(EU) 2022/654Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/654 ze dne 20. dubna 2022 o povolení butylovaného hydroxyanisolu jako doplňkové látky pro kočky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 119, 21.4.2022, s. 84-87 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. dubna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. května 2022 Nabývá účinnosti: 11. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/84


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/654

ze dne 20. dubna 2022

o povolení butylovaného hydroxyanisolu jako doplňkové látky pro kočky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 10 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Konkrétně čl. 10 odst. 2 ve spojení s čl. 10 odst. 7 uvedeného nařízení stanoví zvláštní postupy přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2) a směrnice Rady 82/471/EHS (3).

(2)

Butylovaný hydroxyanisol byl povolen bez časového omezení jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat v souladu se směrnicí 70/524/EHS. Tato doplňková látka byla v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsána do registru pro doplňkové látky jako stávající produkt.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byla podána žádost o přehodnocení butylovaného hydroxyanisolu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Žadatel později žádost stáhl, pokud jde o kočky, jelikož úřad EFSA přijal dne 12. listopadu 2019 (4) nepříznivé stanovisko k bezpečnosti doplňkové látky pro použití u koček. Na základě přehodnocení butylovaného hydroxyanisolu byl přípravek prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1399 (5) povolen jako doplňková látka pro všechny druhy zvířat s výjimkou koček.

(4)

Ustanovení čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 požaduje, aby bylo přijato nařízení, kterým se stáhnou z trhu doplňkové látky, pro které nebyla podána žádná žádost v souladu s čl. 10 odst. 2 a 7 uvedeného nařízení ve lhůtě stanovené v uvedených ustanoveních nebo pro něž byla žádost podána, ale následně stažena.

(5)

Vzhledem k tomu, že žadatel stáhl žádost týkající se koček, měl by být butylovaný hydroxyanisol (E 320) jako doplňková látka pro kočky stažen z trhu.

(6)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána nová žádost o povolení butylovaného hydroxyanisolu jako doplňkové látky pro kočky se zařazením do kategorie „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „antioxidanty“. Uvedená žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(7)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku ze dne 23. června 2021 (6) dospěl k závěru, že za navrhovaných podmínek použití nemá butylovaný hydroxyanisol nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Dospěl rovněž k závěru, že uvedená doplňková látka by měla být považována za látku dráždivou pro kůži a oči a látku potenciálně senzibilizující kůži. Komise se proto domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele uvedené doplňkové látky. Úřad rovněž dospěl k závěru, že jelikož butylovaný hydroxyanisol je povolen jako antioxidant pro použití v potravinách na srovnatelných úrovních použití, nevyžadují se žádné studie k prokázání účinnosti butylovaného hydroxyanisolu jako antioxidantu v krmivech pro kočky. Úřad také ověřil zprávu o metodách analýzy doplňkové látky přidané do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(8)

Posouzení butylovaného hydroxyanisolu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání butylovaného hydroxyanisolu by proto mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(9)

Vzhledem k tomu, že je butylovaný hydroxyanisol jako doplňková látka pro kočky připraven k novému povolení současně s přijetím opatření, které vyžaduje, aby byla doplňková látka za předchozích podmínek povolení stažena z trhu v souladu s čl. 10 odst. 5 nařízení (ES) č. 1831/2003, nemělo by toto stažení z trhu bránit účinnému uplatňování nového povolení. Podmínky nového povolení se od předchozích povolení liší zejména v tom, že stanoví konkrétnější popis doplňkové látky a související metody analýzy, nové identifikační číslo doplňkové látky a další ustanovení týkající se návodu k použití a bezpečnosti uživatelů pro dotčenou doplňkovou látku a premix.

(10)

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný bezpečnostní důvod vyžadující, aby byl butylovaný hydroxyanisol jako doplňková látka pro kočky za předchozích podmínek povolení okamžitě stažen z trhu, je vhodné stanovit omezené přechodné období, během něhož mohou zúčastněné strany spotřebovat stávající zásoby butylovaného hydroxyanisolu jako doplňkové látky pro kočky, premixy, krmné suroviny a krmné směsi, které jsou z uvedené doplňkové látky vyrobené, aby bylo možné splnit nové požadavky vyplývající z povolení.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Látka uvedená v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „antioxidanty“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Stažení z trhu

Butylovaný hydroxyanisol (E 320) jako doplňková látka pro kočky musí být stažen z trhu, pokud nesplňuje podmínky stanovené v povolení uvedeném v článku 1.

Článek 3

Přechodná opatření týkající se stažení z trhu

1.   Butylovaný hydroxyanisol jako doplňková látka pro kočky a premixy obsahující tuto látku, vyrobené a označené přede dnem 11. listopadu 2022 v souladu s pravidly platnými přede dnem 11. května 2022, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné směsi a krmné suroviny určené pro kočky obsahující butylovaný hydroxyanisol, vyrobené a označené přede dnem 11. května 2023 v souladu s pravidly platnými přede dnem 11. května 2022, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. dubna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 82/471/EHS ze dne 30. června 1982 o určitých produktech používaných ve výživě zvířat (Úř. věst. L 213, 21.7.1982, s. 8).

(4)  The EFSA Journal (2019); 17(12):5913.

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1399 ze dne 5. října 2020 o povolení butylovaného hydroxyanisolu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat s výjimkou koček (Úř. věst. L 324, 6.10.2020, s. 29).

(6)  The EFSA Journal (2021); 19(7):6714.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Chemický vzorec, popis, analytické metody

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg účinné látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: antioxidanty

1b320

Butylovaný hydroxyanisol

Složení doplňkové látky

Butylovaný hydroxyanisol (BHA)

(≥ 98,5 %)

Voskovitá pevná forma

Kočky

150

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedeny podmínky skladování.

2.

BHA lze používat v kombinaci s butylhydroxytoluenem (BHT) v množství maximálně 150 mg směsi/kg kompletního krmiva.

3.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

11. května 2032

Charakteristika účinné látky

Směs:

2-terc-butyl-4-hydroxyanisolu

3-terc-butyl-4-hydroxyanisolu (≥ 85 %)

CAS: 25013-16-5

C11H16O2

Analytická metoda  (1)

Pro kvantifikaci BHA v doplňkové látce:

plynová chromatografie s plamenově ionizační detekcí (GC-FID) (metoda FCC7)

Pro kvantifikaci BHA v premixech a krmivech:

vysokoúčinná kapalinová chromatografie na reverzní fázi s UV detektorem diodového pole (RP-HPLC-UV-DAD, 285 nm)


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU