(EU) 2022/684Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/684 ze dne 28. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny galakto-oligosacharid (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 126, 29.4.2022, s. 10-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 28. dubna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. května 2022 Nabývá účinnosti: 19. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/10


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/684

ze dne 28. dubna 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, pokud jde o podmínky použití nové potraviny galakto-oligosacharid

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na článek 12 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie pro nové potraviny.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 zřídilo prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2) seznam Unie pro nové potraviny.

(3)

Seznam Unie stanovený v příloze prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 zahrnuje galakto-oligosacharid jako povolenou novou potravinu.

(4)

Podle článku 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (3) byl galakto-oligosacharid povolen k uvedení na trh jako nová potravina pro použití v řadě potravin, včetně počáteční a pokračovací kojenecké výživy podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (4).

(5)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/900 (5) byla povolena změna, pokud jde o podmínky použití nové potraviny galakto-oligosacharid. Zejména úroveň použití nové potraviny galakto-oligosacharid v doplňcích stravy definovaných ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (6) byla zvýšena z 0,333 kg galakto-oligosacharidu/kg doplňku stravy (33,3 %) na 0,450 kg galakto-oligosacharidu/kg doplňku stravy (45,0 %) pro běžnou populaci, s výjimkou kojenců a malých dětí.

(6)

Dne 19. listopadu 2019 podala společnost Dairy Crest Ltd trading as Saputo Dairy UK (dále jen „žadatel“) Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 žádost o změnu podmínek použití nové potraviny galakto-oligosacharid. Žadatel požádal o rozšíření použití galakto-oligosacharidu na mléčné cukrovinky, sýry a tavené sýry, máslo a pomazánky určené pro běžnou populaci.

(7)

V souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283 se Komise dne 21. prosince 2020 obrátila na Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a požádala jej, aby provedl posouzení týkající se navrhovaného rozšíření použití nové potraviny galakto-oligosacharid a vydal vědecké stanovisko.

(8)

Dne 14. září 2021 přijal úřad v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2015/2283 své vědecké stanovisko „Safety of the extension of use of galacto-oligosaccharides as a Novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (7) (Bezpečnost rozšíření použití galakto-oligosacharidu jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283).

(9)

Ve svém vědeckém stanovisku dospěl úřad k závěru, že nová potravina, která je složena z ≥ 57 % sušiny galakto-oligosacharidu, laktózy a souvisejících sacharidů, je při navrhovaném rozšíření použití v mléčných cukrovinkách, sýrech a tavených sýrech, másle a pomazánkách bezpečná, a je proto vhodné podmínky použití galakto-oligosacharidu změnit.

(10)

Informace uvedené v žádosti a stanovisko úřadu poskytují dostatečné odůvodnění k závěru, že navrhované změny podmínek použití nové potraviny jsou v souladu s článkem 9 a čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 a měly by být schváleny.

(11)

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravin (Úř. věst. L 43, 14.2.1997, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/900 ze dne 3. června 2021, kterým se povoluje změna podmínek použití nové potraviny „galakto-oligosacharid“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Úř. věst. L 197, 4.6.2021, s. 71).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).

(7)  EFSA Journal 2021;19(10):6844.


PŘÍLOHA

 

V tabulce 1 (Povolené nové potraviny) přílohy prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se položka pro „galakto-oligosacharid“ nahrazuje tímto:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Ochrana údajů

„Galakto-oligosacharid

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství (vyjádřené jako poměr kg galakto-oligosacharidu/kg konečné potraviny)

 

 

 

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES

0,333

Doplňky stravy, jak jsou definovány ve směrnici 2002/46/ES, s výjimkou kojenců a malých dětí

0,450 (odpovídá 5,4  g galakto-oligosacharidu/porci; maximálně 3 porce/den až do maximální dávky 16,2  g/den)

Mléko

0,020

Mléčné nápoje

0,030

Náhrada jídla pro regulaci hmotnosti (ve formě nápoje)

0,020

Náhražky mléčných nápojů

0,020

Jogurty

0,033

Dezerty z mléka

0,043

Mražené dezerty z mléka

0,043

Ovocné nápoje a energetické nápoje

0,021

Nápoje pro kojence nahrazující jídlo

0,012

Šťávy pro malé děti

0,025

Jogurtové nápoje pro malé děti

0,024

Dezerty pro malé děti

0,027

Snacky pro malé děti

0,143

Cereálie pro malé děti

0,027

Nápoje určené pro krytí výdajů při zvýšené svalové námaze, zejména pro sportovce

0,013

Šťáva

0,021

Ovocné náplně plněného pečiva

0,059

Ovocné přípravky

0,125

Tyčinky

0,125

Cereálie

0,125

Počáteční a pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

0,008

Mléčné cukrovinky

0,05

Sýry – tavené sýry

0,1

Máslo a roztíratelné tuky

0,1 “


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU