(EU) 2022/245Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/245 ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, pokud jde o doprovodná vzdělávací opatření a výběr a schvalování žadatelů o podporu

Publikováno: Úř. věst. L 41, 22.2.2022, s. 5-7 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. února 2022 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 41/5


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/245

ze dne 13. prosince 2021,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40, pokud jde o doprovodná vzdělávací opatření a výběr a schvalování žadatelů o podporu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 24 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 (2) stanoví podmínky pro navrhování a uplatňování doprovodných vzdělávacích opatření, která mají členské státy přijmout podle čl. 23 odst. 10 nařízení (EU) č. 1308/2013. V zájmu právní jistoty je vhodné stanovit demonstrativní seznam činností, které mohou být prováděny jako součást doprovodných vzdělávacích opatření v rámci školního projektu, a to i v případech, kdy není požadována podpora Unie. Je rovněž vhodné vyjasnit, že aby byl školní projekt účinný, členské státy by měly zajistit, že se doprovodná vzdělávací opatření přijatá na podporu distribuce ovoce a zeleniny do škol a mléka do škol dostanou ke všem dětem, které jsou do školního projektu zapojeny. Tímto požadavkem není dotčena autonomie svěřená vzdělávacím zařízením v členských státech podle rozdělení pravomocí a strategie provádění školního projektu v dotčených členských státech.

(2)

Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 stanoví obecné podmínky pro výběr žadatelů o podporu. Při výběru žadatelů o podporu se na členské státy, které jednají na celostátní, regionální nebo místní úrovni, mohou vztahovat unijní nebo vnitrostátní pravidla pro zadávání veřejných zakázek. V zájmu právní jistoty je vhodné vyjasnit, že členské státy by měly zajistit soulad s příslušnými pravidly pro zadávání veřejných zakázek.

(3)

Článek 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 upřesňuje podmínky pro schvalování žadatelů o podporu a stanoví písemné závazky, které musí žadatelé přijmout. Odstavec 2 uvedeného článku stanoví dodatečný písemný závazek, který má být učiněn v případě žádostí o podporu pouze na dodávky a/nebo distribuci produktů. Tento závazek je však relevantní i tehdy, pokud žádosti o podporu kombinují dodávky a/nebo distribuci produktů a zajišťování vzdělávacích opatření. Odstavec 3 uvedeného článku se vztahuje na žádosti o podporu pouze na doprovodná vzdělávací opatření. Uvádí se v něm, že příslušný orgán může stanovit jakékoli dodatečné písemné závazky, které mají žadatelé o podporu přijmout. To by však mělo být možné u všech žadatelů o podporu. Článek 6 uvedeného nařízení by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn. Aby měly členské státy dostatek času na přizpůsobení postupů pro schvalování žadatelů o podporu, je vhodné stanovit, že změna podmínek pro schvalování žadatelů o podporu se použije až od školního roku 2022/2023.

(4)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 se mění takto:

1)

v článku 3 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

„1.   Doprovodná vzdělávací opatření uvedená v čl. 23 odst. 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 mají přímou souvislost s cíli školního projektu, kterými jsou zvýšení spotřeby vybraných zemědělských produktů a podpora zdravějšího stravování.

Tato opatření se zaměřují na to, aby se děti dostaly do přímého kontaktu se zemědělstvím a rozmanitostí zemědělských produktů Unie, zejména těch, které se produkují v jejich regionu, a na vzdělávání dětí v souvisejících aspektech (např. zdravé stravovací návyky a jejich důsledky pro veřejné zdraví; vnitrostátní výživová doporučení, místní potravinové řetězce, ekologické zemědělství, udržitelná produkce a spotřeba potravin a boj proti plýtvání potravinami) a mohou zahrnovat například:

a)

návštěvy zemědělských podniků, sítí ovocných sadů, organizací producentů, zařízení zpracovávajících mléko, zemědělských trhů, skladů, třídíren a balíren ovoce a zeleniny, zemědělských muzeí a jiné podobné činnosti;

b)

zřízení a údržbu školních zahrad a sadů;

c)

přípravu jídel, hodiny vaření a ochutnávky, dílny, laboratoře a jiné podobné činnosti;

d)

lekce, semináře, konference, workshopy a další podobné činnosti;

e)

výukové materiály, soutěže, hry, vzdělávací kvízy, tematické dny nebo týdny a další podobné činnosti.

Pokud doprovodná vzdělávací opatření zahrnují i jiné zemědělské produkty než produkty uvedené v čl. 23 odst. 3, 4 a 5 nařízení (EU) č. 1308/2013, zajistí tato opatření ochutnávku těchto jiných produktů.

2.   Členské státy zajistí, aby se doprovodných vzdělávacích opatření mohly účastnit všechny děti, které jsou do školního projektu zapojeny.

Jsou-li vzdělávací opatření přímo spojená s cíli školního projektu zajištěna ve vzdělávacích zařízeních jako součást běžných školních osnov nebo jiných politik či programů, mohou se členské státy rozhodnout, že je zohlední pro účely prvního pododstavce.

Doprovodná vzdělávací opatření mohou být navržena a provedena na úrovni celostátní, regionální či místní nebo na úrovni vzdělávací instituce podle rozdělení pravomocí v členském státě a podle jeho strategie pro realizaci školního projektu. Členské státy zajistí, aby vzdělávací zařízení účastnící se projektu byla řádně informována o zavedeném systému doprovodných vzdělávacích opatření a o dostupných materiálech a nástrojích.“;

2)

v čl. 5 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Při výběru žadatelů o podporu zajistí členské státy soulad s příslušnými právními předpisy včetně pravidel pro zadávání veřejných zakázek.“;

3)

článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Podmínky pro schválení žadatelů o podporu

1.   Žadatele o podporu musí schválit příslušný orgán členského státu, na jehož území se nachází vzdělávací zařízení, do něhož se produkty dodávají a/nebo v němž se produkty distribuují. Schválení je podmíněno tím, že žadatelé přijmou tyto písemné závazky:

a)

že zajistí, aby produkty financované Unií v rámci školního projektu byly dostupné dětem ke konzumaci ve vzdělávacím zařízení nebo zařízeních, pro které se o podporu žádá;

b)

že budou využívat podporu přidělenou na doprovodná vzdělávací opatření, sledování, hodnocení a propagaci v souladu s cíli školního projektu, a pokud se doprovodná vzdělávací opatření týkají témat zdraví a výživy, v souladu s vnitrostátními zdravotními a stravovacími doporučeními pro dotčenou věkovou skupinu;

c)

že vrátí jakoukoli podporu vyplacenou neprávem na dotyčná množství, pokud se zjistí, že tyto produkty nebyly distribuovány dětem nebo nejsou způsobilé pro podporu Unie;

d)

že vrátí jakoukoli podporu vyplacenou neprávem na doprovodná vzdělávací opatření a opatření v oblasti sledování, hodnocení a propagace, pokud se zjistí, že tato opatření nebo činnosti nebyly řádně provedeny;

e)

že příslušnému orgánu na vyžádání poskytne náležité podklady;

f)

že příslušnému orgánu umožní provést veškeré potřebné kontroly, zejména prověření záznamů a fyzickou kontrolu;

g)

že budou uchovávat záznamy s názvy a adresami vzdělávacích zařízení nebo vzdělávacích orgánů, jež přijímají jejich produkty, a výkaz množství konkrétních prodaných nebo dodaných produktů, není-li žadatel vzdělávacím zařízením.

Příslušný orgán může stanovit případné dodatečné písemné závazky, které mají žadatelé přijmout.

Pokud se žádosti o podporu týkají činností podléhajících postupům zadávání veřejných zakázek, mohou členské státy považovat schválení za udělené v případě, že závazky stanovené v prvním a druhém pododstavci jsou zahrnuty do podmínek pro účast v postupu zadávání veřejných zakázek.

2.   V případě žadatelů o podporu pouze na dodávky a/nebo distribuci produktů se nepoužije ustanovení odst. 1 písm. b) a d).

3.   V případě žadatelů o podporu pouze na doprovodná vzdělávací opatření se nepoužije ustanovení odst. 1 písm. a), c) a g).

4.   V případě žadatelů o podporu pouze na opatření v oblasti sledování, hodnocení a propagace se nepoužije ustanovení odst. 1 písm. a), c) a g).

5.   Členské státy mohou považovat schválení udělená v rámci projektu „ovoce a zelenina do škol“ podle nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/247 a/nebo v rámci projektu „mléko do škol“ podle nařízení (ES) č. 657/2008 za platná, pokud se kritéria a podmínky nezměnily.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 3 se na podporu použije od školního roku 2022/2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 11).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU