(EU) 2022/415Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/415 ze dne 11. března 2022, o povolení kyseliny jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 85, 14.3.2022, s. 6-27 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. března 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. dubna 2022 Nabývá účinnosti: 3. dubna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.3.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 85/6


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/415

ze dne 11. března 2022,

o povolení kyseliny jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje. Článek 10 uvedeného nařízení stanoví přehodnocení doplňkových látek povolených podle směrnice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Kyselina DL-jablečná, kyselina citronová, kyselina sorbová a sorban draselný, kyselina octová, hydrogendvojoctan sodný a octan vápenatý, kyselina propionová, propionan sodný, propionan vápenatý a propionan amonný, kyselina mravenčí, mravenčan sodný, mravenčan vápenatý a mravenčan amonný a kyselina mléčná a mléčnan vápenatý byly v souladu se směrnicí 70/524/EHS povoleny bez časového omezení jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat. Uvedené doplňkové látky byly v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (ES) č. 1831/2003 následně zapsány do Registru pro doplňkové látky jako stávající produkty.

(3)

V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení (ES) č. 1831/2003 ve spojení s článkem 7 uvedeného nařízení byly podány žádosti o přehodnocení kyseliny jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat.

(4)

Žadatelé požádali o jejich zařazení do kategorie „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „konzervanty“ nebo „regulátory kyselosti“. Žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(5)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) ve svém stanovisku ze dne 29. ledna 2014 (3) dospěl k závěru, že kyselina DL-jablečná nemá za navrhovaných podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Dospěl rovněž k závěru, že tato doplňková látka je dráždivá pro kůži, sliznice a oči a že expozice prostřednictvím vdechování představuje riziko. Komise se proto domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele uvedené doplňkové látky. Úřad rovněž dospěl k závěru, že uvedená doplňková látka je účinná jako konzervant v krmivech.

(6)

Úřad ve svých stanoviscích ze dne 27. ledna 2015 (4) dospěl k závěru, že kyselina citronová z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343 nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Dospěl rovněž k závěru, že tato doplňková látka může mít nebezpečné účinky pro kůži, sliznice a oči a že expozice prostřednictvím vdechování představuje riziko. Komise se proto domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele uvedené doplňkové látky. Úřad rovněž dospěl k závěru, že tato látka může být účinná jako regulátor kyselosti v krmivech. Její účinnost jakožto konzervantu, i když je uznávána u potravin, však nebyla dostatečně prokázána z důvodu chybějící statistické analýzy v přípravné studii.

(7)

Navzdory nedostatečné statistické průkaznosti poskytnutých studií se již udělené povolení kyseliny citronové k použití v potravinách pro stejnou funkci považovalo za dostatečný ukazatel účinnosti této látky jako konzervantu podle podmínek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 429/2008 (5).

(8)

Úřad ve svých stanoviscích ze dne 1. července 2014 (6) a 8. září 2015 (7) dospěl k závěru, že kyselina sorbová a sorban draselný nemají za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Dospěl rovněž k závěru, že tyto doplňkové látky jsou dráždivé pro kůži, oči a dýchací cesty. Komise se proto domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele uvedených doplňkových látek. Úřad rovněž dospěl k závěru, že kyselina sorbová a sorban draselný jsou v Unii povolenými potravinářskými přídatnými látkami pro použití jako konzervanty. Lze důvodně očekávat, že účinek v potravinách bude pozorován i v krmivech při jejich použití ve srovnatelných koncentracích a za podobných podmínek.

(9)

Úřad ve svých stanoviscích ze dne 1. února 2012 (8) a 6. května 2021 (9) dospěl k závěru, že kyselina octová, hydrogendvojoctan sodný a octan vápenatý nemají za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Dospěl rovněž k závěru, že zředěná kyselina je považována za dráždivou, zatímco při vyšších koncentracích je žíravá a představuje zejména riziko pro oči. Komise se proto domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele uvedené doplňkové látky. Úřad rovněž dospěl k závěru, že kyselina octová, hydrogendvojoctan sodný a octan vápenatý jsou v Unii povolenými potravinářskými přídatnými látkami pro použití jako konzervanty. Lze důvodně očekávat, že účinek v potravinách bude pozorován i v krmivech při jejich použití ve srovnatelných koncentracích a za podobných podmínek.

(10)

Úřad ve svém stanovisku ze dne 16. listopadu 2011 (10) dospěl k závěru, že kyselina propionová, propionan sodný, propionan vápenatý a propionan amonný nemají za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Dospěl rovněž k závěru, že kyselina propionová a propionan sodný, propionan vápenatý a propionan amonný jsou žíravé pro kůži, sliznice a oči. Komise se proto domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele uvedených doplňkových látek. Úřad rovněž dospěl k závěru, že kyselina propionová, propionan sodný, propionan vápenatý a propionan amonný mohou být účinné jako konzervanty v krmivech.

(11)

Úřad ve svých stanoviscích ze dne 17. září 2014 (11), 11. března 2015 (12), 18. března 2020 (13), 7. května 2020 (14), 19. března 2020 (15), 24. října 2014 (16) a 7. května 2020 (17) dospěl k závěru, že kyselina mravenčí, mravenčan sodný, mravenčan vápenatý a mravenčan amonný nemají za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Dospěl rovněž k závěru, že kyselina mravenčí, mravenčan sodný a mravenčan amonný jsou žíravé. Mravenčan vápenatý a mravenčan sodný nejsou dráždivé pro kůži, ale jsou mírně dráždivé pro oči a dráždivé pro dýchací cesty s potenciálem pro senzibilizaci. Komise se proto domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele uvedených doplňkových látek. Úřad rovněž dospěl k závěru, že kyselina mravenčí, mravenčan sodný, mravenčan vápenatý a mravenčan amonný mohou být účinné jako konzervanty v krmivech.

(12)

Úřad ve svých stanoviscích ze dne 9. července 2015 (18), 5. července 2017 (19) a 12. listopadu 2019 (20) dospěl k závěru, že kyselina mléčná z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965), Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnan vápenatý nemají za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, bezpečnost spotřebitelů ani na životní prostředí. Dospěl rovněž k závěru, že kyselina mléčná je dráždivá pro oči, žíravá pro kůži a dráždivá pro dýchací cesty. Mléčnan vápenatý by měl být považován za dráždivý pro kůži, oči a dýchací cesty. Komise se proto domnívá, že by měla být přijata vhodná ochranná opatření, aby se zabránilo nepříznivým účinkům na lidské zdraví, zejména pokud jde o uživatele uvedených doplňkových látek. Úřad rovněž dospěl k závěru, že jelikož se kyselina mléčná a mléčnan vápenatý používají jako konzervanty v potravinách, lze důvodně očekávat, že účinek pozorovaný v potravinách bude pozorován i v krmivech, budou-li tyto doplňkové látky používány ve srovnatelných koncentracích a za podobných podmínek.

(13)

Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávy o metodách analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv, které předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(14)

Posouzení kyseliny DL-jablečné, kyseliny citronové z Aspergillus niger DSM 25794 nebo CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo CICC 40347/CGMCC 5343, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné z Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889) a mléčnanu vápenatého prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Používání kyseliny DL-jablečné, kyseliny citronové, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné a mléčnanu vápenatého by proto mělo být povoleno.

(15)

Vzhledem k tomu, že bezpečnostní důvody nevyžadují okamžité provedení změn v podmínkách pro povolení kyseliny DL-jablečné, kyseliny citronové, kyseliny sorbové a sorbanu draselného, kyseliny octové, hydrogendvojoctanu sodného a octanu vápenatého, kyseliny propionové, propionanu sodného, propionanu vápenatého a propionanu amonného, kyseliny mravenčí, mravenčanu sodného, mravenčanu vápenatého a mravenčanu amonného a kyseliny mléčné a mléčnanu vápenatého, je vhodné stanovit přechodné období, které by zúčastněným stranám umožnilo připravit se na plnění nových požadavků vyplývajících z povolení.

(16)

Skutečnost, že kyselina citronová, kyselina sorbová a sorban draselný, kyselina octová, kyselina propionová, propionan sodný, propionan amonný, kyselina mravenčí, mravenčan amonný, mravenčan sodný, mravenčan vápenatý a kyselina mléčná nejsou povoleny pro použití jako konzervanty ve vodě k napájení a kyselina citronová jako regulátor kyselosti, nebrání jejich použití v krmných směsích podávaných s vodou.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Povolení

Doplňkové látky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „konzervanty“ nebo „regulátory kyselosti“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Přechodná opatření

1.   Doplňkové látky uvedené v příloze a premixy obsahující tyto doplňkové látky, vyrobené a označené před dnem 3. října 2022 v souladu s pravidly platnými před dnem 3. dubna 2022, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob.

2.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před dnem 3. dubna 2023 v souladu s pravidly platnými před dnem 3. dubna 2022, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata určená k produkci potravin.

3.   Krmné směsi a krmné suroviny obsahující látky uvedené v příloze, vyrobené a označené před dnem 3. dubna 2024 v souladu s pravidly platnými před dnem 3. dubna 2022, mohou být uváděny na trh a používány až do vyčerpání stávajících zásob, jestliže jsou určeny pro zvířata neurčená k produkci potravin.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech (Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2014;12(2):3563.

(4)  EFSA Journal 2015;13(2):4009 a EFSA Journal 2015;13(2):4010.

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 429/2008 ze dne 25. dubna 2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Úř. věst. L 133, 22.5.2008, s. 57).

(6)  EFSA Journal 2014;12(7):3792.

(7)  EFSA Journal 2015;13(9):4239.

(8)  EFSA Journal 2012;10(2):2571.

(9)  EFSA Journal 2021;19(5):6615.

(10)  EFSA Journal 2011;9(12):2446.

(11)  EFSA Journal 2014;12(10):3827.

(12)  EFSA Journal 2015;13(5):4056.

(13)  EFSA Journal 2020;18(4):6076.

(14)  EFSA Journal 2020;18(5):6139.

(15)  EFSA Journal 2020;18(4):6077.

(16)  EFSA Journal 2014;12(11):3898.

(17)  EFSA Journal 2020;18(5):6137.

(18)  EFSA Journal 2015;13(12):4198.

(19)  EFSA Journal 2017;15(7):4938.

(20)  EFSA Journal 2019;17(12):5914.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty

1a296

Kyselina DL-jablečná

Složení doplňkové látky

Kyselina DL-jablečná ≥ 99,5 %

Charakteristika účinné látky

Kyselina DL-jablečná ≥ 99,5 %

C4H6O5

CAS: 6915-15-7 (nebo 617-48-1)

Sulfátový popel ≤ 0,02 %

Kyselina fumarová ≤ 1 %

Kyselina jablečná ≤ 0,05 %

Vyrobena chemickou syntézou

Analytická metoda  (1)

Pro stanovení kyseliny jablečné jako kyseliny jablečné celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Všechny druhy zvířat

1.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

2.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty

1a330

Kyselina citronová

Složení doplňkové látky

Kyselina citronová ≥ 99,5 % (v sušině)

Charakteristika účinné látky

Kyselina citronová ≥ 99,5 %

Bezvodá forma:

C6H8O7

CAS: 77-92-9

Monohydrát:

C6H8O7.H2O

CAS: 5949-29-1

Sulfátový popel < 0,05 %

Kyselina šťavelová < 100 mg/kg

Vyprodukováno z:

Aspergillus niger DSM 25794 nebo

Aspergillus niger CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo

Aspergillus niger CICC 40347/CGMCC 5343

Analytická metoda  (2)

Pro stanovení kyseliny citronové jako kyseliny citronové celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Všechny druhy zvířat

15 000

1.

Směs různých zdrojů kyseliny citronové nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletním krmivu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: regulátory kyselosti

1a330

Kyselina citronová

Složení doplňkové látky

Kyselina citronová ≥ 99,5 % (v sušině)

Charakteristika účinné látky

Kyselina citronová ≥ 99,5 %

Bezvodá forma:

C6H8O7

CAS: 77-92-9

Monohydrát:

C6H8O7.H2O

CAS: 5949-29-1

Sulfátový popel < 0,05 %

Kyselina šťavelová < 100 mg/kg

Vyprodukováno z:

Aspergillus niger DSM 25794 nebo

Aspergillus niger CGMCC 4513/CGMCC 5751 nebo

Aspergillus niger CICC 40347/CGMCC 5343

Analytická metoda  (3)

Pro stanovení kyseliny citronové jako kyseliny citronové celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Všechny druhy zvířat

15 000

1.

Směs různých zdrojů kyseliny citronové nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletním krmivu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty.

1a200

Kyselina sorbová

Složení doplňkové látky

Kyselina sorbová ≥ 99 %

Pevná forma

Účinná látka

Kyselina sorbová ≥ 99 %

C6 H8O2

CAS: 110-44-1

Sulfátový popel ≤ 0,2 %

Aldehydy ≤ 0,1 %

Vyrobena chemickou syntézou

Analytická metoda  (4)

Pro stanovení kyseliny sorbové jako kyseliny sorbové celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

vysokoúčinná kapalinová chromatografie s UV detekcí, HPLC-UV (EN 17298)

Všechny druhy zvířat kromě přežvýkavců s nefunkčním bachorem

2 500

1.

Směs různých zdrojů kyseliny sorbové nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletním krmivu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032

Přežvýkavci s nefunkčním bachorem

6 700


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty

1k202

Sorban draselný

Složení doplňkové látky

Sorban draselný ≥ 99 %

Pevná forma

Účinná látka

Sorban draselný ≥ 99 %

C6 H7 KO2

CAS: 24634-61-5

Vyrobena chemickou syntézou

Analytická metoda  (5)

Pro stanovení draslíku v doplňkové látce:

EN ISO 6869: atomová absorpční spektrometrie (AAS) nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

Pro stanovení sorbanu draselného jako kyseliny sorbové celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

vysokoúčinná kapalinová chromatografie s UV detekcí, HPLC-UV (EN 17298)

Všechny druhy zvířat kromě přežvýkavců s nefunkčním bachorem

2 500

(jako kyselina sorbová)

1.

Směs různých zdrojů sorbanu draselného nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletním krmivu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032

Přežvýkavci s nefunkčním bachorem

6 700

(jako kyselina sorbová)


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty

1a260

Kyselina octová

Složení doplňkové látky

Kyselina octová ≥ 99,8 %

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Kyselina octová ≥ 99,8 %

C2H4O2

CAS: 64-19-7

Voda ≤ 0,15 %

Netěkavé látky ≤ 30 mg/kg

Kyselina mravenčí a její soli a jiný oxidovatelný materiál ≤ 0,5 g/kg

Vyrobena chemickou syntézou včetně výroby celulózy (jako vedlejší produkt)

Analytická metoda  (6)

Pro stanovení kyseliny octové jako kyseliny octové celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Drůbež

Prasata

Zvířata v zájmovém chovu

2 500

1.

Směs různých zdrojů kyseliny octové nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletním krmivu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032

Všechny ostatní druhy zvířat kromě ryb


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty

1a262

Hydrogendvojoctan sodný

Složení doplňkové látky

Hydrogendvojoctan sodný ≥ 58 %

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Hydrogendvojoctan sodný (bezvodý a trihydrát) ≥ 58 %

NaC4H7O4

CAS: 126-96-5

Kyselina octová ≥ 39 %

Voda ≤ 2 %

Netěkavé látky ≤ 30 mg/kg

Kyselina mravenčí a její soli a jiný oxidovatelný materiál ≤ 1 g/kg

Vyrobena chemickou syntézou

Analytická metoda  (7)

Pro stanovení sodíku v doplňkové látce:

EN ISO 6869: atomová absorpční spektrometrie (AAS) nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

Pro stanovení hydrogendvojoctanu sodného jako kyseliny octové celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Drůbež

Prasata

Zvířata v zájmovém chovu

2 500 (jako kyselina octová)

1.

Směs různých zdrojů kyseliny octové nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletním krmivu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032

Všechny ostatní druhy zvířat kromě ryb


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty

1a263

Octan vápenatý

(bezvodý a monohydrát)

Složení doplňkové látky

Octan vápenatý ≥ 98,7 %

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Octan vápenatý ≥ 98,7 %

C4H6CaO4

CAS: 62-54-4

Voda ≤ 6 %

Netěkavé látky ≤ 30 mg/kg

Kyselina mravenčí a její soli a jiný oxidovatelný materiál ≤ 1 g/kg

Železo ≤ 0,5 mg/kg

Vyrobena chemickou syntézou

Analytická metoda  (8)

Pro stanovení vápníku v doplňkové látce:

EN ISO 6869: atomová absorpční spektrometrie (AAS) nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

Pro stanovení octanu vápenatého jako kyseliny octové celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Drůbež

Prasata

Zvířata v zájmovém chovu

2 500

(jako kyselina octová)

1.

Směs různých zdrojů kyseliny octové nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletním krmivu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032

Všechny ostatní druhy zvířat kromě ryb


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty

1k280

Kyselina propionová

Složení doplňkové látky

Kyselina propionová ≥ 99,5 %

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Kyselina propionová ≥ 99,5 %

C3H6O2

CAS: 79-09-4

Netěkavý zbytek ≤ 0,01 % při sušení při teplotě 140 °C na konstantní hmotnost

Aldehydy ≤ 0,1 %, vyjádřeno jako propionaldehyd

Vyrobena chemickou syntézou

Analytická metoda  (9)

Pro kvantifikaci kyseliny propionové jako kyseliny propionové celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Všechny druhy zvířat kromě prasat a drůbeže

1.

Směs různých zdrojů kyseliny propionové nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletních krmivech pro příbuzné druhy.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032

Prasata

30 000

Drůbež

10 000


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty

1k281

Propionan sodný

Složení doplňkové látky

Propionan sodný ≥ 98,5 %

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Propionan sodný ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

CAS: 137-40-6

Ztráta při sušení ≤ 4 % při sušení po dobu dvou hodin při teplotě 105 °C

Vyrobena chemickou syntézou

Analytická metoda  (10)

Pro stanovení sodíku v doplňkové látce:

EN ISO 6869: atomová absorpční spektrometrie (AAS) nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

Pro kvantifikaci propionanu sodného jako kyseliny propionové celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Všechny druhy zvířat kromě prasat a drůbeže

1.

Směs různých zdrojů kyseliny propionové nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletních krmivech pro příbuzné druhy.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032

Prasata

30 000

(jako kyselina propionová)

Drůbež

10 000

(jako kyselina propionová)


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty

1a282

Propionan vápenatý

Složení doplňkové látky

Propionan vápenatý ≥ 98 % v sušině

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Propionan vápenatý ≥ 98 %

C6H10O4Ca

CAS: 4075-81-4

Ztráta při sušení ≤ 6 % při sušení po dobu dvou hodin při teplotě 105 °C

Vyrobena chemickou syntézou

Analytická metoda  (11)

Pro stanovení vápníku v doplňkové látce:

EN ISO 6869: atomová absorpční spektrometrie (AAS) nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

Pro kvantifikaci propionanu vápenatého jako kyseliny propionové celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Všechny druhy zvířat kromě prasat a drůbeže

1.

Směs různých zdrojů kyseliny propionové nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletním krmivu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032

Prasata

30 000

(jako kyselina propionová)

Drůbež

10 000

(jako kyselina propionová)


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty

1k284

Propionan amonný

Složení doplňkové látky

Přípravek z propionanu amonného

≥ 19 %, kyseliny propionové ≤ 80 %,

vody ≤ 30 %

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Propionan amonný

C3H9O2N

CAS: 17496-08-1

Vyrobena chemickou syntézou

Analytická metoda  (12)

Pro stanovení amonia v doplňkové látce:

ISO 5664: destilace a titrace

Pro stanovení propionanu amonného jako kyseliny propionové celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Všechny druhy zvířat kromě prasat a drůbeže

1.

Směs různých zdrojů kyseliny propionové nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletním krmivu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032

Prasata

30 000

(jako kyselina propionová)

Drůbež

10 000

(jako kyselina propionová)


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty.

1k236

Kyselina mravenčí

Složení doplňkové látky

Kyselina mravenčí ≥ 84,5 %

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Kyselina mravenčí ≥ 84,5 %

H2CO2

CAS: 64-18-6

Vyrobena chemickou syntézou

Analytická metoda  (13)

Pro stanovení kyseliny mravenčí v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Všechny druhy zvířat

10 000

1.

Směs různých zdrojů kyseliny mravenčí nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletním krmivu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty.

1k237i

Mravenčan sodný

Složení doplňkové látky

Mravenčan sodný ≥ 98 %

Pevná forma

Mravenčan sodný ≥ 15 %

Kyselina mravenčí ≤ 75 %

Voda ≤ 25 %

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Mravenčan sodný

HCO2Na

CAS: 141-53-7

Vyrobena chemickou syntézou

Analytická metoda  (14)

Pro stanovení sodíku v doplňkových látkách:

EN ISO 6869: atomová absorpční spektrometrie (AAS) nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

Pro stanovení mravenčanu sodného jako kyseliny mravenčí celkem v doplňkových látkách, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Všechny druhy zvířat

10 000

(jako kyselina mravenčí)

1.

Směs různých zdrojů kyseliny mravenčí nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletních krmivech pro příbuzné druhy.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty.

1a238

Mravenčan vápenatý

Složení doplňkové látky

Mravenčan vápenatý ≥ 98 %

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Mravenčan vápenatý

Ca(HCO)2

CAS: 544-17-2

Vyrobena chemickou syntézou

Analytická metoda  (15)

Pro stanovení vápníku v doplňkové látce:

EN ISO 6869: atomová absorpční spektrometrie (AAS) nebo EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

Pro stanovení mravenčanu vápenatého jako kyseliny mravenčí celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Všechny druhy zvířat

10 000

(jako kyselina mravenčí)

1.

Směs různých zdrojů kyseliny mravenčí nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletních krmivech pro příbuzné druhy.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg doplňkové látky/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty.

1a295

Mravenčan amonný

Složení doplňkové látky

Mravenčan amonný ≥ 35 %

Kyselina mravenčí ≤ 64 %

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Mravenčan amonný ≥ 35 %

HCO2NH4

CAS: 540-69-2

Formamid < 3 000  mg/kg

Vyrobena chemickou syntézou

Analytická metoda  (16)

Pro stanovení amonia v doplňkové látce:

ISO 5664: destilace a titrace

Pro stanovení mravenčanu amonného jako kyseliny mravenčí celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Všechny druhy zvířat kromě nosnic, prasnic, přežvýkavců určených k produkci mléka, zvířat v zájmovém chovu a zvířat neurčených k produkci potravin

2 000

(jako kyselina mravenčí)

1.

Směs různých zdrojů kyseliny mravenčí nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletních krmivech pro příbuzné druhy.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty

1a270

Kyselina mléčná

Složení doplňkové látky

Kyselina mléčná ≥ 72 % (hmot.)

Kapalná forma

Charakteristika účinné látky

Kyselina mléčná:

kyselina D-mléčná ≤ 5 %

kyselina L-mléčná ≥ 95 %

C3H6O3

CAS: 79-33-4

Vyprodukována fermentací:

Bacillus coagulans (LMG S-26145 nebo DSM 23965) nebo

Bacillus smithii (LMG S-27890) nebo Bacillus subtilis (LMG S-27889).

Analytická metoda  (17)

Pro stanovení kyseliny mléčné jako kyseliny mléčné celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Všechny druhy zvířat kromě prasat a přežvýkavců s funkčním bachorem

20 000

1.

Směs různých zdrojů kyseliny mléčné nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletních krmivech pro příbuzné druhy.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032

Prasata a přežvýkavci kromě přežvýkavců s nefunkčním bachorem

50 000


Identifikační číslo doplňkové látky

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: technologické doplňkové látky.

Funkční skupina: konzervanty

1a327

Mléčnan vápenatý

Složení doplňkové látky

Mléčnan vápenatý ≥ 98 % (hmotnostních v sušině)

Pevná forma

Charakteristika účinné látky

Mléčnan vápenatý ≥ 98 %

(C3H5O2) 2 •nH2O

CAS: 814-80-2

Vyrobena chemickou syntézou

Analytická metoda  (18)

Pro stanovení mléčnanu vápenatého v doplňkové látce:

EN ISO 6869: atomová absorpční spektrometrie (AAS) nebo

EN 15510: atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-AES)

Pro stanovení mléčnanu vápenatého jako kyseliny mléčné celkem v doplňkové látce, premixech a krmivech:

iontová chromatografie s vodivostní detekcí IC-CD (EN 17294)

Všechny druhy zvířat kromě prasat a přežvýkavci s funkčním bachorem

20 000

(jako kyselina mléčná)

1.

Směs různých zdrojů kyseliny mléčné nesmí překročit maximální povolené úrovně v kompletním krmivu.

2.

Pro uživatele doplňkové látky a premixů musí provozovatelé krmivářských podniků stanovit provozní postupy a vhodná organizační opatření, které budou řešit případná rizika vyplývající z jejich použití. Pokud uvedená rizika nelze těmito postupy a opatřeními vyloučit nebo snížit na minimum, musí se doplňková látka a premixy používat s vhodnými osobními ochrannými prostředky, včetně ochrany kůže, očí a dýchacích cest.

3.

V návodu k použití doplňkové látky, premixu a příslušných krmiv pro zvířata určená k produkci potravin uveďte: „Současné použití různých organických kyselin nebo jejich solí je kontraindikováno, pokud se jedna nebo více z nich používají na maximální povolené úrovni obsahu nebo blízko této úrovně.“

3. dubna 2032

Prasata a přežvýkavci kromě přežvýkavců s nefunkčním bachorem

30 000

(jako kyselina mléčná)


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(3)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(4)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(5)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(6)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(7)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(8)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(9)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(10)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(11)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(12)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(13)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(14)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(15)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(16)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(17)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(18)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU