž se vztahuje maximální limit, se použije k homogenizaci vzorku.

U produktů jiných než ryby se k přípravě laboratorního vzorku použije veškerý materiál vzorku, který laboratoř obdržela.

U ryb musí být veškerý materiál vzorku, který laboratoř obdržela, homogenizován. Z homogenizovaného souhrnného vzorku se k přípravě laboratorního vzorku použije reprezentativní část/množství.

Dodržení maximálních limitů stanovených v nařízení (ES) č. 1881/2006 se určuje na základě limitů zjištěných v laboratorních vzorcích.“


(*1)  https://ec.europa.eu/food/safety/chemical-safety/contaminants/sampling-and-analysis“;“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU