(EU) 2022/423Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/423 ze dne 14. března 2022, kterým se stanoví technické specifikace, opatření a další požadavky pro zavedení decentralizovaného informačního systému uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784

Publikováno: Úř. věst. L 87, 15.3.2022, s. 9-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. března 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 4. dubna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 87/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/423

ze dne 14. března 2022,

kterým se stanoví technické specifikace, opatření a další požadavky pro zavedení decentralizovaného informačního systému uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1784 ze dne 25. listopadu 2020 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech (doručování písemností) (1), a zejména na čl. 25 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Za účelem zřízení decentralizovaného informačního systému je nezbytné definovat a přijmout technické specifikace, opatření a další požadavky pro zavedení tohoto systému.

(2)

Jsou k dispozici nástroje, které byly vyvinuty pro digitální výměnu údajů souvisejících s případy, aniž by byly nahrazovány informační systémy již zavedené v členských státech nebo vyžadovány jejich nákladné úpravy. Hlavním nástrojem tohoto druhu, který byl dosud vyvinut, je systém komunikace v oblasti e-justice prostřednictvím výměny informací on-line (e-CODEX).

(3)

Decentralizovaný informační systém by měl být tvořen koncovými systémy členských států a interoperabilními přístupovými body, jejichž prostřednictvím jsou tyto systémy propojeny. Základem přístupových bodů decentralizovaného informačního systému by měl být systém e-CODEX.

(4)

Po dokončení vývoje decentralizovaného informačního systému bude jeho provoz a údržbu zajišťovat řídící výbor. Řídící výbor by měla zřídit Komise samostatným aktem.

(5)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (2) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů a ten vydal stanovisko dne 24. ledna 2022.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Technické specifikace decentralizovaného informačního systému

Technické specifikace, opatření a další požadavky pro zavedení decentralizovaného informačního systému uvedené v článku 25 nařízení (EU) 2020/1784 jsou uvedeny stanoveny v příloze.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.

V Bruselu dne 14. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 405, 2.12.2020, s. 40.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

Technické specifikace, opatření a další požadavky decentralizovaného informačního systému uvedené v článku 1

1.   Úvod

Systém pro doručování písemností je decentralizovaný informační systém založený na systému e-CODEX, který může zajišťovat výměnu dokumentů a údajů týkajících se doručování mezi různými členskými státy v souladu s nařízením (EU) 2020/1784. Decentralizovaná povaha tohoto informačního systému by umožňovala výměny údajů výhradně mezi dvěma členskými státy bez zapojení jakéhokoli orgánu Unie do těchto výměn.

2.   Definice

2.1.

Protokolem „HyperText Transport Protocol Secure“ nebo „HTTPS“ se rozumí šifrovaná komunikace a zabezpečené kanály propojení;

2.2.

„portálem“ se rozumí referenční implementační řešení nebo národní koncový systém připojený k decentralizovanému informačnímu systému;

2.3.

„nepopiratelností původu“ se rozumí opatření poskytující důkaz o integritě a důkaz o původu údajů prostřednictvím metod, jako jsou elektronická certifikace, infrastruktura veřejných klíčů a digitální podpisy;

2.4.

„nepopiratelností přijetí“ se rozumí opatření poskytující původci údajů důkaz o přijetí údajů zamýšleným příjemcem prostřednictvím metod, jako jsou elektronická certifikace, infrastruktura veřejných klíčů a digitální podpisy;

2.5.

protokolem „SOAP“ (Simple Object Access Protocol) se rozumí, podle norem konsorcia W3C, specifikace komunikačního protokolu pro výměnu strukturovaných informací při zavádění webových služeb v počítačových sítích;

2.6.

„webovou službou“ se rozumí softwarový systém určený k podpoře interoperabilní interakce mezi počítači prostřednictvím počítačové sítě; má rozhraní popsané ve strojově zpracovatelném formátu;

2.7.

„výměnou údajů“ se rozumí výměna zpráv a dokumentů prostřednictvím decentralizovaného informačního systému.

3.   Způsoby komunikace elektronickými prostředky

Systém pro doručování písemností využívá pro výměnu zpráv a dokumentů způsoby elektronické komunikace založené na službách, jako jsou webové služby nebo jiné opakovaně použitelné infrastruktury digitálních služeb.

Konkrétně bude využívat infrastrukturu systému e-CODEX, která se skládá ze dvou hlavních složek: konektoru a brány.

Konektor zajišťuje komunikaci s referenčním implementačním řešením a s národními implementačními řešeními. Může provádět výměnu zpráv s bránou v obou směrech, sledovat zprávy a potvrzovat jejich přijetí standardním způsobem, například pomocí důkazů v rámci doporučeného elektronické doručování definovaných Evropským ústavem pro telekomunikační normy (ETSI), ověřovat podpisy obchodních dokumentů, vytvořit token, který obsahuje výsledek validace ve formátu PDF a XML, a vytvořit kontejner za použití standardů, jako je ASiC-S, kde je obchodní obsah zprávy opatřen pečetí a podepsán.

Brána je odpovědná za výměnu zpráv bez ohledu na jejich obsah. Může odesílat zprávy do konektoru a přijímat je z něj, validovat informace uvedené v záhlaví, rozpoznat správný režim zpracování, podepisovat a šifrovat zprávy a předávat zprávy dalším bránám.

4.   Komunikační protokoly

Systém pro doručování písemností používá zabezpečené internetové protokoly, jako například HTTPS, pro komunikaci mezi portálem a decentralizovanými složkami informačního systému a standardní komunikační protokoly, jako například SOAP, pro přenos strukturovaných dat a metadat.

Systém e-CODEX konkrétně zajišťuje vysokou bezpečnost informací tím, že využívá nejmodernější autentizaci a vícevrstvý šifrovací protokol.

5.   Bezpečnostní standardy

Pro komunikaci a šíření informací prostřednictvím systému pro doručování písemností musí technická opatření zajišťující minimální bezpečnostní standardy informačních technologií zahrnovat:

a)

opatření k zajištění důvěrnosti informací, a to i prostřednictvím používání zabezpečených kanálů (HTTPS);

b)

opatření k zajištění integrity údajů při výměně;

c)

opatření k zajištění nepopiratelnosti původu odesílatele informací v rámci systému pro doručování písemností a nepopiratelnosti přijetí informací;

d)

opatření k zajištění protokolování bezpečnostních událostí v souladu s uznávanými mezinárodními doporučeními pro bezpečnostní standardy informačních technologií;

e)

opatření k zajištění ověření a autorizace všech registrovaných uživatelů a opatření k ověření totožnosti systémů připojených k systému pro doručování písemností;

f)

systém pro doručování písemností musí být vyvinut v souladu se zásadou záměrné a standardní ochrany údajů.

6.   Dostupnost služeb

6.1.

Časový rámec služeb musí být 24 hodin/7 dnů v týdnu, s mírou dostupnosti systému nejméně 98 %, s výjimkou plánované údržby.

6.2.

Členské státy oznámí Komisi činnosti údržby takto:

a)

5 pracovních dnů předem v případě údržby, která může způsobit nedostupnost o délce až 4 hodin;

b)

10 pracovních dnů předem v případě údržby, která může způsobit nedostupnost o délce až 12 hodin;

c)

30 pracovních dnů předem v případě údržby, která může způsobit nedostupnost o délce až 6 dnů ročně.

6.3.

Pokud je to možné, operace údržby během pracovních dnů musí být plánovány na dobu mezi 20:00–7:00 SEČ.

6.4.

Pokud členské státy stanovily pravidelné týdenní termíny údržby, sdělí Komisi den v týdnu a dobu, kdy se takové pravidelné termíny údržby plánují. Aniž jsou dotčeny povinnosti uvedené v bodě 6.2, pokud systémy členských států přestanou být k dispozici během takového pravidelného termínu, nemusí členské státy Komisi každý jednotlivý případ oznamovat.

6.5.

V případě neočekávaného technického selhání systémů členských států informují členské státy Komisi neprodleně o nedostupnosti svého systému a o termínu předpokládaného obnovení služby, je-li znám.

6.6.

V případě neočekávaného selhání databáze příslušných orgánů informuje Komise členské státy neprodleně o nedostupnosti služby a o termínu jejího předpokládaného obnovení, je-li znám.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU