(EU) 2022/47Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/47 ze dne 13. ledna 2022, kterým se povoluje uvedení sušené dužiny bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvaru z ní na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 9, 14.1.2022, s. 29-32 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. února 2022 Nabývá účinnosti: 3. února 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2017/2470;

Provádí předpisy

(EU) 2015/2283;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

10; 11;

Předpisy EU

(EU) č. 1169/2011; (EU) 2017/2468;
Původní znění předpisu

14.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 9/29


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/47

ze dne 13. ledna 2022,

kterým se povoluje uvedení sušené dužiny bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvaru z ní na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na čl. 15 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smí být uváděny pouze nové potraviny, které jsou povoleny a zařazeny na seznam Unie. Tradiční potravina ze třetí země je novou potravinou podle definice v čl. 3 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2015/2283.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 (2) stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí.

(3)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 byl prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2470 (3) zřízen seznam Unie pro povolené nové potraviny.

(4)

Podle čl. 15 odst. 4 nařízení (EU) 2015/2283 Komise rozhodne o povolení a o uvedení tradiční potraviny ze třetí země na trh Unie.

(5)

Dne 6. května 2020 předložila společnost Société de Produits Nestlé SA (dále jen „žadatel“) Komisi oznámení o svém záměru uvést sušenou dužinu bobulí kávovníku Coffea arabica L. a Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvar z ní na trh Unie jako tradiční potravinu ze třetí země v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2015/2283. Žadatel požadoval, aby sušená dužina bobulí kávovníku Coffea arabica L. a Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvar z ní mohly být používány jako složka čajů (včetně nápojů určených k přímé konzumaci) a ochucených nápojů určených pro obecnou populaci.

(6)

Dne 13. listopadu 2020 předložila společnost Luigi Lavazza SpA (dále jen „žadatel“) Komisi oznámení o svém záměru uvést sušenou dužinu bobulí kávovníku Coffea arabica L. a Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvar z ní na trh Unie jako tradiční potravinu ze třetí země v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2015/2283. Žadatel požadoval, aby sušená dužina bobulí kávovníku Coffea arabica L. a Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a její odvar mohly být používány jako složka čajů a ochucených nápojů určených pro obecnou populaci.

(7)

V souladu s čl. 7 odst. 2 prováděcího nařízení (EU) 2017/2468 požádala Komise žadatele o doplňující informace ohledně platnosti oznámení. Společnost Société de Produits Nestlé SA předložila požadované informace dne 17. července 2020, 17. listopadu 2020 a 23. prosince 2020; společnost Luigi Lavazza SpA tyto informace předložila dne 2. dubna 2021.

(8)

Z údajů předložených žadateli vyplývá, že sušená dužina bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvar z ní mají historii bezpečného používání potraviny v Jemenu, Etiopii a Bolívii.

(9)

V souladu s čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 zaslala Komise dne 4. ledna 2021 a 6. dubna 2021 platná oznámení členským státům a Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“).

(10)

Členské státy ani úřad v rámci čtyřměsíční lhůty stanovené v čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 nepředložily Komisi žádné řádně odůvodněné námitky týkající se uvedení sušené dužiny bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvaru z ní na trh v Unii.

(11)

Dne 27. května 2021 zveřejnil úřad svou technickou zprávu o oznámení o dužině bobulí kávovníku Coffea arabica L. a Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako tradiční potravině ze třetí země v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2015/2283 (4), která se zakládala na oznámení společnosti Société de Produits Nestlé SA.

(12)

Dne 2. září 2021 zveřejnil úřad svou technickou zprávu o oznámení o sušené dužině bobulí kávovníku Coffea arabica L. a Coffea canephora Pierre ex A. Froehner jako tradiční potravině ze třetí země v souladu s článkem 14 nařízení (EU) 2015/2283 (5), založenou na oznámení společnosti Luigi Lavazza SpA.

(13)

V uvedených zprávách úřad dospěl k závěru, že dostupné údaje o složení a historii navrhovaného použití sušené dužiny bobulí kávovníku Coffea arabica L. a Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvaru z ní nevyvolávají obavy ohledně bezpečnosti.

(14)

Komise by proto měla povolit uvedení sušené dužiny bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvaru z ní na trh v Unii jako tradiční potraviny ze třetí země a seznam Unie pro povolené nové potraviny by měl být odpovídajícím způsobem aktualizován.

(15)

Úřad ve svém stanovisku uvedl, že konzumace nápojů obsahujících kofein se nedoporučuje u dětí nebo těhotných či kojících žen, pokud obsah kofeinu překračuje 150 mg/l, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 (6). Pokud tedy výrobek obsahující novou potravinu obsahuje více než 150 mg/l kofeinu, měl by být označen tak, aby byli spotřebitelé náležitě informováni o obsahu kofeinu a o tom, že výrobek není vhodný pro děti a těhotné a kojící ženy.

(16)

Dužina bobulí kávovníku uváděná na trh jako taková pro přípravu odvarů by měla být označena tak, aby spotřebitelé byli o přípravě náležitě informováni.

(17)

Prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Sušená dužina bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvar z ní specifikované v příloze tohoto nařízení se zařazují jako tradiční potravina ze třetí země na seznam Unie pro povolené nové potraviny zřízený prováděcím nařízením (EU) 2017/2470.

Položka v seznamu Unie uvedená v odstavci 1 zahrnuje podmínky použití a požadavky na označování, které jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2468 ze dne 20. prosince 2017, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na tradiční potraviny ze třetích zemí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 55).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(4)  EFSA Supporting publications, https://doi.org/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6657.

(5)  EFSA Supporting publications, https://doi/10.2903/sp.efsa.2021.EN-6808.

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004 (Úř. věst. L 304, 22.11.2011, s. 18).


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

V tabulce 1 (Povolené nové potraviny) se vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

„Sušená dužina bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvar z ní (Tradiční potravina ze třetí země)

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální množství

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „dužina bobulí kávovníku“ a/nebo „cascara (dužina bobulí kávovníku)“, nebo „odvar z dužiny bobulí kávovníku“ a/nebo „sušený odvar z dužiny bobulí kávovníku“.

Obsahuje-li výrobek obsahující tuto novou potravinu více než 150 mg/l kofeinu (jako takový nebo po rekonstituci), označí se tímto údajem: „Vysoký obsah kofeinu. Není vhodné pro děti a těhotné nebo kojící ženy“ ve stejném zorném poli jako název potraviny a poté se uvede obsah kofeinu vyjádřený v mg na 100 ml.

Odvary se zpravidla připravují s až 6 g dužiny z bobulí kávovníku na 100 ml horké vody (> 75 °C). V případě dužiny bobulí kávovníku uváděné na trh jako takové pro přípravu odvarů by měli být spotřebitelé informováni o způsobu přípravy.“

 

Dužina bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner pro přípravu odvarů

 

Káva, extrakty z kávy a čekanky, instantní káva, čaj, bylinné a ovocné čaje, kávové náhražky, kávové směsi a instantní směsi pro teplé nápoje (a jejich ochucené varianty).

 

Ochucené a neochucené nealkoholické nápoje pro přímou konzumaci

 

2)

Do tabulky 2 (Specifikace) se vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

„Sušená dužina bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner a odvar z ní (Tradiční potravina ze třetí země)

Popis/definice:

Tradiční potravina sestává ze sušené nepražené dužiny bobulí kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner (rod: Coffea, čeleď: Rubiaceae) a odvaru z ní. Odvar lze použít jako takový, nebo v koncentrované či sušené podobě.

Zralé bobule kávovníku (tzv. „kávové třešně“) se sbírají a následně se před sušením nebo po něm mechanicky odstraní kávová zrna. Zbylá sušená dužina bobulí kávovníku může být případně rozemleta na prášek.

Oddělená dužina bobulí kávovníku je rovněž známá pod názvem „cascara“ ze španělského „cáscara“ (slupka).

Odvar se obvykle připravuje vyluhováním až 6 g dužiny nebo slupek cascara ve 100 ml horké vody (> 75 °C) po dobu několika minut a poté se přecedí, nebo za použití odpovídajících množství v případě sušených nebo instantních přípravků.

Složení sušené dužiny bobulí kávovníku:

 

Voda: < 18 %

 

Vodní aktivita (aw): ≤ 0,65

 

Popel: < 10,4 % v sušině

 

Bílkoviny: < 15 % v sušině

 

Tuk: < 5 % v sušině

 

Sacharidy: < 85 % v sušině

Mikrobiologická kritéria:

 

Počet aerobních mikroorganismů: < 104 KTJ/g

 

Kvasinky a plísně celkem: < 100 KTJ/g

 

Enterobacteriaceae: < 50 KTJ/g

 

Salmonella: Nepřítomnost v 25 g

 

Bacillus cereus: < 100 KTJ/g

Mykotoxiny:

 

Ochratoxin A: < 5,0 μg/kg

 

Aflatoxin B1: < 2,0 μg/kg

 

Aflatoxin B1, B2, G1, G2 (suma): < 4,0 μg/kg

Těžké kovy:

 

Kadmium: < 0,05 mg/kg

 

Olovo: < 1,0 mg/kg

 

Měď: ≤ 50 mg/kg

 

Rtuť: ≤ 0,02 mg/kg

 

Arsen: ≤ 0,2 mg/kg

Nečistoty:

 

Benzo(a)pyren: < 10,0 μg/kg

 

Suma benzo(a)pyrenu, benz(a)anthracenu, benzo(b)fluoranthenu a chrysenu: < 50,0 μg/kg

Pesticidy:

Limity pesticidů v tradiční potravině musí být v souladu s limity stanovenými nařízením (ES) č. 396/2005 pro položku „0639000 – Bylinné čaje z veškerých jiných částí rostliny“.

KTJ: kolonii tvořící jednotky“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU