(EU) 2022/631Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/631 ze dne 13. dubna 2022, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené prováděcím nařízením (EU) 2021/637, pokud jde o zpřístupňování informací o expozicích vůči úrokovému riziku u pozic nezahrnutých do obchodního portfolia (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 117, 19.4.2022, s. 3-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. dubna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. května 2022 Nabývá účinnosti: 9. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.19.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 117/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/631

ze dne 13. dubna 2022,

kterým se mění prováděcí technické normy stanovené prováděcím nařízením (EU) 2021/637, pokud jde o zpřístupňování informací o expozicích vůči úrokovému riziku u pozic nezahrnutých do obchodního portfolia

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na článek 434a uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V prosinci 2019 Basilejský výbor pro bankovní dohled přezkoumal svůj rámec třetího pilíře, včetně požadavků na zpřístupňování informací o úrokovém riziku investičního portfolia (IRRBB) (2). V souladu s vývojem mezinárodních standardů schválených Basilejským výborem pro bankovní dohled byly nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 (3) v článku 448 nařízení (EU) č. 575/2013 zavedeny požadavky na zpřístupňování informací o úrokovém riziku investičního portfolia platné od června 2021.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/637 (4) by tedy mělo obsahovat nové prováděcí technické normy týkající se zpřístupňování informací o úrokovém riziku investičního portfolia, jak stanoví článek 448 nařízení (EU) č. 575/2013.

(3)

S cílem zajistit, aby instituce zveřejňovaly o úrokovém riziku investičního portfolia komplexní a srovnatelné informace, by měla být vypracována tabulka obsahující kvalitativní informace o úrokových rizicích investičního portfolia a šablona obsahující kvantitativní informace o úrokových rizicích investičního portfolia.

(4)

Aby měly instituce dostatek času připravit se na zpřístupňování informací v souladu s tímto nařízením, mělo by se od nich požadovat, aby při prvním zpřístupnění poskytly pouze informace za běžné období.

(5)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/637 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.

(7)

Evropský orgán pro bankovnictví uspořádal k návrhu prováděcích technických norem, z něhož toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o poradenství skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (5),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna prováděcího nařízení (EU) 2021/637

Prováděcí nařízení (EU) 2021/637 se mění takto:

1)

vkládá se nový článek 16a, který zní:

„Článek 16a

Zpřístupňování informací o expozicích vůči úrokovému riziku u pozic nezahrnutých do obchodního portfolia

1.   Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 448 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU IRRBB1 uvedené v příloze XXXVII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXXVIII tohoto nařízení.

2.   Instituce zpřístupňují informace uvedené v čl. 448 odst. 1 písm. c) až g) nařízení (EU) č. 575/2013 za použití tabulky EU IRRBBA uvedené v příloze XXXVII tohoto nařízení a podle pokynů uvedených v příloze XXXVIII tohoto nařízení.

3.   Pokud instituce zpřístupňují informace podle odstavce 1 nebo 2 poprvé, nepožaduje se poskytnutí těchto informací k předchozímu referenčnímu datu.“;

2)

doplňuje se příloha XXXVII uvedená v příloze I tohoto nařízení;

3)

doplňuje se příloha XXXVIII uvedená v příloze II tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. dubna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  „Požadavky na zpřístupňování informací: DIS70: Úrokové riziko investičního portfolia“. Verze platná od 15. prosince 2019. https://www.bis.org/basel_framework/chapter/DIS/70.htm.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/876 ze dne 20. května 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o pákový poměr, ukazatel čistého stabilního financování, požadavky na kapitál a způsobilé závazky, úvěrové riziko protistrany, tržní riziko, expozice vůči ústředním protistranám, expozice vůči subjektům kolektivního investování, velké expozice, požadavky na podávání zpráv a zpřístupňování informací, a nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 150, 7.6.2019, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/637 ze dne 15. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o způsob, jakým instituce zveřejňují informace uvedené v části osmé hlavách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1423/2013, nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1555, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/200 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2295 (Úř. věst. L 136, 21.4.2021, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA XXXVII

Tabulka EU IRRBBA – Kvalitativní informace o úrokových rizicích investičního portfolia

Pole s volně zadávanými kvalitativními informacemi

Řádek

Kvalitativní informace – volně zadávané

Právní základ

a)

Popis toho, jak instituce definuje úrokové riziko investičního portfolia pro účely řízení a měření rizika

 

Čl. 448 odst. 1 písm. e)

b)

Popis obecných strategií instituce pro řízení a snižování úrokového rizika investičního portfolia

 

Čl. 448 odst. 1 písm. f)

c)

Periodicita výpočtu měr úrokového rizika investičního portfolia instituce a popis specifických měr, které instituce používá k měření své citlivosti na úrokové riziko investičního portfolia

 

Čl. 448 odst. 1 písm. e) body i) a v), čl. 448 odst. 2

d)

Popis úrokových šoků a zátěžových scénářů, které instituce používá k odhadu změn ekonomické hodnoty a čistého úrokového výnosu (v příslušných případech)

 

Čl. 448 odst. 1 písm. e) bod iii), čl. 448 odst. 2

e)

Popis klíčových modelovacích a parametrických předpokladů, které se liší od předpokladů použitých při vyplňování šablony EU IRRBB1 (v příslušných případech)

 

Čl. 448 odst. 1 písm. e) bod ii), čl. 448 odst. 2

f)

Obecný popis toho, jak se instituce zajišťuje proti úrokovým rizikům investičního portfolia a jaké používá s tím související účetní postupy (v příslušných případech)

 

Čl. 448 odst. 1 písm. e) bod iv), čl. 448 odst. 2

g)

Popis klíčových modelovacích a parametrických předpokladů použitých při výpočtu měr úrokového rizika investičního portfolia při vyplňování šablony EU IRRBB1 (v příslušných případech)

 

Čl. 448 odst. 1 písm. c), čl. 448 odst. 2

h)

Vysvětlení významnosti měr úrokového rizika investičního portfolia a jejich významného kolísání od předchozího zpřístupnění informací

 

Čl. 448 odst. 1 písm. d)

i)

Jiné relevantní informace týkající se měr úrokového rizika investičního portfolia uvedených v šabloně EU IRRBB1 (nepovinné)

 

 

1), 2)

Průměrná a nejdelší přeceňovací splatnost přiřazená vkladům splatným na viděnou

 

Čl. 448 odst. 1 písm. g)


Šablona EU IRRBB1 – Úroková rizika investičního portfolia

Dohledové šokové scénáře

a

b

c

d

Změny ekonomické hodnoty vlastního kapitálu

Změny čistého úrokového výnosu

Běžné období

Minulé období

Běžné období

Minulé období

1

Paralelní zvýšení

 

 

 

 

2

Paralelní snížení

 

 

 

 

3

Zestrmění

 

 

 

 

4

Zploštění

 

 

 

 

5

Zvýšení krátkodobých sazeb

 

 

 

 

6

Snížení krátkodobých sazeb

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA XXXVIII

Pokyny k šablonám pro zpřístupňování informací o úrokovém riziku u pozic nezahrnutých do obchodního portfolia

Pokyny k vyplňování šablony EU IRRBBA

Instituce zpřístupňují níže uvedené kvalitativní informace na základě své metodiky interního systému měření rizika, standardizované metodiky nebo případně zjednodušené standardizované metodiky v souladu s článkem 84 směrnice 2013/36/EU.

Tyto pokyny byly vypracovány na základě požadavků článku 448 nařízení (EU) č. 575/2013 a v souladu se standardem pro zpřístupňování informací podle třetího pilíře basilejského rámce.

Odkazy na právní předpisy a pokyny

Řádek

Vysvětlení

a)

Popis toho, jak instituce definuje úrokové riziko investičního portfolia pro účely řízení a měření rizika

V souladu s čl. 448 odst. 1 písm. e) nařízení (EU) č. 575/2013 instituce poskytnou obecný popis způsobu, kterým definují, měří, snižují a řídí úrokové riziko svého investičního portfolia pro účely kontroly příslušnými orgány v souladu s článkem 84 směrnice 2013/36/EU.

b)

Popis obecných strategií instituce pro řízení a snižování úrokového rizika investičního portfolia

V souladu s čl. 448 odst. 1 písm. f) nařízení (EU) č. 575/2013 instituce poskytnou obecný popis svých obecných strategií řízení a snižování úrokového rizika investičního portfolia, do něhož zahrnou tyto oblasti: sledování ekonomické hodnoty vlastního kapitálu a čistého úrokového výnosu ve vztahu ke stanoveným limitům, postupy zajištění, provádění zátěžových testů, analýza výsledků, úloha nezávislého auditu, úloha a postupy výboru pro řízení aktiv a závazků, postupy instituce pro zajištění náležité validace modelů a včasné aktualizace modelů v reakci na měnící se tržní podmínky.

c)

Periodicita výpočtu měr úrokového rizika investičního portfolia instituce a popis specifických měr, které instituce používá k měření své citlivosti na úrokové riziko investičního portfolia

V souladu s čl. 448 odst. 1 písm. e) body i) a v) nařízení (EU) č. 575/2013 instituce poskytnou obecný popis specifických měr rizika, které používají k odhadu změn ekonomické hodnoty vlastního kapitálu a čistého úrokového výnosu, a uvedou periodicitu hodnocení úrokových rizik.

V souladu s čl. 448 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 se požadavek popisu specifických měr rizika používaných k měření citlivosti na úrokové riziko investičního portfolia nevztahuje na instituce, které používají standardizovanou metodiku nebo zjednodušenou standardizovanou metodiku podle čl. 84 odst. 1 směrnice 2013/36/EU.

d)

Popis úrokových šoků a zátěžových scénářů, které instituce používá k odhadu změn ekonomické hodnoty a čistého úrokového výnosu (v příslušných případech)

V souladu s čl. 448 odst. 1 písm. e) bodem iii) nařízení (EU) č. 575/2013 instituce poskytnou obecný popis scénářů úrokových šoků, které používají k odhadu úrokového rizika.

V souladu s čl. 448 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 se tento požadavek nevztahuje na instituce, které používají standardizovanou metodiku nebo zjednodušenou standardizovanou metodiku podle čl. 84 odst. 1 směrnice 2013/36/EU.

e)

Popis klíčových modelovacích a parametrických předpokladů, které se liší od předpokladů použitých při vyplňování šablony EU IRRBB1 (v příslušných případech)

V souladu s čl. 448 odst. 1 písm. e) bodem ii) nařízení (EU) č. 575/2013, pokud se klíčové modelovací a parametrické předpoklady používané v interních systémech měření instituce liší od předpokladů uvedených v čl. 98 odst. 5a směrnice 2013/36/EU použitých při vyplnění šablony EU IRRBB1, poskytne instituce obecný popis těchto předpokladů, včetně zdůvodnění daných odlišností (např. historické údaje, zveřejněný výzkum, úsudek a analýza vedení atd.).

V souladu s čl. 448 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 se tento požadavek nevztahuje na instituce, které používají standardizovanou metodiku nebo zjednodušenou standardizovanou metodiku podle čl. 84 odst. 1 směrnice 2013/36/EU.

f)

Obecný popis toho, jak se instituce zajišťuje proti úrokovým rizikům investičního portfolia a jaké používá s tím související účetní postupy (v příslušných případech)

V souladu s čl. 448 odst. 1 písm. e) bodem iv) nařízení (EU) č. 575/2013 instituce konkrétně určí vliv zajištění proti úrokovým rizikům, včetně vnitřního zajištění, které splňuje požadavky stanovené v čl. 106 odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013.

V souladu s čl. 448 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 se tento požadavek nevztahuje na instituce, které používají standardizovanou metodiku nebo zjednodušenou standardizovanou metodiku podle čl. 84 odst. 1 směrnice 2013/36/EU.

g)

Popis klíčových modelovacích a parametrických předpokladů použitých při výpočtu měr úrokového rizika investičního portfolia při vyplňování šablony EU IRRBB1 (v příslušných případech)

V souladu s čl. 448 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 575/2013 instituce poskytnou obecný popis klíčových modelovacích a parametrických předpokladů, kromě těch, které jsou uvedeny v čl. 98 odst. 5a písm. b) a c) směrnice 2013/36/EU, jež byly použity pro účely výpočtu změn ekonomické hodnoty vlastního kapitálu a čistého úrokového výnosu v šabloně EU IRRBB1. Tento obecný popis obsahuje alespoň tyto body:

a)

jak byla stanovena průměrná přeceňovací splatnost vkladů splatných na viděnou, včetně všech jedinečných vlastností produktu, které ovlivňují předpokládané datum přecenění na základě chování klientů;

b)

metodika použitá k odhadu míry předčasného splacení úvěrů a/nebo míry předčasného čerpání termínovaných vkladů a další významné předpoklady;

c)

jakékoli jiné předpoklady, včetně předpokladů týkajících se nástrojů s možnostmi vyplývajícími z chování klientů, které mají podstatný dopad na míry úrokového rizika investičního portfolia uvedené v šabloně EU IRRBB1, spolu s vysvětlením, proč jsou podstatné.

V souladu s čl. 448 odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 se tento požadavek nevztahuje na instituce, které používají standardizovanou metodiku nebo zjednodušenou standardizovanou metodiku podle čl. 84 odst. 1 směrnice 2013/36/EU.

h)

Vysvětlení významnosti měr úrokového rizika investičního portfolia a jejich významného kolísání od předchozího zpřístupnění informací

V souladu s čl. 448 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 instituce poskytnou obecné vysvětlení významnosti měr úrokového rizika investičního portfolia uvedených v šabloně EU IRRBB1 a veškerého významného kolísání těchto měr od předchozího referenčního data pro zpřístupnění informací.

i)

Jiné relevantní informace týkající se měr úrokového rizika investičního portfolia uvedených v šabloně EU IRRBB1 (nepovinné)

Jakékoli další relevantní informace, které instituce chtějí zpřístupnit, pokud jde o míry úrokového rizika investičního portfolia uvedené v šabloně EU IRRBB1.

Dokud se nezačnou používat kritéria podle pokynů uvedených v čl. 84 odst. 6 směrnice 2013/36/EU a další prvky uvedené v čl. 98 odst. 5a téže směrnice, zpřístupňují instituce informace o parametrech použitých pro dohledové šokové scénáře, definici čistého úrokového výnosu, kterou používají, a veškeré další relevantní informace nezbytné pro pochopení toho, jak byly vypočteny změny čistého úrokového výnosu uvedené v šabloně EU IRRBB1.

1), 2)

Průměrná a nejdelší přeceňovací splatnost přiřazená vkladům splatným na viděnou

V souladu s čl. 448 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) č. 575/2013 zpřístupňují instituce průměrnou a nejdelší přeceňovací splatnost přiřazenou vkladům splatným na viděnou od retailových a nefinančních velkoobchodních protistran. Zpřístupnění se vztahuje odděleně na jádrové vklady a na plný objem vkladů splatných na viděnou od retailových a nefinančních velkoobchodních protistran.

Pokyny k vyplňování šablony EU IRRBB1

1.

Instituce posoudí úrokové riziko investičního portfolia na základě své metodiky interního systému měření rizika, standardizované metodiky nebo případně zjednodušené standardizované metodiky, jak stanoví článek 84 směrnice 2013/36/EU, s ohledem na dohledové šokové scénáře a společné modelovací a parametrické předpoklady stanovené v čl. 98 odst. 5a směrnice 2013/36/EU.

2.

Tyto pokyny byly vypracovány na základě požadavků článku 448 nařízení (EU) č. 575/2013 a v souladu se standardem pro zpřístupňování informací podle třetího pilíře basilejského rámce.

3.

Když instituce zpřístupňují informace poprvé, nejsou povinny poskytnout informace za předchozí období.

Pokyny k vyplňování šablony pro zpřístupňování informací EU IRRBB1

Sloupec

Vysvětlení

a, b

Změny ekonomické hodnoty vlastního kapitálu

Čl. 448 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013.

Instituce oznamují změny ekonomické hodnoty vlastního kapitálu podle každého dohledového scénáře úrokového šoku za běžné a předchozí období v souladu s požadavky článku 84 a čl. 98 odst. 5 směrnice 2013/36/EU.

c, d

Změny čistého úrokového výnosu

Čl. 448 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013.

Instituce oznamují změny čistého úrokového výnosu podle obou dohledových scénářů úrokového šoku uvedených v šabloně za běžné a předchozí období v souladu s požadavky článku 84 a čl. 98 odst. 5 směrnice 2013/36/EU.

Dokud se nezačnou používat kritéria podle pokynů uvedených v čl. 84 odst. 6 směrnice 2013/36/EU a další prvky uvedené v čl. 98 odst. 5a téže směrnice, popíší instituce definici a hlavní charakteristiky čistého úrokového výnosu (scénáře, předpoklady a horizonty čistého úrokového výnosu), které používají, v písmeni i) tabulky EU IRRBBA, nebo pokud tyto sloupce ponechají prázdné, vysvětlí v písmeni i) tabulky EU IRRBBA důvody.

Řádek

Vysvětlení

1

Paralelní zvýšení

Instituce oznámí změny ekonomické hodnoty vlastního kapitálu a změny čistého úrokového výnosu při konstantním paralelním šoku zvyšujícím sazby na výnosové křivce.

Dokud se nezačnou používat kritéria podle pokynů uvedených v čl. 84 odst. 6 směrnice 2013/36/EU a další prvky uvedené v čl. 98 odst. 5a téže směrnice, musí být parametry použité pro tento scénář popsány v písmeni i) tabulky EU IRRBBA.

2

Paralelní snížení

Instituce oznámí změny ekonomické hodnoty vlastního kapitálu a změny čistého úrokového výnosu při konstantním paralelním šoku snižujícím sazby na výnosové křivce.

Dokud se nezačnou používat kritéria podle pokynů uvedených v čl. 84 odst. 6 směrnice 2013/36/EU a další prvky uvedené v čl. 98 odst. 5a téže směrnice, musí být parametry použité pro tento scénář popsány v písmeni i) tabulky EU IRRBBA.

3

Zestrmění

Instituce oznámí změny ekonomické hodnoty vlastního kapitálu podle scénáře snížení krátkodobých a zvýšení dlouhodobých sazeb na výnosové křivce.

Dokud se nezačnou používat kritéria podle pokynů uvedených v čl. 84 odst. 6 směrnice 2013/36/EU a další prvky uvedené v čl. 98 odst. 5a téže směrnice, musí být parametry použité pro tento scénář popsány v písmeni i) tabulky EU IRRBBA.

4

Zploštění

Instituce oznámí změny ekonomické hodnoty vlastního kapitálu podle scénáře zvýšení krátkodobých a snížení dlouhodobých sazeb na výnosové křivce.

Dokud se nezačnou používat kritéria podle pokynů uvedených v čl. 84 odst. 6 směrnice 2013/36/EU a další prvky uvedené v čl. 98 odst. 5a téže směrnice, musí být parametry použité pro tento scénář popsány v písmeni i) tabulky EU IRRBBA.

5

Zvýšení krátkodobých sazeb

Instituce oznámí změny ekonomické hodnoty vlastního kapitálu podle scénáře zvýšení krátkodobých sazeb na výnosové křivce.

Dokud se nezačnou používat kritéria podle pokynů uvedených v čl. 84 odst. 6 směrnice 2013/36/EU a další prvky uvedené v čl. 98 odst. 5a téže směrnice, musí být parametry použité pro tento scénář popsány v písmeni i) tabulky EU IRRBBA.

6

Snížení krátkodobých sazeb

Instituce oznámí změny ekonomické hodnoty vlastního kapitálu podle scénáře snížení krátkodobých sazeb na výnosové křivce.

Dokud se nezačnou používat kritéria podle pokynů uvedených v čl. 84 odst. 6 směrnice 2013/36/EU a další prvky uvedené v čl. 98 odst. 5a téže směrnice, musí být parametry použité pro tento scénář popsány v písmeni i) tabulky EU IRRBBA.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU