(EU) 2022/663Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/663 ze dne 21. dubna 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o objem celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye

Publikováno: Úř. věst. L 121, 22.4.2022, s. 9-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. dubna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 29. dubna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 121/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/663

ze dne 21. dubna 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o objem celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 187 první pododstavec písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 (2) stanoví pravidla pro správu dovozních a vývozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních a vývozních licencí, nahrazuje a zrušuje určitý počet aktů, které tyto kvóty otevřely, a stanoví zvláštní pravidla.

(2)

Po vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Unie oznámily Unie a Spojené království ostatním členům Světové obchodní organizace (WTO), že jejich stávající úroveň přístupu na trh bude zachována rozdělením celních kvót Unie mezi Unii a Spojené království. Metodika uvedeného rozdělení, jakož i objemy pro EU-27 jsou stanoveny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 (3).

(3)

Celní kvóty Unie, které nejsou uvedeny v listině WTO pro Unii, by však rozdělovány být neměly.

(4)

Dovozní celní kvóta ve výši 1 000 tun, otevřená na základě nařízení Rady (ES) č. 1149/2002 (4) a vyjádřená v hmotnosti produktu vysoce jakostního, čerstvého, chlazeného nebo zmrazeného hovězího masa, které není součástí listiny WTO pro Unii, nicméně byla nařízením (EU) 2019/216 nesprávně rozdělena. Objem kvóty byl s platností od 1. ledna 2021 chybně snížen.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/111 (5) změnilo část A přílohy nařízení (EU) 2019/216 zrušením řádku týkajícího se celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, pocházející z Paraguaye, ze seznamu rozdělených kvót.

(6)

V prováděcím nařízení (EU) 2020/761 je nezbytné obnovit původní množství celní kvóty pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye s pořadovým číslem 09.4455.

(7)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/761 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha VIII prováděcího nařízení (EU) 2020/761 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. dubna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/761 ze dne 17. prosince 2019, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, (EU) č. 1308/2013 a (EU) č. 510/2014, pokud jde o režim správy celních kvót s licencemi (Úř. věst. L 185, 12.6.2020, s. 24).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (Úř. věst. L 38, 8.2.2019, s. 1).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1149/2002 ze dne 27. června 2002 o otevření autonomní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa (Úř. věst. L 170, 29.6.2002, s. 13).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/111 ze dne 25. ledna 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2019/216, pokud jde o celní kvótu Unie pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye (Úř. věst. L 19, 28.1.2022, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze VIII prováděcího nařízení (EU) 2020/761 se řádek „Množství v kilogramech“ v tabulce týkající se celní kvóty s pořadovým číslem 09.4455 nahrazuje tímto:

Množství v kilogramech

1 000 000 kg vykostěného masa“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU