(EU) 2022/247Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/247 ze dne 14. prosince 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, které mají sledovat a vykazovat členské státy a výrobci, a o postup vykazování (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 41, 22.2.2022, s. 11-13 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. března 2022 Nabývá účinnosti: 14. března 2022
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/1610 Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/11


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/247

ze dne 14. prosince 2021,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, které mají sledovat a vykazovat členské státy a výrobci, a o postup vykazování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (1), a zejména na čl. 11 odst. 1 písm. a) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Část A přílohy I nařízení (EU) 2018/956 stanoví údaje, které mají členské státy sledovat a vykazovat u nových těžkých vozidel poprvé zaregistrovaných v Unii.

(2)

S cílem zajistit důkladnou analýzu v souladu s článkem 10 nařízení (EU) 2018/956 by členské státy měly sledovat a vykazovat údaje, které umožní určit uspořádání náprav vykazovaných vozidel na základě počtu hnacích náprav. Tyto údaje se zaznamenávají v položce 3 prohlášení o shodě nově registrovaného těžkého vozidla.

(3)

Uvedené informace by Komisi umožnily identifikovat vozidla, u nichž mají výrobci vykazovat údaje podle článku 5 nařízení (EU) 2018/956 na základě informací vykazovaných členskými státy, aniž by byla nutná další výměna informací s výrobci.

(4)

Na základě zkušeností získaných při přípravě zprávy podle článku 10 za vykazované období roku 2019 a s cílem zajistit důkladnou analýzu vykazovaných údajů v nadcházejících letech je nezbytné, aby výrobci vykazovali specifické údaje o chování jednotlivých konstrukčních částí vozidla při použití simulačního nástroje zaznamenané v datovém souboru „sum exec data file“.

(5)

Postup monitorování a vykazování je stanoven v příloze II nařízení (EU) 2018/956.

(6)

Na základě zkušeností získaných při uplatňování nařízení (EU) 2018/956 by Evropská agentura pro životní prostředí měla mít možnost přizpůsobit strukturu a charakter databází technickému pokroku a neměla by být vázána konkrétními technickými ustanoveními. Popisné názvy databází by proto měly být z přílohy II vyňaty.

(7)

Nařízení (EU) 2018/956 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) 2018/956

Přílohy I a II nařízení (EU) 2018/956 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 173, 9.7.2018, s. 1.


PŘÍLOHA

Přílohy I a II nařízení (EU) 2018/956 se mění takto:

1)

Příloha I se mění takto:

a)

v části A se doplňuje nové písmeno p), které zní:

„p)

u vozidel registrovaných od 1. července 2021 počet hnacích náprav, jak je uveden v položce 3 prohlášení o shodě.“;

b)

v části B bodě 2 se tabulka mění takto:

i)

doplňuje se nová položka, která zní:

„102

U vozidel s datem simulace od 1. července 2021 soubor ve formátu CSV („comma separated values“); tento soubor s příponou “.vsum“ nese stejný název jako příslušný pracovní soubor a obsahuje souhrnné výsledky jednotlivých simulovaných profilů určení a stavů užitečného zatížení(10)

Soubor generovaný simulačním nástrojem uvedeným v čl. 5 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2017/2400 v jeho verzi grafického uživatelského rozhraní (GUI)

Datový soubor „sum exec data file“;

ii)

poznámka 10 se nahrazuje tímto:

„(10)

Tato položka se nezveřejňuje v centrálním registru údajů o těžkých vozidlech.“

2)

Příloha II se mění takto:

a)

v bodě 1.1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1.1.

Údaje uvedené v části A přílohy I předává v souladu s článkem 4 kontaktní místo příslušného orgánu elektronickým přenosem údajů Evropské agentuře pro životní prostředí (dále jen „agentura“).“;

b)

bod 2.1 písm. c) se nahrazuje tímto:

„c)

kontaktní místo, které odpovídá za předávání údajů agentuře.“;

c)

v bodě 2.3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2.3.

Údaje uvedené v části B bodě 2 přílohy I zašle kontaktní místo výrobce v souladu s čl. 5 odst. 1 elektronickým přenosem údajů agentuře.“;

d)

bod 3.3. se nahrazuje tímto:

„3.3.

Zjistí-li příslušný orgán nebo výrobce chyby v předložených údajích, neprodleně o nich informují Komisi a agenturu tak, že odešlou zprávu s oznámením o chybě agentuře a e-maily na adresy uvedené v bodě 1.1.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU