(EU) 2022/629Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/629 ze dne 12. ledna 2022, kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583, pokud jde o úpravu prahových hodnot likvidity a obchodního percentilu používaného k určení konkrétního objemu pro daný nástroj, použitelné pro určité nekapitálové nástroje (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 115I, 13.4.2022, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 12. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. května 2022 Nabývá účinnosti: 3. května 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.13.4.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 115/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/629

ze dne 12. ledna 2022,

kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583, pokud jde o úpravu prahových hodnot likvidity a obchodního percentilu používaného k určení konkrétního objemu pro daný nástroj, použitelné pro určité nekapitálové nástroje

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 9 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 (2) stanoví požadavky na transparentnost vztahující se na dluhopisy, strukturované finanční produkty, emisní povolenky a deriváty. V zájmu zajištění hladkého provádění těchto požadavků zavedlo uvedené nařízení v přenesené pravomoci každoroční postupné zavádění některých prahových hodnot transparentnosti v průběhu čtyř let počínaje rokem 2019. Toto postupné zavádění umožňuje postupně rozšiřovat uplatňování odpovídajících povinností týkajících se transparentnosti. To se týká zejména kritéria „průměrného denního počtu obchodů“, které se používá pro určení dluhopisů, pro něž existuje likvidní trh, a obchodních percentilů používaných k určení konkrétního objemu pro daný nástroj (SSTI), který umožňuje výjimky z povinností týkajících se předobchodní transparentnosti.

(2)

V rámci tohoto postupného zavádění není přechod do dalšího stadia automatický. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) je povinen předložit Komisi své každoroční posouzení vhodnosti přechodu do dalšího stadia. Posouzení orgánu ESMA musí analyzovat vývoj objemů obchodů s dotčenými finančními nástroji v současném stadiu a předjímat možný dopad, který by přechod do dalšího stadia mohl mít jak na disponibilní likviditu, tak na účastníky trhu. Orgán ESMA je v příslušných případech povinen spolu se svou zprávou předložit přepracovanou regulační normu upravující prahovou hodnotu k přechodu do dalšího stadia.

(3)

Orgán ESMA předložil své posouzení a přepracované regulační normy Komisi dne 22. července 2021. Orgán ESMA dospěl k závěru, že 1,57 % až 2,58 % dluhopisů obchodovaných mezi prvním čtvrtletím a čtvrtým čtvrtletím roku 2020 bylo považováno za likvidní podle kritérií platných ve stadiu S2. Přechod do stadia S3 znamená zvýšení přibližně o 40 %.

(4)

Pokud jde o SSTI, orgán ESMA dospěl k závěru, že přechod ze stadia S2 do stadia S3 bude mít dopad zejména na obchodování se státními dluhopisy a jinými veřejnými dluhopisy, neboť nárůst u těchto nástrojů bude největší. Tyto nástroje jsou však obvykle obchodovány v rozmezí 3 až 6 milionů EUR. Orgán ESMA se proto domnívá, že přechod do stadia S3 by zachoval předobchodní SSTI na dostatečně nízké úrovni, aby poskytovatele likvidity chránila před dopadem na trh vyplývajícím z pokynů velkého rozsahu, a zároveň by se zajistilo, že předobchodní transparentnost se bude vztahovat na větší množství likvidních dluhopisů.

(5)

S ohledem na posouzení provedené orgánem ESMA a s ohledem na omezenou úroveň transparentnosti na trzích s dluhopisy, omezené účinky na hospodářskou soutěž na trhu a skutečnost, že prahová hodnota by byla stále dostatečně nízká na to, aby poskytovatele likvidity chránila před potenciálním dopadem na trh vyplývajícím z pokynů velkého rozsahu, je u dluhopisů, pro něž existuje likvidní trh, a u SSTI pro dluhopisy vhodné přejít do stadia 3. Přechod do stadia 3 by měl zvýšit úroveň transparentnosti na trhu s dluhopisy, aniž by to mělo negativní dopad na likviditu.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi orgánem ESMA.

(8)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583

Článek 17 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pro určení dluhopisů, pro které neexistuje likvidní trh pro účely článku 6, a v souladu s metodikou stanovenou v čl. 13 odst. 1 písm. b), se pro kritérium likvidity „průměrný denní počet obchodů“ použije „průměrný denní počet obchodů“ odpovídající stadiu S3 (7 denních obchodů).“;

b)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Pro určení konkrétního objemu pro daný finanční nástroj pro účely článku 5 a v souladu s metodikou stanovenou v čl. 13 odst. 2 písm. b) bodě i) se jako příslušný obchodní percentil použije obchodní percentil odpovídající stadiu S3 (50. percentil).

Pro určení konkrétního objemu pro daný finanční nástroj pro účely článku 5 a v souladu s metodikou stanovenou v čl. 13 odst. 2 písm. b) bodech ii) až iv) se jako příslušný obchodní percentil použije obchodní percentil odpovídající stadiu S1 (30. percentil).“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 84.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/583 ze dne 14. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, pokud jde o regulační technické normy týkající se požadavků na transparentnost pro obchodní systémy a investiční podniky v souvislosti s dluhopisy, strukturovanými finančními produkty, povolenkami na emise a deriváty (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 229).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU