(EU) 2022/634Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/634 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky bambermycin podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 117, 19.4.2022, s. 29-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. dubna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. května 2022 Nabývá účinnosti: 9. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.19.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 117/29


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/634

ze dne 13. dubna 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010, pokud jde o klasifikaci látky bambermycin podle maximálního limitu reziduí v potravinách živočišného původu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (1), a zejména na článek 14 ve spojení s článkem 17 uvedeného nařízení,

s ohledem na stanovisko Evropské agentury pro léčivé přípravky vydané dne 15. července 2021 Výborem pro veterinární léčivé přípravky,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s nařízením (ES) č. 470/2009 má Komise prostřednictvím nařízení stanovit maximální limity reziduí (MLR) farmakologicky účinných látek určených k použití v Unii ve veterinárních léčivých přípravcích pro zvířata určená k produkci potravin nebo v biocidních přípravcích používaných v chovu zvířat.

(2)

Tabulka 1 v příloze nařízení Komise (EU) č. 37/2010 (2) stanoví farmakologicky účinné látky a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí (MLR) v potravinách živočišného původu.

(3)

Bambermycin je již v uvedené tabulce zařazen jako povolená látka pro králíky, a to pouze pro perorální použití. Stávající položka má klasifikaci „Není nutné stanovit MLR“.

(4)

V souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 470/2009 podala společnost Huvepharma N.V. dne 3. prosince 2019 Evropské agentuře pro léčivé přípravky (dále jen „agentura“) žádost o rozšíření stávající položky pro bambermycin na tkáně kuřat.

(5)

Dne 18. března 2021 dospěla agentura prostřednictvím stanoviska Výboru pro veterinární léčivé přípravky (dále jen „výbor“) k závěru, že stanovení MLR pro bambermycin v tkáních kuřat není nutné, a doporučila klasifikaci „Není nutné stanovit MLR“.

(6)

Dne 5. května 2021 požádala Komise agenturu, aby přehodnotila své stanovisko ze dne 18. března 2021 s cílem stanovit MLR, aby se usnadnily úřední kontroly a prosazování právních předpisů příslušnými orgány.

(7)

Na základě stanoviska výboru, po posouzení zmíněné žádosti a na žádost Komise doporučila agentura dne 15. července 2021 stanovit pro bambermycin pro použití u kuřat číselné MLR, které se vztahují na svalovinu, kůži a tuk v přirozeném poměru, játra a ledviny, avšak nikoli pro použití u zvířat produkujících vejce k lidské spotřebě.

(8)

Podle článku 5 nařízení (ES) č. 470/2009 má agentura zvážit, zda mají být MLR stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku v určité potravině používány i pro jinou potravinu získanou ze stejného druhu nebo MLR stanovené pro danou farmakologicky účinnou látku u jednoho nebo více druhů používány i u jiných druhů.

(9)

Agentura dospěla k závěru, že extrapolace MLR pro bambermycin z tkání kuřat na tkáně jiných druhů drůbeže, nikoli však na drůbeží vejce, je přípustná.

(10)

S ohledem na stanovisko agentury se považuje za vhodné stanovit doporučený MLR pro bambermycin v tkáních kuřat a extrapolovat jej na jiné druhy drůbeže, nikoli však na drůbeží vejce.

(11)

Nařízení (EU) č. 37/2010 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro veterinární léčivé přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (EU) č. 37/2010 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. dubna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 37/2010 ze dne 22. prosince 2009 o farmakologicky účinných látkách a jejich klasifikaci podle maximálních limitů reziduí v potravinách živočišného původu (Úř. věst. L 15, 20.1.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

V tabulce 1 v příloze nařízení (EU) č. 37/2010 se položka týkající se látky „bambermycin“ nahrazuje tímto:

Farmakologicky účinná(-é) látka(-y)

Indikátorové reziduum

Druh zvířat

MRL

Cílové tkáně

Další ustanovení (podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 470/2009)

Zařazení podle léčebného účelu

„Bambermycin

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

králíci

Není nutné stanovit MLR.

NETÝKÁ SE TÉTO POLOŽKY.

Pouze pro perorální použití.

antiinfektiva/antibiotika“

Flavofos-folipol A

drůbež

100 μg/kg

svalovina

Nepoužívat u zvířat, která produkují vejce pro lidskou spotřebu.

100 μg/kg

kůže a tuk v přirozeném poměru

3 000 μg/kg

játra

20 000 μg/kg

ledviny


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU