(EU) 2022/201Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/201 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o systémy řízení a systémy hlášení událostí, jež mají být zřízeny projekčními a výrobními organizacemi, jakož i postupy uplatňované agenturou, a kterým se opravuje uvedené nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 33, 15.2.2022, s. 7-40 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 10. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. března 2022 Nabývá účinnosti: 7. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.15.2.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 33/7


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/201

ze dne 10. prosince 2021,

kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o systémy řízení a systémy hlášení událostí, jež mají být zřízeny projekčními a výrobními organizacemi, jakož i postupy uplatňované agenturou, a kterým se opravuje uvedené nařízení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 19 odst. 1 a čl. 62 odst. 13 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 (2) stanoví požadavky na projektování a výrobu civilních letadel, jakož i motorů, vrtulí a letadlových částí, které v nich mají být zastavěny.

(2)

V souladu s bodem 3.1 písm. b) přílohy II nařízení (EU) 2018/1139 musí organizace oprávněné k projektování a výrobě podle typu prováděné činnosti a velikosti organizace zavést a udržovat systém řízení, který zajištuje soulad s hlavními požadavky stanovenými v uvedené příloze, řídit bezpečnostní rizika a usilovat o trvalé zdokonalování tohoto systému.

(3)

Podle přílohy 19 „Řízení bezpečnosti“ Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané v Chicagu dne 7. prosince 1944 (dále jen „Chicagská úmluva“) mají příslušné orgány požadovat, aby oprávněné organizace, které projektují a vyrábějí civilní letadla, jakož i motory, vrtule a letadlové části, které v nich mají být zastavěny, zavedly systém řízení bezpečnosti.

(4)

Nařízení (EU) č. 748/2012 již požaduje, aby oprávněné projekční a výrobní organizace splňovaly některé prvky systému řízení; součástí tohoto systému řízení však nejsou veškeré standardy a doporučené postupy (SARP) pro takový systém řízení bezpečnosti stanovené v příloze 19 Chicagské úmluvy. Chybějící prvky systému řízení by proto měly být doplněny ke stávajícím požadavkům.

(5)

V zájmu zajištění přiměřeného provádění a souladu s přístupem uplatňovaným v případě organizací pro zachování letové způsobilosti působících v oblasti všeobecného letectví by se od projekčních a výrobních organizací, jež nemusí mít oprávnění podle nařízení (EU) č. 748/2012, nemělo požadovat, aby dodržovaly všechny prvky systému řízení.

(6)

Všechny organizace, včetně těch, které mají hlavní místo podnikání mimo Unii, jsou již povinny zavést povinný a dobrovolný systém hlášení událostí, jestliže navrhují a vyrábějí výrobky a části podle nařízení (EU) č. 748/2012. Nařízení (EU) č. 748/2012 by však mělo být změněno tak, aby se systém hlášení událostí dostal do souladu se zásadami nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (3).

(7)

Rovněž by měly být změněny požadavky na agenturu, pokud jde o úkoly související s certifikací návrhu, dozorem a prosazováním.

(8)

Oprávněným projekčním organizacím by mělo být poskytnuto dostatečné přechodné období, aby se mohly dostat do souladu s novými pravidly a postupy zavedenými tímto nařízením.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením vycházejí ze stanoviska č. 04/2020 (4) vydaného agenturou v souladu s čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139.

(10)

Nařízení (EU) č. 748/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/699 (5) zavedlo požadavek, aby každý budoucí držitel typového osvědčení velkých letounů nebo typového osvědčení velkých letounů pro zvláštní účely zajistil, aby po celou dobu provozní životnosti letounu zůstal v platnosti program zachování konstrukční integrity. Konkrétně byl do přílohy I nařízení (EU) č. 748/2012 doplněn bod 21.A.101 písm. h) za tím účelem, aby budoucí držitel musel vyhovět certifikačním specifikacím, které poskytují alespoň rovnocennou úroveň bezpečnosti jako články 26.300, 26.320 a 26.330 přílohy I nařízení Komise (EU) 2015/640 (6). Vyskytla se chyba v souvislosti s odkazem na článek 26.320, který neexistuje. Nařízení (EU) č. 748/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 748/2012 se mění takto:

1)

v článku 8 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

„4.   Odchylně od bodu 21.B.433 písm. d) odst. 1 a 2 přílohy I (část 21) může projekční organizace, která je držitelem platného osvědčení o oprávnění vydaného v souladu s přílohou I (část 21), do dne 7. března 2025 napravit jakékoliv nálezy nesouladu týkající se požadavků přílohy I zavedených nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/201 (*1).

Pokud po dni 7. března 2025 organizace tyto nálezy neuzavře, bude osvědčení o oprávnění zcela nebo zčásti zrušeno, omezeno nebo pozastaveno“.

(*1)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/201 ze dne 10. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o systémy řízení a systémy hlášení událostí, jež mají být zřízeny projekčními a výrobními organizacemi, jakož i postupy uplatňované agenturou, a kterým se opravuje uvedené nařízení (Úř. věst. L 33, xx.xx.xxxx, s. 7);"

2)

příloha I (část 21) se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012 se opravuje v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 7. března 2023, s výjimkou článku 2, který se použije ode dne 7. března 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací (Úř. věst. L 224, 21.8.2012, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/699 ze dne 21. prosince 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o instrukce pro zachování letové způsobilosti, výrobu letadlových částí, které mají být použity během údržby, a o zohlednění aspektů stárnutí letadel v průběhu certifikace (Úř. věst. L 145, 28.4.2021, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) 2015/640 ze dne 23. dubna 2015 o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012 (Úř. věst. L 106, 24.4.2015, s. 18).


Příloha I

Příloha I (část 21) se mění takto:

1)

obsah se nahrazuje tímto:

Obsah

21.1

Příslušný úřad

21.2

Oblast působnosti

ODDÍL A – TECHNICKÉ POŽADAVKY

HLAVA A – OBECNÁ USTANOVENÍ

21.A.1

Oblast působnosti

21.A.2

Převedení na jinou osobu, než je žadatel nebo držitel osvědčení

21.A.3 A

Systém hlášení

21.A.3B

Příkazy k zachování letové způsobilosti

21.A.4

Koordinace projekce a výroby

21.A.5

Uchovávání záznamů

21.A.6

Příručky

21.A.7

Instrukce pro zachování letové způsobilosti

21.A.9

Přístup a vyšetřování

HLAVA B – TYPOVÁ OSVEDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.11

Oblast působnosti

21.A.13

Předpoklady

21.A.14

Prokazování způsobilosti

21.A.15

Žádost

21.A.19

Změny vyžadující nové typové osvědčení

21.A.20

Prokázání souladu s certifikační předpisovou základnou, certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí

21.A.21

Požadavky pro vydání typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely

21.A.31

Typový návrh

21.A.33

Kontroly a zkoušky

21.A.35

Letové zkoušky

21.A.41

Typové osvědčení

21.A.44

Povinnosti držitele

21.A.47

Přenosnost

21.A.51

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.62

Dostupnost údajů provozní vhodnosti

21.A.65

Zachování konstrukční integrity konstrukcí letounů

(HLAVA C – NENÍ POUŽITO)

HLAVA D – ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ A TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.90 A

Oblast působnosti

21.A.90B

Standardní změny

21.A.90C

Samostatné změny instrukcí pro zachování letové způsobilosti

21.A.91

Klasifikace změn typového osvědčení

21.A.92

Předpoklady

21.A.93

Žádost

21.A.95

Požadavky pro schválení nevýznamné změny

21.A.97

Požadavky pro schválení významné změny

21.A.101

Certifikační předpisová základna, certifikační základna pro údaje provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí u významné změny typového osvědčení

21.A.108

Dostupnost údajů provozní vhodnosti

21.A.109

Povinnosti a značení EPA

HLAVA E – DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21.A.111

Oblast působnosti

21.A.112 A

Předpoklady

21.A.112B

Prokazování způsobilosti

21.A.113

Žádost o doplňkové typové osvědčení

21.A.115

Požadavky na schválení významných změn ve formě doplňkového typového osvědčení

21.A.116

Přenosnost

21.A.117

Změny té části výrobku, která je zahrnuta v doplňkovém typovém osvědčení

21.A.118 A

Povinnosti a značení EPA

21.A.118B

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.120B

Dostupnost údajů provozní vhodnosti

HLAVA F – VÝROBA BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.A.121

Oblast působnosti

21.A.122

Předpoklady

21.A.124

Žádost

21.A.124 A

Způsoby průkazu

21.A.125 A

Vydávání schvalovacího dopisu

21.A.125B

Nálezy a připomínky

21.A.125C

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.126

Systém kontroly výroby

21.A.127

Zkoušky: letadla

21.A.128

Zkoušky: motory a vrtule

21.A.129

Povinnosti výrobní organizace

21.A.130

Prohlášení o shodě

HLAVA G – OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.A.131

Oblast působnosti

21.A.133

Předpoklady

21.A.134

Žádost

21.A.134 A

Způsoby průkazu

21.A.135

Vydávání oprávnění organizace k výrobě

21.A.139

Systém řízení výroby

21.A.143

Výklad organizace výroby

21.A.145

Zdroje

21.A.147

Změny systému řízení výroby

21.A.148

Změny místa

21.A.149

Přenosnost

21.A.151

Podmínky oprávnění

21.A.153

Změny podmínek oprávnění

21.A.158

Nálezy a připomínky

21.A.159

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.163

Práva

21.A.165

Povinnosti držitele

HLAVA H – OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.A.171

Oblast působnosti

21.A.172

Předpoklady

21.A.173

Klasifikace

21.A.174

Žádost

21.A.175

Jazyk

21.A.177

Změna nebo modifikace

21.A.179

Přenosnost a nové vydávání v rámci členských států

21.A.181

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.182

Identifikace letadla

HLAVA I – OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21.A.201

Oblast působnosti

21.A.203

Předpoklady

21.A.204

Žádost

21.A.207

Změna nebo modifikace

21.A.209

Přenosnost a nové vydávání v rámci členských států

21.A.211

Doba platnosti a zachování platnosti

HLAVA J – OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

21.A.231

Oblast působnosti

21.A.233

Předpoklady

21.A.234

Žádost

21.A.235

Vydání oprávnění organizace k projektování

21.A.239

Systém řízení projektování

21.A.243

Příručka

21.A.245

Zdroje

21.A.247

Změny systému řízení projektování

21.A.249

Přenosnost

21.A.251

Podmínky oprávnění

21.A.253

Změny podmínek oprávnění

21.A.258

Nálezy a připomínky

21.A.259

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.263

Práva

21.A.265

Povinnosti držitele

HLAVA K – LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

21.A.301

Oblast působnosti

21.A.303

Vyhovění použitelným požadavkům

21.A.305

Schvalování letadlových částí a zařízení

21.A.307

Způsobilost letadlových částí a zařízení k zástavbě

(HLAVA L – NENÍ POUŽITO)

HLAVA M – OPRAVY

21.A.431 A

Oblast působnosti

21.A.431B

Standardní opravy

21.A.432 A

Předpoklady

21.A.432B

Prokazování způsobilosti

21.A.432C

Žádost o schválení návrhu opravy

21.A.433

Požadavky pro schválení návrhu opravy

21.A.435

Klasifikace a schválení návrhu opravy

21.A.439

Výroba částí pro opravy

21.A.441

Provedení opravy

21.A.443

Omezení

21.A.445

Neopravené poškození

21.A.451

Povinnosti a značení EPA

(HLAVA N – NENÍ POUŽITO)

HLAVA O – OPRÁVNĚNÍ ETSO

21.A.601

Oblast působnosti

21.A.602 A

Předpoklady

21.A.602B

Prokazování způsobilosti

21.A.603

Žádost

21.A.604

Oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku (APU)

21.A.605

Požadované údaje

21.A.606

Požadavky pro vydání oprávnění ETSO

21.A.607

Práva držitele oprávnění ETSO

21.A.608

Prohlášení o konstrukci a výkonnosti (DDP)

21.A.609

Povinnosti držitelů oprávnění ETSO

21.A.610

Schvalování odchylek

21.A.611

Konstrukční změny

21.A.619

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.621

Přenosnost

HLAVA P – POVOLENÍ K LETU

21.A.701

Oblast působnosti

21.A.703

Předpoklady

21.A.707

Žádost o povolení k letu

21.A.708

Letové podmínky

21.A.709

Žádost o schválení letových podmínek

21.A.710

Schválení letových podmínek

21.A.711

Vydávání povolení k letu

21.A.713

Změny

21.A.715

Jazyk

21.A.719

Přenosnost

21.A.723

Doba platnosti a zachování platnosti

21.A.725

Obnova povolení k letu

21.A.727

Povinnosti držitele povolení k letu

HLAVA Q – OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ

21.A.801

Označování výrobků

21.A.803

Zacházení s identifikačními údaji

21.A.804

Označování letadlových částí a zařízení

21.A.805

Označování kritických částí

21.A.807

Označování letadlových celků, na něž se vztahuje oprávnění ETSO

ODDÍL B – POSTUPY PRO PŘÍSLUŠNÉ ÚŘADY

HLAVA A – OBECNÁ USTANOVENÍ

21.B.10

Dokumentace dozoru

21.B.15

Informace poskytované agentuře

21.B.20

Okamžitá reakce na problém v oblasti bezpečnosti

21.B.25

Systém řízení

21.B.30

Zadávání úkolů kvalifikovaným subjektům

21.B.35

Změny systému řízení

21.B.55

Uchovávání záznamů

21.B.65

Pozastavení, omezení a zrušení

HLAVA B – TYPOVÁ OSVEDČENÍ A TYPOVÁ OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.B.70

Certifikační specifikace

21.B.75

Zvláštní podmínky

21.B.80

Certifikační předpisová základna pro typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely

21.B.82

Certifikační předpisová základna pro údaje provozní vhodnosti pro typové osvědčení letadla nebo typové osvědčení letadla pro zvláštní účely

21.B.85

Stanovení použitelných požadavků na ochranu životního prostředí pro typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely

21.B.100

Míra zapojení

21.B.103

Vydávání typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely

(HLAVA C – NENÍ POUŽITO)

HLAVA D – ZMĚNY TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ A TYPOVÝCH OSVĚDČENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.B.105

Certifikační předpisová základna, požadavky na ochranu životního prostředí a certifikační základna pro údaje provozní vhodnosti pro významnou změnu v typovém osvědčení

21.B.107

Vydávání schválení změny typového osvědčení

HLAVA E – DOPLŇKOVÁ TYPOVÁ OSVĚDČENÍ

21.B.109

Certifikační předpisová základna, požadavky na ochranu životního prostředí a certifikační základna pro údaje provozní vhodnosti pro doplňkové typové osvědčení

21.B.111

Vydávání doplňkového typového osvědčení

HLAVA F – VÝROBA BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.B.115

Způsoby průkazu

21.B.120

Postup prvního osvědčování

21.B.125

Nálezy a nápravná opatření; připomínky

21.B.135

Zachování platnosti schvalovacího dopisu

21.B.140

Změna schvalovacího dopisu

HLAVA G – OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

21.B.215

Způsoby průkazu

21.B.220

Postup prvního osvědčování

21.B.221

Zásady dozoru

21.B.222

Program dozoru

21.B.225

Nálezy a nápravná opatření; připomínky 21.B.240

21.B.240

Změny systému řízení výroby

HLAVA H – OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI A OSVĚDČENÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

21.B.320

Vyšetřování

21.B.325

Vydávání osvědčení letové způsobilosti

21.B.326

Osvědčení letové způsobilosti

21.B.327

Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

HLAVA I – OSVĚDČENÍ HLUKOVÉ ZPŮSOBILOSTI

21.B.420

Vyšetřování

21.B.425

Vydávání osvědčení hlukové způsobilosti

HLAVA J – OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

21.B.430

Postup prvního osvědčování

21.B.431

Zásady dozoru

21.B.432

Program dozoru

21.B.433

Nálezy a nápravná opatření; připomínky

21.B.435

Změny systému řízení projektování

HLAVA K – LETADLOVÉ ČÁSTI A ZAŘÍZENÍ

(HLAVA L – NENÍ POUŽITO)

HLAVA M – OPRAVY

21.B.450

Certifikační předpisová základna a požadavky na ochranu životního prostředí pro schválení návrhu významné opravy

21.B.453

Vydávání schválení návrhu opravy

(HLAVA N – NENÍ POUŽITO)

HLAVA O – OPRÁVNĚNÍ ETSO

21.B.480

Vydávání oprávnění ETSO

HLAVA P – POVOLENÍ K LETU

21.B.520

Vyšetřování

21.B.525

Vydávání povolení k letu

HLAVA Q – OZNAČOVÁNÍ VÝROBKŮ, LETADLOVÝCH ČÁSTÍ A ZAŘÍZENÍ

Dodatky

Dodatek I – Formulář 1 EASA – Osvědčení o uvolnění oprávněnou osobou

Dodatek II – Formulář 15a a 15c EASA – Osvědčení kontroly letové způsobilosti

Dodatek III – Formulář 20a EASA – Povolení k letu

Dodatek IV – Formulář 20b EASA – Povolení k letu (vydané oprávněnými organizacemi)

Dodatek V – Formulář 24 EASA – Osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely

Dodatek VI – Formulář 25 EASA – Osvědčení letové způsobilosti

Dodatek VII – Formulář 45 EASA – Osvědčení hlukové způsobilosti

Dodatek VIII – Formulář 52 EASA – Prohlášení o shodě letadla

Dodatek IX – Formulář 53 EASA – Osvědčení o uvolnění do provozu

Dodatek X – Formulář 55 EASA – Osvědčení o oprávnění organizace k výrobě

Dodatek XI – Formulář 65 EASA – Schvalovací dopis pro výrobu bez oprávnění organizace k výrobě

Dodatek XII – Kategorie zkušebních letů a související kvalifikace posádek zkušebních letů“;

2)

bod 21.A.1 se nahrazuje tímto:

21.A.1   Oblast působnosti

Tato hlava stanovuje obecná práva a povinnosti držitele a žadatele o osvědčení, které bylo nebo má být vydáno v souladu s touto přílohou.“;

3)

bod 21.A.3 A se nahrazuje tímto:

21.A.3 A   Systém hlášení

a)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 (*1) a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, všechny fyzické nebo právnické osoby, které požádaly o typové osvědčení, typové osvědčení pro zvláštní účely, doplňkové typové osvědčení, oprávnění ETSO, schválení návrhu významné opravy nebo jakékoli jiné příslušné schválení považované za vydané podle tohoto nařízení, nebo které jsou jejich držiteli, musí:

1.

zřídit a udržovat systém shromažďování, vyšetřování a analýzy hlášení událostí za účelem identifikace nepříznivých trendů nebo řešení nedostatků a získávání informací o událostech, jejichž hlášení je povinné v souladu s odstavcem 3, a událostí, které jsou hlášeny dobrovolně. Nachází-li se hlavní místo obchodní činnosti v členském státě, může být zřízen jeden systém, který splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 a jeho prováděcích aktů a nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Systém hlášení zahrnuje:

i)

hlášení a informace o poruchách, nesprávných činnostech, závadách nebo jiných událostech, které mají nebo by mohly mít nepříznivé účinky na zachování letové způsobilosti výrobku, letadlové části nebo zařízení, na něž se vztahuje typové osvědčení, typové osvědčení pro zvláštní účely, doplňkové typové osvědčení, oprávnění ETSO, schválení návrhu významné opravy nebo jakékoli jiné příslušné schválení, které se považuje za vydané podle tohoto nařízení;

ii)

chyby, téměř nastalá selhání a ohrožení, která nespadají pod bod i);

2.

zpřístupnit známým provozovatelům výrobku, letadlové části nebo zařízení a na žádost jakékoli osobě oprávněné podle jiných prováděcích aktů nebo aktů v přenesené pravomoci informace o systému vytvořeném v souladu s odstavcem 1 a o tom, jak poskytovat hlášení a informace o poruchách, nesprávných činnostech, závadách nebo jiných událostech uvedených v odst. 1 bodě i);

3.

hlásit agentuře veškeré poruchy, nesprávné činnosti, závady nebo jiné události, o nichž se dozvěděly a které se týkají se výrobku, letadlové části nebo zařízení, na něž se vztahuje typové osvědčení, typové osvědčení pro zvláštní účely, doplňkové typové osvědčení, oprávnění ETSO, schválení návrhu významné opravy nebo jakékoli jiné příslušné schválení, které se považuje za vydané podle tohoto nařízení, a které měly nebo mohou mít za následek nebezpečný stav.

b)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, každá fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem osvědčení o oprávnění organizace k výrobě podle hlavy G tohoto oddílu nebo o něj požádala nebo která vyrábí výrobek, letadlovou část nebo zařízení podle hlavy F tohoto oddílu, musí:

1.

zřídit a udržovat systém shromažďování a posuzování hlášení událostí, včetně hlášení o chybách, téměř nastalých selháních a ohroženích za účelem identifikace nepříznivých trendů nebo řešení nedostatků a získávání informací o událostech, jejichž hlášení je povinné v souladu s odstavci 2 a 3, a událostí, které jsou hlášeny dobrovolně. Organizace s hlavním místem obchodní činnosti v členském státě mohou zřídit jeden systém, který splňuje požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 a jeho prováděcích aktů a nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů;

2.

hlásit odpovědnému držiteli schválení návrhu všechny případy, kdy byly výrobky, letadlové části nebo zařízení uvolněny výrobní organizací a následně byly zjištěny možné odchylky od použitelných konstrukčních údajů, a spolu s držitelem schválení návrhu vést šetření, aby se podařilo zjistit odchylky, které by mohly vést k nebezpečnému stavu;

3.

hlásit příslušnému úřadu odpovědného členského státu podle bodu 21.1 a agentuře odchylky, které byly zjištěny v souladu s bodem 21.A.3 A písm. b) odst. 2 a které by mohly vést k nebezpečnému stavu;

4.

pokud výrobní organizace působí jako dodavatel jiné výrobní organizace, hlásit rovněž této jiné organizaci všechny případy, kdy této organizaci uvolnila výrobky, letadlové části nebo zařízení a následně byly zjištěny možné odchylky od použitelných konstrukčních údajů.

c)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, každá fyzická nebo právnická osoba při hlášení podle písm. a) odst. 3 a písm. b) odst. 2, 3 a 4 náležitě chrání důvěrnost osoby, která hlášení podává, a osoby či osob, jež jsou v hlášení uvedeny;

d)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, každá fyzická nebo právnická osoba podává hlášení uvedená v písm. a) odst. 3 a písm. b) odst. 3 formou a způsobem stanoveným agenturou nebo příslušným úřadem a odešle je co nejdříve a v každém případě nejpozději do 72 hodin poté, co zjistila, že událost může vést k možnému nebezpečnému stavu, ledaže jí v tom brání výjimečné okolnosti.

e)

Aniž je dotčeno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, vyplývá-li událost hlášená podle písm. a) odst. 3 nebo písm. b) odst. 3 z projekční nebo výrobní chyby, držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy, oprávnění ETSO nebo jakéhokoli jiného příslušného schválení považovaného za vydané podle tohoto nařízení nebo případně výrobní organizace musí vyšetřit příčinu chyby a oznámit příslušnému úřadu odpovědného členského státu v souladu s bodem 21.1 a agentuře výsledky vyšetřování a veškerá opatření, jež hodlá nebo navrhuje přijmout k odstranění uvedené chyby.

f)

Jestliže příslušný úřad shledá, že je nutný zásah k odstranění chyby, držitel typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, schválení návrhu významné opravy, oprávnění ETSO nebo jakéhokoliv jiného příslušného schválení považovaného za vydané podle tohoto nařízení nebo případně výrobní organizace předloží odpovídající údaje příslušnému úřadu na jeho žádost.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES a nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).“;"

4)

bod 21.A.5 se nahrazuje tímto:

21.A.5   Uchovávání záznamů

Všechny fyzické nebo právnické osoby, které jsou držiteli typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, oprávnění ETSO, schválení návrhu nebo opravy, povolení k letu, osvědčení o oprávnění organizace k výrobě nebo schvalovacího dopisu podle tohoto nařízení, nebo o ně požádaly:

a)

při projektování výrobku, letadlové části nebo zařízení nebo jejich změn či oprav zavedou systém uchovávání záznamů a uchovávají příslušné informace/údaje o projektu; tyto informace/údaje se zpřístupní agentuře za účelem poskytnutí informací/údajů nezbytných k zajištění zachování letové způsobilosti výrobku, letadlové části nebo zařízení, zachování platnosti údajů provozní vhodnosti a souladu s příslušnými požadavky na ochranu životního prostředí;

b)

při výrobě výrobku, letadlové části nebo zařízení zaznamenávají podrobnosti o výrobním procesu vztahující se ke shodě výrobku, letadlové části nebo zařízení s příslušnými konstrukčními údaji a s požadavky kladenými na své partnery a dodavatele a tyto údaje zpřístupní svému příslušnému úřadu za účelem poskytnutí informací nezbytných k zajištění zachování letové způsobilosti výrobku, letadlové části nebo zařízení;

c)

pokud jde o povolení k letu:

1.

uchovávají dokumenty předložené ke stanovení a odůvodnění letových podmínek a zpřístupní je agentuře a svému příslušnému úřadu členského státu za účelem poskytnutí informací nezbytných k zajištění zachování letové způsobilosti letadla;

2.

při vydávání povolení k letu na základě práva oprávněných organizací uchovávají s ním související doklady, včetně záznamů o kontrolách a dokumentů, které byly podkladem ke schválení letových podmínek a vydání samotného povolení k letu, a zpřístupní je agentuře a svému příslušnému úřadu členského státu odpovědnému za dohled nad organizací za účelem poskytnutí informací nezbytných k zajištění zachování letové způsobilosti letadla;

d)

uchovávají záznamy o způsobilosti a kvalifikaci uvedené v bodech 21.A.139 písm. c), 21.A.145 písm. b), 21.A.145 písm. c), 21.A.239 písm. c), 21.A.245 písm. a) nebo 21.A.245 písm. e) odst. 1, pokud jde o pracovníky, kteří vykonávají tyto funkce:

1.

projektování nebo výroba;

2.

nezávislé sledování souladu organizace s příslušnými požadavky;

3.

řízení bezpečnosti;

e)

uchovávají záznamy o oprávnění pracovníků, zaměstnávají-li pracovníky, kteří:

1.

uplatňují práva oprávněné organizace podle bodů 21.A.163 a/nebo 21.A.263, dle daného případu;

2.

vykonávají nezávislou funkci sledování souladu organizace s příslušnými požadavky podle bodu 21.A.139 písm. e) a 21.A.239 písm. e), dle daného případu;

3.

vykonávají funkci nezávislého ověřování prokázání souladu podle bodu 21.A.239 písm. d) odst. 2.“;

5)

vkládá se nový článek 21.A.9, který zní:

21.A.9   Přístup a vyšetřování

Všechny fyzické nebo právnické osoby, které jsou držiteli typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely, doplňkového typového osvědčení, oprávnění ETSO, schválení změny návrhu nebo opravy, osvědčení letové způsobilosti, osvědčení hlukové způsobilosti, povolení k letu, oprávnění organizace k projektování, osvědčení o oprávnění organizace k výrobě nebo schvalovacího dopisu podle tohoto nařízení, nebo o ně požádaly:

a)

umožní příslušnému úřadu přístup do veškerých provozních prostor a k veškerým výrobkům, letadlovým částem a zařízením, dokumentům, záznamům, údajům, procesům, postupům nebo jakýmkoli jiným materiálům s cílem přezkoumat jakékoliv hlášení, provést jakoukoli kontrolu nebo provést jakoukoliv letovou a pozemní zkouškou nebo se jí případně účastnit s cílem ověřit prvotní a trvalý soulad organizace s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů;

b)

přijmou opatření, aby měl příslušný úřad zajištěn přístup ve smyslu písmene a), rovněž pokud jde o partnery, dodavatele a subdodavatele fyzické nebo právnické osoby.“;

6)

v bodě 21.A.44 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

převzít povinnosti stanovené v bodech 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9, 21.A.62 a 21.A.65 a k tomuto účelu je povinen trvale splňovat kvalifikační požadavky na způsobilost podle bodu 21.A.13;“

7)

bod 21.A.47 se nahrazuje tímto:

21.A.47   Přenosnost

Typové osvědčení nebo typové osvědčení pro zvláštní účely nebo oprávnění ETSO pro pomocnou energetickou jednotku smí být převedeno pouze na fyzickou nebo právnickou osobu, která je schopna převzít povinnosti stanovené v bodě 21.A.44 a za tímto účelem prokázala svou způsobilost v souladu s bodem 21.A.14.“;

8)

v bodě 21.A.109 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

převzít povinnosti stanovené v bodech 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9 a 21.A.108;“

9)

v bodě 21.A.118 A písm. a) se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

stanovené v bodech 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9 a 21.A.120B;“

10)

vkládá se nový bod 21.A.124 A, který zní:

21.A.124   A Způsoby průkazu

a)

Organizace může k prokázání souladu s tímto nařízením použít jakékoli alternativní způsoby průkazu.

b)

Pokud si organizace přeje použít alternativní způsoby průkazu, poskytne příslušnému úřadu, dříve než je začne používat, jejich úplný popis. Tento popis musí zahrnovat veškeré revize příruček či postupů, které mohou být relevantní, a zároveň i vysvětlení uvádějící, jak bylo souladu s tímto nařízením dosaženo.

Organizace může tyto alternativní způsoby průkazu použít, pokud je předtím schválí příslušný úřad.“;

11)

v bodě 21.A.125 A se název nahrazuje tímto:

21.A.125

A Vydávání schvalovacího dopisu“;

12)

bod 21.A.125B se nahrazuje tímto:

21.A.125B   Nálezy a připomínky

a)

Po obdržení oznámení o nálezech v souladu s bodem 21.B.125 držitel schvalovacího dopisu:

1.

zjistí hlavní příčinu nebo příčiny nesouladu a faktory, které k němu přispěly;

2.

vytvoří plán nápravných opatření;

3.

ke spokojenosti příslušného úřadu prokáže provádění nápravných opatření.

b)

Kroky uvedené v písmenu a) musí být provedeny ve lhůtě dohodnuté s daným příslušným úřadem v souladu s bodem 21.B.125.

c)

Připomínky obdržené v souladu s bodem 21.B.125 písm. e) držitel schvalovacího dopisu náležitě zváží. Organizace zaznamenává rozhodnutí přijatá ohledně těchto připomínek.“;

13)

bod 21.A.125C se nahrazuje tímto:

21.A.125C   Doba platnosti a zachování platnosti

a)

Schvalovací dopis se vydává na omezenou dobu, která v žádném případě nepřekročí 1 rok. Zůstává v platnosti, jestliže organizace splňuje všechny tyto podmínky:

1.

výrobní organizace nadále splňuje příslušné požadavky této přílohy;

2.

výrobní organizace nebo kterýkoli z jejích partnerů, dodavatelů či subdodavatelů potvrzuje, že příslušný úřad může provádět šetření podle bodu 21.A.9;

3.

výrobní organizace je schopna předložit příslušnému úřadu důkazy o tom, že udržuje uspokojivou kontrolu nad výrobou výrobků, letadlových částí a zařízení podle schvalovacího dopisu;

4.

schvalovací dopis nebyl příslušným úřadem zrušen podle bodu 21.B.65, výrobní organizace se jej nevzdala a jeho platnost neskončila.

b)

Poté, co se držitel schvalovacího dopisu vzdá nebo je jeho platnost zrušena nebo uplynula, musí být schvalovací dopis vrácen příslušnému úřadu.“;

14)

bod 21.A.126 písm. b) se mění takto:

a)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.

materiály a části, které jsou zadrženy kvůli odchylce od typového návrhu nebo výrobních specifikací a které jsou určeny k zástavbě do hotového výrobku se podrobí schváleným postupům přezkoumání z hlediska technického a výrobního. Materiály a části, které jsou na základě uvedeného postupu považovány za použitelné, se řádně označí a znovu se zkontroluje, zda není třeba je přepracovat nebo opravit. Materiály a části vyřazené uvedeným postupem jako zmetky musí být označeny a odstraněny tak, aby bylo znemožněno jejich použití na hotovém výrobku.“;

b)

odstavec 6 se zrušuje;

15)

bod 21.A.129 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

21.A.129

Povinnosti výrobní organizace“;

b)

písmeno e) se nahrazuje tímto:

„e)

dodržovat ustanovení hlavy A tohoto oddílu.“;

c)

písmeno f) se zrušuje;

16)

vkládá se nový bod 21.A.134 A, který zní:

21.A.134 A   Způsoby průkazu

a)

Organizace může k prokázání souladu s tímto nařízením použít jakékoli alternativní způsoby průkazu.

b)

Pokud si organizace přeje použít alternativní způsoby průkazu, poskytne příslušnému úřadu, dříve než je začne používat, jejich úplný popis. Tento popis musí zahrnovat veškeré revize příruček či postupů, které mohou být relevantní, a zároveň i vysvětlení uvádějící, jak bylo souladu s tímto nařízením dosaženo.

Organizace může tyto alternativní způsoby průkazu použít, pokud je předtím schválí příslušný úřad.“;

17)

v bodě 21.A.135 se název nahrazuje tímto:

21.A.135

Vydávání oprávnění organizace k výrobě“;

18)

bod 21.A.139 se nahrazuje tímto:

21.A.139   Systém řízení výroby

a)

Výrobní organizace vytvoří, zavede a spravuje systém řízení výroby, který zahrnuje prvek řízení bezpečnosti a prvek řízení kvality, s jasně vymezenými povinnostmi a souvisejícími odpovědnostními vztahy v rámci celé organizace.

b)

Systém řízení výroby:

1.

odpovídá velikosti organizace a povaze a složitosti její činnosti s přihlédnutím k nebezpečím a souvisejícím rizikům spojeným s těmito činnostmi;

2.

je vytvořen, zaveden a spravován pod přímou odpovědností jediného vedoucího pracovníka jmenovaného podle bodu 21.A.145 písm. c) odst. 1.

c)

V rámci prvku řízení bezpečnosti systému řízení výroby musí výrobní organizace:

1.

vytvořit, zavést a spravovat bezpečnostní politiku a příslušné související bezpečnostní cíle;

2.

jmenovat klíčové bezpečnostní pracovníky v souladu s bodem 21.A.145 písm. c) odst. 2;

3.

vytvořit, zavést a spravovat postup řízení bezpečnostních rizik s cílem identifikovat bezpečnostní rizika spojená s její leteckou činností, vyhodnocovat je a řídit související rizika, včetně přijímání opatření ke zmírnění rizik a ověřování jejich účinnosti;

4.

vytvořit, zavést a spravovat postup zajišťování bezpečnosti, který zahrnuje:

i)

měření a sledování výkonnosti organizace z hlediska bezpečnosti;

ii)

řízení změn podle bodu 21.A.147;

iii)

zásady soustavného zlepšování prvku řízení bezpečnosti.

5.

podporovat bezpečnost v rámci organizace prostřednictvím:

i)

odborné přípravy a vzdělávání;

ii)

komunikace;

6.

zřídit systém hlášení událostí v souladu s bodem 21.A.3 A s cílem přispět k neustálému zlepšování bezpečnosti.

d)

V rámci prvku řízení kvality systému řízení výroby musí výrobní organizace:

1.

zabezpečit, aby každý výrobek, letadlová část nebo zařízení vyrobené organizací nebo jejími partnery nebo dodané externí stranou nebo v rámci subdodavatelských vztahů zadané externí straně odpovídaly příslušným konstrukčním údajům a byly ve stavu zajišťujícím bezpečný provoz, a organizace tak mohla uplatňovat práva podle bodu 21.A.163;

2.

v rámci rozsahu oprávnění případně vytvořit, zavést a spravovat kontrolní postupy pro:

i)

vydávání, schvalování a změny dokumentů;

ii)

audit a kontrolu k posuzování dodavatelů a subdodavatelů;

iii)

ověření, že vstupní výrobky, části, materiály a vybavení, včetně nových nebo použitých položek, které dodali odběratelé těchto výrobků, vyhovují příslušným konstrukčním údajům;

iv)

identifikaci a vysledovatelnost výrobků;

v)

výrobní postupy;

vi)

kontroly a zkoušení, včetně výrobních letových zkoušek;

vii)

kalibraci nástrojů, upínacích přípravků a zkušebních zařízení;

viii)

mechanismus řízení neshodných položek;

ix)

koordinaci řešení letové způsobilosti s držitelem nebo žadatelem o schválení návrhu;

x)

vyplňování a uchovávání záznamů;

xi)

způsobilost a kvalifikaci personálu;

xii)

vydávání dokladů o letové způsobilosti;

xiii)

manipulaci, skladování a balení;

xiv)

interní hloubkové kontroly kvality a následných nápravných opatření;

xv)

práci v rámci podmínek oprávnění, prováděnou jinde než ve schválených zařízeních;

xvi)

práci prováděnou po dokončení výroby, ale před dodáním, k udržení letadla ve stavu zaručujícím bezpečný provoz;

xvii)

vydávání povolení k letu a schválení souvisejících letových podmínek.

3.

do kontrolních postupů zahrnout zvláštní ustanovení pro všechny kritické části.

e)

Výrobní organizace zřídí v rámci systému řízení výroby nezávislou funkci sledování k ověřování souladu organizace s příslušnými požadavky této přílohy, jakož i souladu se systémem řízení výroby a jeho přiměřenosti. Součástí sledování musí být informování osoby či skupiny osob uvedených v bodě 21.A.145 písm. c) odst. 2 a vedoucího pracovníka uvedeného v bodě 21.A.145 písm. c) odst. 1, aby byla v případě potřeby zajištěna nápravná opatření.

f)

Pokud je výrobní organizace držitelem jednoho nebo více dalších osvědčení organizace v rámci působnosti nařízení (EU) 2018/1139, může být systém řízení výroby integrován se systémem požadovaným podle těchto dalších osvědčení.“;

19)

bod 21.A.143 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

21.A.143

Výklad organizace výroby“;

b)

písmeno a) se mění takto:

i)

návětí se nahrazuje tímto:

„a)

Výrobní organizace vytvoří a vede výklad organizace výroby (POE), v němž se přímo nebo pomocí křížových odkazů uvádí tyto informace o systému řízení výroby popsaném v bodě 21.A.139:“;

ii)

odstavec 11 se nahrazuje tímto:

„11.

popis systému řízení výroby, politiky, procesů a postupů, jak je stanoveno v bodě 21.A.139 písm. c);“

iii)

odstavec 12 se nahrazuje tímto:

„12.

seznam externích organizací, které jsou uvedeny v bodě 21.A.139 písm. d) odst. 1;“

c)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

První vydání POE schvaluje příslušný úřad.“;

d)

doplňuje se nové písmeno c), které zní:

„c)

POE se podle potřeby mění tak, aby byl vždy aktuálním popisem organizace. Kopie veškerých změn se předají příslušnému úřadu.“;

20)

bod 21.A.145 se nahrazuje tímto:

21.A.145   Zdroje

Výrobní organizace musí prokázat, že:

a)

provozní prostory, pracovní podmínky, vybavení a nářadí, postupy a příslušné materiály, počty a kvalifikace pracovníků a celková organizace jsou dostatečné k plnění povinností podle bodu 21.A.165;

b)

vzhledem ke všem nezbytným údajům o letové způsobilosti a ochraně životního prostředí:

1.

má výrobní organizace všechny údaje, které potřebuje k určení shody s příslušnými konstrukčními údaji. Tyto údaje mohou pocházet od agentury a od držitele typového osvědčení, typového osvědčení pro zvláštní účely nebo schválení návrhu anebo žadatele o ně a mohou zahrnovat jakoukoliv výjimku z požadavků na ochranu životního prostředí;

2.

výrobní organizace zavedla postup pro zajištění správného zapracování údajů o letové způsobilosti a ochraně životního prostředí do svých výrobních údajů;

3.

tyto údaje jsou udržovány v aktuálním stavu a jsou přístupné veškerému personálu, který přístup k nim potřebuje k plnění svých povinností;

c)

vzhledem k vedení a pracovníkům:

1.

výrobní organizace jmenovala odpovědného vedoucího s oprávněním zajistit, aby v rámci organizace veškerá výroba probíhala podle požadovaných standardů a aby výrobní organizace soustavně splňovala požadavky systému řízení výroby uvedeného v bodě 21.A.139 a údaje a postupy určené v POE uvedeném v bodě 21.A.143;

2.

odpovědný vedoucí jmenoval osobu nebo skupinu osob k zabezpečení toho, aby organizace vyhovovala požadavkům této přílohy, a tyto osoby lze identifikovat spolu s rozsahem jejich pravomocí; tato osoba nebo skupina osob se zodpovídá odpovědnému vedoucímu a má k němu bezprostřední přístup. Osoba nebo skupina osob musí mít odpovídající znalosti, kvalifikace a zkušenosti k plnění svých povinností;

3.

pracovníkům na všech úrovních byly přiděleny vhodné pravomoci, aby byli schopni plnit jim přidělené povinnosti, a že záležitosti letové způsobilosti a ochrany životního prostředí jsou v rámci výrobní organizace plně a účinně koordinovány;

d)

vzhledem k osvědčujícímu personálu, oprávněnému výrobní organizací k podepisování dokladů vydaných podle bodu 21.A.163 v rámci podmínek oprávnění:

1.

personál má odpovídající znalosti, praxi (včetně jiných funkcí v organizaci) a zkušenosti k plnění jemu přidělených povinností;

2.

personál obdržel doklad o rozsahu svého oprávnění.“;

21)

bod 21.A.147 se nahrazuje tímto:

21.A.147   Změny systému řízení výroby

Po vydání osvědčení o oprávnění organizace k výrobě musí být každá změna systému řízení výroby, která je významná k prokázání shody nebo vlastností výrobku, letadlové části nebo zařízení z hlediska letové způsobilosti a ochrany životního prostředí, před zavedením schválena příslušným úřadem. Výrobní organizace předloží příslušnému úřadu žádost o schválení, v níž prokáže, že bude i nadále splňovat požadavky této přílohy.“;

22)

bod 21.A.157 se zrušuje;

23)

bod 21.A.158 se nahrazuje tímto:

21.A.158   Nálezy a připomínky

a)

Po obdržení oznámení o nálezech v souladu s bodem 21.B.225 držitel osvědčení o oprávnění organizace k výrobě:

1.

zjistí hlavní příčinu nebo příčiny nesouladu a faktory, které k němu přispěly;

2.

vytvoří plán nápravných opatření;

3.

ke spokojenosti příslušného úřadu prokáže provádění nápravných opatření.

b)

Kroky uvedené v písmenu a) musí být provedeny ve lhůtě dohodnuté s daným příslušným úřadem v souladu s bodem 21.B.225.

c)

Připomínky obdržené v souladu s bodem 21.B.225 písm. e) držitel osvědčení o oprávnění organizace k výrobě náležitě zváží. Organizace zaznamenává rozhodnutí přijatá ohledně těchto připomínek.“;

24)

bod 21.A.159 se nahrazuje tímto:

21.A.159   Doba platnosti a zachování platnosti

a)

Osvědčení o oprávnění organizace k výrobě se vydává na neomezenou dobu. Zůstává v platnosti, jestliže výrobní organizace splňuje všechny tyto podmínky:

1.

výrobní organizace nadále splňuje příslušné požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů;

2.

výrobní organizace nebo kterýkoli z jejích partnerů, dodavatelů nebo subdodavatelů povolí příslušnému úřadu provést vyšetřování v souladu s bodem 21.A.9;

3.

výrobní organizace je schopna předložit příslušnému úřadu důkazy o tom, že udržuje uspokojivou kontrolu nad výrobou výrobků, letadlových částí a zařízení podle oprávnění;

4.

příslušný úřad osvědčení o oprávnění organizace k výrobě nezrušil podle bodu 21.B.65, ani se jej výrobní organizace nevzdala.

b)

Pokud se držitel osvědčení o oprávnění organizace k výrobě vzdal nebo je jeho platnost zrušena, musí být vráceno příslušnému úřadu.“;

25)

bod 21.A.165 se mění takto:

a)

písmena d) až h) se nahrazují tímto:

„d)

poskytnout pomoc držiteli typového osvědčení nebo jiného schválení konstrukce při řešení jakýchkoliv opatření k zachování letové způsobilosti týkajících se vyrobených výrobků, letadlových částí nebo zařízení;

e)

pokud podle podmínek oprávnění držitel oprávnění organizace k výrobě hodlá vydat osvědčení o uvolnění do provozu, určit před vydáním osvědčení, zda byla na každém dokončeném letadle provedena nezbytná údržba a zda je toto letadlo ve stavu pro bezpečný provoz;

f)

jsou-li použitelná práva podle bodu 21.A.163 písm. e), stanovit podmínky, za kterých může být vydáno povolení k letu;

g)

jsou-li použitelná práva podle bodu 21.A.163 písm. e), zajistit soulad s bodem 21.A.711 písm. c) a e), než letadlu vydá povolení k letu;

h)

dodržovat ustanovení hlavy A tohoto oddílu.“;

b)

písmena i), j) a k) se zrušují;

26)

bod 21.A.180 se zrušuje;

27)

v bodě 21.A.181 se písmeno a) mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„a)

Osvědčení letové způsobilosti se vydává na neomezenou dobu. Zůstává v platnosti, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:“;

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.

letadlo nadále vyhovuje použitelnému typovému návrhu a požadavkům na zachování letové způsobilosti a“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.

příslušný úřad osvědčení nezrušil podle bodu 21.B.65, ani se jej držitel osvědčení sám nevzdal.“;

28)

bod 21.A.210 se zrušuje;

29)

v bodě 21.A.211 se písmeno a) mění takto:

a)

návětí se nahrazuje tímto:

„a)

Osvědčení hlukové způsobilosti se vydává na neomezenou dobu. Zůstává v platnosti, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:“;

b)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.

letadlo nadále vyhovuje použitelnému typovému návrhu a požadavkům na zachování letové způsobilosti a“;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.

příslušný úřad osvědčení nezrušil podle bodu 21.B.65, ani se jej držitel osvědčení sám nevzdal.“;

30)

bod 21.A.239 se nahrazuje tímto:

21.A.239   Systém řízení projektování

a)

Projekční organizace vytvoří, zavede a spravuje systém řízení projektování, který zahrnuje prvek řízení bezpečnosti a prvek zabezpečení projekce, s jasně vymezenými povinnostmi a souvisejícími odpovědnostními vztahy v rámci celé organizace.

b)

Systém řízení projektování:

1.

odpovídá velikosti organizace a povaze a složitosti její činnosti s přihlédnutím k nebezpečím a souvisejícím rizikům spojeným s těmito činnostmi;

2.

je vytvořen, zaveden a spravován pod odpovědností jediného vedoucího pracovníka jmenovaného podle bodu 21.A.245 písm. a).

c)

V rámci prvku řízení bezpečnosti systému řízení projektování musí projekční organizace:

1.

vytvořit, zavést a spravovat bezpečnostní politiku a příslušné související bezpečnostní cíle;

2.

jmenovat klíčové bezpečnostní pracovníky v souladu s bodem 21.A.245 písm. b);

3.

vytvořit, zavést a spravovat postup řízení bezpečnostních rizik, jehož součástí je zjišťování ohrožení bezpečnosti letectví spojených s její činností, vyhodnocování uvedených ohrožení a řízení souvisejících rizik, včetně přijímání opatření ke zmírnění rizik a ověřování jejich účinnosti;

4.

vytvořit, zavést a spravovat postup zajišťování bezpečnosti, který zahrnuje:

i)

měření a sledování stavu bezpečnosti organizace;

ii)

řízení změn v souladu s bodem 21.A.243 písm. c) a bodem 21.A.247;

iii)

zásady soustavného zlepšování prvku řízení bezpečnosti;

5.

podporovat bezpečnost v rámci organizace prostřednictvím:

i)

odborné přípravy a vzdělávání;

ii)

komunikace;

6.

zřídit systém hlášení událostí v souladu s bodem 21.A.3 A s cílem přispět k soustavnému zlepšování bezpečnosti.

d)

V rámci prvku zabezpečení projekce systému řízení projektování musí projekční organizace:

1.

vytvořit, zavést a spravovat systém kontroly a dohledu nad projektováním a konstrukčními změnami a opravami výrobků, letadlových částí a zařízení, na něž se vztahují podmínky oprávnění; uvedený systém:

i)

musí mít funkci letové způsobilosti zodpovídající za to, že projektování výrobků, letadlových částí a zařízení anebo jejich konstrukčních změn a oprav vyhovuje požadavkům certifikační předpisové základny, požadavkům certifikační předpisové základny pro údaje provozní vhodnosti a požadavkům na ochranu životního prostředí;

ii)

musí zajistit, aby projekční organizace řádně plnila své povinnosti v souladu s touto přílohou a podmínkami oprávnění vydanými podle bodu 21.A.251;

2.

musí vytvořit, zavést a spravovat funkci nezávislého ověřování, na jejímž základě projekční organizace prokazuje soulad s použitelnými požadavky na letovou způsobilost, údaje provozní vhodnosti a ochranu životního prostředí;

3.

musí vymezit způsob, kterým se v systému řízení projektování zodpovídá za přijatelnost letadlových částí nebo zařízení projektovaných jejími partnery a subdodavateli nebo jimi prováděných úkolů v souladu s metodami, které jsou předmětem písemně stanovených postupů.

e)

Projekční organizace zřídí v rámci systému řízení projektování nezávislou funkci sledování k ověřování souladu organizace s příslušnými požadavky této přílohy, jakož i souladu se systémem řízení projektování a jeho přiměřenosti. Součástí sledování musí být informování osoby či skupiny osob uvedených v bodě 21.A.245 písm. b) a vedoucího pracovníka uvedeného v bodě 21.A.245 písm. a), aby byla v případě potřeby zajištěna nápravná opatření.

f)

Pokud je projekční organizace držitelem jednoho nebo více dalších osvědčení organizace v rámci působnosti nařízení (EU) 2018/1139, může být systém řízení projekce integrován se systémem požadovaným podle těchto dalších osvědčení.“;

31)

bod 21.A.243 se nahrazuje tímto:

21.A.243   Příručka

a)

Projekční organizace v rámci systému řízení projektování vytvoří a poskytne agentuře příručku, která přímo nebo prostřednictvím křížových odkazů popisuje organizaci, její příslušné politiky, procesy a postupy, druh projekční činnosti a kategorie výrobků, letadlových částí a zařízení, pro něž má projekční organizace oprávnění k projektování, jak je uvedeno v podmínkách oprávnění vydaného v souladu s bodem 21.A.251, a je-li to relevantní, rozhraní s jejími partnery nebo subdodavateli a jejich řízení.

Mají-li se provádět zkušební lety, musí být vytvořena provozní příručka pro zkušební lety, v níž jsou definovány politiky a postupy organizace v souvislosti se zkušebními lety, a která se rovněž předloží agentuře. Provozní příručka pro zkušební lety musí obsahovat:

1.

popis procesů dané organizace v oblasti zkušebních letů, včetně jejího zapojení do procesu vydávání povolení k letu;

2.

politiku týkající se posádky, včetně složení, kvalifikovanosti, aktuálnosti a omezení doby letové služby, v souladu s dodatkem XII, připadá-li to v úvahu;

3.

postupy pro přepravu jiných osob než členů posádky a pro výcvik zkušebního létání, připadají-li v úvahu;

4.

politiku v oblasti řízení rizik a řízení bezpečnosti a související metodiky;

5.

postupy pro určení přístrojů a vybavení, které mají být na palubě;

6.

seznam dokumentů, které musí být pro zkušební let vypracovány.

b)

Jsou-li jakékoliv letadlové části nebo zařízení nebo jakékoliv změny výrobků projektovány partnerskými organizacemi nebo subdodavateli, musí příručka obsahovat prohlášení, jak bude projekční organizace schopna prokázat, u všech letadlových částí a zařízení, soulad s požadavky bodu 21.A.239 písm. d) odst. 2; příručka musí rovněž obsahovat, přímo nebo křížovými odkazy, popisy projekčních činností a organizaci uvedených partnerských organizací a subdodavatelů a informace o nich, a to v rozsahu nezbytném k vyhotovení zmíněného prohlášení.

c)

Příručka musí být podle potřeby měněna tak, aby zůstávala aktuálním popisem organizace, a kopie změn musí být předávány agentuře.

d)

Projekční organizace musí vypracovat a udržovat prohlášení o kvalifikaci a zkušenostech vedoucích pracovníků a dalších osob, jež v organizaci odpovídají za přijímání rozhodnutí, která mají vliv na otázky související s letovou způsobilostí, údaji provozní vhodnosti a ochranou životního prostředí. Toto prohlášení předloží příslušnému úřadu.“;

32)

bod 21.A.245 se nahrazuje tímto:

21.A.245   Zdroje

a)

Organizace jmenuje vedoucího projekční organizace s pravomocí zajistit, aby v rámci organizace veškerá projekční činnost probíhala podle požadovaných standardů a aby projekční organizace soustavně splňovala požadavky systému řízení projektování uvedeného v bodě 21.A.239 a postupy určené v příručce uvedené v bodě 21.A.243.

b)

Vedoucí projekční organizace jmenuje tyto osoby a určí rozsah jejich pravomocí:

1.

vedoucího funkce letové způsobilosti;

2.

vedoucího nezávislé funkce sledování;

3.

podle velikosti organizace a povahy a složitosti jejích činností jakoukoliv jinou osobu nebo skupinu osob, jejichž povinností je zajistit, aby organizace splňovala požadavky této přílohy.

c)

Odchylně od bodu 21.A.245 písm. b) odst. 1 může být funkce letové způsobilosti uvedená v bodě 21.A.239 písm. d) odst. 1 bodě i) vykonávána pod přímým dozorem vedoucího projekční organizace v kterémkoli z těchto případů:

1.

je-li rozsah činnosti/práce projekční organizace, jak je vymezen v podmínkách oprávnění vydaných podle bodu 21.A.251, omezen na drobné změny a/nebo menší opravy;

2.

po omezenou dobu, kdy v projekční organizaci není určen vedoucí funkce letové způsobilosti a výkon této funkce pod přímým dozorem vedoucího projekční organizace je úměrný rozsahu a úrovni činností organizace.

d)

Osoba nebo skupina osob jmenovaná podle písmene b):

1.

je odpovědná vedoucímu projekční organizace a má k němu bezprostřední přístup;

2.

musí mít odpovídající znalosti, kvalifikace a zkušenosti k plnění svých povinností.

e)

Projekční organizace zajistí, aby:

1.

počet pracovníků všech technických oddělení byl dostatečný, pracovníci měli dostatečné zkušenosti a patřičné pravomoci k plnění jim svěřených povinností, a měli k dispozici pracovní prostory, výrobní zařízení a vybavení vhodné k tomu, aby u daného výrobku splnili požadavky na letovou způsobilost, údaje provozní vhodnosti a ochranu životního prostředí;

2.

byla zajištěna plná a účinná koordinace v odděleních i mezi nimi v záležitostech týkajících se letové způsobilosti, údajů provozní vhodnosti a ochrany životního prostředí.“;

33)

bod 21.A.247 se nahrazuje tímto:

21.A.247   Změny systému řízení projektování

Po vydání oprávnění organizace k projektování musí být každá změna systému řízení projektování, která je významná z hlediska prokázání souladu nebo z hlediska letové způsobilosti, provozní vhodnosti a ochrany životního prostředí v souvislosti s výrobkem, letadlovou částí nebo zařízením, před zavedením schválena agenturou. Projekční organizace předloží agentuře žádost o schválení, v níž na základě navrhovaných změn příručky prokáže, že bude i nadále splňovat požadavky této přílohy.“;

34)

bod 21.A.257 se zrušuje;

35)

bod 21.A.258 se nahrazuje tímto:

21.A.258   Nálezy a připomínky

a)

Po obdržení oznámení o nálezech v souladu s bodem 21.B.433 držitel oprávnění organizace k projektování:

1.

zjistí hlavní příčinu nebo příčiny nesouladu a faktory, které k němu přispěly;

2.

vytvoří plán nápravných opatření;

3.

ke spokojenosti agentury prokáže provádění nápravných opatření.

b)

Kroky uvedené v písmenu a) musí být provedeny ve lhůtě stanovené agenturou v souladu s bodem 21.B.433.

c)

Připomínky obdržené v souladu s bodem 21.B.433 písm. e) držitel oprávnění organizace k projektování náležitě zváží. Organizace zaznamenává rozhodnutí přijatá ohledně těchto připomínek.“;

36)

bod 21.A.259 se nahrazuje tímto:

21.A.259   Doba platnosti a zachování platnosti

a)

Oprávnění organizace k projektování se vydává na neomezenou dobu. Zůstává v platnosti, jestliže projekční organizace splňuje všechny tyto podmínky:

1.

projekční organizace zachovává soulad s nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty, s přihlédnutím k ustanovení bodu 21.B.433 této přílohy o nakládání s nálezy;

2.

držitel oprávnění organizace k projektování nebo kterýkoli z jejích partnerů či subdodavatelů potvrzuje, že příslušný úřad může provádět šetření podle bodu 21.A.9;

3.

projekční organizace je schopna předložit agentuře důkazy prokazující, že její systém řízení projektování udržuje uspokojivou kontrolu a dozor nad projektováním výrobků, jejich opravami a změnami na základě oprávnění;

4.

agentura osvědčení nezrušila podle bodu 21.B.65, ani se jej nevzdala sama projekční organizace.

b)

V případě, že se držitel svého oprávnění vzdá nebo je mu toto oprávnění zrušeno, musí být vráceno agentuře.“;

37)

v bodě 21.A.263 písm. c) se úvodní věta nahrazuje tímto:

„c)

Držitel oprávnění organizace k projektování je oprávněn v rámci podmínek svého oprávnění vydaných podle bodu 21.A.251 a podle příslušných postupů systému řízení projektování:“;

38)

bod 21.A.265 se mění takto:

a)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

určit, zda projekce výrobků nebo jejich změn či oprav je v souladu s použitelnou certifikační předpisovou základnou, certifikační základnou pro údaje provozní vhodnosti a požadavky na ochranu životního prostředí a nemá žádné nebezpečné vlastnosti;“

b)

písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h)

označit údaje a informace vydané z moci oprávněné projekční organizace v rámci jejích podmínek oprávnění, které stanovila agentura, následujícím prohlášením: „Technický obsah tohoto dokumentu je schválen na základě oprávnění DOA č. EASA. 21J.[XXXX]“;“

c)

doplňuje se nové písmeno i), které zní:

„i)

dodržovat ustanovení hlavy A tohoto oddílu.“;

39)

bod 21.A.451 se mění takto:

a)

v písm. a) odst. 1 se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

stanovené body 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.9, 21.A.439, 21.A.441 a 21.A.443;“

b)

v písmeni b) se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

převzít povinnosti stanovené body 21.A.4, 21.A.5 a 21.A.7;“

40)

v bodě 21.A.604 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Odchylně od bodů 21.A.9, 21.A.603, 21.A.610 a 21.A.621 se použijí tyto body: body 21.A.15, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44, 21.A.47, 21.B.75 a 21.B.80. Oprávnění ETSO však musí být vydáno v souladu s bodem 21.A.606 namísto typového oprávnění;“

41)

bod 21.A.609 se mění takto:

a)

písmeno b) se nahrazuje tímto:

„b)

zpracovat a udržovat pro každý model každého letadlového celku, pro nějž bylo vydáno oprávnění ETSO, aktualizovaný soubor úplných technických údajů a záznamů v souladu s bodem 21.A.5;“

b)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

vyhovět bodům 21.A.3 A, 21.A.3B, 21.A.4 a 21.A.9;“

42)

bod 21.A.615 se zrušuje;

43)

bod 21.A.619 se nahrazuje tímto:

21.A.619   Doba platnosti a zachování platnosti

a)

Oprávnění ETSO se vydává na neomezenou dobu. Zůstává v platnosti, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

1.

žadatel nadále dodržuje podmínky stanovené v době udělení oprávnění ETSO;

2.

držitel oprávnění ETSO i nadále plní povinnosti uvedené v bodě 21.A.609;

3.

držitel oprávnění ETSO nebo kterýkoli z jeho partnerů, dodavatelů či subdodavatelů potvrzuje, že příslušný úřad může provádět šetření podle bodu 21.A.9;

4.

používání předmětu ETSO prokazatelně nezpůsobuje nepřijatelná provozní rizika;

5.

agentura oprávnění ETSO nezrušila podle bodu 21.B.65, ani se jej jeho držitel nevzdal.

b)

V případě, že se držitel oprávnění ETSO vzdá nebo je mu toto oprávnění zrušeno, musí být vráceno agentuře.“;

44)

bod 21.A.705 se zrušuje;

45)

v bodě 21.A.711 se název nahrazuje tímto:

21.A.711

Vydávání povolení k letu“;

46)

bod 21.A.721 se zrušuje;

47)

v bodě 21.A.723 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

Povolení k letu se vydává na dobu nejvýše 12 měsíců a zůstává platné, jsou-li splněny všechny tyto podmínky:

1.

organizace nadále splňuje podmínky a omezení související s povolením k letu, jak jsou uvedeny v bodě 21.A.711 písm. e);

2.

držitel nebo kterýkoli z jeho partnerů, dodavatelů či subdodavatelů potvrzuje, že příslušný úřad může provádět šetření podle bodu 21.A.9;

3.

příslušný úřad povolení k letu nezrušil podle bodu 21.B.65, ani se jej jeho držitel nevzdal;

4.

letadlo zůstává zapsáno v tomtéž leteckém rejstříku.“;

48)

bod 21.A.729 se zrušuje;

49)

v bodě 21.B.103 se název nahrazuje tímto:

21.B.103

Vydávání typového osvědčení nebo typového osvědčení pro zvláštní účely“;

50)

v bodě 21.B.107 se název nahrazuje tímto:

21.B.107

Vydávání schválení změny typového osvědčení“;

51)

v bodě 21.B.111 se název nahrazuje tímto:

21.B.111

Vydávání doplňkového typového osvědčení“;

52)

bod 21.B.150 se zrušuje;

53)

bod 21.B.260 se zrušuje;

54)

v bodě 21.B.425 se název nahrazuje tímto:

21.B.425

Vydávání osvědčení hlukové způsobilosti“;

55)

v bodě 21.B.453 se název nahrazuje tímto:

21.B.453

Vydávání schválení návrhu opravy“;

56)

body 21.B.430 a 21.B.445 se zrušují;

57)

v oddílu B se hlava J nahrazuje tímto:

HLAVA J — OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K PROJEKTOVÁNÍ

21.B.430   Postup prvního osvědčování

a)

Po obdržení žádosti o vydání prvního oprávnění organizace k projektování ověří příslušný úřad, zda žadatel splňuje příslušné požadavky.

b)

Nejméně jednou během vyšetřování za účelem získání prvního osvědčení se uskuteční schůzka s vedoucím projekční organizace s cílem zajistit, aby tato osoba porozuměla své úloze a odpovědnosti.

c)

Příslušný úřad zaznamená všechny vydané nálezy, závěrečná opatření a doporučení pro vydání oprávnění organizace k projektování.

d)

Příslušný úřad žadateli písemně potvrdí všechny nálezy zjištěné během ověřování. U prvního osvědčování musí být před vydáním oprávnění organizace k projektování všechny nálezy napraveny ke spokojenosti příslušného úřadu.

e)

Dojde-li příslušný úřad k závěru, že žadatel splňuje platné požadavky, vydá oprávnění organizace k projektování.

f)

Číslo osvědčení musí být na oprávnění organizace k projektování uvedeno způsobem stanoveným agenturou.

g)

Osvědčení se vydává na neomezenou dobu. Práva a rozsah činností, k jejichž vykonávání je projekční organizace oprávněna, včetně případných omezení, jsou upřesněna v podmínkách oprávnění, které jsou připojeny k oprávnění organizace k projektování.

21.B.431   Zásady dozoru

Příslušný úřad ověří, zda certifikované organizace nadále splňují příslušné požadavky.

a)

Ověření:

1.

vychází z dokumentace vypracované s konkrétním záměrem poskytnout personálu, který odpovídá za dozor, pokyny pro výkon jeho funkcí;

2.

poskytuje dotčeným organizacím výsledky činností dozoru;

3.

je založeno na hodnoceních, auditech, kontrolách a, je-li to zapotřebí, neohlášených kontrolách;

4.

poskytuje příslušnému úřadu důkazy pro případ, že je nutno přijmout další kroky, včetně opatření stanovených v bodě 21.B.433.

b)

Příslušný úřad určí rozsah dozoru stanoveného v písmeni a), přičemž zohlední výsledky minulých činností dozoru a priority v oblasti bezpečnosti.

c)

Příslušný úřad shromažďuje a zpracovává veškeré informace, které považuje za nezbytné pro výkon činností dozoru.

21.B.432   Program dozoru

a)

Příslušný úřad vypracuje a vede program dozoru, který zahrnuje dozorové činnosti potřebné pro účely vyhovění bodu 21.B.431 písm. a).

b)

Program dozoru zohledňuje specifickou povahu organizace, složitost jejích činností, výsledky předchozích činností osvědčování nebo dozoru a je založen na posouzení souvisejících rizik. V rámci každého plánovaného cyklu dozoru program zahrnuje:

1.

posouzení, audity a kontroly, které případně zahrnují:

i)

hodnocení systému řízení a audity procesů;

ii)

audity výrobků na příslušném vzorku projekce a osvědčování výrobků, letadlových částí a zařízení, které spadají do působnosti organizace;

iii)

odběr vzorků z vykonané práce;

iv)

neohlášené kontroly;

2.

společné schůze vedoucího projekční organizace s příslušným úřadem, jejichž účelem je zajistit, aby obě strany byly průběžně informovány o důležitých otázkách.

c)

Plánovací cyklus dozoru nepřesáhne 24 měsíců.

d)

Bez ohledu na písmeno c) může být plánovací cyklus dozoru prodloužen na dobu 36 měsíců, jestliže příslušný úřad dojde k závěru, že během předchozích 24 měsíců:

1.

organizace prokázala schopnost účinným způsobem zjišťovat ohrožení bezpečnosti letectví a řídit související rizika;

2.

organizace soustavně prokazovala soulad s bodem 21.A.247 a má plnou kontrolu nad veškerými změnami systému řízení projektování;

3.

nebyly zjištěny žádné nálezy úrovně 1;

4.

všechna nápravná opatření byla provedena ve lhůtě, kterou schválil či prodloužil příslušný úřad, jak je stanoveno v bodě 21.B.433 písm. d).

Bez ohledu na písmeno c) v případě, že organizace má kromě podmínek stanovených v písm. d) bodech 1 až 4 zavedený a příslušným úřadem schválený účinný systém průběžných hlášení, prostřednictvím kterého informuje příslušný úřad o výkonnosti z hlediska bezpečnosti a o tom, jak dodržuje právní předpisy, lze plánovaný cyklus dozoru dále prodloužit, a to nejvýše na dobu 48 měsíců.

e)

Prokáže-li se, že se bezpečnostní výkonnost organizace snížila, může se plánovaný cyklus dozoru zkrátit.

f)

Program dozoru zahrnuje vedení záznamů o datech, na něž jsou naplánovány hodnocení, audity, kontroly a schůzky, a o datech, kdy tyto hodnocení, audity, kontroly a schůzky skutečně proběhly.

g)

Na konci každého plánovacího cyklu dozoru vydá příslušný úřad zprávu, ve které na základě výsledků dozoru doporučí, zda oprávnění může pokračovat.

21.B.433   Nálezy a nápravná opatření; připomínky

a)

Příslušný úřad má zaveden systém pro rozbor nálezů za účelem určení jejich významu z hlediska bezpečnosti.

b)

K vydání nálezu úrovně 1 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí jakýkoli nesoulad s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, s postupy a příručkami organizace nebo s osvědčením projekční organizace, včetně podmínek oprávnění, který může vést k výskytům nekontrolovaného nesouladu a možnému nebezpečnému stavu.

Nález úrovně 1 zahrnuje rovněž případy, kdy:

1.

organizace neposkytla příslušnému úřadu během běžných provozních hodin a po dvou písemných žádostech přístup do svých provozních prostor podle bodu 21.A.9;

2.

oprávnění organizace k projektování nebo zachování jeho platnosti bylo získáno paděláním předložených dokladů;

3.

byly zjištěny důkazy o tom, že oprávnění organizace k projektování bylo používáno neoprávněným nebo podvodným způsobem;

4.

nebyl jmenován vedoucí projekční organizace podle bodu 21.A.245 písm. a).

c)

K vydání nálezu úrovně 2 přistoupí příslušný úřad poté, co zjistí nesoulad s příslušnými požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, s postupy a příručkami organizace nebo s osvědčením, včetně podmínek oprávnění, který není klasifikován jako nález úrovně 1.

d)

Je-li nález zjištěn během dozoru nebo jinak, příslušný úřad tento nález, aniž jsou dotčena další opatření požadovaná nařízením (EU) 2018/1139 a jeho akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty, písemně sdělí organizaci a požaduje nápravná opatření s cílem vyřešit zjištěný nesoulad. Pokud se nález úrovně 1 týká bezprostředně výrobku, příslušný úřad informuje příslušný úřad členského státu, ve kterém je letadlo zapsáno v rejstříku.

1.

V případě jakýchkoli nálezů úrovně 1 příslušný úřad:

i)

poskytne dotyčné organizaci lhůtu k provedení nápravných opatření, která odpovídá povaze nálezu, ale která v žádném případě není delší než 21 pracovních dnů. Lhůta začíná dnem, kdy bylo organizaci zasláno písemné sdělení o nálezu spolu s žádostí o nápravná opatření k vyřešení zjištěného nesouladu;

ii)

posoudí organizací navržený plán nápravných opatření a plán jejich provádění, a dojde-li k závěru, že postačují k odstranění nesouladu, schválí je;

iii)

pokud organizace nepředloží přijatelný plán nápravných opatření nebo neprovede nápravné opatření ve lhůtě schválené příslušným úřadem, přijme úřad okamžitá a vhodná opatření s cílem zakázat nebo omezit činnosti dotčené organizace a případně přijme opatření vedoucí ke zrušení oprávnění organizace k projektování nebo k jeho úplnému nebo částečnému omezení nebo pozastavení platnosti, v závislosti na rozsahu nálezu úrovně 1, dokud organizace nepřijme náležité nápravné opatření.

2.

V případě jakýchkoli nálezů úrovně 2 příslušný úřad:

i)

poskytne dotyčné organizaci lhůtu k provedení nápravných opatření, která odpovídá povaze nálezu, ale která napoprvé v žádném případě není delší než 3 měsíce. Lhůta začíná dnem, kdy bylo zasláno písemné sdělení o nálezu spolu s požadavkem na provedení nápravných opatření. Na konci této lhůty a v závislosti na povaze nálezu může příslušný úřad tuto tříměsíční lhůtu prodloužit, pokud byl s příslušným úřadem dohodnut plán nápravných opatření;

ii)

posoudí organizací navržený plán nápravných opatření a plán jejich provádění, a dojde-li k závěru, že postačují k odstranění nesouladu, schválí je;

iii)

pokud organizace nepředloží přijatelný plán nápravných opatření nebo tato nápravná opatření neprovede ve lhůtě, která byla příslušným úřadem schválena či prodloužena, zvýší příslušný úřad úroveň nálezu na úroveň 1 a přijme opatření, která jsou uvedena v písm. d) odst. 1.

e)

Příslušný úřad může vydat připomínky v kterémkoli z těchto případů nevyžadujících nálezy úrovně 1 nebo úrovně 2:

1.

pro každou položku, jejíž výkonnost byla vyhodnocena jako neúčinná;

2.

pokud bylo zjištěno, že určitá položka může způsobit nesoulad podle písmene b) nebo c);

3.

pokud jsou návrhy nebo zlepšení důležité pro celkovou úroveň bezpečnosti organizace.

Připomínky vydané podle tohoto bodu příslušný úřad písemně sdělí organizaci a zaznamená.

21.B.435   Změny systému řízení projektování

a)

Po obdržení žádosti o významnou změnu systému řízení projektování ověří příslušný úřad před vydáním oprávnění, zda organizace splňuje příslušné požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.

b)

Pokud příslušný úřad nezjistí, že platnost oprávnění organizace k projektování je třeba pozastavit, stanoví podmínky, za jakých tato organizace může po dobu provádění změny provozovat svou činnost.

c)

Přesvědčí-li se příslušný úřad, že organizace splňuje příslušné požadavky nařízení (EU) 2018/1139 a jeho aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, změnu schválí.

d)

Aniž jsou dotčena jakákoli další donucovací opatření, pokud organizace provádí významnou změnu systému řízení projektování, aniž získala schválení příslušného úřadu podle písmene c), příslušný úřad zváží, zda je nutné pozastavit, omezit či zrušit platnost osvědčení organizace.

e)

V případě nepodstatných změn systému řízení projektování zahrne příslušný úřad přezkum těchto změn do svého průběžného dozoru v souladu se zásadami stanovenými v bodě 21.B.431. Zjistí-li příslušný úřad jakýkoli nesoulad, oznámí to organizaci, vyžádá si další změny a jedná v souladu s bodem 21.B.433.“;

58)

v bodě 21.B.453 se název nahrazuje tímto:

21.B.453

Vydávání schválení návrhu opravy“;

59)

v bodě 21.B.480 se název nahrazuje tímto:

21.B.480

Vydávání oprávnění ETSO“;

60)

dodatek VIII se nahrazuje tímto:

„Dodatek VIII

Prohlášení o shodě letadla — formulář 52 EASA

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ LETADLA

1.

Stát výroby

2.

[ČLENSKÝ STÁT] (1) členský stát Evropské unie (2)

3.

Číslo prohlášení:

4.

Organizace

5.

Typ letadla

6.

Čísla typového osvědčení:

7.

Poznávací číslo nebo značka letadla

8.

Identifikační číslo výrobní organizace:

9.

Podrobnosti o motoru/vrtuli (3)

10.

Modifikace nebo servisní bulletiny (3)

11.

Příkazy k zachování letové způsobilosti

12.

Povolené odchylky (úchylky)

13.

Výjimky, ústupky nebo odchylky (3)

14.

Poznámky

15.

Osvědčení letové způsobilosti

16.

Dodatečné požadavky

17.

Prohlášení o shodě

Tímto se osvědčuje, že letadlo se plně shoduje s typovým návrhem a s body v rubrikách 9, 10, 11, 12 a 13.

Letadlo je ve stavu pro bezpečný provoz.

Letadlo bylo vyzkoušeno za letu s uspokojivým výsledkem.

18.

Podpis

19.

Jméno

20.

Datum (d/m/r)

21.

Číslo oprávnění organizace k výrobě

Formulář 52 EASA — 3. vydání

(1)

Nebo „EASA“, je-li příslušným úřadem EASA.

(2)

U nečlenských států EU nebo u agentury EASA škrtněte.

(3)

Nehodící se škrtněte.

Pokyny pro používání prohlášení o shodě letadla – formuláře 52 EASA

1.   ÚČEL A ROZSAH

1.1.

Používání prohlášení o shodě letadla vydaného výrobní organizací, která vyrábí podle oddílu A hlavy F části 21, je popsáno v bodě 21.A.130 a odpovídajících přijatelných způsobech průkazu („AMC“).

1.2.

Účelem prohlášení o shodě letadla (formuláře 52 EASA), vydaného podle oddílu A hlavy G části 21, je umožnit držiteli odpovídajícího osvědčení o oprávnění organizace k výrobě uplatnit právo získat od příslušného úřadu členského státu zápisu do rejstříku osvědčení letové způsobilosti pro jednotlivé letadlo, a požádá-li o to, osvědčení hlukové způsobilosti.

2.   OBECNĚ

2.1.

Prohlášení o shodě musí odpovídat vzoru, včetně čísel rubrik a umístění každé rubriky. Velikost jednotlivých rubrik se však může lišit, aby vyhovovala konkrétnímu použití, nikoliv však do té míry, aby bylo prohlášení o shodě k nepoznání. V případě pochybností se poraďte s příslušným úřadem.

2.2.

Prohlášení o shodě musí být buď předtištěné, nebo vytvořené na počítači, ale v obou případech musí být tisk řádků a znaků jasný a čitelný. Předtištěné formulace v souladu s přiloženým vzorem jsou přípustné, ale žádná jiná certifikační prohlášení nejsou dovolena.

2.3.

Prohlášení lze vyplnit buď strojově/na počítači, nebo ručně hůlkovým písmem, aby bylo snadno čitelné. Přijatelným jazykem je angličtina a podle potřeby jeden nebo více úředních jazyků vydávajícího členského státu.

2.4.

Organizace oprávněná k výrobě uchovává kopii prohlášení a všech příloh, na které se v něm odkazuje.

3.   VYPLNĚNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ZPRACOVATELEM

3.1.

Má-li být dokument platným prohlášením, musí být vyplněny všechny rubriky.

3.2.

Prohlášení o shodě nesmí být vydáno příslušnému úřadu členského státu zápisu do rejstříku, dokud není návrh letadla a v něm zastavěných výrobků schválen.

3.3.

Informace požadované v rubrikách 9, 10, 11, 12, 13 a 14 může výrobní organizace uvést prostřednictvím odkazu na samostatné označené dokumenty, které má v evidenci, pokud příslušný úřad nerozhodl jinak.

3.4.

Prohlášení o shodě není určeno k zahrnutí těch položek vybavení, jejichž zástavba smí být požadována za účelem splnění použitelných provozních pravidel. Některé z těchto položek lze nicméně uvést v rubrice 10 nebo ve schváleném typovém návrhu. Provozovatelům se proto připomíná jejich odpovědnost zajistit v případě jejich vlastního konkrétního provozu vyhovění použitelným provozním pravidlům.

Rubrika 1

Uveďte stát výroby.

Rubrika 2

Příslušný úřad s pravomocí vydat prohlášení o shodě.

Rubrika 3

V této rubrice musí být předtištěno vyhrazené pořadové číslo pro účely správy a vysledovatelnosti prohlášení. Výjimkou je dokument vytvořený počítačem: číslo nemusí být předtištěno, je-li počítač naprogramován k vytvoření a tisku jedinečného čísla.

Rubrika 4

Úplný název a adresa sídla organizace, která prohlášení vydává. Tato rubrika může být předtištěna. Loga apod. jsou povolena, nepřesáhnou-li velikost rubriky.

Rubrika 5

Úplné typové označení letadla tak, jak je uvedeno v typovém osvědčení a jeho příloze.

Rubrika 6

Čísla typového osvědčení a jeho vydání pro předmětné letadlo.

Rubrika 7

Je-li letadlo zapsáno v leteckém rejstříku, uvede se zde poznávací značka. Pokud není zapsáno v rejstříku, uvede se zde taková značka, která je uznána příslušným úřadem členského státu a případně příslušným úřadem třetí země.

Rubrika 8

Identifikační číslo přidělené výrobní organizací pro účely řízení, vysledovatelnosti a podpory výrobku. Někdy se označuje jako „sériové číslo výrobní organizace“ nebo „číslo výrobce“.

Rubrika 9

Úplné označení typu motoru a typu(ů) vrtule tak, jak jsou uvedeny v odpovídajících typových osvědčeních a jejich přílohách. Musí být rovněž uvedeno jejich identifikační číslo výrobní organizace a příslušné umístění.

Rubrika 10

Schválené konstrukční změny definovaného letadla.

Rubrika 11

Seznam všech použitelných příkazů k zachování letové způsobilosti (nebo rovnocenných dokladů) a prohlášení o vyhovění požadavkům spolu s popisem způsobu plnění pro předmětné jednotlivé letadlo včetně výrobků a zastavěných letadlových částí, zařízení a vybavení. Musí být uvedeny veškeré budoucí termíny pro vyhovění požadavkům.

Rubrika 12

Schválené neúmyslné odchylky od schváleného typového návrhu, někdy označované jako úchylky, rozdílnosti nebo neshody.

Rubrika 13

Zde smí být uvedeny pouze schválené výjimky, ústupky nebo odchylky.

Rubrika 14

Poznámky. Libovolné prohlášení, informace, konkrétní údaje nebo omezení, které mohou ovlivnit letovou způsobilost dotčeného letadla. Pokud takové informace nebo údaje neexistují, uveďte „ŽÁDNÉ“.

Rubrika 15

Podle daného případu uveďte „osvědčení letové způsobilosti“ nebo „osvědčení letové způsobilosti pro zvláštní účely“.

Rubrika 16

V této rubrice musí být uvedeny dodatečné požadavky, jakými jsou například požadavky oznámené zemí dovozu.

Rubrika 17

Aby bylo prohlášení o shodě platné, musí být úplně vyplněny všechny rubriky formuláře. Držitel osvědčení o oprávnění organizace k výrobě musí vést v evidenci kopii zprávy o zkušebním letu spolu se všemi zaznamenanými závadami a podrobnostmi o jejich nápravě. Zpráva musí být podepsána jako vyhovující příslušným osvědčujícím pracovníkem a členem letové posádky, např. zkušebním pilotem nebo zkušebním palubním inženýrem. Prováděné zkušební lety jsou vymezeny v rámci prvku řízení kvality systému řízení výroby podle bodu 21.A.139, zejména bodu 21.A.139 písm. d) odst. 1 bodu vi), aby bylo zajištěno, že letadlo je ve shodě s použitelnými konstrukčními údaji a ve stavu pro bezpečný provoz.

Seznam položek poskytnutých (nebo zpřístupněných) ke splnění bodů tohoto prohlášení, které se týkají bezpečného provozu letadla, musí vést v evidenci držitel osvědčení o oprávnění organizace k výrobě.

Rubrika 18

Prohlášení o shodě může podepsat osoba pověřená držitelem oprávnění organizace k výrobě v souladu s bodem 21.A.145 písm. d). K podpisu nesmí být použito pryžové razítko.

Rubrika 19

Jméno osoby podepisující prohlášení musí být čitelně napsáno nebo natištěno.

Rubrika 20

Musí být uvedeno datum podpisu prohlášení o shodě.

Rubrika 21

Musí být uvedeno číslo oprávnění organizace k výrobě vydaného příslušným úřadem.“;

61)

dodatek X se nahrazuje tímto:

„Dodatek X

Osvědčení o oprávnění organizace k výrobě – formulář 55 EASA

Osvědčení o oprávnění organizace k výrobě podle hlavy G přílohy I (část 21)

[ČLENSKÝ STÁT] (1)

Členský stát Evropské unie (2)

OSVĚDČENÍ O OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

Referenční číslo: [KÓD ČLENSKÉHO STÁTU (1)].21G.XXXX

Na základě aktuálně platného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 a nařízení Komise (EU) č. 748/2014 a za podmínek uvedených níže [PŘÍSLUŠNÝ ÚŘAD ČLENSKÉHO STÁTU] tímto osvědčuje, že organizace:

[NÁZEV A ADRESA SPOLEČNOSTI]

jako výrobní organizace v souladu s oddílem A přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012, je oprávněna k výrobě výrobků, letadlových částí a zařízení uvedených v přiloženém oprávnění a vydávání souvisejících osvědčení s použitím výše uvedených odkazů.

PODMÍNKY:

1.

Rozsah tohoto oprávnění je omezen podle přiložených podmínek oprávnění.

2.

Toto oprávnění je podmíněno dodržováním souladu s postupy stanovenými ve schváleném výkladu organizace výroby.

3.

Toto oprávnění je platné, dokud organizace oprávněná k výrobě splňuje požadavky přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

4.

Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek není platnost tohoto oprávnění časově omezená, pokud se jej dříve držitel nevzdá, není nahrazeno, pozastaveno nebo zrušeno.

Datum prvního vydání: …

Datum této revize: …

Revize č.: …

Podpis: …

Za příslušný úřad: [OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU (1)]

Formulář 55a EASA – 3. vydání

(1)

Nebo „EASA“, je-li příslušným úřadem EASA.

(2)

U nečlenských států EU škrtněte.

[ČLENSKÝ STÁT] (1)

Členský stát Evropské unie (2)

Podmínky oprávnění

TA: [KÓD ČLENSKÉHO STÁTU (1)].21G.XXXX

Tento doklad je součástí oprávnění organizace k výrobě číslo [KÓD ČLENSKÉHO STÁTU (1)].21G.XXXX vydaného:

Název společnosti:

Oddíl 1 ROZSAH PRÁCE:

VÝROBA

VÝROBKY/KATEGORIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobnosti a omezení viz výklad organizace výroby, oddíl xxx.

Oddíl 2 MÍSTA:

Oddíl 3 PRÁVA:

 

Výrobní organizace je oprávněna v rámci svých podmínek oprávnění a v souladu s postupy svého výkladu organizace výroby využívat práv stanovených v bodě 21.A.163 za následujících podmínek:

[uveďte pouze použitelný text]

Před schválením návrhu výrobku smí být formulář 1 EASA vydán pouze pro účely shody.

Prohlášení o shodě nesmí být vydáno pro neschválené letadlo.

Údržba smí být prováděna v souladu s výkladem organizace výroby, oddílem xxx, do doby, než je požadováno vyhovění nařízením pro údržbu.

Povolení k letu smějí být vydávána v souladu s výkladem organizace výroby, oddílem yyy.

Datum prvního vydání:

Podpis:

Datum této revize:

 

Revize č.:

Za [OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU (1)]

Formulář 55b EASA – 3. vydání

(1)

Nebo „EASA“, je-li příslušným úřadem EASA.

(2)

U nečlenských států EU škrtněte.“;

62)

dodatek XI se nahrazuje tímto:

„Dodatek XI

Schvalovací dopis pro výrobu bez oprávnění organizace k výrobě – formulář 65 EASA

Schvalovací dopis podle hlavy F přílohy I (část 21)

[ČLENSKÝ STÁT] (1)

Členský stát Evropské unie (2)

SCHVALOVACÍ DOPIS PRO VÝROBU BEZ OPRÁVNĚNÍ ORGANIZACE K VÝROBĚ

[JMÉNO ŽADATELE]

[OBCHODNÍ NÁZEV (pokud se liší od jména žadatele)]

[ÚPLNÁ POŠTOVNÍ ADRESA ŽADATELE]

Datum (den, měsíc, rok)

Referenční číslo: [KÓD ČLENSKÉHO STÁTU (2)].21F.XXXX

Vážená paní/vážený pane [jméno žadatele],

Váš systém kontroly výroby byl vyhodnocen a shledán v souladu s oddílem A hlavou A a hlavou F přílohy I (část 21) nařízení Komise (EU) č. 748/2012.

Z toho důvodu za podmínek stanovených níže souhlasíme s tím, že prokazování shody dále uvedených výrobků, letadlových částí a zařízení smí být prováděno podle oddílu A hlavy F přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

Počet jednotek

Výrobní číslo

Sériové číslo

 

 

LETADLOVÉ

ČÁSTI

Tento schvalovací dopis podléhá těmto podmínkám:

1.

Je platný, dokud [název společnosti] splňuje požadavky oddílu A hlavy A a hlavy F přílohy I (část 21) nařízení (EU) č. 748/2012.

2.

Vyžaduje vyhovění postupům uvedeným v příručce [název společnosti] č./datum vydání …

3.

Jeho platnost skončí dne …

4.

Platnost prohlášení o shodě, vydaného [název společnosti] podle bodu 21.A.130 nařízení (EU) č. 748/2012, musí potvrdit úřad vydávající tento schvalovací dopis v souladu s postupem … uvedené příručky.

5.

Společnost [název společnosti] je povinna okamžitě oznamovat úřadu vydávajícímu tento schvalovací dopis všechny změny systému kontroly výroby, které mohou ovlivnit kontrolu, shodu nebo letovou způsobilost výrobků a letadlových částí uvedených v tomto dopisu.

Za příslušný úřad: [OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÉHO ÚŘADU (1)(2)]

Datum a podpis

Formulář 65 EASA – 3. vydání

(1)

Nebo „EASA“, je-li příslušným úřadem EASA.

(2)

U nečlenských států EU škrtněte.

(*1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES a nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a č. 1330/2007 (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 18).“;“


PŘÍLOHA II

V příloze I (část 21) bodě 21.A.101 se písmeno h) nahrazuje tímto:

„h)

V případě velkých letounů podléhajících bodu 26.300 přílohy I nařízení Komise (EU) 2015/640 (*1) musí žadatel splňovat certifikační specifikace zajišťující přinejmenším rovnocennou úroveň bezpečnosti jako body 26.300 a 26.330 přílohy I nařízení (EU) 2015/640, s výjimkou žadatelů o doplňková typová osvědčení, kteří nemusí brát v úvahu bod 26.303.


(*1)  Nařízení Komise (EU) 2015/640 ze dne 23. dubna 2015 o dodatečných specifikacích letové způsobilosti pro daný druh provozu a o změně nařízení (EU) č. 965/2012 (Úř. věst. L 106, 24.4.2015, s. 18).““


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU