(EU) 2022/650Nařízení Komise (EU) 2022/650 ze dne 20. dubna 2022, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro hydrogendvojoctan sodný (E 262 (ii)) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 119, 21.4.2022, s. 65-67 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. dubna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. května 2022 Nabývá účinnosti: 11. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 119/65


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/650

ze dne 20. dubna 2022,

kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace pro hydrogendvojoctan sodný (E 262 (ii))

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na článek 14 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 (3) stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008.

(2)

Specifikace pro potravinářské přídatné látky lze aktualizovat jednotným postupem uvedeným v čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1331/2008, a to buď z podnětu Komise, nebo na základě žádosti členského státu nebo zúčastněné strany.

(3)

Dne 3. srpna 2020 byla podána žádost o změnu specifikací týkajících se potravinářské přídatné látky hydrogendvojoctan sodný (E 262 (ii)). Tato žádost byla zpřístupněna členským státům na základě článku 4 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(4)

Nařízení (EU) č. 231/2012 stanoví, že hydrogendvojoctan sodný (E 262 (ii)) má obsahovat 39 až 41 % volné kyseliny octové a 58 až 60 % octanu sodného. Žadatel požádal o změnu na 39 až 43 % volné kyseliny octové a 57 až 60 % octanu sodného.

(5)

Podle žadatele se při výrobě hydrogendvojoctanu sodného (E 262 (ii)) získává stechiometrický produkt s obsahem volné kyseliny octové ve výši 42,3 %. Žadatel tvrdí, že snížení obsahu volné kyseliny octové na 39–41 % vyžaduje nadměrné množství energie. Zvýšení horní hranice pro volnou kyselinu octovou na 43 % proto zkrátí dobu sušení během výroby, což povede ke snížení potřebné energie, a tím i k udržitelnějšímu výrobnímu procesu.

(6)

Podle žadatele nedochází ve výrobním procesu k žádným dalším změnám, vyšší množství volné kyseliny octové v hydrogendvojoctanu sodném (E 262 (ii)) nemá žádný dopad na bezpečnost a i jinak je konečný produkt stejný, tj. neobsahuje žádné jiné nečistoty než ty, které jsou uvedeny v nařízení (EU) č. 231/2012.

(7)

Žádost byla projednána pracovní skupinou vládních odborníků pro přídatné látky. S ohledem na informace poskytnuté žadatelem a na zpětnou vazbu obdrženou od uvedené pracovní skupiny dospěla Komise k závěru, že navrhovaná změna specifikací pro hydrogendvojoctan sodný (E 262 (ii)) pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví.

(8)

Vzhledem k tomu, že zvýšení horní hranice obsahu volné kyseliny octové v hydrogendvojoctanu sodném (E 262 (ii)) ze 41 % na 43 % pravděpodobně nemá vliv na lidské zdraví, není nutné žádat o stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin v souladu s čl. 3 odst. 2 nařízení (ES) č. 1331/2008.

(9)

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 231/2012 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. dubna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze nařízení (EU) č. 231/2012 se řádek pro „Obsah“ pod záhlavím „Definice“ v položce „E 262 (ii) hydrogendvojoctan sodný“ nahrazuje tímto:

„Obsah

39 až 43 % volné kyseliny octové a 57 až 60 % octanu sodného“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU