(EU) 2022/203Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/203 ze dne 14. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o systémy řízení a systémy hlášení událostí, které mají zřizovat příslušné úřady, a opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti

Publikováno: Úř. věst. L 33, 15.2.2022, s. 46-59 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. února 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. března 2022 Nabývá účinnosti: 7. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/46


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/203

ze dne 14. února 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o systémy řízení a systémy hlášení událostí, které mají zřizovat příslušné úřady, a opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 62 odst. 14 a 15 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (2) stanoví společné technické požadavky na projekci a výrobu civilních letadel, jakož i motorů a letadlových částí určených k zastavění do nich.

(2)

V souladu s bodem 3.1 písm. b) přílohy II nařízení (EU) 2018/1139 musí oprávněné organizace, které projektují a vyrábějí civilní letadla, jakož i motory, vrtule a letadlové části určené k zastavění do nich, podle typu prováděné činnosti a velikosti organizace zavést a udržovat systém řízení, který zajištuje soulad s hlavními požadavky stanovenými v uvedené příloze, řídit bezpečnostní rizika a usilovat o trvalé zdokonalování tohoto systému.

(3)

Podle přílohy 19 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944 (dále jen „Chicagská úmluva“) mají příslušné úřady vyžadovat, aby oprávněné projekční a výrobní organizace zavedly systém řízení bezpečnosti.

(4)

Tudíž aby byly dodrženy mezinárodní standardy a doporučené postupy Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) stanovené v příloze 19 Chicagské úmluvy, měl by být systém řízení zaveden pro všechny oprávněné projekční a výrobní organizace spadající do oblasti působnosti přílohy I nařízení (EU) č. 748/2012.

(5)

Všechny oprávněné projekční a výrobní organizace jsou povinny zavést systém hlášení událostí. Aby bylo zajištěno, že v rámci systému řízení organizací bude zaveden systém hlášení událostí a že požadavky na něj budou v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (3), měla by být změněna ustanovení přílohy I nařízení (EU) č. 748/2012.

(6)

Zajistit soulad s novými pravidly a postupy zavedenými tímto nařízením by projekčním a výrobním organizacím mělo umožnit dostatečné dlouhé přechodné období.

(7)

Nařízení (EU) č. 748/2012 by proto mělo být změněno.

(8)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/699 (4) bylo nahrazeno ustanovení bodu 21.B.325 písm. c), které stanoví, ve kterých případech by měl příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku vydávat kromě osvědčení letové způsobilosti podle bodu 21.B.325 písm. a) a b) rovněž osvědčení kontroly letové způsobilosti v závislosti na tom, zda se na dané letadlo vztahuje část M, nebo část ML nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (5). Přijaté znění však náležitě neřeší případy, kdy jde o nová letadla. Nařízení (EU) č. 748/2012 by proto mělo být opraveno.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem č. 04/2020 (6) Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví předloženým v souladu s čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 748/2012 se mění takto:

1)

v článku 9 se doplňují nové odstavce, které znějí:

„5.   Odchylně od bodu 21.B.225 písm. d) odst. 1 a 2 přílohy I (část 21) může výrobní organizace, která je držitelem platného osvědčení o oprávnění vydaného v souladu s přílohou I (část 21), do dne 7. března 2025 napravit jakékoliv nálezy nesouladu týkající se požadavků přílohy I zavedených prováděcím nařízením (EU) 2022/203 (*1).

Pokud po dni 7. března 2025 organizace tyto nálezy neuzavře, osvědčení o oprávnění se zcela nebo zčásti zruší, omezí nebo pozastaví.

6.   Odchylně od bodu 21.B.125 písm. d) odst. 1 a 2 přílohy I (část 21) může organizace, která vyrábí výrobky, letadlové části nebo zařízení bez osvědčení o oprávnění a která je držitelem platného schvalovacího dopisu v souladu s přílohou I (část 21), do dne 7. března 2025 napravit jakékoliv nálezy nesouladu týkající se požadavků přílohy I zavedených prováděcím nařízením (EU) 2022/203.

Pokud po dni 7. března 2025 organizace tyto nálezy neuzavře, schvalovací dopis se zcela nebo zčásti zruší, omezí nebo pozastaví.

(*1)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/203 ze dne 14. února 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o systémy řízení a systémy hlášení událostí, které mají zřizovat příslušné úřady, a opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o vydávání osvědčení kontroly letové způsobilosti (Úř. věst. L 33, 15.2.2022, s. 46).“;"

2)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha I nařízení (EU) č. 748/2012 se opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 7. března 2023, kromě článku 2, který se použije ode dne 7. března 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. února 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES a nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/699 ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o instrukce pro zachování letové způsobilosti, výrobu letadlových částí, které mají být použity během údržby, a o zohlednění aspektů stárnutí letadel v průběhu certifikace (Úř. věst. L 145, 28.4.2021, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů (Úř. věst. L 362, 17.12.2014, s. 1).

(6)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


PŘÍLOHA I

Část 21 přílohy I nařízení (EU) 748/2012 se mění takto:

1)

bod 21.1 se nahrazuje tímto:

„21.1.   Příslušný úřad

Pro účely této přílohy se „příslušným úřadem“ rozumí:

a)

v oddíle A hlavě A:

1.

v případě projekčních organizací agentura;

2.

v případě výrobních organizací, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází na území, za které je odpovědný členský stát podle Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944 (dále jen „Chicagská úmluva“), úřad určený tímto členským státem nebo jiným členským státem v souladu s článkem 64 nařízení (EU) 2018/1139, nebo agentura, pokud byla odpovědnost přenesena na agenturu v souladu s články 64 nebo 65 nařízení (EU) 2018/1139;

3.

v případě výrobních organizací, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází mimo území, za něž je podle Chicagské úmluvy odpovědný členský stát, agentura;

b)

v oddíle A hlavách B, D, E, J, K, M, O a Q agentura;

c)

v oddíle A hlavách F a G:

1.

v případě fyzických nebo právnických osob, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází na území, za které je odpovědný členský stát podle Chicagské úmluvy, úřad určený tímto členským státem nebo jiným členským státem v souladu s článkem 64 nařízení (EU) 2018/1139, nebo agentura, pokud byla odpovědnost přenesena na agenturu v souladu s článkem 64 nebo v případě hlavy G článkem 65 nařízení (EU) 2018/1139;

2.

v případě fyzických nebo právnických osob, jejichž hlavní místo obchodní činnosti se nachází mimo území, za něž je podle Chicagské úmluvy odpovědný členský stát, agentura;

d)

v oddíle A hlavách H a I úřad určený členským státem, kde je nebo bude letadlo zapsáno do rejstříku;

e)

v oddíle A hlavě P:

1.

v případě letadel zapsaných do rejstříku v členském státě úřad určený členským státem zápisu do rejstříku;

2.

v případě letadel nezapsaných do rejstříku úřad určený členským státem, který letadlu přidělil identifikační značky;

3.

v případě schválení letových podmínek souvisejících s bezpečností návrhu agentura.“;

2)

doplňuje se nový bod 21.2, který zní:

„21.2.   Oblast působnosti

Oddíl A této přílohy stanoví práva a povinnosti držitele a žadatele o osvědčení, které bylo nebo má být vydáno v souladu s touto přílohou.

Oddíl B této přílohy stanoví podmínky pro provádění úkolů v oblasti osvědčování, dozoru a vynucování, jakož i požadavky na systém správy a řízení, které má dodržovat příslušný úřad odpovědný za provádění oddílu A této přílohy.“;

3)

bod 21.B.5 se zrušuje;

4)

vkládají se nové body 21.B.10 a 21.B.15, které znějí:

„21.B.10   Dokumentace dozoru

Příslušný úřad poskytne příslušnému personálu veškeré legislativní akty, standardy, pravidla, technické publikace a související dokumenty, které potřebuje k výkonu svých úkolů a plnění povinností.

21.B.15   Informace poskytované agentuře

a)

Příslušný úřad členského státu informuje agenturu v případě jakýchkoli závažných problémů s prováděním nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů do 30 dnů od okamžiku, kdy se příslušný úřad o problému dozvěděl.

b)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, poskytne příslušný úřad členského státu agentuře co nejdříve veškeré informace významné z hlediska bezpečnosti vyplývající z hlášení událostí uložených ve vnitrostátní databázi podle čl. 6 odst. 6 nařízení (EU) č. 376/2014.“;

5)

bod 21.B.20 se nahrazuje tímto:

„21.B.20   Okamžitá reakce na problém v oblasti bezpečnosti

a)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, zavede příslušný úřad systém umožňující náležitě shromažďovat, analyzovat a šířit informace týkající se bezpečnosti.

b)

Agentura zavede systém, jehož prostřednictvím je možné náležitě analyzovat veškeré příslušné informace týkající se bezpečnosti, které obdrží, a neprodleně poskytovat příslušnému úřadu členských států a Komisi jakékoli informace, včetně doporučení nebo nápravných opatření, která je nutno přijmout, jež jsou nezbytné k tomu, aby členské státy a Komise mohly včas reagovat na bezpečnostní problém týkající se výrobků, letadlových částí, zařízení, osob nebo organizací, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty.

c)

Poté, co příslušný úřad obdrží informace uvedené v písmenu a) a b), přijme odpovídající opatření pro řešení daného bezpečnostního problému.

d)

Příslušný úřad neprodleně oznámí opatření přijatá podle písmene c) všem osobám nebo organizacím, které je musí dodržovat podle nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Příslušný úřad členského státu o těchto opatřeních vyrozumí rovněž agenturu a v případě, že je třeba, aby se na jejich uplatňování podílelo více členských států, vyrozumí i další dotčené členské státy.“;

6)

bod 21.B.25 se nahrazuje tímto:

„21.B.25   Systém řízení

a)

Příslušný úřad zřídí a udržuje systém řízení, který zahrnuje minimálně:

1.

dokumentované politiky a postupy, které popisují jeho organizaci a jeho způsoby a metody prokazování souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty. Tyto postupy jsou průběžně aktualizovány a slouží v rámci dotčeného příslušného úřadu jako základní pracovní dokumenty pro všechny jeho související úkoly;

2.

dostatečný počet pracovníků k výkonu úkolů úřadu a k plnění jeho povinností. Vytvoří se systém plánování dostupnosti personálních zdrojů v zájmu zajištění řádného plnění všech úkolů;

3.

personál s kvalifikací pro výkon zadaných úkolů, který má potřebné znalosti a zkušenosti a absolvoval vstupní výcvik a pravidelně absolvuje opakovací výcvik, aby byla zajištěna jeho trvalá odborná způsobilost;

4.

odpovídající provozní a kancelářské prostory umožňující personálu vykonávat zadané úkoly;

5.

funkci pro sledování souladu systému řízení s příslušnými požadavky a vhodnosti postupů, včetně zavedení vnitřního auditu a řízení bezpečnostních rizik. Sledování souladu zahrnuje systém zpětné vazby mezi nálezy auditu a vedením příslušného úřadu umožňující zajistit, aby v případě potřeby byla uplatněna nápravná opatření;

6.

osobu nebo skupinu osob, které jsou odpovědné vedení příslušného úřadu za sledování shody.

b)

Příslušný úřad určí pro každou oblast činnosti, včetně systému řízení, jednu nebo více osob, které ponesou hlavní odpovědnost za řízení příslušného úkolu či příslušných úkolů.

c)

Příslušný úřad zavede postupy pro účast na vzájemné výměně veškerých nezbytných informací a pomoci s dalšími dotčenými příslušnými úřady, ať už ze stejného členského státu nebo z jiných členských států, včetně těchto:

1.

veškerých nálezů a všech následných opatření přijatých v důsledku dozoru nad osobami a organizacemi, které vykonávají činnosti na území členského státu, avšak jsou osvědčeny příslušným úřadem jiného členského státu nebo agenturou;

2.

informací vyplývajících z povinného a dobrovolného hlášení událostí podle požadavků bodu 21.A.3 A.

d)

Kopie postupů týkajících se systému řízení příslušného úřadu členského státu a jejich změn se za účelem standardizace dává k dispozici agentuře.“;

7)

bod 21.B.30 se nahrazuje tímto:

„21.B.30   Zadávání úkolů kvalifikovaným subjektům

a)

Příslušný úřad může kvalifikovaným subjektům zadávat úkoly související s prvním osvědčením nebo s průběžným dozorem nad výrobky a letadlovými částmi, jakož i nad fyzickými a právnickými osobami, na které se vztahuje nařízení (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty. Při zadávání úkolů zajistí příslušný úřad, aby měl:

1.

zaveden systém umožňující počáteční a průběžné posouzení, zda je kvalifikovaný subjekt v souladu s přílohou VI nařízení (EU) 2018/1139. Tento systém a výsledky uvedených hodnocení jsou dokumentovány;

2.

s kvalifikovaným subjektem uzavřenu písemnou dohodu, schválenou oběma stranami na patřičné úrovni řízení, která stanoví:

i)

úkoly, jež mají být prováděny;

ii)

prohlášení, zprávy a záznamy, které mají být poskytovány;

iii)

technické podmínky, které musí být při výkonu těchto úkolů splněny;

iv)

související míru odpovědnosti;

v)

ochranu informací získaných při provádění těchto úkolů.

b)

Příslušný úřad zajistí, aby proces vnitřního auditu a proces řízení bezpečnostního rizika zřízené podle bodu 21.B.25 písm. a) odst. 5 zahrnovaly veškeré úkoly osvědčování a průběžného dozoru prováděné kvalifikovaným subjektem jménem úřadu.“;

8)

bod 21.B.35 se nahrazuje tímto:

„21.B.35   Změny systému řízení

a)

Příslušný úřad má zaveden systém umožňující zjišťování změn, které ovlivňují jeho schopnost plnit úkoly a povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a v jeho aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech. Uvedený systém umožňuje příslušnému úřadu přijímat nezbytná opatření k zajištění, aby jeho systém řízení byl trvale vyhovující a efektivní.

b)

Příslušný úřad aktualizuje svůj systém řízení včas tak, aby odrážel veškeré změny nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, aby bylo zajištěno jejich účinné provádění.

c)

Příslušný úřad členského státu oznámí agentuře veškeré změny, které ovlivňují jeho schopnost provádět své úkoly a povinnosti stanovené v nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktech v přenesené pravomoci a prováděcích aktech.“;

9)

bod 21.B.40 se zrušuje;

10)

bod 21.B.45 se zrušuje;

11)

bod 21.B.55 se nahrazuje tímto:

„21.B.55   Uchovávání záznamů

a)

Příslušný úřad zavede systém uchovávání záznamů, který umožňuje adekvátní ukládání, zpřístupnění a spolehlivou sledovatelnost:

1.

dokumentovaných politik a postupů uplatňovaných v rámci systému řízení;

2.

výcviku personálu, jeho kvalifikací a oprávnění;

3.

zadávání úkolů, což zahrnuje náležitosti požadované v bodě 21.B.30, a podrobností o zadaných úkolech;

4.

procesů osvědčování a průběžného dozoru nad organizacemi, jimž bylo vydáno osvědčení, včetně:

i)

žádosti o osvědčení, schválení, oprávnění a schvalovací dopis;

ii)

programu příslušného úřadu pro průběžný dozor, včetně veškerých hodnocení, auditů a záznamů o kontrolách;

iii)

vydaných osvědčení, schválení, oprávnění a schvalovacích dopisů včetně jejich změn;

iv)

kopie programu dozoru uvádějící data, kdy mají audity proběhnout a kdy audity proběhly;

v)

kopií veškeré úřední korespondence;

vi)

doporučení pro vydání nebo pokračování platnosti osvědčení, schválení, oprávnění nebo schvalovacího dopisu, podrobností o nálezech a opatřeních přijatých organizacemi k uzavření těchto nálezů, včetně data uzavření, donucovacích opatření a připomínek;

vii)

veškerých zpráv o hodnoceních, auditech a kontrolách vydaných jiným příslušným úřadem podle bodů 21.B.120 písm. d), 21.B.221 písm. c) nebo 21.B.431 písm. c);

viii)

kopií všech výkladů nebo příruček organizací a veškerých jejich změn;

ix)

kopií jakýchkoli jiných dokumentů schválených příslušným úřadem;

5.

prohlášení o shodě (formulář 52 EASA, viz dodatek VIII) a osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou (formulář 1 EASA, viz dodatek I), která validoval pro organizace vyrábějící výrobky, letadlové části nebo zařízení bez osvědčení o oprávnění organizace k výrobě podle hlavy F oddílu A této přílohy.

b)

Příslušný úřad do uchovávání záznamů zahrne:

1.

doklady na podporu použití alternativních způsobů průkazu;

2.

bezpečnostní informace v souladu s bodem 21.B.15 a návazná opatření;

3.

využití ochranných ustanovení a ustanovení o pružnosti v souladu s článkem 70, čl. 71 odst. 1 a čl. 76 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1139.

c)

Příslušný úřad vede seznam všech osvědčení, schválení, oprávnění a schvalovacích dopisů, které vydal.

d)

Všechny záznamy podle písmen a), b) a c) se uchovávají nejméně po dobu pěti let, s výhradou použitelných právních předpisů o ochraně údajů.

e)

Všechny záznamy podle písmen a), b) a c) se na požádání zpřístupní příslušnému úřadu jiného členského státu nebo agentuře.“;

12)

bod 21.B.60 se zrušuje;

13)

doplňuje se nový bod 21.B.65, který zní:

„21.B.65   Pozastavení, omezení a zrušení

Příslušný úřad:

a)

pozastaví platnost osvědčení, schválení, povolení k letu, oprávnění nebo schvalovacího dopisu, pokud na základě oprávněných důvodů usoudí, že je to nezbytné k zabránění věrohodnému ohrožení bezpečnosti letadla;

b)

pozastaví, zruší nebo omezí platnost osvědčení, schválení, povolení k letu, oprávnění nebo schvalovacího dopisu, pokud je takový krok vyžadován body 21.B.125, 21.B.225 nebo 21.B.433;

c)

pozastaví nebo zruší platnost osvědčení letové způsobilosti nebo osvědčení hlukové způsobilosti na základě důkazu, že nejsou splněny některé z podmínek uvedených v bodě 21.A.181 písm. a) nebo 21.A.211 písm. a);

d)

pozastaví nebo zcela nebo částečně omezí platnost osvědčení, schválení, povolení k letu, oprávnění nebo schvalovacího dopisu, pokud nepředvídatelné okolnosti mimo kontrolu příslušného úřadu brání jeho inspektorům v plnění jejich povinnosti v oblasti dozoru nad plánovacím cyklem dozoru.“;

14)

doplňuje se nový bod 21.B.115, který zní:

„21.B.115   Způsoby průkazu

a)

Agentura stanoví přijatelné způsoby průkazu („AMC“), které lze používat k prokazování souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty.

b)

K prokazování souladu s tímto nařízením lze používat i alternativní způsoby průkazu.

c)

Příslušné úřady informují agenturu o veškerých alternativních způsobech průkazu, které organizace pod jejich dohledem nebo úřady samy používají k prokazování souladu s tímto nařízením.“;

15)

bod 21.B.120 se nahrazuje tímto:

„21.B.120   Postup prvního osvědčování

a)

Po obdržení žádosti o vydání schvalovacího dopisu za účelem prokázání souladu jednotlivých výrobků, letadlových částí a zařízení ověří příslušný úřad soulad žadatele s příslušnými požadavky.

b)

Příslušný úřad zaznamená všechny vydané nálezy, závěrečná opatření a doporučení pro vydání schvalovacího dopisu.

c)

Příslušný úřad žadateli písemně potvrdí všechny nálezy zjištěné během ověřování. U prvního osvědčování musí být před vydáním schvalovacího dopisu všechny nálezy napraveny ke spokojenosti příslušného úřadu.

d)

Poté, co příslušný úřad shledá, že žadatel splňuje příslušné požadavky, vydá schvalovací dopis (formulář 65 EASA, viz dodatek XI).

e)

Schvalovací dopis obsahuje oblast působnosti schválení, datum ukončení platnosti a v příslušných případech příslušná omezení.

f)

Doba platnosti schvalovacího dopisu nesmí překročit jeden rok.“;

16)

bod 21.B.125 se nahrazuje tímto:

„21.B.125   Nálezy a nápravná opatření; připomínky

a)

Příslušný úřad má zaveden systém pro rozbor nálezů za účelem určení jejich významu z hlediska bezpečnosti.

b)

K vydání nálezu úrovně 1 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí významný nesoulad s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, s postupy a příručkami organizace nebo s podmínkami schvalovacího dopisu, jenž snižuje bezpečnost nebo závažným způsobem ohrožuje bezpečnost letu.

Nálezy úrovně 1 zahrnují též případy, kdy:

1.

organizace neposkytla příslušnému úřadu během běžných provozních hodin a po dvou písemných žádostech přístup do svých provozních prostor podle bodu 21.A.9;

2.

osvědčení organizace nebo zachování jeho platnosti bylo získáno paděláním předložených dokladů a

3.

byly zjištěny jakékoli důkazy o tom, že schvalovací dopis byl používán neoprávněným nebo podvodným způsobem.

c)

K vydání nálezu úrovně 2 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí jakýkoli nesoulad s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, s postupy a příručkami organizace nebo s podmínkami schvalovacího dopisu, jenž není klasifikován jako nález úrovně 1.

d)

Je-li nález zjištěn během dozoru nebo jinak, příslušný úřad, aniž jsou dotčena další opatření požadovaná nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty, tento nález písemně sdělí organizaci a požaduje nápravná opatření s cílem vyřešit zjištěný nesoulad. Pokud se nález úrovně 1 přímo týká letadla, příslušný úřad informuje příslušný úřad členského státu, ve kterém je letadlo zapsáno do rejstříku.

1.

V případě jakýchkoli nálezů úrovně 1 přijme příslušný úřad okamžitá a vhodná opatření vedoucí k zákazu či omezení činností dotyčné organizace a v případě potřeby přijme opatření, kterým zruší platnost schvalovacího dopisu nebo jeho platnost úplně nebo částečně omezí či pozastaví v závislosti na míře závažnosti nálezu úrovně 1, dokud organizace úspěšně neprovede nápravná opatření.

2.

V případě jakýchkoli nálezů úrovně 2 příslušný úřad:

i)

poskytne dotyčné organizaci lhůtu k provedení nápravných opatření, která odpovídá povaze nálezu a která napoprvé v žádném případě není delší než 3 měsíce. Lhůta začíná dnem, kdy bylo organizaci zasláno písemné sdělení o nálezu s žádostí o nápravná opatření k vyřešení zjištěného nesouladu. Na konci této lhůty a v závislosti na povaze nálezu může příslušný úřad tuto tříměsíční lhůtu prodloužit, pokud byl s příslušným úřadem dohodnut plán nápravných opatření;

ii)

posoudí organizací navržený plán nápravných opatření a plán jejich provádění, a dojde-li při tomto posouzení k závěru, že postačují k odstranění nesouladu, schválí je;

iii)

v případě, že organizace nepředloží přijatelný plán nápravných opatření nebo tato nápravná opatření neprovede ve lhůtě, která byla příslušným úřadem schválena či prodloužena, zvýší úroveň nálezu na úroveň 1 a přijme opatření, která jsou uvedena v písm. f) odst. 1 bodě i).

e)

Příslušný úřad může vydat připomínky v kterémkoli z těchto případů nevyžadujících nálezy úrovně 1 nebo úrovně 2:

1.

pro každou položku, jejíž výkonnost byla vyhodnocena jako neúčinná;

2.

pokud bylo zjištěno, že určitá položka může způsobit nesoulad podle písmene b) nebo c);

3.

pokud jsou návrhy nebo zlepšení důležité pro celkovou úroveň bezpečnosti organizace.

Připomínky vydané podle tohoto bodu příslušný úřad písemně sdělí organizaci a zaznamená.“;

17)

body 21.B.130, 21.B.145 a 21.B.150 se zrušují;

18)

doplňuje se nový bod 21.B.215, který zní:

„21.B.215   Způsoby průkazu

a)

Agentura stanoví přijatelné způsoby průkazu („AMC“), které lze používat k prokazování souladu s nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty.

b)

K prokazování souladu s tímto nařízením lze používat i alternativní způsoby průkazu.

c)

Příslušné úřady informují agenturu o veškerých alternativních způsobech průkazu, které organizace pod jejich dohledem nebo úřady samy používají k prokazování souladu s tímto nařízením.“;

19)

bod 21.B.220 se nahrazuje tímto:

„21.B.220   Postup prvního osvědčování

a)

Po obdržení žádosti o první vydání osvědčení o oprávnění organizace k výrobě příslušný úřad ověří, zda žadatel splňuje příslušné požadavky.

b)

Nejméně jednou během vyšetřování v rámci prvního osvědčování se svolá schůzka s odpovědným vedoucím žadatele s cílem zajistit, aby tato osoba porozuměla své úloze a odpovědnosti.

c)

Příslušný úřad zaznamená všechny vydané nálezy, závěrečná opatření a doporučení pro vydání osvědčení o oprávnění organizace k výrobě.

d)

Příslušný úřad žadateli písemně potvrdí všechny nálezy zjištěné během ověřování. U prvního osvědčování musí být před vydáním osvědčení všechny nálezy napraveny ke spokojenosti příslušného úřadu.

e)

Poté, co příslušný úřad shledá, že žadatel splňuje příslušné požadavky, vydá osvědčení o oprávnění organizace k výrobě (formulář 55 EASA, viz dodatek X).

f)

Číslo oprávnění se na formuláři 55 EASA uvede způsobem stanoveným agenturou.

g)

Osvědčení se vydává na neomezenou dobu. Práva a rozsah činností, k jejichž vykonávání je organizace oprávněna, včetně případných omezení, jsou upřesněna v podmínkách oprávnění, které jsou připojeny k osvědčení.“;

20)

vkládají se nové body 21.B.221 a 21.B.222, které znějí:

„21.B.221   Zásady dozoru

a)

Příslušný úřad ověřuje:

1.

splnění požadavků, které se vztahují na organizace, před vydáním osvědčení o oprávnění organizace k výrobě;

2.

průběžný soulad s požadavky vztahujícími se na organizace, kterým vydal osvědčení;

3.

uplatňování příslušných opatření souvisejících s bezpečností z pověření příslušného úřadu v souladu s bodem 21.B.20 písm. c) a d).

b)

Toto ověřování:

1.

vychází z dokumentace vypracované s konkrétním záměrem poskytnout personálu, který odpovídá za dozor, pokyny pro výkon jeho funkcí;

2.

poskytuje dotčeným organizacím výsledky činností dozoru;

3.

je založeno na hodnoceních, auditech, kontrolách a, je-li to zapotřebí, neohlášených kontrolách;

4.

poskytuje příslušnému úřadu důkazy pro případ, že je nutno přijmout další kroky, včetně opatření stanovených v bodě 21.B.225.

c)

Příslušný úřad určí rozsah dozoru definovaný v písmenech a) a b) a zohlední při tom výsledky minulých činností dozoru a priority v oblasti bezpečnosti.

d)

Nacházejí-li se provozní prostory organizace ve více než jednom státě, může příslušný úřad ve smyslu bodu 21.1 souhlasit s tím, že úkoly v oblasti dozoru budou prováděny příslušným úřadem (příslušnými úřady) členského státu (členských států), kde se prostory nachází, nebo agenturou v případě prostor, které se nacházejí mimo území, za něž jsou podle Chicagské úmluvy odpovědné členské státy. Všechny organizace, které jsou předmětem takové dohody, jsou informovány o její existenci a o jejím rozsahu.

e)

U veškerých činností dozoru, které jsou vykonávány v provozních prostorách umístěných v jiném členském státě, než ve kterém má organizace hlavní místo obchodní činnosti, informuje příslušný úřad ve smyslu bodu 21.1 příslušný úřad daného členského státu před provedením auditu nebo kontroly provozních prostor na místě.

f)

Příslušný úřad shromažďuje a zpracovává veškeré informace, které považuje za nezbytné pro výkon činností dozoru.

21.B.222   Program dozoru

a)

Příslušný úřad vypracuje a vede program dozoru, který zahrnuje činnosti dozoru stanovené v bodě 21.B.221 písm. a).

b)

Program dozoru zohledňuje specifickou povahu organizace, složitost jejích činností, výsledky předchozích činností osvědčování a/nebo dozoru a je založen na posouzení souvisejících rizik. V rámci každého plánovaného cyklu dozoru program zahrnuje:

1.

posouzení, audity a kontroly, které případně zahrnují:

i)

hodnocení systému řízení a audity procesů;

ii)

produktové audity relevantního vzorku výrobků, letadlových částí a zařízení, které spadají do působnosti organizace;

iii)

výběr vzorků provedené práce a

iv)

neohlášené kontroly;

2.

schůzky sjednané mezi odpovědným vedoucím a příslušným úřadem za účelem informování obou stran o závažných problémech.

c)

Plánovací cyklus dozoru nepřesáhne 24 měsíců.

d)

Bez ohledu na písmeno c) může být plánovací cyklus dozoru prodloužen na dobu 36 měsíců, jestliže příslušný úřad dojde k závěru, že během předchozích 24 měsíců:

1.

organizace prokázala schopnost účinným způsobem zjišťovat ohrožení bezpečnosti letectví a řídit související rizika;

2.

organizace průběžně prokazovala soulad s body 21.A.147 a 21.A.148 a má plnou kontrolu nad všemi změnami systému řízení výroby;

3.

nebyly zjištěny žádné nálezy úrovně 1;

4.

všechna nápravná opatření byla provedena ve lhůtě, kterou schválil či prodloužil příslušný úřad, jak je definováno v bodě 21.B.225.

Bez ohledu na písmeno c) v případě, že organizace má kromě podmínek stanovených v odst. 1 až 4 zavedený a příslušným úřadem schválený účinný systém průběžných hlášení, prostřednictvím kterého informuje příslušný úřad o výkonnosti z hlediska bezpečnosti a o tom, jak dodržuje právní předpisy, lze plánovaný cyklus dozoru dále prodloužit, a to nejvýše na dobu 48 měsíců.

e)

Je-li prokázáno, že bezpečnostní výkonnost organizace se snížila, může se plánovaný cyklus dozoru zkrátit.

f)

Program dozoru zahrnuje vedení záznamů o datech, na něž jsou naplánovány hodnocení, audity, kontroly a schůzky, a o datech, kdy tyto hodnocení, audity, kontroly a schůzky skutečně proběhly.

g)

Na konci každého plánovacího cyklu dozoru vydá příslušný úřad zprávu, ve které na základě výsledků dozoru doporučí, zda oprávnění může pokračovat.“;

21)

bod 21.B.225 se nahrazuje tímto:

„21.B.225   Nálezy a nápravná opatření; připomínky

a)

Příslušný úřad má zaveden systém pro rozbor nálezů za účelem určení jejich významu z hlediska bezpečnosti.

b)

K vydání nálezu úrovně 1 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí jakýkoli významný nesoulad s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, s postupy a příručkami organizace nebo s osvědčením, včetně podmínek oprávnění, jenž snižuje bezpečnost nebo závažným způsobem ohrožuje bezpečnost letu.

Nález úrovně 1 zahrnuje rovněž případy, kdy:

1.

organizace neposkytla příslušnému úřadu během běžných provozních hodin a po dvou písemných žádostech přístup do svých provozních prostor podle bodu 21.A.9;

2.

osvědčení o oprávnění organizace k výrobě nebo zachování jeho platnosti bylo získáno paděláním předložených dokladů;

3.

byly zjištěny jakékoli důkazy o tom, že osvědčení o oprávnění organizace k výrobě bylo používáno neoprávněným nebo podvodným způsobem, a

4.

nebyl jmenován odpovědný vedoucí podle bodu 21.A.245 písm. a).

c)

K vydání nálezu úrovně 2 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí jakýkoli nesoulad s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, s postupy a příručkami organizace nebo s osvědčením, včetně podmínek oprávnění, který není klasifikován jako nález úrovně 1.

d)

Je-li nález zjištěn během dozoru nebo jinak, příslušný úřad, aniž jsou dotčena další opatření požadovaná nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty, tento nález písemně sdělí organizaci a požaduje nápravná opatření s cílem vyřešit zjištěný nesoulad. Pokud se nález úrovně 1 přímo týká letadla, příslušný úřad informuje příslušný úřad členského státu, ve kterém je letadlo zapsáno do rejstříku.

1.

V případě jakýchkoli nálezů úrovně 1 přijme příslušný úřad okamžitá a vhodná opatření vedoucí k zákazu či omezení činností dotyčné organizace a v případě potřeby přijme opatření, kterým zruší platnost osvědčení o oprávnění organizace k výrobě nebo jeho platnost úplně nebo částečně omezí či pozastaví v závislosti na míře závažnosti nálezu úrovně 1, dokud organizace úspěšně neprovede nápravná opatření.

2.

V případě jakýchkoli nálezů úrovně 2 příslušný úřad:

i)

poskytne dotyčné organizaci lhůtu k provedení nápravných opatření, která odpovídá povaze nálezu a která napoprvé v žádném případě není delší než 3 měsíce. Lhůta začíná dnem, kdy bylo organizaci zasláno písemné sdělení o nálezu s žádostí o nápravná opatření k vyřešení zjištěného nesouladu. Na konci této lhůty a v závislosti na povaze nálezu může příslušný úřad tuto tříměsíční lhůtu prodloužit, pokud příslušný úřad odsouhlasil plán nápravných opatření;

ii)

posoudí organizací navržený plán nápravných opatření a jejich provádění, a dojde-li při tomto posouzení k závěru, že postačují k odstranění nesouladu, schválí je;

iii)

v případě, že organizace nepředloží přijatelný plán nápravných opatření nebo tato nápravná opatření neprovede ve lhůtě, která byla příslušným úřadem schválena či prodloužena, zvýší úroveň nálezu na úroveň 1 a přijme opatření, která jsou uvedena v písm. d) odst. 1.

e)

Příslušný úřad může vydat připomínky v kterémkoli z těchto případů nevyžadujících nálezy úrovně 1 nebo úrovně 2:

1.

pro každou položku, jejíž výkonnost byla vyhodnocena jako neúčinná, nebo

2.

pokud bylo zjištěno, že určitá položka může způsobit nesoulad podle písmene b) nebo c), nebo

3.

pokud jsou návrhy nebo zlepšení důležité pro celkovou úroveň bezpečnosti organizace.

Připomínky vydané podle tohoto bodu příslušný úřad písemně sdělí organizaci a zaznamená.“;

22)

body 21.B.230 a 21.B.235 se zrušují;

23)

bod 21.B.240 se nahrazuje tímto:

„21.B.240   Změny systému řízení výroby

a)

Po obdržení žádosti o významnou změnu systému řízení výroby ověří příslušný úřad před vydáním oprávnění, zda organizace splňuje příslušné požadavky této přílohy.

b)

Pokud příslušný úřad nezjistí, že platnost osvědčení o oprávnění organizace k výrobě je třeba pozastavit, stanoví podmínky, za jakých tato organizace může po dobu posouzení změny provozovat svou činnost.

c)

Dojde-li příslušný úřad k závěru, že organizace splňuje platné požadavky, změnu schválí.

d)

Aniž jsou dotčena jakákoli další donucovací opatření, pokud organizace provádí významnou změnu systému řízení výroby, aniž získala schválení příslušného úřadu podle písmene c), příslušný úřad zváží, zda je nutné pozastavit, omezit či zrušit platnost osvědčení organizace.

e)

V případě nevýznamných změn systému řízení výroby zahrne příslušný úřad přezkum těchto změn do svého průběžného dozoru v souladu se zásadami stanovenými v bodě 21.B.221. Zjistí-li příslušný úřad jakýkoli nesoulad, oznámí to organizaci, vyžádá si další změny a jedná v souladu s bodem 21.B.225.“;

24)

body 21.B.245 a 21.B.260 se zrušují;

25)

v bodě 21.B.325 se název nahrazuje tímto:

„21.B.325   Vydávání osvědčení letové způsobilosti“;

26)

body 21.B.330 a 21.B.345 se zrušují;

27)

v bodě 21.B.525 se název nahrazuje tímto:

„21.B.525   Vydávání povolení k letu“;

28)

body 21.B.530 a 21.B.545 se zrušují.


PŘÍLOHA II

Část 21 přílohy I nařízení (EU) 748/2012 se opravuje takto:

1)

v bodě 21.B.325 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

U nového letadla a u použitého letadla původem ze třetí země je příslušný úřad členského státu zápisu do rejstříku kromě příslušného osvědčení letové způsobilosti podle písmene a) nebo b) povinen vydat:

1.

u letadla podléhajícího příloze I (část M) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 počáteční osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15a EASA, dodatek II);

2.

u nového letadla podléhajícího příloze Vb (část ML) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 počáteční osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15c EASA, dodatek II);

3.

u použitého letadla původem ze třetí země a podléhajícího příloze Vb (část ML) nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 počáteční osvědčení kontroly letové způsobilosti (formulář 15c EASA, dodatek II) poté, co příslušný úřad provedl kontrolu letové způsobilosti.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU