(EU) 2022/664Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/664 ze dne 21. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli

Publikováno: Úř. věst. L 121, 22.4.2022, s. 12-32 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. dubna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 1. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 30. června 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/12


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/664

ze dne 21. dubna 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu (1), a zejména na články 16 a 20 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (2), a zejména na články 13 a 16 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

1.   SOUVISLOSTI

(1)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1013 (3) zavedla Evropská komise (dále jen „Komise“) prozatímní ochranné opatření na určité výrobky z oceli (dále jen „prozatímní opatření“).

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1712 (4) a při uplatňování ustanovení Dohody o hospodářském partnerství mezi Jihoafrickým společenstvím pro rozvoj (dále jen „SADC“) a Evropskou unií (5) vyloučila Komise tyto země z uplatňování ochranného opatření.

(3)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2019/159 (6) zavedla Komise konečné ochranné opatření na některé výrobky z oceli (dále jen „konečné ochranné opatření“), které sestává z celních kvót pro některé výrobky z oceli (dále jen „dotčený výrobek“), jež se vztahují na 26 kategorií výrobků a jsou stanoveny na úrovních zachovávajících tradiční obchodní toky pro jednotlivé kategorie výrobků. Clo ve výši 25 % se použije pouze v případě, že tyto celní kvóty budou překročeny.

(4)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1029 (7) Komise prodloužila dobu trvání ochranného opatření do 30. června 2024.

(5)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/434 (8) upravila Komise rozdělení objemů kvót v určitých kategoriích výrobků v návaznosti na uložení zákazu dovozu výrobků z Ruska a Běloruska.

(6)

Určité země, s nimiž Unie podepsala dohodu o hospodářském partnerství (dále jen „určité země EPA“) (9), byly vyloučeny z uplatňování konečného opatření a jeho následných změn včetně jeho prodloužení. Vyloučení určitých zemí EPA z konečného ochranného opatření bylo odůvodněno ustanoveními článku 33 dohody o hospodářském partnerství. Vyloučení stanovené v dohodě o hospodářském partnerství však bylo časově omezeno a v případě určitých zemí EPA nyní vypršelo. Z tohoto důvodu a s cílem dodržet povinnost zacházení podle doložky nejvyšších výhod v souladu s pravidly WTO by určité země EPA (10) měly být zahrnuty do oblasti působnosti ochranného opatření (11).

2.   ANALÝZA

2.1   Nárůst dovozu

(7)

Údaje o dovozu z určitých zemí EPA nebyly součástí zjištění Komise o nárůstu dovozu v nařízení o konečných ochranných opatřeních (12). Jednalo se o uplatnění zásady souběžnosti (13), podle níž orgán provádějící šetření nemůže ve své analýze, zda se dovoz zvýšil, brát v potaz dovoz původu vyloučeného z uplatňování opatření.

(8)

Vzhledem k tomu, že dovoz z určitých zemí EPA již nemůže profitovat z vyloučení podle dohody o hospodářském partnerství, musí Komise znovu posoudit původní zjištění týkající se nárůstu dovozu a začlenit do posouzení údaje o dovozu z určitých zemí EPA.

(9)

Vývoj dovozu v posuzovaném období v nařízení o konečných ochranných opatřeních, aktualizovaný začleněním objemu dovozu z určitých zemí EPA, je znázorněn v následujících tabulkách: nejdříve pro dotčený výrobek (tabulka 1) a poté, v rámci doplňkové analýzy, pro jednotlivé skupiny výrobků (tabulka 2).

Tabulka 1

Objem dovozu (po zahrnutí určitých zemí EPA) a podíl na trhu

 

2013

2014

2015

2016

2017

PO

Dovoz (tisíce tun)

18 454

22 012

26 693

29 283

30 271

31 476

Index 2013=100

100

119

145

159

164

171

Podíl na trhu

12,78  %

14,48  %

16,97  %

17,97  %

18,19  %

18,88  %

Zdroj: Eurostat a odpovědi výrobního odvětví Unie na dotazník v roce 2018

(10)

V období analýzy dovoz v absolutním vyjádření vzrostl o 71 % a v relativním vyjádření při zvýšení podílu na trhu z 12,78 % na 18,88 % od roku 2013 po poslední období (PO).

Tabulka 2

Objem dovozu (po zahrnutí určitých zemí EPA) a podíl na trhu – podle skupiny výrobků

 

2013

2014

2015

2016

2017

PO

Ploché výrobky

 

 

 

 

 

 

Dovoz (tisíce tun)

12 405

14 301

18 509

20 405

20 457

20 342

Index 2013=100

100

115

149

165

165

164

Podíl na trhu

14,28  %

15,88  %

19,50  %

20,80  %

21,03  %

21,01  %

Dlouhé výrobky

 

 

 

 

 

 

Dovoz (tisíce tun)

4 039

5 308

6 042

6 560

6 474

7 913

Index 2013=100

100

131

150

162

160

196

Podíl na trhu

8,67  %

10,69  %

11,82  %

12,42  %

11,82  %

14,02  %

Trouby

 

 

 

 

 

 

Dovoz (tisíce tun)

2 010

2 403

2 142

2 317

3 339

3 221

Index 2013=100

100

120

107

115

166

160

Podíl na trhu

20,47  %

20,85  %

19,96  %

20,15  %

25,35  %

25,75  %

Zdroj: Eurostat a odpovědi výrobního odvětví Unie na dotazník v roce 2018.

(11)

Dovoz všech tří skupin výrobků (ploché výrobky, dlouhé výrobky a trouby) v období 2013–PO v absolutním vyjádření vzrostl o 64 %, 96 % a 60 %. V tomtéž období vzrostl dovoz také v relativním vyjádření, přičemž došlo ke zvýšení podílu na trhu ze 14,28 % na 21,01 %; z 8,67 % na 14,02 % a z 20,47 % na 25,75 %.

(12)

Komise proto potvrdila, že po zahrnutí dovozu z určitých zemí EPA došlo v posuzovaném období k nárůstu dovozu dotčeného výrobku, a to jak v absolutním, tak v relativním vyjádření. Ve skutečnosti je tento nárůst dovozu ještě větší než nárůst stanovený Komisí v nařízení o konečných ochranných opatřeních. Komise tak potvrdila zjištění konečného opatření, tj. že došlo k nárůstu dovozu dotčeného výrobku, a toto zjištění bylo dále potvrzeno doplňkovou analýzou provedenou u každé ze tří skupin výrobků.

2.2   Nepředvídaný vývoj

(13)

Ve 48. až 62. bodě odůvodnění nařízení o konečných ochranných opatřeních (14) Komise podrobně popsala nepředvídaný vývoj, který zjistila a který vedl k nárůstu dovozu.

(14)

Povaha tohoto nepředvídaného vývoje zahrnuje širokou škálu činností, událostí a opatření ovlivňujících trh s ocelí v celosvětovém měřítku. Doplnění určitých zemí EPA, na které připadá malý podíl na celkové úrovni světové kapacity výroby oceli (15), do analýzy proto nemůže změnit zjištění, která Komise v tomto ohledu učinila v nařízení o konečných ochranných opatřeních.

(15)

Zjištění nařízení o konečných ochranných opatřeních týkající se nepředvídaného vývoje se proto potvrzují.

2.3   Hrozba vážné újmy, příčinná souvislost a zájem Unie

(16)

Doplnění dovozu z určitých zemí EPA do analýzy v každém případě ukázalo, že úroveň nárůstu dovozu byla ještě vyšší než při absenci prvně jmenovaného dovozu. Zjištění týkající se hrozby vážné újmy, příčinné souvislosti a zájmu Unie uvedená v nařízení o konečných ochranných opatřeních jsou nadále platná.

2.4   Závěr

(17)

Vzhledem k výše uvedeným zjištěním Komise potvrdila, že po zahrnutí dovozu z určitých zemí EPA do analýzy jsou původní zjištění týkající se nárůstu dovozu, nepředvídaného vývoje, hrozby vážné újmy, příčinné souvislosti a zájmu Unie nadále platná.

3.   AKTUALIZACE SEZNAMU ROZVOJOVÝCH ZEMÍ, NA NĚŽ SE VZTAHUJÍ OPATŘENÍ

(18)

Při použití článku 18 nařízení (EU) 2015/478, který se týká rozvojových zemí, jež jsou členy WTO, Komise početně zjišťovala, zda některá z určitých zemí EPA překročila v jednotlivých kategoriích výrobků příslušnou prahovou hodnotu dovozu. Komise při svém výpočtu vycházela z údajů týkajících se souboru údajů o dovozu za rok 2019, aby byla zajištěna soudržnost s přístupem používaným u stávajícího opatření.

(19)

Změny u vyloučení rozvojových zemí jsou následující:

Jihoafrická republika je zahrnuta do opatření v kategoriích výrobků 8, 9 a 10.

4.   VÝŠE A PŘIDĚLOVÁNÍ CELNÍCH KVÓT

(20)

Na základě zahrnutí dovozu z určitých zemí EPA do opatření je třeba přezkoumat výši celních kvót pro každou kategorii výrobků a (v příslušných případech) přidělení celních kvót v souladu se zásadou souběžnosti tak, aby dostupné objemy kvót odpovídaly historickému objemu dovozu (16) ze zemí, na něž se opatření vztahuje.

(21)

Pokud jde o použitou metodiku, Komise uplatnila stejný přístup, jenž je základem pro výpočet a přidělování kvót v nařízení o konečných ochranných opatřeních, a pouze aktualizovala číselné údaje vyplývající z doplnění dovozu z určitých zemí EPA.

(22)

Základ pro výpočet objemu celních kvót byl založen na referenčním období (konkrétně průměrný dovoz v období 2015–2017). Komise proto přepočítala průměrný objem dovozu v referenčním období (17) podle kategorií výrobků, v příslušných případech včetně dovozu z určitých zemí EPA (18).

(23)

Komise přepočítala objem celních kvót tak, že k průměrnému objemu dovozu v referenčním období připočetla následná zvýšení kvót, k nimž došlo od uložení konečného ochranného opatření (19). Komise rovněž zohlednila změny kvót zavedené nařízením (EU) 2022/434.

(24)

Pro období od 1. července 2022 Komise v příslušných případech přičetla objemy kvót odpovídající dovozu určitých zemí EPA.

(25)

U čtvrtletí duben–červen 2022, jež probíhalo v době vstupu tohoto nařízení v platnost, Komise přepočítala poměrným způsobem objem kvóty, který bude v příslušných případech připočten k objemům kvót, jež byly původně dostupné v probíhajícím čtvrtletí (20), a to ode dne použitelnosti tohoto nařízení (1. května 2022) do 30. června 2022, kdy skončí stávající ochranné období (21).

(26)

Pokud jde o přidělování kvót, a s cílem určit, zda některá z určitých zemí EPA splňuje podmínky pro kvótu pro jednotlivé země (22), Komise u každé z těchto zemí (23) posoudila, zda jejich úroveň dovozu činila nejméně 5 % celkového dovozu v referenčním období (v každé kategorii výrobků).

(27)

Jak je vysvětleno výše v 20. bodě odůvodnění, příslušné prahové hodnoty stanovené v článku 18 nařízení (EU) 2015/478 překračuje pouze Jihoafrická republika, a proto se na ni nevztahuje osvobození pro rozvojové země. Komise proto posoudila situaci Jihoafrické republiky ve třech kategoriích výrobků, na něž se opatření vztahuje. Výsledek je tento:

(28)

Kategorie 8 je spravována globálně. Jihoafrická republika proto bude součástí celkové kvóty. Poměrný podíl jejího historického objemu dovozu bude připočten k celkovým objemům kvót v této kategorii. U kategorií 9 a 10 obdrží Jihoafrická republika kvóty pro jednotlivé země v souladu se svými historickými objemy dovozu.

(29)

V prováděcím nařízení, které bude zveřejněno, jakmile skončí probíhající přezkumné šetření fungování zahájené dne 17. prosince 2021, budou aktualizovány objemy celních kvót uvedené v příloze na období od 1. července 2022. Toto nařízení se použije ode dne 1. května 2022, aby byly všechny hospodářské subjekty informovány v dostatečném předstihu.

(30)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ochranná opatření zřízeným podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2015/478 a čl. 22 odst. 3 nařízení (EU) 2015/755,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2019/159 se mění takto:

1.

V příloze III se bod III.2 nahrazuje přílohou I tohoto nařízení.

2.

Příloha IV se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.

3.

Znění čl. 6 odst. 2 se nahrazuje tímto: „Opatření stanovená v článku 1 se rovněž nevztahují na Mosambik.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. května 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. dubna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu (Úř. věst. L 83, 27.3.2015, s. 16).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (Úř. věst. L 123, 19.5.2015, s. 33).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1013 ze dne 17. července 2018, kterým se zavádějí prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu určitých výrobků z oceli (Úř. věst. L 181, 18.7.2018, s. 39).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1712 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1013, kterým se zavádějí prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu určitých výrobků z oceli (Úř. věst. L 286, 14.11.2018, s. 17).

(5)  Úř. věst. L 250, 16.9.2016, s. 3.

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 ze dne 31. ledna 2019 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli (Úř. věst. L 31, 1.2.2019, s. 27) („nařízení o konečných ochranných opatřeních“).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1029 ze dne 24. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/159 za účelem prodloužení ochranného opatření na dovoz některých výrobků z oceli (Úř. věst. L 225 I, 25.6.2021, s. 1.)

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/434 ze dne 15. března 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli (Úř. věst. L 88, 16.3.2022, s. 181).

(9)  Botswana, Fidži, Ghana, Jihoafrická republika, Kamerun, Lesotho, Namibie, Pobřeží slonoviny a Svazijsko.

(10)  Určité země EPA jsou rozvojovými zeměmi a členy WTO, a proto mohou profitovat z vyloučení pro „rozvojové země“, pokud jsou splněny příslušné podmínky v souladu s pravidly EU a WTO.

(11)  To se nevztahuje na Mosambik, neboť dohoda o hospodářském partnerství se v případě Mosambiku začala prozatímně provádět dne 4. února 2018. Vyloučení podle dohody o hospodářském partnerství tedy zůstává v platnosti.

(12)  Viz 27. až 47. bod odůvodnění prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/159.

(13)  Zpráva Odvolacího orgánu, Argentina – Safeguard Measures on Imports of Footwear (WT/DS121/AB/R), 14. prosince 1999, bod 113.

(14)  Jakož i zjištění uvedená v 30. až 36. bodě odůvodnění nařízení o prozatímních opatřeních.

(15)  Viz například „OECD: Latest Developments in Steelmaking Capacity, 2021“, tabulka 6; k dispozici na adrese: https://www.oecd.org/industry/ind/latest-developments-in-steelmaking-capacity-2021.pdf

(16)  Vedle liberalizace a dalších změn kvót, k nimž mohlo dojít.

(17)  Viz 146. bod odůvodnění nařízení o konečných ochranných opatřeních.

(18)  Komise aktualizovala objem pouze u těch kategorií, u nichž byl v referenčním období evidován dovoz ze zemí SADC. Pokud v referenčním období nedošlo v dané kategorii k žádnému dovozu z těchto zemí, zůstávají objemy celních kvót pro tuto kategorii nezměněny.

(19)  Úroveň kvót byla po vstupu konečného ochranného opatření v platnost navýšena o 5 % a poté se v důsledku postupné liberalizace každého 1. července zvýšila o 3 %.

(20)  Objemy kvót, jež byly původně dostupné v tomto čtvrtletí, byly naposledy stanoveny prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/434.

(21)  Současné ochranné období se vztahuje na období od 1. července 2021 do 30. června 2022.

(22)  Viz 147. bod odůvodnění nařízení o konečných ochranných opatřeních.

(23)  Pokud nebyly pod prahovou hodnotou pro vyloučení rozvojových zemí podle článku 18 nařízení (EU) 2015/478.


PŘÍLOHA I

„III.2 –   Seznam kategorií výrobků pocházejících z rozvojových zemí, na něž se vztahují konečná opatření

Země / Skupina výrobků

1

2

3A

3B

4A

4B

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

25A

25B

26

27

28

Brazílie

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Čína

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

Indie

X

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

X

 

 

Indonésie

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Malajsie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Mexiko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Moldavsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Severní Makedonie

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

 

Jihoafrická republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Thajsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Tunisko

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Turecko

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

X

 

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X

X

X

X

Ukrajina

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

X

X

Spojené arabské emiráty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Vietnam

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Všechny ostatní rozvojové země

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X“

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA IV

IV.1 –   Objemy celních kvót

Číslo výrobku

Kategorie výrobku

Kódy KN

Rozdělení podle zemí (v příslušných případech)

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Dodatečné clo

Pořadová čísla

Od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021

Od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021

Od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

Od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022

Od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022

Od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022

Od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023

Od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023

Od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023

Od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023

Od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024

Od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024

Objem celní kvóty (v tunách netto)

Objem celní kvóty (v tunách netto)

Objem celní kvóty (v tunách netto)

1

Plechy a pásy z nelegované nebo ostatní legované oceli válcované za tepla

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 99 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

Ruská federace

416 848,18

416 848,18

407 786,27

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8966

Turecko

330 387,67

330 387,67

323 205,33

430 246,90

448 024,13

448 024,13

438 284,48

443 154,30

461 464,85

461 464,85

451 433,01

456 448,93

25  %

09.8967

Indie

169 717,08

169 717,08

166 027,58

273 178,15

284 465,51

284 465,51

278 281,48

281 373,50

292 999,48

292 999,48

286 629,92

289 814,70

25  %

09.8968

Korejská republika

135 867,52

135 867,52

132 913,87

170 592,15

177 640,79

177 640,79

173 779,03

175 709,91

182 970,01

182 970,01

178 992,40

180 981,21

25  %

09.8969

Spojené království

120 514,16

120 514,16

117 894,29

142 706,31

148 602,75

148 602,75

145 372,25

146 987,50

153 060,83

153 060,83

149 733,42

151 397,12

25  %

09.8976

Srbsko

119 634,36

119 634,36

117 033,62

151 443,06

157 700,49

157 700,49

154 272,22

155 986,36

162 431,51

162 431,51

158 900,39

160 665,95

25  %

09.8970

Ostatní země

1 020 975,90

1 020 975,90

998 780,77

1 120 627,94

1 166 931,42

1 166 931,42

1 141 563,34

1 154 247,38

1 201 939,35

1 201 939,35

1 175 810,26

1 188 874,80

25  %

 (1)

2

Plechy z nelegované oceli a ostatní legované oceli válcované za studena

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

Indie

150 937,31

150 937,31

147 656,06

149 296,69

155 465,43

155 465,43

152 085,74

153 775,59

160 129,39

160 129,39

156 648,32

158 388,85

25  %

09.8801

Korejská republika

87 540,62

87 540,62

85 637,56

86 589,09

90 166,83

90 166,83

88 206,69

89 186,76

92 871,84

92 871,84

90 852,89

91 862,36

25  %

09.8802

Spojené království

80 906,72

80 906,72

79 147,88

80 027,30

83 333,92

83 333,92

81 522,32

82 428,12

85 833,94

85 833,94

83 967,99

84 900,96

25  %

09.8977

Ukrajina

67 209,91

67 209,91

65 748,82

66 479,37

69 226,21

69 226,21

67 721,29

68 473,75

71 302,99

71 302,99

69 752,93

70 527,96

25  %

09.8803

Brazílie

43 002,88

43 002,88

42 068,04

42 535,46

44 292,97

44 292,97

43 330,08

43 811,52

45 621,76

45 621,76

44 629,98

45 125,87

25  %

09.8804

Srbsko

38 107,42

38 107,42

37 279,00

37 693,21

39 250,64

39 250,64

38 397,37

38 824,00

40 428,16

40 428,16

39 549,29

39 988,72

25  %

09.8805

Ostatní země

265 739,79

265 739,79

259 962,84

263 318,03

274 436,99

274 436,99

268 470,97

271 453,98

282 668,06

282 668,06

276 531,20

279 595,58

25  %

 (2)

3.A

Elektroplechy (jiné než s orientovanou strukturou)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10

Ruská federace

350,64

350,64

343,02

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8808

Spojené království

300,46

300,46

293,93

506,54

527,47

527,47

516,00

521,74

543,29

543,29

531,48

537,39

25  %

09.8978

Íránská islámská republika

153,51

153,51

150,17

151,91

158,18

158,18

154,75

156,46

162,93

162,93

159,39

161,16

25  %

09.8809

Korejská republika

124,95

124,95

122,24

232,64

242,25

242,25

236,98

239,62

249,52

249,52

244,09

246,81

25  %

09.8806

Ostatní země

757,52

757,52

741,05

777,65

809,79

809,79

792,18

800,98

834,08

834,08

815,95

825,01

25  %

 (3)

3.B

7225 19 90 , 7226 19 80

Ruská federace

35 467,36

35 467,36

34 696,33

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8811

Korejská republika

21 197,70

21 197,70

20 736,88

32 204,00

33 534,63

33 534,63

32 805,62

33 170,12

34 540,67

34 540,67

33 789,78

34 165,23

25  %

09.8812

Čína

16 317,74

16 317,74

15 963,01

28 320,79

29 490,97

29 490,97

28 849,86

29 170,42

30 375,70

30 375,70

29 715,36

30 045,53

25  %

09.8813

Tchaj-wan

12 242,39

12 242,39

11 976,25

22 149,74

23 064,94

23 064,94

22 563,53

22 814,23

23 756,89

23 756,89

23 240,43

23 498,66

25  %

09.8814

Ostatní země

6 343,40

6 343,40

6 205,50

7 898,74

8 225,11

8 225,11

8 046,30

8 135,71

8 471,86

8 471,86

8 287,69

8 379,78

25  %

 (4)

4.A

Pokovené plechy

Kódy TARIC: 7210410020 , 7210490020 , 7210610020 , 7210690020 , 7212300020 , 7212506120 , 7212506920 , 7225920020 , 7225990011 , 7225990022 , 7225990040 , 7225990091 , 7225990092 , 7226993010 , 7226997011 , 7226997091 , 7226997094

Korejská republika

34 726,32

34 726,32

33 971,40

34 348,86

35 768,11

35 768,11

34 990,54

35 379,32

36 841,15

36 841,15

36 040,26

36 440,70

25  %

09.8816

Indie

49 638,36

49 638,36

48 559,27

49 098,82

51 127,51

51 127,51

50 016,05

50 571,78

52 661,34

52 661,34

51 516,53

52 088,93

25  %

09.8817

Spojené království

32 719,56

32 719,56

32 008,27

32 363,92

33 701,15

33 701,15

32 968,52

33 334,83

34 712,19

34 712,19

33 957,57

34 334,88

25  %

09.8979

Ostatní země

439 629,02

439 629,02

430 071,87

435 187,30

453 341,17

453 341,17

443 485,93

448 413,55

466 939,93

466 939,93

456 794,90

461 864,50

25  %

 (5)

4.B

Kódy KN: 7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7226 99 10 Kódy TARIC: 7210410080 , 7210490080 , 7210610080 , 7210690080 , 7212300080 , 7212506180 , 7212506980 , 7225920080 , 7225990025 , 7225990095 , 7226993090 , 7226997019 , 7226997096

Čína

118 662,79

118 662,79

116 083,16

117 372,98

122 222,67

122 222,67

119 565,66

120 894,17

125 889,35

125 889,35

123 152,63

124 520,99

25  %

09.8821

Korejská republika

154 003,68

154 003,68

150 655,77

152 329,73

158 623,79

158 623,79

155 175,45

156 899,62

163 382,50

163 382,50

159 830,71

161 606,61

25  %

09.8822

Indie

70 874,00

70 874,00

69 333,27

70 103,64

73 000,22

73 000,22

71 413,26

72 206,74

75 190,23

75 190,23

73 555,66

74 372,95

25  %

09.8823

Spojené království

32 719,56

32 719,56

32 008,27

32 363,92

33 701,15

33 701,15

32 968,52

33 334,83

34 712,19

34 712,19

33 957,57

34 334,88

25  %

09.8980

Ostatní země

99 301,05

99 301,05

97 142,33

98 535,77

102 767,99

102 767,99

100 533,90

101 650,95

105 849,65

105 849,65

103 554,03

104 699,12

25  %

 (6)

5

Plechy s organickým povlakem

7210 70 80 , 7212 40 80

Indie

72 733,52

72 733,52

71 152,36

71 942,94

74 915,53

74 915,53

73 286,93

74 101,23

77 162,99

77 162,99

75 485,54

76 324,26

25  %

09.8826

Korejská republika

65 734,04

65 734,04

64 305,04

65 019,54

67 706,06

67 706,06

66 234,19

66 970,13

69 737,25

69 737,25

68 221,22

68 979,23

25  %

09.8827

Spojené království

32 273,02

32 273,02

31 571,43

31 922,23

33 241,21

33 241,21

32 518,58

32 879,90

34 238,45

34 238,45

33 494,13

33 866,29

25  %

09.8981

Tchaj-wan

21 067,46

21 067,46

20 609,47

20 838,47

21 699,48

21 699,48

21 227,76

21 463,62

22 350,47

22 350,47

21 864,59

22 107,53

25  %

09.8828

Turecko

14 544,98

14 544,98

14 228,79

14 386,89

14 981,33

14 981,33

14 655,65

14 818,49

15 430,77

15 430,77

15 095,32

15 263,05

25  %

09.8829

Ostatní země

39 845,48

39 845,48

38 979,27

39 412,50

41 041,04

41 041,04

40 148,84

40 594,94

42 272,27

42 272,27

41 353,31

41 812,79

25  %

 (7)

6

Výrobky z bílého plechu

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

Čína

102 651,92

102 651,92

100 420,36

101 536,14

105 731,48

105 731,48

103 432,97

104 582,22

108 903,42

108 903,42

106 535,96

107 719,69

25  %

09.8831

Spojené království

37 442,67

37 442,67

36 628,69

37 035,68

38 565,95

38 565,95

37 727,56

38 146,75

39 722,92

39 722,92

38 859,38

39 291,15

25  %

09.8982

Srbsko

20 605,18

20 605,18

20 157,24

20 381,21

21 223,33

21 223,33

20 761,95

20 992,64

21 860,03

21 860,03

21 384,81

21 622,42

25  %

09.8832

Korejská republika

14 904,85

14 904,85

14 580,83

14 742,84

15 352,00

15 352,00

15 018,26

15 185,13

15 812,56

15 812,56

15 468,81

15 640,68

25  %

09.8833

Tchaj-wan

12 392,30

12 392,30

12 122,90

12 257,60

12 764,07

12 764,07

12 486,59

12 625,33

13 146,99

13 146,99

12 861,18

13 004,09

25  %

09.8834

Ostatní země

34 348,50

34 348,50

33 601,80

33 975,69

35 379,80

35 379,80

34 610,67

34 995,23

36 441,19

36 441,19

35 649,00

36 045,09

25  %

 (8)

7

Kvarto plechy z nelegované a ostatní legované oceli

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60 , 7225 99 00

Ukrajina

220 959,54

220 959,54

216 156,07

256 810,19

267 421,24

267 421,24

261 607,74

264 514,49

275 443,88

275 443,88

269 455,97

272 449,93

25  %

09.8836

Korejská republika

90 484,11

90 484,11

88 517,06

96 106,51

100 077,50

100 077,50

97 901,90

98 989,70

103 079,83

103 079,83

100 838,96

101 959,39

25  %

09.8837

Ruská federace

76 413,23

76 413,23

74 752,08

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8838

Indie

50 218,77

50 218,77

49 127,06

60 949,84

63 468,21

63 468,21

62 088,47

62 778,34

65 372,26

65 372,26

63 951,12

64 661,69

25  %

09.8839

Spojené království

50 201,69

50 201,69

49 110,35

53 246,19

55 446,25

55 446,25

54 240,90

54 843,58

57 109,64

57 109,64

55 868,13

56 488,88

25  %

09.8983

Ostatní země

304 534,67

304 534,67

297 914,36

317 122,78

330 246,89

330 246,89

323 067,60

326 657,25

340 154,11

340 154,11

332 760,17

336 456,78

25  %

 (9)

8

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Ostatní země

95 423,22

95 423,22

93 348,80

98 429,19

104 566,77

104 566,77

102 293,58

103 430,17

107 686,09

107 686,09

105 415,22

106 515,59

25  %

 (10)

9

Plechy a pásy z nerezavějící oceli válcované za studena

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Korejská republika

45 936,49

45 936,49

44 937,87

45 437,18

47 314,59

47 314,59

46 286,01

46 800,30

48 734,02

48 734,02

47 674,59

48 204,31

25  %

09.8846

Tchaj-wan

42 598,45

42 598,45

41 672,39

42 135,42

43 876,40

43 876,40

42 922,57

43 399,48

45 192,69

45 192,69

44 210,24

44 701,47

25  %

09.8847

Indie

28 471,37

28 471,37

27 852,43

28 161,90

29 325,51

29 325,51

28 688,00

29 006,76

30 205,28

30 205,28

29 548,64

29 876,96

25  %

09.8848

Jihoafrická republika

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

16 426,70

25 517,94

25 517,94

24 963,20

25 240,57

26 211,66

26 211,66

25 926,75

25 926,75

 

09.8853

Spojené státy

23 164,35

23 164,35

22 660,78

22 912,56

23 859,28

23 859,28

23 340,60

23 599,94

24 575,06

24 575,06

24 040,82

24 307,94

25  %

09.8849

Turecko

19 275,63

19 275,63

18 856,60

19 066,12

19 853,90

19 853,90

19 422,30

19 638,10

20 449,52

20 449,52

20 004,97

20 227,24

25  %

09.8850

Malajsie

12 211,97

12 211,97

11 946,49

12 079,23

12 578,33

12 578,33

12 304,89

12 441,61

12 955,68

12 955,68

12 674,04

12 814,86

25  %

09.8851

Ostatní země

48 986,92

48 986,92

47 921,98

48 454,45

50 456,53

50 456,53

49 359,64

49 908,08

51 970,22

51 970,22

50 840,43

51 405,33

25  %

 (11)

10

Kvarto plechy z nerezavějící oceli válcované za tepla

7219 21 10 , 7219 21 90

Čína

4 549,32

4 549,32

4 450,42

4 499,87

4 685,80

4 685,80

4 583,94

4 634,87

4 826,38

4 826,38

4 721,46

4 773,92

25  %

09.8856

Indie

1 929,86

1 929,86

1 887,91

1 908,88

1 987,76

1 987,76

1 944,54

1 966,15

2 047,39

2 047,39

2 002,88

2 025,13

25  %

09.8857

Jihoafrická republika

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

876,19

1 361,11

1 361,11

1 331,52

1 346,31

1 398,11

1 398,11

1 382,91

1 382,91

 

09.8859

Spojené království

796,12

796,12

778,81

787,46

820,00

820,00

802,17

811,09

844,60

844,60

826,24

835,42

25  %

09.8984

Tchaj-wan

735,01

735,01

719,03

727,02

757,06

757,06

740,60

748,83

779,77

779,77

762,82

771,29

25  %

09.8858

Ostatní země

964,37

964,37

943,41

953,89

993,30

993,30

971,71

982,51

1 023,10

1 023,10

1 000,86

1 011,98

25  %

 (12)

12

Nelegovaná a ostatní legovaná tyčová ocel a lehké profily

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

Čína

109 081,26

109 081,26

106 709,93

128 399,98

133 705,30

133 705,30

130 798,66

132 251,98

137 716,46

137 716,46

134 722,62

136 219,54

25  %

09.8861

Spojené království

91 256,44

91 256,44

89 272,60

107 269,12

111 701,34

111 701,34

109 273,05

110 487,19

115 052,38

115 052,38

112 551,24

113 801,81

25  %

09.8985

Turecko

65 582,60

65 582,60

64 156,89

97 010,41

101 018,76

101 018,76

98 822,70

99 920,73

104 049,32

104 049,32

101 787,38

102 918,35

25  %

09.8862

Ruská federace

60 883,89

60 883,89

59 560,32

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8863

Švýcarsko

48 810,77

48 810,77

47 749,66

62 348,55

64 924,71

64 924,71

63 513,31

64 219,01

66 872,46

66 872,46

65 418,71

66 145,58

25  %

09.8864

Bělorusko

39 066,48

39 066,48

38 217,21

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8865

Ostatní země

49 635,42

49 635,42

48 556,39

64 249,10

66 907,49

66 907,49

65 452,98

66 180,24

68 914,69

68 914,69

67 416,67

68 165,61

25  %

 (13)

13

Betonářská ocel

7214 20 00 , 7214 99 10

Turecko

61 938,03

61 938,03

60 591,55

86 412,84

89 983,30

89 983,30

88 027,14

89 005,22

92 682,80

92 682,80

90 667,96

91 675,38

25  %

09.8866

Ruská federace

59 963,19

59 963,19

58 659,65

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8867

Ukrajina

30 321,98

30 321,98

29 662,81

40 229,55

41 891,78

41 891,78

40 981,09

41 436,43

43 148,53

43 148,53

42 210,52

42 679,53

25  %

09.8868

Bosna a Hercegovina

26 553,72

26 553,72

25 976,46

31 087,11

32 371,59

32 371,59

31 667,86

32 019,72

33 342,74

33 342,74

32 617,89

32 980,31

25  %

09.8869

Moldavská republika

19 083,72

19 083,72

18 668,86

25 981,80

27 055,33

27 055,33

26 467,17

26 761,25

27 866,99

27 866,99

27 261,19

27 564,09

25  %

09.8870

Ostatní země

115 435,69

115 435,69

112 926,22

126 179,66

131 393,24

131 393,24

128 536,86

129 965,05

135 335,03

135 335,03

132 392,97

133 864,00

25  %

 (14)

14

Tyče a lehké profily z nerezavějící oceli

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

Indie

29 368,19

29 368,19

28 729,75

29 048,97

30 249,23

30 249,23

29 591,64

29 920,44

31 156,71

31 156,71

30 479,39

30 818,05

25  %

09.8871

Spojené království

4 291,80

4 291,80

4 198,50

4 245,15

4 420,56

4 420,56

4 324,46

4 372,51

4 553,17

4 553,17

4 454,19

4 503,68

25  %

09.8986

Švýcarsko

4 224,49

4 224,49

4 132,65

4 178,57

4 351,22

4 351,22

4 256,63

4 303,92

4 481,76

4 481,76

4 384,33

4 433,04

25  %

09.8872

Ukrajina

3 262,79

3 262,79

3 191,86

3 227,33

3 360,68

3 360,68

3 287,62

3 324,15

3 461,50

3 461,50

3 386,25

3 423,87

25  %

09.8873

Ostatní země

4 760,96

4 760,96

4 657,46

4 712,47

4 908,85

4 908,85

4 802,13

4 855,49

5 056,10

5 056,10

4 946,24

5 001,14

25  %

 (15)

15

Válcovaný drát z nerezavějící oceli

7221 00 10 , 7221 00 90

Indie

6 830,52

6 830,52

6 682,03

6 756,28

7 035,44

7 035,44

6 882,49

6 958,96

7 246,50

7 246,50

7 088,97

7 167,73

25  %

09.8876

Tchaj-wan

4 404,05

4 404,05

4 308,31

4 356,18

4 536,17

4 536,17

4 437,56

4 486,86

4 672,26

4 672,26

4 570,68

4 621,47

25  %

09.8877

Spojené království

3 538,16

3 538,16

3 461,24

3 499,70

3 644,30

3 644,30

3 565,08

3 604,69

3 753,63

3 753,63

3 672,03

3 712,83

25  %

09.8987

Korejská republika

2 198,79

2 198,79

2 150,99

2 174,89

2 264,75

2 264,75

2 215,52

2 240,13

2 332,69

2 332,69

2 281,98

2 307,34

25  %

09.8878

Čína

1 489,17

1 489,17

1 456,80

1 472,98

1 533,84

1 533,84

1 500,50

1 517,17

1 579,86

1 579,86

1 545,52

1 562,69

25  %

09.8879

Japonsko

1 477,87

1 477,87

1 445,74

1 461,81

1 522,21

1 522,21

1 489,12

1 505,66

1 567,87

1 567,87

1 533,79

1 550,83

25  %

09.8880

Ostatní země

735,02

735,02

719,04

733,05

766,43

766,43

749,76

758,10

789,39

789,39

772,34

780,81

25  %

 (16)

16

Válcovaný drát z nelegované a ostatní legované oceli

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

Spojené království

140 152,62

140 152,62

137 105,82

167 756,86

174 688,36

174 688,36

170 890,78

172 789,57

179 929,01

179 929,01

176 017,51

177 973,26

25  %

09.8988

Ukrajina

98 057,92

98 057,92

95 926,23

112 798,35

117 459,03

117 459,03

114 905,57

116 182,30

120 982,80

120 982,80

118 352,74

119 667,77

25  %

09.8881

Švýcarsko

95 792,44

95 792,44

93 710,00

123 996,49

129 119,86

129 119,86

126 312,91

127 716,39

132 993,46

132 993,46

130 102,30

131 547,88

25  %

09.8882

Ruská federace

82 910,07

82 910,07

81 107,67

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8883

Turecko

80 401,71

80 401,71

78 653,85

107 758,51

112 210,95

112 210,95

109 771,59

110 991,27

115 577,28

115 577,28

113 064,73

114 321,01

25  %

09.8884

Bělorusko

65 740,76

65 740,76

64 311,61

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8885

Moldavská republika

49 274,74

49 274,74

48 203,55

63 325,02

65 941,53

65 941,53

64 508,02

65 224,77

67 919,77

67 919,77

66 443,26

67 181,51

25  %

09.8886

Ostatní země

82 000,79

82 000,79

80 218,16

111 148,75

115 741,27

115 741,27

113 225,16

114 483,21

119 213,51

119 213,51

116 621,91

117 917,71

25  %

 (17)

17

Úhelníky, tvarovky a profily ze železa nebo nelegované oceli

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

Ukrajina

28 955,05

28 955,05

28 325,59

28 640,32

29 823,70

29 823,70

29 175,36

29 499,53

30 718,41

30 718,41

30 050,62

30 384,52

25  %

09.8891

Spojené království

25 154,41

25 154,41

24 607,58

24 880,99

25 909,04

25 909,04

25 345,80

25 627,42

26 686,32

26 686,32

26 106,18

26 396,25

25  %

09.8989

Turecko

20 934,69

20 934,69

20 479,59

20 707,14

21 562,73

21 562,73

21 093,97

21 328,35

22 209,61

22 209,61

21 726,79

21 968,20

25  %

09.8892

Korejská republika

4 878,93

4 878,93

4 772,87

4 825,90

5 025,30

5 025,30

4 916,05

4 970,68

5 176,06

5 176,06

5 063,54

5 119,80

25  %

09.8893

Ostatní země

11 481,79

11 481,79

11 232,18

11 357,01

11 826,28

11 826,28

11 569,19

11 697,73

12 181,07

12 181,07

11 916,26

12 048,66

25  %

 (18)

18

Štětovnice

7301 10 00

Čína

6 477,35

6 477,35

6 336,54

6 406,94

6 671,67

6 671,67

6 526,64

6 599,15

6 871,82

6 871,82

6 722,43

6 797,13

25  %

09.8901

Spojené arabské emiráty

3 205,68

3 205,68

3 135,99

3 170,83

3 301,85

3 301,85

3 230,07

3 265,96

3 400,90

3 400,90

3 326,97

3 363,94

25  %

09.8902

Spojené království

831,30

831,30

813,23

822,27

856,24

856,24

837,63

846,93

881,93

881,93

862,75

872,34

25  %

09.8990

Ostatní země

235,91

235,91

230,78

251,89

271,80

271,80

265,89

268,84

279,87

279,87

274,11

276,83

25  %

 (19)

19

Železniční materiál

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

Spojené království

3 989,09

3 989,09

3 902,37

4 676,40

4 869,62

4 869,62

4 763,76

4 816,69

5 015,71

5 015,71

4 906,68

4 961,19

25  %

09.8991

Ruská federace

1 448,72

1 448,72

1 417,23

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8906

Turecko

1 176,71

1 176,71

1 151,13

1 424,86

1 483,74

1 483,74

1 451,48

1 467,61

1 528,25

1 528,25

1 495,03

1 511,64

25  %

09.8908

Čína

1 042,28

1 042,28

1 019,62

1 378,30

1 435,25

1 435,25

1 404,05

1 419,65

1 478,31

1 478,31

1 446,17

1 462,24

25  %

09.8907

Ostatní země

1 078,85

1 078,85

1 055,39

1 161,13

1 209,11

1 209,11

1 182,82

1 195,97

1 245,38

1 245,38

1 218,31

1 231,85

25  %

 (20)

20

Plynové trubky

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

Turecko

45 748,21

45 748,21

44 753,69

45 250,95

47 120,66

47 120,66

46 096,30

46 608,48

48 534,28

48 534,28

47 479,19

48 006,73

25  %

09.8911

Indie

17 605,35

17 605,35

17 222,62

17 413,99

18 133,51

18 133,51

17 739,30

17 936,41

18 677,52

18 677,52

18 271,48

18 474,50

25  %

09.8912

Severní Makedonie

6 502,44

6 502,44

6 361,09

6 431,76

6 697,52

6 697,52

6 551,92

6 624,72

6 898,44

6 898,44

6 748,48

6 823,46

25  %

09.8913

Spojené království

6 185,53

6 185,53

6 051,06

6 118,30

6 371,10

6 371,10

6 232,59

6 301,85

6 562,23

6 562,23

6 419,57

6 490,90

25  %

09.8992

Ostatní země

13 303,52

13 303,52

13 014,32

13 159,25

13 703,14

13 703,14

13 405,24

13 554,19

14 114,23

14 114,23

13 807,41

13 960,82

25  %

 (21)

21

Duté profily

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

Turecko

70 099,15

70 099,15

68 575,25

90 057,78

93 778,84

93 778,84

91 740,17

92 759,51

96 592,21

96 592,21

94 492,38

95 542,30

25  %

09.8916

Spojené království

42 117,25

42 117,25

41 201,66

48 031,84

50 016,45

50 016,45

48 929,14

49 472,79

51 516,94

51 516,94

50 397,01

50 956,98

25  %

09.8993

Ruská federace

23 863,04

23 863,04

23 344,27

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8917

Severní Makedonie

22 765,25

22 765,25

22 270,35

26 588,32

27 686,91

27 686,91

27 085,02

27 385,96

28 517,52

28 517,52

27 897,57

28 207,54

25  %

09.8918

Ukrajina

17 030,03

17 030,03

16 659,81

19 664,99

20 477,52

20 477,52

20 032,36

20 254,94

21 091,85

21 091,85

20 633,33

20 862,59

25  %

09.8919

Švýcarsko

14 319,90

14 319,90

14 008,60

14 697,47

15 304,75

15 304,75

14 972,04

15 138,40

15 763,90

15 763,90

15 421,20

15 592,55

25  %

09.8920

Bělorusko

14 100,50

14 100,50

13 793,96

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8921

Ostatní země

16 035,94

16 035,94

15 687,33

18 898,37

19 680,57

19 680,57

19 252,73

19 466,65

20 270,98

20 270,98

19 830,35

20 050,64

25  %

 (22)

22

Bezešvé trouby a trubky z nerezavějící oceli

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

Indie

5 442,11

5 442,11

5 323,80

5 382,95

5 605,37

5 605,37

5 483,51

5 544,44

5 773,53

5 773,53

5 648,02

5 710,78

25  %

09.8926

Ukrajina

3 407,64

3 407,64

3 333,57

3 370,60

3 509,87

3 509,87

3 433,57

3 471,72

3 615,17

3 615,17

3 536,58

3 575,87

25  %

09.8927

Spojené království

1 729,72

1 729,72

1 692,11

1 710,91

1 781,61

1 781,61

1 742,88

1 762,24

1 835,05

1 835,05

1 795,16

1 815,11

25  %

09.8994

Korejská republika

1 071,22

1 071,22

1 047,93

1 059,58

1 103,36

1 103,36

1 079,37

1 091,36

1 136,46

1 136,46

1 111,75

1 124,10

25  %

09.8928

Japonsko

996,18

996,18

974,53

985,35

1 026,07

1 026,07

1 003,76

1 014,92

1 056,85

1 056,85

1 033,88

1 045,36

25  %

09.8929

Čína

854,71

854,71

836,13

845,42

880,35

880,35

861,21

870,78

906,76

906,76

887,05

896,90

25  %

09.8931

Ostatní země

2 485,71

2 485,71

2 431,67

2 459,42

2 561,41

2 561,41

2 505,73

2 533,57

2 638,25

2 638,25

2 580,91

2 609,57

25  %

 (23)

24

Ostatní bezešvé trubky

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

Čína

31 746,88

31 746,88

31 056,73

35 138,95

36 590,84

36 590,84

35 795,39

36 193,11

37 688,57

37 688,57

36 869,25

37 278,91

25  %

09.8936

Ukrajina

24 786,28

24 786,28

24 247,45

29 370,29

30 583,83

30 583,83

29 918,97

30 251,40

31 501,35

31 501,35

30 816,54

31 158,94

25  %

09.8937

Bělorusko

13 261,51

13 261,51

12 973,22

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8938

Spojené království

10 062,86

10 062,86

9 844,10

10 716,91

11 159,72

11 159,72

10 917,12

11 038,42

11 494,51

11 494,51

11 244,63

11 369,57

25  %

09.8995

Spojené státy

7 069,32

7 069,32

6 915,64

7 713,94

8 032,67

8 032,67

7 858,04

7 945,35

8 273,64

8 273,64

8 093,78

8 183,71

25  %

09.8940

Ostatní země

37 336,95

37 336,95

36 525,28

41 065,51

43 321,77

43 321,77

42 380,00

42 850,88

44 616,65

44 616,65

43 665,67

44 131,69

25  %

 (24)

25.A

Velké svařované trubky

7305 11 00 , 7305 12 00

Ostatní země

111 953,87

111 953,87

109 520,09

110 738,79

115 315,30

115 315,30

112 808,45

114 061,88

118 774,75

118 774,75

116 192,73

117 483,73

25  %

 (25)

25.B

Velké svařované trubky

7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

Turecko

9 842,08

9 842,08

9 628,12

13 668,52

14 233,28

14 233,28

13 923,86

14 078,57

14 660,28

14 660,28

14 341,58

14 500,93

25  %

09.8971

Čína

6 657,70

6 657,70

6 512,97

7 736,73

8 056,40

8 056,40

7 881,26

7 968,83

8 298,09

8 298,09

8 117,70

8 207,89

25  %

09.8972

Ruská federace

6 610,11

6 610,11

6 466,41

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8973

Spojené království

4 473,70

4 473,70

4 376,44

5 615,03

5 847,04

5 847,04

5 719,93

5 783,49

6 022,45

6 022,45

5 891,53

5 956,99

25  %

09.8996

Korejská republika

2 620,00

2 620,00

2 563,05

2 645,14

2 754,43

2 754,43

2 694,55

2 724,49

2 837,06

2 837,06

2 775,39

2 806,23

25  %

09.8974

Ostatní země

6 076,79

6 076,79

5 944,69

6 225,60

6 485,38

6 485,38

6 344,39

6 414,89

6 679,92

6 679,92

6 534,79

6 607,31

25  %

 (26)

26

Ostatní svařované trubky

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

Švýcarsko

42 818,92

42 818,92

41 888,08

44 011,88

45 830,39

45 830,39

44 834,08

45 332,23

47 205,30

47 205,30

46 179,10

46 692,20

25  %

09.8946

Turecko

32 772,41

32 772,41

32 059,97

34 857,41

36 297,67

36 297,67

35 508,59

35 903,13

37 386,60

37 386,60

36 573,85

36 980,23

25  %

09.8947

Spojené království

10 166,27

10 166,27

9 945,26

10 644,57

11 084,39

11 084,39

10 843,42

10 963,90

11 416,92

11 416,92

11 168,73

11 292,82

25  %

09.8997

Tchaj-wan

7 907,35

7 907,35

7 735,45

8 247,50

8 588,27

8 588,27

8 401,57

8 494,92

8 845,92

8 845,92

8 653,62

8 749,77

25  %

09.8950

Čína

6 886,62

6 886,62

6 736,92

7 389,90

7 695,24

7 695,24

7 527,95

7 611,60

7 926,10

7 926,10

7 753,79

7 839,95

25  %

09.8949

Ruská federace

6 741,47

6 741,47

6 594,91

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8952

Ostatní země

21 951,80

21 951,80

21 474,59

22 697,85

23 640,36

23 640,36

23 126,44

23 383,40

24 349,53

24 349,53

23 820,35

24 084,87

25  %

 (27)

27

Tyče z nelegované oceli a ostatní legované oceli, povrchově upravené za studena

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

Ruská federace

78 539,32

78 539,32

76 831,94

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8956

Švýcarsko

18 320,25

18 320,25

17 921,98

38 599,05

40 193,91

40 193,91

39 320,13

39 757,02

41 399,73

41 399,73

40 499,73

40 949,73

25  %

09.8957

Spojené království

13 700,68

13 700,68

13 402,84

23 285,77

24 247,91

24 247,91

23 720,78

23 984,34

24 975,34

24 975,34

24 432,40

24 703,87

25  %

09.8998

Čína

13 225,35

13 225,35

12 937,85

24 633,45

25 651,27

25 651,27

25 093,64

25 372,46

26 420,81

26 420,81

25 846,45

26 133,63

25  %

09.8958

Ukrajina

10 774,36

10 774,36

10 540,13

27 802,46

28 951,22

28 951,22

28 321,85

28 636,54

29 819,76

29 819,76

29 171,51

29 495,63

25  %

09.8959

Ostatní země

10 215,52

10 215,52

9 993,44

28 881,11

30 074,44

30 074,44

29 420,65

29 747,54

30 976,67

30 976,67

30 303,27

30 639,97

25  %

 (28)

28

Drát z nelegované oceli

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

Bělorusko

59 572,65

59 572,65

58 277,59

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8961

Čína

41 943,92

41 943,92

41 032,10

72 279,33

75 265,82

75 265,82

73 629,60

74 447,71

77 523,79

77 523,79

75 838,49

76 681,14

25  %

09.8962

Ruská federace

28 067,23

28 067,23

27 457,07

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25  %

09.8963

Turecko

22 626,68

22 626,68

22 134,80

47 034,60

48 978,01

48 978,01

47 913,27

48 445,64

50 447,35

50 447,35

49 350,67

49 899,01

25  %

09.8964

Ukrajina

18 051,77

18 051,77

17 659,34

35 470,40

36 936,00

36 936,00

36 133,04

36 534,52

38 044,08

38 044,08

37 217,03

37 630,55

25  %

09.8965

Ostatní země

31 324,59

31 324,59

30 643,62

45 019,53

47 088,72

47 088,72

46 065,05

46 576,89

48 499,60

48 499,60

47 452,34

47 972,43

25  %

 (29)

IV.2 –   Objemy celkových a zbytkových celních kvót za trimestr

Číslo výrobku

Rozdělení podle zemí (v příslušných případech)

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021

Od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021

Od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

Od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022

Od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022

Od 1. 10. 2022 do 31. 12. 2022

Od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2023

Od. 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023

Od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023

Od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023

Od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2024

Od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024

Objem celní kvóty (v tunách netto)

Objem celní kvóty (v tunách netto)

Objem celní kvóty (v tunách netto)

Objem celní kvóty (v tunách netto)

Objem celní kvóty (v tunách netto)

Objem celní kvóty (v tunách netto)

Objem celní kvóty (v tunách netto)

Objem celní kvóty (v tunách netto)

Objem celní kvóty (v tunách netto)

Objem celní kvóty (v tunách netto)

Objem celní kvóty (v tunách netto)

Objem celní kvóty (v tunách netto)

1

Ostatní země

1 020 975,90

1 020 975,90

998 780,77

1 120 627,94

1 166 931,42

1 166 931,42

1 141 563,34

1 154 247,38

1 201 939,35

1 201 939,35

1 175 810,26

1 188 874,80

2

Ostatní země

265 739,79

265 739,79

259 962,84

263 318,03

274 436,99

274 436,99

268 470,97

271 453,98

282 668,06

282 668,06

276 531,20

279 595,58

3A

Ostatní země

757,52

757,52

741,05

777,65

809,79

809,79

792,18

800,98

834,08

834,08

815,95

825,01

3B

Ostatní země

6 343,40

6 343,40

6 205,50

7 898,74

8 225,11

8 225,11

8 046,30

8 135,71

8 471,86

8 471,86

8 287,69

8 379,78

4A

Ostatní země

439 629,02

439 629,02

430 071,87

435 187,30

453 341,17

453 341,17

443 485,93

448 413,55

466 939,93

466 939,93

456 794,90

461 864,50

4B

Ostatní země

99 301,05

99 301,05

97 142,33

98 535,77

102 767,99

102 767,99

100 533,90

101 650,95

105 849,65

105 849,65

103 554,03

104 699,12

5

Ostatní země

39 845,48

39 845,48

38 979,27

39 412,50

41 041,04

41 041,04

40 148,84

40 594,94

42 272,27

42 272,27

41 353,31

41 812,79

6

Ostatní země

34 348,50

34 348,50

33 601,80

33 975,69

35 379,80

35 379,80

34 610,67

34 995,23

36 441,19

36 441,19

35 649,00

36 045,09

7

Ostatní země

304 534,67

304 534,67

297 914,36

317 122,78

330 246,89

330 246,89

323 067,60

326 657,25

340 154,11

340 154,11

332 760,17

336 456,78

8

Ostatní země

95 423,22

95 423,22

93 348,80

98 429,19

104 566,77

104 566,77

102 293,58

103 430,17

107 686,09

107 686,09

105 415,22

106 515,59

9

Ostatní země

48 986,92

48 986,92

47 921,98

48 454,45

50 456,53

50 456,53

49 359,64

49 908,08

51 970,22

51 970,22

50 840,43

51 405,33

10

Ostatní země

964,37

964,37

943,41

953,89

993,30

993,30

971,71

982,51

1 023,10

1 023,10

1 000,86

1 011,98

12

Ostatní země

49 635,42

49 635,42

48 556,39

64 249,10

66 907,49

66 907,49

65 452,98

66 180,24

68 914,69

68 914,69

67 416,67

68 165,61

13

Ostatní země

115 435,69

115 435,69

112 926,22

126 179,66

131 393,24

131 393,24

128 536,86

129 965,05

135 335,03

135 335,03

132 392,97

133 864,00

14

Ostatní země

4 760,96

4 760,96

4 657,46

4 712,47

4 908,85

4 908,85

4 802,13

4 855,49

5 056,10

5 056,10

4 946,24

5 001,14

15

Ostatní země

735,02

735,02

719,04

733,05

766,43

766,43

749,76

758,10

789,39

789,39

772,34

780,81

16

Ostatní země

82 000,79

82 000,79

80 218,16

111 148,75

115 741,27

115 741,27

113 225,16

114 483,21

119 213,51

119 213,51

116 621,91

117 917,71

17

Ostatní země

11 481,79

11 481,79

11 232,18

11 357,01

11 826,28

11 826,28

11 569,19

11 697,73

12 181,07

12 181,07

11 916,26

12 048,66

18

Ostatní země

235,91

235,91

230,78

251,89

271,80

271,80

265,89

268,84

279,87

279,87

274,11

276,83

19

Ostatní země

1 078,85

1 078,85

1 055,39

1 161,13

1 209,11

1 209,11

1 182,82

1 195,97

1 245,38

1 245,38

1 218,31

1 231,85

20

Ostatní země

13 303,52

13 303,52

13 014,32

13 159,25

13 703,14

13 703,14

13 405,24

13 554,19

14 114,23

14 114,23

13 807,41

13 960,82

21

Ostatní země

16 035,94

16 035,94

15 687,33

18 898,37

19 680,57

19 680,57

19 252,73

19 466,65

20 270,98

20 270,98

19 830,35

20 050,64

22

Ostatní země

2 485,71

2 485,71

2 431,67

2 459,42

2 561,41

2 561,41

2 505,73

2 533,57

2 638,25

2 638,25

2 580,91

2 609,57

24

Ostatní země

37 336,95

37 336,95

36 525,28

41 065,51

43 321,77

43 321,77

42 380,00

42 850,88

44 616,65

44 616,65

43 665,67

44 131,69

25A

Ostatní země

111 953,87

111 953,87

109 520,09

110 738,79

115 315,30

115 315,30

112 808,45

114 061,88

118 774,75

118 774,75

116 192,73

117 483,73

25B

Ostatní země

6 076,79

6 076,79

5 944,69

6 225,60

6 485,38

6 485,38

6 344,39

6 414,89

6 679,92

6 679,92

6 534,79

6 607,31

26

Ostatní země

21 951,80

21 951,80

21 474,59

22 697,85

23 640,36

23 640,36

23 126,44

23 383,40

24 349,53

24 349,53

23 820,35

24 084,87

27

Ostatní země

10 215,52

10 215,52

9 993,44

28 881,11

30 074,44

30 074,44

29 420,65

29 747,54

30 976,67

30 976,67

30 303,27

30 639,97

28

Ostatní země

31 324,59

31 324,59

30 643,62

45 019,53

47 088,72

47 088,72

46 065,05

46 576,89

48 499,60

48 499,60

47 452,34

47 972,43

IV.3 –   Maximální objem zbytkové kvóty dostupné v posledních čtvrtletích pro země, jimž byla přidělena kvóta pro jednotlivé země

Kategorie výrobku

Nová přidělená kvóta v tunách

Od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022

Od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023

Od 1. 4. 2024 do 30. 6. 2024

1

Zvláštní režim

Zvláštní režim

Zvláštní režim

2

263 318,03

271 453,98

279 595,58

3.A

777,65

800,98

825,01

3.B

7 898,74

8 135,71

8 379,78

4.A

435 187,30

448 413,55

461 864,50

4.B

Zvláštní režim

Zvláštní režim

Zvláštní režim

5

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

6

33 975,69

34 995,23

36 045,09

7

317 122,78

326 657,25

336 456,78

8

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

9

48 454,45

49 908,08

51 405,33

10

286,17

294,75

303,59

12

38 549,46

39 708,14

40 899,37

13

32 806,71

33 790,91

34 804,64

14

2 591,86

2 670,52

2 750,63

15

542,46

560,99

577,80

16

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

17

11 357,01

11 697,73

12 048,66

18

251,89

268,84

276,83

19

1 161,13

1 195,97

1 231,85

20

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

21

3 968,66

4 088,00

4 210,63

22

1 992,13

2 052,19

2 113,75

24

41 065,51

42 850,88

44 131,69

25.A

Nepoužije se

Nepoužije se

Nepoužije se

25.B

6 225,60

6 414,89

6 607,31

26

22 697,85

23 383,40

24 084,87

27

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

Bez přístupu ke zbytkové kvótě ve 4. čtvrtletí

28

31 963,87

33 069,59

34 060,42


(1)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8601

od 1.4. do 30.6.: 09.8602

od 1.4. do 30.6.: pro Turecko*: 09.8572, pro Indii*: 09.8573, pro Korejskou republiku*: 09.8574, pro Srbsko*: 09.8575 a pro Spojené království*: 09.8599 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(2)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8603

od 1.4. do 30.6.: 09.8604

od 1.4. do 30.6.: pro Indii*, Korejskou republiku*, Ukrajinu*, Brazílii *, Srbsko* a Spojené království*: 09.8567 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(3)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8605

od 1.4. do 30.6.: 09.8606

od 1.4. do 30.6.: pro Korejskou republiku*, Íránskou islámskou republiku* a Spojené království*: 09.8568 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(4)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8607

od 1.4. do 30.6.: 09.8608

od 1.4. do 30.6.: pro Korejskou republiku*, Čínu* a Tchaj-wan*: 09.8569 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(5)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8609

od 1.4. do 30.6.: 09.8610

od 1.4. do 30.6.: pro Indii*, Korejskou republiku* a Spojené království*: 09.8570 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(6)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8611

od 1.4. do 30.6.: 09.8612

od 1.4. do 30.6.: pro Čínu*: 09.8581, pro Korejskou republiku*: 09.8582, pro Indii*: 09.8583, pro Spojené království*: 09.8584 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(7)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8613

od 1.4. do 30.6.: 09.8614

(8)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8615

od 1.4. do 30.6.: 09.8616

od 1.4. do 30.6.: pro Čínu*, Korejskou republiku*, Tchaj-wan*, Srbsko* a Spojené království*: 09.8576 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(9)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8617

od 1.4. do 30.6.: 09.8618

od 1.4. do 30.6.: pro Ukrajinu*, Korejskou republiku*, Indii* a Spojené království*: 09.8577 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(10)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8619

od 1.4. do 30.6.: 09.8620

(11)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8621

od 1.4. do 30.6.: 09.8622

od 1.4. do 30.6.: pro Korejskou republiku*, Tchaj-wan*, Indii*, Jihoafrickou republiku*, Spojené státy americké*, Turecko* a Malajsii*: 09.8578 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(12)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8623

od 1.4. do 30.6.: 09.8624

od 1.4. do 30.6.: pro Čínu*, Indii*, Jihoafrickou republiku*, Tchaj-wan* a Spojené království*: 09.8591 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(13)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8625

od 1.4. do 30.6.: 09.8626

od 1.4. do 30.6.: pro Čínu*, Turecko*, Švýcarsko* a Spojené království*: 09.8592 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(14)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8627

od 1.4. do 30.6.: 09.8628

od 1.4. do 30.6.: pro Turecko*, Ukrajinu*, Bosnu a Hercegovinu* a Moldavsko*: 09.8593 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(15)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8629

od 1.4. do 30.6.: 09.8630

od 1.4. do 30.6.: pro Indii*, Švýcarsko*, Ukrajinu* a Spojené království*: 09.8594 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(16)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8631

od 1.4. do 30.6.: 09.8632

od 1.4. do 30.6.: pro Indii*, Tchaj-wan*, Korejskou republiku*, Čínu*, Japonsko* a Spojené království*: 09.8595 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(17)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8633

od 1.4. do 30.6.: 09.8634

(18)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8635

od 1.4. do 30.6.: 09.8636

od 1.4. do 30.6.: pro Turecko*, Ukrajinu*, Korejskou republiku* a Spojené království*: 09.8579 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(19)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8637

od 1.4. do 30.6.: 09.8638

od 1.4. do 30.6.: pro Čínu*, Spojené arabské emiráty* a Spojené království*: 09.8580 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(20)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8639

od 1.4. do 30.6.: 09.8640

od 1.4. do 30.6.: pro Čínu*, Turecko* a Spojené království*: 09.8585 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(21)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8641

od 1.4. do 30.6.: 09.8642

(22)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8643

od 1.4. do 30.6.: 09.8644

od 1.4. do 30.6.: pro Turecko*, Ukrajinu*, Severní Makedonii*, Švýcarsko* a Spojené království*: 09.8596 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(23)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8645

od 1.4. do 30.6.: 09.8646

od 1.4. do 30.6.: pro Indii*, Ukrajinu*, Korejskou republiku*, Japonsko*, Čínu* a Spojené království*: 09.8597 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(24)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8647

od 1.4. do 30.6.: 09.8648

od 1.4. do 30.6.: pro Čínu*, Ukrajinu*, Spojené státy americké* a Spojené království*: 09.8586 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(25)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8657

od 1.4. do 30.6.: 09.8658

(26)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8659

od 1.4. do 30.6.: 09.8660

od 1.4. do 30.6.: pro Turecko*, Čínu*, Korejskou republiku* a Spojené království*: 09.8587 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(27)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8651

od 1.4. do 30.6.: 09.8652

od 1.4. do 30.6.: pro Švýcarsko*, Turecko*, Tchaj-wan*, Čínu* a Spojené království*: 09.8588 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.

(28)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8653

od 1.4. do 30.6.: 09.8654

(29)  Od 1.7. do 31.3.: 09.8655

od 1.4. do 30.6.: 09.8656

od 1.4. do 30.6.: pro Turecko*, Ukrajinu* a Čínu*: 09.8598 *V případě vyčerpání jejich individuálních kvót v souladu s článkem 1.5.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU