(EU) 2022/682Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/682 ze dne 25. února 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

Publikováno: Úř. věst. L 126, 29.4.2022, s. 4-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 25. února 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 1. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/682

ze dne 25. února 2022,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 ze dne 7. února 2018 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (1), a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.

V důsledku toho, že Spojené státy neuvedly zákon o kompenzaci trvajícího dumpingu a subvencí (Continued Dumping and Subsidy Offset Act, dále jen „CDSOA“) do souladu se svými závazky podle dohod v rámci Světové obchodní organizace (WTO), bylo podle nařízení (EU) 2018/196 uloženo dodatečné valorické clo ve výši 4,3 % na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států. V souladu s povolením WTO pozastavit používání celních koncesí vůči Spojeným státům upraví Komise každý rok rozsah pozastavení podle úrovně zrušení nebo zmenšení výhod, které v daném období způsobí CDSOA Unii. V roce 2021 byl rozsah pozastavení upraven na dodatečné valorické clo ve výši 0,1 % a nařízení (EU) 2018/196 bylo odpovídajícím způsobem změněno (2).

2.

Vyplacené částky podle CDSOA v posledním roce, za který jsou údaje k dispozici, se týkají rozdělení antidumpingových a vyrovnávacích cel vybraných v průběhu rozpočtového roku 2020 (od 1. října 2020 do 30. září 2021). Na základě údajů zveřejněných Úřadem Spojených států amerických pro cla a ochranu hranic je úroveň zrušení nebo zmenšení výhod pro Unii vypočtena na částku 3 095,94 USD.

3.

Úroveň zrušení nebo zmenšení výhod a v důsledku toho rozsah pozastavení se snížily. Úroveň pozastavení však nelze upravit na úroveň zrušení nebo zmenšení výhod přidáním nebo odebráním produktů ze seznamu v příloze I nařízení (EU) 2018/196. V důsledku toho by měla Komise v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. e) uvedeného nařízení ponechat seznam produktů z přílohy I beze změny a upravit sazbu dodatečného cla za účelem přizpůsobení rozsahu pozastavení úrovni zrušení nebo zmenšení výhod. Čtyři produkty uvedené v příloze I by proto měly zůstat na seznamu a sazba dodatečného cla by měla být pozměněna a stanovena na 0,001 %.

4.

Dopad dodatečného valorického cla ve výši 0,001 % na dovoz produktů uvedených v příloze I ze Spojených států představuje v průběhu jednoho roku hodnotu obchodu, která nepřesahuje 3 095,94 USD.

5.

Aby bylo zajištěno, že při uplatňování pozměněné sazby dodatečného dovozního cla nebude docházet k prodlevám, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost dnem svého vyhlášení.

6.

Nařízení (EU) 2018/196 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 2 nařízení (EU) 2018/196 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Na produkty pocházející ze Spojených států uvedené v příloze I tohoto nařízení se ukládá dodatečné valorické clo ve výši 0,001 % ke clům uplatňovaným podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (*1).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. února 2022

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 44, 16.2.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/704 ze dne 26. února 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 146, 29.4.2021, s. 70).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

Produkty, na které se uplatní dodatečné dovozní clo, jsou určeny osmimístnými kódy KN. Popis produktů zařazených do těchto kódů je uveden v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (1).

0710 40 00

 

Ex90031900

„obruby a obroučky z obecných kovů“

8705 10 00

 

6204 62 31

 


(1)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU