(EU) 2022/44Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/44 ze dne 13. ledna 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139, pokud jde o kritéria pro určení úrovně finančních oprav a pro uplatnění paušálních sazeb spojených se závažným nedodržováním pravidel společné rybářské politiky

Publikováno: Úř. věst. L 9, 14.1.2022, s. 13-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(EU) 2021/1139;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 1380/2013; (EU) 2021/1060;
Původní znění předpisu

14.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 9/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/44

ze dne 13. ledna 2022,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139, pokud jde o kritéria pro určení úrovně finančních oprav a pro uplatnění paušálních sazeb spojených se závažným nedodržováním pravidel společné rybářské politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze den 7 července 2021 o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu a o změně nařízení (EU) 2017/1004 (1), a zejména na čl. 45 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Členské státy, které porušují pravidla společné rybářské politiky (SRP) (2), by neměly ohrožovat dosažení cílů SRP obsažených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013. V souladu s čl. 41 odst. 1 a 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 je finanční pomoc z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) podmíněna dodržováním pravidel SRP ze strany členských států. Nedodržování pravidel by mohlo mít za následek přerušení nebo pozastavení plateb nebo provedení finanční opravy finanční pomoci Unie v rámci SRP.

(2)

V čl. 104 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (3) jsou stanoveny případy, v nichž Komise uplatňuje finanční opravy. Podle čl. 104 odst. 5 uvedeného nařízení mohou kromě toho zvláštní pravidla pro ENRAF stanovit zvláštní důvody pro finanční opravy v souvislosti s neplněním pravidel podle SRP.

(3)

Za účelem zabezpečení finančních zájmů Unie a jejích daňových poplatníků může Komise uplatnit finanční opravy zrušením celého příspěvku Unie na operační program nebo jeho části v souladu s čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1139.

(4)

Podle čl. 45 odst. 3 nařízení (EU) 2021/1139 platí, že pokud není možné přesně kvantifikovat výši výdajů spojených se závažným nedodržováním pravidel SRP členským státem, bude použita finanční oprava na základě paušální sazby.

(5)

Ustanovení čl. 45 odst. 4 nařízení (EU) 2021/1139 umožňuje Komisi přijímat prováděcí akty, kterými se stanoví kritéria pro určení úrovně finančních oprav, které mají být použity, a kritéria pro uplatnění finančních oprav na základě paušální sazby. V čl. 45 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1139 je uveden seznam případů, ve kterých může Komise uložit finanční opravy týkající se celého příspěvku Unie na program nebo jeho části. V případech, na které se vztahuje čl. 45 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení, je kvantifikace finančního dopadu nedodržování pravidel příjemcem založena na finanční dohodě mezi příjemcem a příslušným vnitrostátním orgánem odpovědným za provádění programu ENRAF. V důsledku toho lze paušální sazby pro finanční opravy uplatnit pouze v případech uvedených v čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2021/1139.

(6)

Je proto nezbytné přijmout kritéria pro určení úrovně finančních oprav, které mají být použity, a kritéria pro uplatnění finančních oprav na základě paušální sazby. Tím se zajistí právní jistota a rovné zacházení s členskými státy, které provádějí programy ENRAF, jakož i transparentnost a proporcionalita oprav na základě paušální sazby.

(7)

Úroveň finančních oprav musí být úměrná povaze, závažnosti, délce trvání a opakování závažného nedodržení pravidel SRP.

(8)

Je vhodné stanovit odstupňovaný systém paušálních sazeb, který umožní řádné uplatňování proporcionality.

(9)

Vzhledem k tomu, že je důležité zajistit harmonizované a rovné zacházení s členskými státy od začátku programového období, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví kritéria pro určení úrovně finančních oprav, která má být použita, v případech závažného nedodržení pravidel SRP, a kritéria pro uplatnění paušálních sazeb, jak je uvedeno v článku 45 nařízení (EU) 2021/1139.

Článek 2

Kritéria pro určení úrovní finančních oprav

Úrovně finančních oprav uvedené v čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2021/1139 se určí na základě těchto kritérií:

a)

význam možného poškození mořských biologických zdrojů v důsledku nedodržování pravidel SRP;

b)

četnost nedodržování;

c)

doba trvání nedodržování;

d)

nápravná opatření přijatá dotčeným členským státem.

Článek 3

Kritéria pro uplatnění paušálních sazeb

1.   Paušální sazby finančních oprav uvedené v čl. 45 odst. 3 nařízení (EU) 2021/1139 činí 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % nebo 100 % příspěvku Unie přiděleného na příslušné specifické cíle ENRAF nebo na jejich příslušné části těchto priorit v rámci operačního programu dotčeného členského státu.

2.   Rozsah, v rámci kterého se uplatňují paušální sazby v jednotlivých případech nedodržení pravidel SRP, je stanoven v příloze. Sazba, která bude použita, se stanoví v souladu s kritérii stanovenými v článku 2.

3.   Pokud Komise podle čl. 45 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2021/1139 přijme prováděcí akt, kterým se provádějí finanční opravy v rámci téhož specifického cíle ENRAF pro několik případů závažného nedodržení pravidel zjištěného podle čl. 43 odst. 4, pak se paušální sazby nekumulují, ale stanoví se finanční oprava v rámci nejvyššího rozsahu použitelného na tyto případy, jak je stanoveno v příloze.

4.   Pokud Komise uplatní finanční opravu kvůli nedodržování pravidel SRP a členský stát nepřijme žádná nápravná opatření, může být paušální sazba zvýšena na další vyšší úroveň v rámci rozsahu použitelného na daný případ nedodržení pravidel SRP, jak je stanoveno v příloze.

5.   Kromě případů, které jsou výslovně uvedeny v příloze, lze použít paušální sazbu 100 % příspěvku Unie přiděleného na příslušné specifické cíle ENRAF nebo na jejich příslušné části v rámci operačního programu členského státu, pokud:

a)

nedodržení pravidel SRP je natolik zásadní, časté nebo rozšířené, že představuje kompletní selhání dotčeného systému a ohrožuje legalitu opatření členského státu nebo pravidelnost financování SRP, nebo

b)

existuje důkaz úmyslného zanedbání ze strany členského státu s ohledem na přijetí opatření zacílených na nápravu nedodržení pravidel SRP.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. ledna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 247, 13.7.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159).


PŘÍLOHA

PŘÍPADY NEDODRŽENÍ PRAVIDEL UVEDENÉ V ČLÁNKU 1 (1)

Případy nedodržení pravidel

Rozsah paušálních sazeb

Kategorie 1: Nesplnění povinnosti zajistit dodržování rybolovných práv přidělených členskému státu podle článků 16 a 17 nařízení (EU) č. 1380/2013

1.1

Nedodržení pravidel týkajících se licencí a oprávnění k rybolovu

10–50 %

1.2

Nesplnění povinnosti sledovat využívání rybolovných práv, zejména tím, že se nezaznamenávají všechny údaje zapisované v lodním deníku rybolovu, prohlášeních o překládce, prohlášeních o vykládce, dokladech o prodeji nebo potvrzeních o převzetí, a/nebo nesplnění povinnosti sledovat intenzitu rybolovu a povinnosti zajistit přesné a včasné předložení těchto údajů

10–50 %

1.3

Nesplnění povinnosti sdělit souhrnné údaje o vyložených úlovcích a intenzitě rybolovu Komisi

10–50 %

1.4

Nesplnění povinnosti ukončit rybolov v případě vyčerpání kvót, včetně kvót v rámci dohod o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a regionálních organizací pro řízení rybolovu, a/nebo intenzity rybolovu

10–50 %

Kategorie 2: Nesplnění povinnosti dodržovat opatření pro zachování zdrojů a/nebo povinnosti chránit citlivé druhy a stanoviště s cílem dosáhnout toho, aby činnosti v oblasti rybolovu a akvakultury byly dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí, jak je stanoveno v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013

2.1

Nesplnění povinnosti zajistit podrobnou a přesnou dokumentaci všech rybářských výjezdů a odpovídající kapacitu a prostředky pro sledování plnění povinnosti vykládky v souladu se zásadou účinnosti a proporcionality

10–50 %

2.2

Nezavedení zákazu odlovu, uchovávání na palubě, překládky nebo vykládky druhů ryb nebo měkkýšů uvedených v příloze IV směrnice 92/43/EHS (s výjimkou případů, kdy jsou uděleny výjimky podle článku 16 uvedené směrnice)

10–50 %

2.3

Nezavedení zákazu odlovu, uchovávání na palubě, překládky nebo vykládky mořských savců nebo mořských plazů uvedených v přílohách II a IV směrnice 92/43/EHS a druhů mořských ptáků, na něž se vztahuje směrnice 2009/147/ES

10–50 %

2.4

Nesplnění povinnosti shromažďovat vědecké údaje o náhodných úlovcích citlivých druhů a některých druhů mořských ptáků

10–50 %

2.5

Ve vhodných případech nesplnění povinnosti v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím sledovat a hodnotit účinnost zavedených zmírňujících opatření

10–50 %

2.6

Nesplnění povinnosti zakázat používání lovných zařízení uvedených v příloze II nařízení (EU) 2019/1241 o technických opatřeních na ochranu citlivých stanovišť

10–50 %

2.7

Nedodržování pravidel vědeckého výzkumu

10–50 %

2.8

Nesplnění povinnosti stanovit a provádět plány řízení stavu úhoře

2–25 %

2.9

Nedodržení opatření pro zachování zdrojů týkajících se úhořů (snížení intenzity rybolovu ve vhodných případech a dosažení cílů)

2–25 %

2.10

Nesplnění povinnosti předložit Komisi zprávu o sledování, účinnosti a výsledcích ochranných opatření týkajících se úhořů.

2–25 %

2.11

Nesplnění povinnosti předložit Komisi výroční zprávu o provádění pravidel pro odstraňování žraločích ploutví

2–25 %

Kategorie 3: Neprovádění závazků týkajících se vnějších vztahů v oblasti rybolovu v souladu s mezinárodními závazky a politickými cíli a zásadami stanovenými v článku 28 nařízení (EU) č. 1380/2013

3.1

Nesplnění povinnosti zajistit, aby rybářská plavidla Unie plující pod vlajkou členského státu a působící mimo vody Unie byla schopna poskytovat podrobnou a přesnou dokumentaci o všech rybolovných a zpracovatelských činnostech

10–50 %

3.2

Nesplnění povinnosti zajistit, aby měla rybářská plavidla Unie mimo vody Unie oprávnění v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení (EU) 2017/2403 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva

10–50 %

Kategorie 4: Nesplnění povinnosti zajistit, aby rybolovná kapacita loďstva byla vyvážena s přírodními zdroji, jak vyžaduje článek 22 nařízení (EU) č. 1380/2013

4.1

Nesplnění povinnosti zavést opatření k úpravě rybolovné kapacity loďstva s ohledem na rybolovná práva, s přihlédnutím ke směrům vývoje a na základě nejlepšího vědeckého poradenství za účelem dosažení stabilní a trvalé vyváženosti mezi nimi

10–50 %

4.2

Nesplnění povinnosti vypracovat samostatná hodnocení pro loďstva v nejvzdálenějších regionech a pro plavidla působící výlučně mimo vody Unie

10–50 %

4.3

Nesplnění povinnosti zajistit, aby jakémukoli výstupu z loďstva s poskytnutím veřejné podpory předcházelo odebrání příslušné licence k rybolovu a oprávnění k rybolovu a aby stažená kapacita nebyla nahrazena

10–50 %

4.4

Nesplnění povinnosti zajistit dodržování stropu rybolovné kapacity stanoveného v příloze II nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

10–50 %

4.5

Nesplnění povinnosti zavést režim vstupu/výstupu tak, aby byl vstup nové kapacity do loďstva bez veřejné podpory vyrovnán předcházejícím stažením alespoň stejně velkého podílu kapacity bez veřejné podpory

10–50 %

4.6

Nesplnění povinnosti předložit Komisi informace, které mají být zaznamenávány v rejstříku rybářského loďstva Unie, jak je stanoveno v čl. 24 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice a v prováděcím nařízení Komise o rejstříku rybářského loďstva Unie

10–50 %

4.7

Nesplnění povinnosti kontrolovat a sledovat rybolovnou kapacitu a výkon motoru rybářských plavidel

10–50 %

Kategorie 5: Nesplnění povinnosti přispívat k dosažení cíle společné rybářské politiky, kterým je shromažďování vědeckých údajů, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 4 nařízení (EU) č. 1380/2013

5.1

Nesplnění povinnosti shromažďovat a spravovat biologické, environmentální, technické a socioekonomické údaje

10–50 %

5.2

Nesplnění povinnosti koordinovat činnost v oblasti shromažďování údajů s jinými členskými státy ve stejné oblasti

2–25 %

5.3

Nezajištění řádného plnění úkolů národních zpravodajů

2–5 %

5.4

Nesplnění povinnosti předkládat každoročně zprávu o provádění národních pracovních plánů pro shromažďování údajů v odvětví rybolovu a akvakultury

2–10 %

5.5

Nedodržení pravidel pro využití údajů

2–25 %

Kategorie 6: Nesplnění povinnosti provozovat účinný kontrolní systém s cílem zajistit dodržování pravidel společné rybářské politiky, jak požaduje čl. 36 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013

6.1

Nesplnění povinnosti členských států kontrolovat činnosti provozované fyzickými nebo právnickými osobami v rámci společné rybářské politiky na jejich území a v rybolovných vodách spadajících pod jejich svrchovanost nebo do jejich jurisdikce

10–50 %

6.2

Nesplnění povinnosti členských států kontrolovat přístup do vod a ke zdrojům a činnosti mimo vody Unie prováděné rybářskými plavidly Unie plující pod jejich vlajkou

10–50 %

6.3

Nesplnění povinnosti přijímat náležitá opatření a přidělovat odpovídající finanční, lidské a technické zdroje na kontrolu, inspekci a vynucování

10–50 %

6.4

Nesplnění povinnosti zajistit, aby kontrola, inspekce a vynucování probíhaly bez diskriminace jakýchkoli odvětví, plavidel nebo osob a na základě řízení rizik

10–50 %

6.5

Nesplnění povinnosti zajistit dodržování pravidel týkajících se národních kontrolních akčních programů a kontrolních a inspekčních programů stanovených Komisí

10–50 %

6.6

Nesplnění povinnosti zajistit dodržování pravidel pro uvádění na trh, sledovatelnost, první prodej a vážení produktů rybolovu a akvakultury

10–50 %

6.7

Neprovedení opatření, o nichž rozhodla Komise s cílem zajistit, aby členské státy dodržovaly cíle SRP, pokud jde o akční plány vypracované na základě ověřování nebo nezávislých inspekcí, a opatření včetně ukončení rybolovu, zprávy o ověřování, nezávislé inspekci a auditu, odpočty a převody kvót, intenzity rybolovu a mimořádná opatření

10–50 %

6.8

Nesplnění požadavků týkajících se analýzy údajů a informací, jejich potvrzování, přístupu k nim a jejich výměny

2–25 %

Kategorie 7: Nesplnění povinnosti provozovat účinný systém inspekcí a prosazování podle čl. 36 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013

7.1

Nesplnění povinnosti provádět účinný dohled a inspekce

10–50 %

7.2

Nesplnění povinnosti spolupracovat s Komisí s cílem usnadnit plnění úkolů úředníků Komise během jejich misí týkajících se ověřování, nezávislých inspekcí a auditů

2–50 %

7.3

Nesplnění povinnosti stanovit kritéria pro určení závažnosti porušení pravidel společné rybářské politiky

10–50 %

7.4

Nesplnění povinnosti zajistit systematické přijímání vhodných opatření a účinných, přiměřených a odrazujících sankcí a doprovodných sankcí za porušení pravidel společné rybářské politiky

10–50 %

7.5

Nesplnění povinnosti uplatňovat bodový systém za závažná porušení předpisů v případě držitelů licencí k rybolovu, jakož i velitelů plavidel

10–50 %

7.6

Nesplnění povinnosti vést vnitrostátní rejstřík porušování předpisů

10–50 %

Kategorie 8: Nesplnění povinnosti bojovat proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu (rybolovu NNN) podle čl. 36 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013

8.1

Nepřijetí opatření k zajištění předcházení, potírání a odstranění rybolovu NNN v souladu s nařízením (ES) č. 1005/2008

5–50 %

8.2

Nesplnění povinnosti provádět ověření týkajících se systému osvědčení o úlovku

10–50 %

8.3

Nedodržování pravidel týkajících se schválených hospodářských subjektů

10–50 %

Kategorie 9: Nedodržování pravidel o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury stanovených s cílem přispět k dosažení cílů společné rybářské politiky, které jsou stanoveny v čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013

9.1

Nedodržování kritérií pro uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací

10–50 %

9,2

Nesplnění povinnosti provádět požadované kontroly uznaných kolektivních organizací

10–50%


(1)  Níže uvedený seznam je tentýž jako v prováděcím nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu, pokud jde o případy nedodržení a případy závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky, které mohou vést k přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb z tohoto fondu, je-li k dispozici odkaz na příslušný právní základ.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU