(EU) 2022/681Nařízení Rady (EU) 2022/681 ze dne 28. dubna 2022, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací

Publikováno: Úř. věst. L 126, 29.4.2022, s. 2-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. dubna 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 29. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.29.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/2


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/681

ze dne 28. dubna 2022,

kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2022/109 (1) stanovilo pro rok 2022 rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.

(2)

Nařízení (EU) 2022/109 stanovilo pro první čtvrtletí roku 2022 prozatímní kvótu Unie ve výši 4 500 tun pro loďstva Unie lovící tresku obecnou (Gadus morhua) ve vodách Svalbardu (Špicberky) a mezinárodních vodách podoblasti Mezinárodní rady pro průzkum moří (ICES) 1 a divize 2b. Nařízení Rady (EU) 2022/515 (2) prodloužilo dobu použitelnosti uvedené kvóty Unie do 30. dubna 2022.

(3)

Jelikož formální jednání s Norskem o politické dohodě týkající se rybolovu v podoblastech ICES 1 a 2 byla uzavřena, je vhodné, aby Rada stanovila kvótu Unie pro tresku obecnou ve vodách Svalbardu a v mezinárodních vodách podoblasti ICES 1 a divize 2b pro rok 2022, kterou se nahradí prozatímní kvóta Unie, jež se přestane uplatňnovat na konci dubna 2022.

(4)

Veškeré kvóty by měly být přiděleny členským státům v souladu s rozhodnutím Rady 87/277/EHS (3) a s podílem Polska na kvótě Unie a po nezbytných úpravách v důsledku vystoupení Spojeného království z Unie.

(5)

Příloha IB nařízení (EU) 2022/109 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Omezení odlovu stanovená v nařízení (EU) 2022/109 se použijí od 1. ledna 2022. Ustanovení tohoto nařízení týkající se omezení odlovu by se proto měla rovněž použít od uvedeného dne. Touto zpětnou působností není dotčena zásada právní jistoty a ochrany legitimního očekávání, neboť příslušná rybolovná práva jsou zvýšena. Z důvodu naléhavosti by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (EU) 2022/109

V příloze IB nařízení (EU) 2022/109 se čtvrtá tabulka nahrazuje tímto:

„Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

1 a 2b

(COD/1/2B.)

Německo

4 028

(1)(2)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.“

Španělsko

9 688

(1)(2)

Francie

1 775

(1)(2)

Polsko

1 829

(1)(2)

Portugalsko

2 019

(1)(2)

Ostatní členské státy

297

(1)(2)(3)

Unie

19 636

(1)(2)

 

 

 

TAC

Nepoužije se

 

(1)

Přidělením podílu na odlovu populace tresky obecné, který může Unie využívat v oblasti Špicberk a Medvědího ostrova, a na souvisejících vedlejších úlovcích tresky jednoskvrnné nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z Pařížské smlouvy z roku 1920.

(2)

Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné mohou představovat až 14 % na jedno položení sítí. Množství vedlejších úlovků tresky jednoskvrnné jsou dodatkem ke kvótě pro tresku obecnou.

(3)

Kromě Německa, Španělska, Francie, Polska a Portugalska. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (COD/1/2B_AMS).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. dubna 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Nařízení Rady (EU) 2022/109 ze dne 27. ledna 2022, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 21, 31.1.2022, s. 1).

(2)  Nařízení Rady (EU) 2022/515 ze dne 31. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2022/109, kterým se pro rok 2022 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 104, 1.4.2022, s. 1).

(3)  Rozhodnutí Rady 87/277/EHS ze dne 18. května 1987 o přidělení práv k lovu tresky v oblasti Špicberk a Medvědího ostrova a v divizi 3M podle úmluvy NAFO (Úř. věst. L 135, 23.5.1987, s. 29).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU