(EU) 2022/208Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/208 ze dne 14. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o požadavky na provoz za každého počasí (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 35, 17.2.2022, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. března 2022 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.17.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 35/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/208

ze dne 14. prosince 2021,

kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o požadavky na provoz za každého počasí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 39 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 (2) stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť, včetně ustanovení o systému sledování a řízení pohybu na ploše a provozu za nízké dohlednosti na letištích.

(2)

K uvedení zmíněných ustanovení do souladu s přílohami 6 a 14 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a dokumentem 9365 Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) je třeba stanovit pravidla provozu za každého počasí na letištích, a to zajištěním dostupnosti vhodných vizuálních i nevizuálních prostředků a jiného letištního vybavení, dostupnosti požadovaných informací a provádění náležitých postupů.

(3)

Příloha I (Definice) nařízení (EU) č. 139/2014 by měla být změněna, pokud jde o definici výšky rozhodnutí, přístrojové dráhy, provozu za podmínek nízké dohlednosti, postupů za podmínek nízké dohlednosti, vzletu za podmínek nízké dohlednosti, provozu s provozními zápočty a přístrojového přiblížení typu B.

(4)

Příloha III (část ADR.OR) nařízení (EU) č. 139/2014 stanoví organizační požadavky na provozovatele letišť. Uvedená příloha zastarala, pokud jde o regulační rámec pro vizuální a nevizuální prostředky, zejména meteorologická zařízení, a měla by proto být změněna tak, aby zahrnovala konkrétní požadavky na dostupnost a údržbu vizuálních a nevizuálních prostředků a veškerého jiného vybavení, které je zapotřebí k provozu za každého počasí.

(5)

Příloha IV (část ADR.OPS) nařízení (EU) č. 139/2014 stanoví požadavky na provoz letišť. Uvedená příloha by měla být změněna tak, aby obsahovala zvláštní provozní postupy pro provozovatele letišť, které se týkají systému sledování a řízení pohybu na ploše a provozu za nízké dohlednosti na letištích.

(6)

Nařízení (EU) č. 139/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

V souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139 Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví připravila stanovisko č. 02/2021 (3) k návrhu prováděcích pravidel a předložila jej Komisi,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 139/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. srpna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 44, 14.2.2014, s. 1).

(3)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


PŘÍLOHA

Nařízení (EU) č. 139/2014 se mění takto:

1.

Příloha I se mění takto:

a)

vkládá se nový bod 16a, který zní:

„16a)

„nadmořskou výškou rozhodnutí (DA)“ nebo „výškou rozhodnutí“ (DH) se rozumí stanovená nadmořská výška nebo výška pro let s 3D přiblížením podle přístrojů, při níž je nutno zahájit postup nezdařeného přiblížení, pokud nebyla stanovena požadovaná vizuální reference pro pokračování v přiblížení;“;

b)

bod 22 se nahrazuje tímto:

„22)

„přístrojovou dráhou“ se rozumí jeden z těchto typů vzletové a přistávací dráhy určených k provozu letadel používajících postupy pro přístrojové přiblížení:

1.

„dráha pro nepřesné přístrojové přiblížení“: vzletová a přistávací dráha vybavená vizuálními prostředky a alespoň jedním nevizuálním prostředkem určeným pro přistání po přístrojovém přiblížení typu A;

2.

„dráha pro přesné přiblížení I. kategorie“: vzletová a přistávací dráha vybavená vizuálními prostředky a alespoň jedním nevizuálním prostředkem určeným pro přistání po přístrojovém přiblížení typu B I. kategorie;

3.

„dráha pro přesné přiblížení II. kategorie“: vzletová a přistávací dráha vybavená vizuálními prostředky a alespoň jedním nevizuálním prostředkem určeným pro přistání po přístrojovém přiblížení typu B II. kategorie;

4.

„dráha pro přesné přiblížení III. kategorie“: vzletová a přistávací dráha vybavená vizuálními prostředky a alespoň jedním nevizuálním prostředkem určeným pro přistání po přístrojovém přiblížení typu B III. kategorie;“;

c)

vkládá se nový bod 24c, který zní:

„24c)

„provozem za podmínek nízké dohlednosti (LVO)“ se rozumí přiblížení nebo vzlet na dráze s dráhovou dohledností menší než 550 m nebo s výškou rozhodnutí menší než 200 ft;“;

d)

bod 25 se nahrazuje tímto:

„25)

„postupy za podmínek nízké dohlednosti“ se rozumí postupy používané na letišti k zajištění bezpečnosti při provozu za podmínek nízké dohlednosti;“;

e)

bod 26 se nahrazuje tímto:

„26)

„vzletem za podmínek nízké dohlednosti (LVTO)“ se rozumí vzlet s dráhovou dohledností menší než 550 m;“;

f)

bod 27 se zrušuje;

g)

vkládá se nový bod 34c, který zní:

„34c)

„provozem s provozními zápočty“ se rozumí provoz s použitím konkrétního letadla nebo pozemního vybavení nebo kombinace letadla a pozemního vybavení, který umožňuje kteroukoli z těchto možností:

a)

použití nižších než standardních letištních minim pro konkrétní klasifikaci provozu;

b)

požadavky na dohlednost lze splnit nebo snížit;

c)

vyžaduje se méně pozemních zařízení;“;

h)

bod 35 se zrušuje;

i)

bod 47b se nahrazuje tímto:

„47b)

„přístrojovým přiblížením typu B“ se rozumí přístrojové přiblížení s výškou rozhodnutí nižší než 75 m (250 ft) takto:

1.

I. kategorie (CAT I): s výškou rozhodnutí nejméně 60 m (200 ft) a buď s dohledností nejméně 800 m, nebo dráhovou dohledností nejméně 550 m;

2.

II. kategorie (CAT II): s výškou rozhodnutí menší než 60 m (200 ft), ale nejméně 30 m (100 ft) a dráhovou dohledností nejméně 300 m;

3.

III. kategorie (CAT III): s výškou rozhodnutí menší než 30 m (100 ft) nebo bez omezení výšky rozhodnutí a s dráhovou dohledností menší než 300 m nebo bez omezení dráhové dohlednosti;“;

2.

V příloze III článku ADR.OR.C.005 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e)

Provozovatel letiště k zajištění bezpečného provozu letadel na letišti poskytuje a udržuje, přímo nebo ujednáním s třetími stranami, vizuální i nevizuální prostředky, meteorologická zařízení a veškeré jiné vybavení odpovídající druhu provozu prováděného na letišti.“;

3.

Příloha IV se mění takto:

a)

v hlavě A se doplňují tyto nové body ADR.OPS.A.070, ADR.OPS.A.075, ADR.OPS.A.080 a ADR.OPS.A.085, které znějí:

ADR.OPS.A.070 Informace o systému osvětlení letiště

Provozovatel letiště hlásí letecké informační službě informace o částech systému osvětlení letiště, v nichž jsou světelné jednotky tvořeny diodami vyzařujícími světlo (LED).

ADR.OPS.A.075 Mapy

Provozovatel letiště buď přímo, nebo ujednáním s třetími stranami zajistí, aby poskytovatel letecké informační služby zveřejnil v letecké informační příručce mapy, jež jsou relevantní pro dané letiště.

ADR.OPS.A.080 Informace o prostředcích pro radionavigaci a pro přistání

a)

Provozovatel letiště buď přímo, nebo ujednáním s třetími stranami zajistí, aby letecké informační službě byly poskytovány informace o prostředcích pro radionavigaci a pro přistání, jež jsou spojeny s postupy pro přístrojové přiblížení a s postupy v koncovém řízeném prostoru na letišti.

b)

Součástí údajů uvedených v písmeni a) musí být:

1.

druh prostředků;

2.

podle potřeby magnetická odchylka na nejbližší stupeň;

3.

druh podporovaného provozu pro ILS/MLS/GLS, základní GNSS a SBAS;

4.

klasifikace pro ILS;

5.

klasifikace zařízení a označení zařízení pro přiblížení pro GBAS;

6.

u VOR/ILS/MLS také odchylka stanice na nejbližší stupeň, k technickému seřízení prostředku;

7.

identifikace, je-li požadována;

8.

kmitočet (kmitočty), číslo (čísla) kanálu, poskytovatele služby a případně identifikátor (identifikátory) referenční dráhy (RPI);

9.

případně provozní hodiny;

10.

zeměpisné souřadnice polohy vysílací antény ve stupních, minutách, vteřinách a desetinách vteřin dle potřeby;

11.

nadmořská výška antény DME s přesností na 30 m (100 ft) a přesnost zařízení na měření vzdáleností (DME/P) na nejbližší 3 m (10 ft), nadmořská výška referenčního bodu GBAS na nejbližší metr nebo stopu a elipsoidická výška bodu na nejbližší metr nebo stopu; pro SBAS elipsoidická výška prahového bodu přistání (LTP) nebo fiktivního prahového bodu (FTP) na nejbližší metr nebo stopu;

12.

poloměr objemu služby z referenčního bodu GBAS na nejbližší kilometr nebo námořní míli a

13.

poznámky.

ADR.OPS.A.085 Informace o průniku plochy vizuálního segmentu (VSS)

Provozovatel letiště buď přímo, nebo ujednáním s třetími stranami zajistí, aby byly letecké informační službě poskytovány informace o průniku plochy vizuálního segmentu, včetně dotčených postupových minim.“;

b)

hlava B se mění takto:

i)

bod ADR.OPS.B.030 se mění takto:

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

Provozovatel letiště zajistí, aby byl na letišti zaveden systém sledování a řízení pohybu na ploše (SMGCS). Systém SMGCS musí:

1.

zohledňovat konstrukční vlastnosti a provozní a meteorologické podmínky letiště, jakož i zásady spojené s lidskými činiteli;

2.

být navržen tak, aby pomáhal předcházet:

i)

neúmyslnému vstupu letadel a vozidel na aktivní vzletovou a přistávací dráhu a

ii)

srážkám mezi letadly, jakož i mezi letadly a vozidly nebo předměty na kterékoli části pohybové plochy a

3.

opírat se o vhodné prostředky a postupy.“;

doplňuje se nové písmeno d), které zní:

„d)

Provozovatel letiště koordinuje vypracování postupů SMGCS na letišti s poskytovatelem letových provozních služeb.“;

ii)

bod ADR.OPS.B.045 se nahrazuje tímto:

ADR.OPS.B.045 Postupy za podmínek nízké dohlednosti

a)

Provozovatel letiště zajistí, aby bylo letiště vybaveno odpovídajícím vybavením a zařízeními a aby byly zavedeny a uplatňovány vhodné postupy za podmínek nízké dohlednosti, je-li letiště určeno k některému z těchto druhů provozu:

1.

vzlety za podmínek nízké dohlednosti;

2.

přiblížení a přistání s dráhovou dohledností menší než 550 m nebo výškou rozhodnutí menší než 200 ft (60 m);

3.

provoz s provozními zápočty, je-li skutečná dráhová dohlednost nižší než 550 m.

Postupy za podmínek nízké dohlednosti koordinují pohyb letadel a vozidel a omezují anebo zakazují činnosti na pohybové ploše.

b)

Provozovatel letiště zavede a uplatňuje postupy za podmínek nízké dohlednosti ve spolupráci s poskytovatelem letových provozních služeb. Součástí postupů za podmínek nízké dohlednosti musí být kritéria pro jejich přípravu, zahájení a ukončení. Tato kritéria jsou založena na hodnotách dráhové dohlednosti a základny nejnižší význačné oblačné vrstvy.

c)

Provozovatel letiště informuje poskytovatele leteckých informačních služeb a případně poskytovatele letových provozních služeb o každé změně stavu vybavení a zařízení letiště, která má vliv na provoz za podmínek nízké dohlednosti.

d)

Provozovatel letiště poskytne poskytovateli leteckých informačních služeb informace o postupech za podmínek nízké dohlednosti za účelem jejich zveřejnění v letecké informační příručce.

e)

Postupy za podmínek nízké dohlednosti a veškeré jejich změny musí nejprve schválit příslušný úřad.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU