(EU) 2022/46Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/46 ze dne 13. ledna 2022, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004, pokud jde o určování energeticky účinných technologií a upřesnění metodických prvků pro určení běžné intenzity rybolovu rybářských plavidel

Publikováno: Úř. věst. L 9, 14.1.2022, s. 27-28 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2021/1139;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2016/1628;
Původní znění předpisu

14.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 9/27


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/46

ze dne 13. ledna 2022,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004, pokud jde o určování energeticky účinných technologií a upřesnění metodických prvků pro určení běžné intenzity rybolovu rybářských plavidel

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004 (1), a zejména na čl. 18 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1139 umožňuje Evropskému námořnímu, rybářskému a akvakulturnímu fondu podporovat výměnu nebo modernizaci hlavního nebo pomocného motoru rybářského plavidla do celkové délky 24 metrů.

(2)

Podpora uvedená v článku 18 nařízení (EU) 2021/1139 přispívá ke specifickému cíli spočívajícímu ve zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí CO2 prostřednictvím výměny nebo modernizace motorů rybářských plavidel, jak je uvedeno v čl. 14 odst. 1 písm. b) daného nařízení.

(3)

Ustanovení čl. 18 odst. 5 druhého pododstavce písm. a) nařízení (EU) 2021/1139 odkazuje na energeticky účinné technologie, které nový motor používá; je nezbytné určit ty energeticky účinné technologie, které přispívají ke snížení emisí CO2.

(4)

Ustanovení čl. 18 odst. 5 druhého pododstavce písm. c) nařízení (EU) 2021/1139 stanoví, členský stát změří, že nový motor vypouští o 20 % méně CO2 nebo používá o 20 % méně paliva než motor, který je nahrazován při běžné intenzitě rybolovu dotčeného plavidla.

(5)

Pro účely měření prováděného členským státem je nezbytné určit, co je třeba považovat za „běžnou intenzitu rybolovu dotčeného plavidla“, s přihlédnutím k velké rozmanitosti rybářských plavidel, jejich technikám rybolovu, cestovní vzdálenosti a ukazatelům vytížení, které se v průběhu času liší a mají dopad na emise CO2 a spotřebu paliva.

(6)

S cílem umožnit co nejrychlejší uplatňování opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Energeticky účinné technologie používané novými motory

Pro účely čl. 18 odst. 5 druhého pododstavce písm. a) nařízení (EU) 2021/1139 se nové motory rybářských plavidel považují za motory používající energeticky účinné technologie, pokud:

1)

používají:

a)

vodík;

b)

amoniak;

c)

vnitřní spalování;

d)

palivové články;

e)

elektřinu;

f)

kombinaci elektřiny a spalování (hybridní pohon);

g)

hybridní pohon s palivovými články;

2)

mají schválení typu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (2).

Článek 2

Běžná intenzita rybolovu rybářských plavidel

Pro účely čl. 18 odst. 5 druhého pododstavce písm. c) nařízení (EU) 2021/1139 vycházejí členské státy při rozhodování o tom, co se má považovat za běžnou intenzitu rybolovu rybářského plavidla, pro které je podána žádost o podporu, z těchto prvků:

1)

charakteristik a způsobu rybolovu dotčeného rybářského plavidla;

2)

průměru deseti reprezentativních rybářských výjezdů uskutečněných během tří kalendářních let předcházejících žádosti o podporu a

3)

použitých rybolovných technik a doby strávené dotčeným rybářským plavidlem na moři během reprezentativních rybářských výjezdů.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 247, 13.7.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Úř. věst. L 252, 16.9.2016, s. 53).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU