(EU) 2022/45Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/45 ze dne 13. ledna 2022, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu, pokud jde o případy nedodržení a případy závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky, které mohou vést k přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb z tohoto fondu

Publikováno: Úř. věst. L 9, 14.1.2022, s. 20-26 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2021/1139;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 1380/2013; (EU) 2021/1060;
Původní znění předpisu

14.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 9/20


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/45

ze dne 13. ledna 2022,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu, pokud jde o případy nedodržení a případy závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky, které mohou vést k přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb z tohoto fondu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu (1), a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Členské státy, které porušují pravidla společné rybářské politiky (SRP), by neměly ohrožovat dosažení cílů SRP obsažených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (2). V souladu s článkem 41 nařízení (EU) č. 1380/2013 je finanční pomoc z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) podmíněna dodržováním pravidel SRP ze strany členských států. Nedodržování pravidel SRP členskými státy by mohlo mít za následek přerušení nebo pozastavení plateb nebo provedení finanční opravy finanční pomoci Unie v rámci SRP.

(2)

Články 96 a 97 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 o společných ustanoveních (3) stanoví podmínky, za nichž lze uložit přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb. Tyto dva články stanoví, že v souvislosti s nedodržením pravidel platných v rámci SRP mohou zvláštní pravidla pro ENRAF stanovit zvláštní důvody pro přerušení a pozastavení plateb.

(3)

Je nezbytné poskytnout právní jistotu členským státům, které provádějí operační programy v rámci ENRAF, a tudíž definovat případy nedodržování pravidel SRP, které vedou k přerušení platebních lhůt, a případy závažného nedodržení pravidel SRP, které vedou k pozastavení plateb.

(4)

Mezi případy, které vedou k přerušení platebních lhůt, by měly patřit případy, kdy nejsou dodržována pravidla SRP, která jsou zásadní pro zachování a environmentální udržitelnost mořských biologických zdrojů.

(5)

Mezi případy, které vedou k pozastavení plateb, by měly patřit případy, kdy kromě nedodržení pravidel, jež vede k přerušení platebních lhůt, dotčený členský stát nepřijal nezbytná opatření k nápravě situace, která k tomuto nedodržení vedla.

(6)

Ustanovení čl. 22 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 stanoví, že pokud nedojde k předložení zprávy o rovnováze mezi rybolovnou kapacitou loďstva a rybolovnými právy a/nebo k provedení akčního plánu pro skupiny loďstva se zjištěnou nadměrnou strukturální kapacitou, může to mít za následek úměrné pozastavení nebo přerušení příslušné finanční pomoci Unie tomuto členskému státu pro investice do jedné nebo více skupin loďstva.

(7)

Ustanovení čl. 25 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 rovněž stanoví, že pokud členský stát včas neshromažďuje nebo neposkytuje údaje koncovým uživatelům, může to mít za následek úměrné pozastavení nebo přerušení příslušné finanční pomoci Unie tomuto členskému státu.

(8)

Vzhledem k tomu, že je důležité zajistit harmonizované a rovné zacházení s hospodářskými subjekty ve všech členských státech od začátku programového období, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie,

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Případy nedodržení pravidel

Případy, kdy členský stát nedodržuje pravidla společné rybářské politiky (SRP), jejichž důsledkem může být přerušení platební lhůty u žádosti o platbu podle článku 42 nařízení (EU) 2021/1139, jsou uvedeny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Případy závažného nedodržení pravidel

Případy závažného nedodržení pravidel platných v rámci společné rybářské politiky ze strany členského státu, které mohou vést k pozastavení plateb podle článku 43 nařízení (EU) 2021/1139, jsou případy nedodržení stanovené podle článku 1, pokud členský stát, u něhož dojde k přerušení platební lhůty u žádosti o platbu podle článku 42 nařízení (EU) 2021/1139, nepřijme nezbytná opatření k dodržování pravidel během období tohoto přerušení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004 (Úř. věst. L 247, 13.7.2021, s. 1).

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159).


PŘÍLOHA

PŘÍPADY NEDODRŽENÍ PRAVIDEL UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

Případy nedodržení pravidel

Právní základ

Kategorie 1: Nesplnění povinnosti zajistit dodržování rybolovných práv přidělených členskému státu podle článků 16 a 17 nařízení (EU) č. 1380/2013 (1)

1.1

Nedodržení pravidel týkajících se licencí a oprávnění k rybolovu.

Ustanovení čl. 6 odst. 2 až 4, čl. 7 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu (2)

1.2

Nesplnění povinnosti sledovat využívání rybolovných práv, zejména tím, že se nezaznamenávají všechny údaje zapisované v lodním deníku rybolovu, prohlášeních o překládce, prohlášeních o vykládce, dokladech o prodeji nebo potvrzeních o převzetí, a/nebo nesplnění povinnosti sledovat intenzitu rybolovu a povinnosti zajistit přesné a včasné předložení těchto údajů.

Ustanovení čl. 33 odst. 1 a čl. 109 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

1.3

Nesplnění povinnosti sdělit souhrnné údaje o vyložených úlovcích a intenzitě rybolovu Komisi.

Ustanovení čl. 33 odst. 2 a 4 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

1.4

Nesplnění povinnosti ukončit rybolov v případě vyčerpání kvót, včetně kvót v rámci dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a regionálních organizací pro řízení rybolovu, a/nebo intenzity rybolovu.

Článek 35 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

Kategorie 2: Nesplnění povinnosti dodržovat opatření pro zachování zdrojů a/nebo povinnosti chránit citlivé druhy a stanoviště s cílem dosáhnout toho, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí, jak je stanoveno v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013

2.1

Nesplnění povinnosti zajistit podrobnou a přesnou dokumentaci všech rybářských výjezdů a odpovídající kapacitu a prostředky pro sledování plnění povinnosti vykládky v souladu se zásadou účinnosti a proporcionality.

Ustanovení čl. 15 odst. 13 nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

2.2

Nezavedení zákazu odlovu, uchovávání na palubě, překládky nebo vykládky druhů ryb nebo měkkýšů uvedených v příloze IV směrnice 92/43/EHS (s výjimkou případů, kdy jsou uděleny výjimky podle článku 16 uvedené směrnice).

Článek 10 nařízení (EU) 2019/1241 o technických opatřeních (3)

2.3

Nezavedení zákazu odlovu, uchovávání na palubě, překládky nebo vykládky mořských savců nebo mořských plazů uvedených v přílohách II a IV směrnice 92/43/EHS a druhů mořských ptáků, na něž se vztahuje směrnice 2009/147/ES.

Ustanovení čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2019/1241 o technických opatřeních

2.4

Nesplnění povinnosti shromažďovat vědecké údaje o náhodných úlovcích citlivých druhů a některých druhů mořských ptáků.

Ustanovení čl. 11 odst. 4 a bod 2 přílohy XIII nařízení (EU) 2019/1241 o technických opatřeních

2.5

Ve vhodných případech nesplnění povinnosti v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím sledovat a hodnotit účinnost zavedených zmírňujících opatření.

Ustanovení čl. 11 odst. 4 a bod 4 přílohy XIII nařízení (EU) 2019/1241 o technických opatřeních

2.6

Nesplnění povinnosti zakázat používání lovných zařízení uvedených v příloze II nařízení (EU) 2019/1241 o technických opatřeních na ochranu citlivých stanovišť.

Článek 12 nařízení (EU) 2019/1241 o technických opatřeních

2.7

Nedodržování pravidel vědeckého výzkumu.

Ustanovení čl. 25 odst. 1 písm. e) nařízení 2019/1241 o technických opatřeních

2.8

Nesplnění povinnosti stanovit a provádět plány řízení stavu úhoře.

Ustanovení čl. 2 odst. 1, 3 a 10, čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 o úhoři říčním (4).

2.9

Nedodržení opatření pro zachování zdrojů týkajících se úhořů (snížení intenzity rybolovu ve vhodných případech a dosažení cílů).

Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 o úhoři říčním

2.10

Nesplnění povinnosti předložit Komisi zprávu o sledování, účinnosti a výsledcích ochranných opatření týkajících se úhořů.

Článek 9 nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 o úhoři říčním

2.11

Nesplnění povinnosti předložit Komisi výroční zprávu o provádění pravidel pro odstraňování žraločích ploutví.

Článek 6 nařízení (ES) č. 1185/2003 ze dne 26. června 2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel (5)

Kategorie 3: Neprovádění závazků týkajících se vnějších vztahů v oblasti rybolovu v souladu s mezinárodními závazky a politickými cíli a zásadami stanovenými v článku 28 nařízení (EU) č. 1380/2013

3.1

Nesplnění povinnosti zajistit, aby rybářská plavidla Unie plující pod vlajkou členského státu a působící mimo vody Unie byla schopna poskytovat podrobnou a přesnou dokumentaci o všech rybolovných a zpracovatelských činnostech.

Ustanovení čl. 31 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

3.2

Nesplnění povinnosti zajistit, aby měla rybářská plavidla Unie mimo vody Unie oprávnění v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) 2017/2403 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva.

Ustanovení čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 2, čl. 6 odst. 4, čl. 7 odst. 3 až 7, čl. 11 odst. 1, čl. 18 odst. 1 a čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2403 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva (6)

Kategorie 4: Nesplnění povinnosti zajistit, aby rybolovná kapacita loďstva byla v rovnováze s přírodními zdroji, jak vyžaduje článek 22 nařízení (EU) č. 1380/2013

4.1

Nesplnění povinnosti zavést opatření k úpravě rybolovné kapacity loďstva s ohledem na rybolovná práva, s přihlédnutím ke směrům vývoje a na základě nejlepšího vědeckého poradenství za účelem dosažení stabilní a trvalé vyváženosti mezi nimi.

Ustanovení čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

4.2

Nesplnění povinnosti vypracovat samostatná hodnocení pro loďstva v nejvzdálenějších regionech a pro plavidla působící výlučně mimo vody Unie.

Ustanovení čl. 22 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

4.3

Nesplnění povinnosti zajistit, aby jakémukoli výstupu z loďstva s poskytnutím veřejné podpory předcházelo odebrání příslušné licence k rybolovu a oprávnění k rybolovu a aby stažená kapacita nebyla nahrazena.

Ustanovení čl. 22 odst. 5 a 6 nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

4.4

Nesplnění povinnosti zajistit dodržování stropu rybolovné kapacity stanoveného v příloze II nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice.

Ustanovení čl. 22 odst. 7 nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

4.5

Nesplnění povinnosti zavést režim vstupu/výstupu tak, aby byl vstup nové kapacity do loďstva bez veřejné podpory vyrovnán předcházejícím stažením alespoň stejně velkého podílu kapacity bez veřejné podpory.

Ustanovení čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

4.6

Nesplnění povinnosti předložit Komisi informace, které mají být zaznamenávány v rejstříku rybářského loďstva Unie, jak je stanoveno v čl. 24 odst. 1 nařízení o SRP (EU) č. 1380/2013 a v prováděcím nařízení Komise o rejstříku rybářského loďstva Unie.

Ustanovení čl. 24 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice, jakož i prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/218 ze dne 6. února 2017 o rejstříku rybářského loďstva Unie (7)

4.7

Nesplnění povinnosti kontrolovat a sledovat rybolovnou kapacitu a výkon motoru rybářských plavidel.

Článek 38, čl. 39 odst. 2, čl. 40 odst. 1 a článek 41 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

Kategorie 5: Nesplnění povinnosti přispívat k dosažení cíle společné rybářské politiky, kterým je shromažďování vědeckých údajů, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013

5.1

Nesplnění povinnosti shromažďovat a spravovat biologické, environmentální, technické a socioekonomické údaje.

Ustanovení čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

5.2

Nesplnění povinnosti koordinovat činnost v oblasti shromažďování údajů s jinými členskými státy ve stejné oblasti.

Ustanovení čl. 6 odst. 4 a čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1004 o rámci pro shromažďování údajů (8)

5.3

Nezajištění řádného plnění úkolů národních zpravodajů.

Článek 7 nařízení (EU) 2017/1004 o rámci pro shromažďování údajů

5.4

Nesplnění povinnosti předkládat každoročně zprávu o provádění národních pracovních plánů pro shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury.

Ustanovení čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2017/1004 o rámci pro shromažďování údajů

5.5

Nedodržení pravidel pro využití údajů.

Články 14, 16, 17, 19 a 20 nařízení (EU) 2017/1004 o rámci pro shromažďování údajů

Kategorie 6: Nesplnění povinnosti provozovat účinný kontrolní systém s cílem zajistit dodržování pravidel společné rybářské politiky, jak požaduje čl. 36 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013

6.1

Nesplnění povinnosti členských států kontrolovat činnosti provozované fyzickými nebo právnickými osobami v rámci společné rybářské politiky na jejich území a v rybolovných vodách spadajících pod jejich svrchovanost nebo do jejich jurisdikce.

Ustanovení čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

6.2

Nesplnění povinnosti členských států kontrolovat přístup do vod a ke zdrojům a činnosti mimo vody Unie prováděné rybářskými plavidly Unie plující pod jejich vlajkou.

Ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

6.3

Nesplnění povinnosti přijímat náležitá opatření a přidělovat odpovídající finanční, lidské a technické zdroje na kontrolu, inspekci a vynucování.

Ustanovení čl. 5 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

6.4

Nesplnění povinnosti zajistit, aby kontrola, inspekce a vynucování probíhaly bez diskriminace jakýchkoli odvětví, plavidel nebo osob a na základě řízení rizik.

Ustanovení čl. 5 odst. 4 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

6.5

Nesplnění povinnosti zajistit dodržování pravidel týkajících se národních kontrolních akčních programů a kontrolních a inspekčních programů stanovených Komisí.

Článek 46 a čl. 95 odst. 4 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

6.6

Nesplnění povinnosti zajistit dodržování pravidel pro uvádění na trh, sledovatelnost, první prodej a vážení produktů rybolovu a akvakultury.

Ustanovení čl. 56 odst. 1, čl. 57 odst. 1, článek 58, čl. 59 odst. 1, čl. 60 odst. 1 a 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

6.7

Neprovedení opatření, o nichž rozhodla Komise s cílem zajistit, aby členské státy dodržovaly cíle SRP, pokud jde o akční plány vypracované na základě ověřování nebo nezávislých inspekcí, a opatření včetně ukončení rybolovu, zprávy o ověřování, nezávislé inspekci a auditu, odpočty a převody kvót, intenzity rybolovu a mimořádná opatření.

Články 36, 102, 104, 105, 106, 107 a 108 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

6.8

Nesplnění požadavků týkajících se analýzy údajů a informací, jejich potvrzování, přístupu k nim a jejich výměny.

Ustanovení čl. 109 odst. 1, 3, 4, 6 a 8, články 110, 111, 114 a 116 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

Kategorie 7: Nesplnění povinnosti provozovat účinný systém inspekcí a prosazování podle čl. 36 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013

7.1

Nesplnění povinnosti provádět účinný dohled a inspekce.

Článek 71, čl. 72 odst. 1 a 2, článek 74, čl. 78 odst. 1, článek 80, čl. 83 odst. 1 a 2, čl. 84 odst. 2, články 85 a 87 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

7.2

Nesplnění povinnosti spolupracovat s Komisí s cílem usnadnit plnění úkolů úředníků Komise během jejich misí týkajících se ověřování, nezávislých inspekcí a auditů.

Ustanovení čl. 96 odst. 2 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

7.3

Nesplnění povinnosti stanovit kritéria pro určení závažnosti porušení pravidel společné rybářské politiky.

Ustanovení čl. 3 odst. 2 a článek 42 nařízení (ES) č. 1005/2008 o rybolovu NNN a čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

7.4

Nesplnění povinnosti zajistit systematické přijímání vhodných opatření a účinných, přiměřených a odrazujících sankcí a doprovodných sankcí za porušení pravidel společné rybářské politiky.

Ustanovení čl. 89 odst. 1, 2, 3 a článek 90 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu a články 43, 44, 45, 46 a 47 nařízení (ES) č. 1005/2008 o rybolovu NNN

7.5

Nesplnění povinnosti uplatňovat bodový systém za závažná porušení předpisů v případě držitelů licencí k rybolovu, jakož i velitelů plavidel.

Ustanovení čl. 92 odst. 1, 2 a 6 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

7.6

Nesplnění povinnosti vést vnitrostátní rejstřík porušování předpisů.

Ustanovení čl. 93 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 o kontrolním režimu

Kategorie 8: Nesplnění povinnosti bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (rybolovu NNN) podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013

8.1

Nepřijetí opatření k zajištění předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2008.

Ustanovení čl. 1 odst. 2 nařízení (ES) č. 1005/2008 o rybolovu NNN

8.2

Nesplnění povinnosti provádět ověření týkajících se systému osvědčení o úlovku.

Ustanovení čl. 17 odst. 3 a 4 nařízení (ES) č. 1005/2008 o rybolovu NNN

8.3

Nedodržování pravidel týkajících se schválených hospodářských subjektů.

Ustanovení čl. 10 odst. 2, čl. 16 odst. 1, čl. 17 odst. 1, čl. 20 odst. 3, čl. 21 odst. 3, 5 a 7, čl. 23 odst. 1, článek 25, čl. 26 odst. 2, čl. 27 odst. 4, čl. 29 odst. 1 a čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 1010/2009 (9)

Kategorie 9: Nedodržování pravidel o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury stanovených s cílem přispět k dosažení cílů společné rybářské politiky, které jsou stanoveny v čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013

9.1

Nedodržování kritérií pro uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací.

Ustanovení čl. 14 odst. 1 a čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů (10)

9.2

Nesplnění povinnosti provádět požadované kontroly uznaných kolektivních organizací.

Ustanovení čl. 18 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(2)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 250/2008, (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 105).

(4)  Nařízení Rady (ES) č. 1100/2007 ze dne 18. září 2007, kterým se stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního (Úř. věst. L 248, 22.9.2007, s. 17).

(5)  Nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 ze dne 26. června 2003 o odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel (Úř. věst. L 167, 4.7.2003, s. 1).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/218 ze dne 6. února 2017 týkající se rejstříku rybářského loďstva Unie (Úř. věst. L 34, 9.2.2017, s. 9).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17. května 2017 o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008 (Úř. věst. L 157, 20.6.2017, s. 1).

(9)  Nařízení Komise (ES) č. 1010/2009 ze dne 22. října 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (Úř. věst. L 280, 27.10.2009, s. 5).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury, o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU