(EU) 2022/478Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/478 ze dne 24. března 2022, kterým se zachovávají ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 98, 25.3.2022, s. 54-56 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. března 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. března 2022 Nabývá účinnosti: 29. března 2022
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 98/54


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/478

ze dne 24. března 2022,

kterým se zachovávají ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (1), a zejména na čl. 128 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 743/2013 (2) bylo přijato v návaznosti na nedostatky, které Komise zjistila při auditech toho, jak příslušné turecké orgány provádějí úřední kontroly produkce mlžů určených pro vstup do Unie, a rovněž v návaznosti na oznámení členských států o nevyhovujících zásilkách mlžů pocházejících z Turecka, které nesplňovaly mikrobiologické normy Unie.

(2)

Při posledním auditu Komise, který se uskutečnil v září 2015, bylo zjištěno, že přetrvávají významné nedostatky v kontrolním systému pro mlže určené pro vstup do Unie.

(3)

V lednu 2020 příslušné turecké orgány předložily informace týkající se nápravných opatření, která byla zahájena s cílem zmíněné nedostatky odstranit. Přestože tato opatření byla původně na papíře hodnocena příznivě, audit na místě za účelem ověření provádění těchto opatření dosud nebyl možný v důsledku omezení vyplývajících z pandemie COVID-19. Opatření uložená prováděcím nařízením (EU) č. 743/2013 by měla zůstat v platnosti, dokud nebudou výsledky tohoto auditu považovány za příznivé.

(4)

Platnost prováděcího nařízení (EU) č. 743/2013 skončila dne 31. prosince 2021. Vzhledem k tomu, že směrnice Rady 97/78/ES (3), která je základem výše uvedeného nařízení, již není použitelná, měl by být právní základ prováděcího nařízení Komise aktualizován tak, aby nařízení odkazovalo na článek 128 nařízení (EU) 2017/625.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení se vztahuje na živé, chlazené, zmrazené a zpracované mlže určené k lidské spotřebě (kódů KN: 0307, 1605) a pocházející nebo odesílané z Turecka.

Článek 2

Zákaz vstupu živých a chlazených mlžů

Členské státy nepovolí vstup živých a chlazených mlžů pocházejících nebo odesílaných z Turecka do Unie.

Článek 3

Opatření týkající se zmrazených a zpracovaných mlžů

1.   Členské státy s použitím příslušných plánů odběru vzorků a metod detekce provedou vyšetření zásilek zmrazených a zpracovaných mlžů pocházejících nebo odesílaných z Turecka, jak je stanoveno v odstavci 2.

Tato vyšetření se provedou na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu dotyčných zásilek do Unie.

2.   Členské státy provedou vyšetření potřebná ke zjištění:

a)

míry kontaminace bakterií Escherichia coli u všech zásilek zmrazených mlžů;

b)

přítomnosti mořských biotoxinů u všech zásilek zmrazených nebo zpracovaných mlžů.

3.   Zásilky podrobené vyšetřením uvedeným v odstavcích 1 a 2 musí zůstat pod dohledem příslušných orgánů na dotčeném stanovišti hraniční kontroly do získání a posouzení výsledků těchto vyšetření.

4.   Pokud se vyšetřeními uvedenými v odstavcích 1 a 2 zjistí, že zásilka může být škodlivá pro lidské zdraví, příslušný orgán zásilku okamžitě zabaví, a buď ji zničí, nebo ji podrobí zvláštnímu ošetření podle článku 67 nařízení (EU) 2017/625 a v souladu s čl. 71 odst. 1 a 2 stejného nařízení.

Článek 4

Výdaje

Veškeré výdaje vzniklé členským státům při uplatňování tohoto nařízení hradí hospodářský subjekt nebo jeho zástupce odpovědný za zásilku v okamžiku předložení této zásilky na stanovišti hraniční kontroly v místě vstupu na území Unie.

Článek 5

Vstup v platnost a doba použitelnosti

Toto nařízení vstupuje v platnost čtvrtým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se do 31. prosince 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 743/2013 ze dne 31. července 2013, kterým se zavádějí ochranná opatření na dovoz mlžů určených k lidské spotřebě z Turecka (Úř. věst. L 205, 1.8.2013, s. 1).

(3)  Směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly výrobků ze třetích zemí dovážených do Společenství (Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU