(EU) 2022/42Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/42 ze dne 8. listopadu 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o vnitrostátní a čisté stropy pro přímé platby pro některé členské státy na kalendářní rok 2022

Publikováno: Úř. věst. L 9, 14.1.2022, s. 3-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 8. listopadu 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 1307/2013;

Provádí předpisy

(EU) č. 1307/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

14.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 9/3


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/42

ze dne 8. listopadu 2021,

kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o vnitrostátní a čisté stropy pro přímé platby pro některé členské státy na kalendářní rok 2022

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009 (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 a čl. 7 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 mají členské státy snížit částku přímých plateb, která má být poskytnuta zemědělci v daném kalendářním roce podle hlavy III kapitoly 1 uvedeného nařízení, alespoň o 5 % pro část podpory přesahující 150 000 EUR. V souladu s čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení mají být odhadované prostředky získané z uvedeného snížení k dispozici jako dodatečná podpora na opatření v rámci rozvoje venkova.

(2)

V souladu s čl. 11 odst. 6 čtvrtým pododstavcem nařízení (EU) č. 1307/2013 členské státy do 1. srpna 2021 oznámily Komisi své rozhodnutí ohledně snížení částek přímých plateb a odhadované prostředky získané ze snížení na kalendářní rok 2022. Z oznámení Bulharska, Česka, Dánska, Estonska, Irska, Řecka, Španělska, Itálie, Lotyšska, Maďarska, Nizozemska, Polska, Portugalska, Slovenska a Finska vyplývá, že očekávaný výsledek je větší než nula.

(3)

V souladu s čl. 14 odst. 1 sedmým pododstavcem nařízení (EU) č. 1307/2013 Belgie, Česko, Dánsko, Německo, Řecko, Francie, Lotyšsko a Nizozemsko oznámily Komisi do 1. srpna 2021 rozhodnutí uvolnit jako dodatečnou podporu v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v rozpočtovém roce 2023 určitý procentní podíl svých ročních vnitrostátních stropů na kalendářní rok 2022.

(4)

V souladu s čl. 14 odst. 2 sedmým pododstavcem nařízení (EU) č. 1307/2013 Chorvatsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Polsko a Portugalsko oznámily Komisi do 1. srpna 2021 svá rozhodnutí uvolnit jako prostředky na přímé platby pro kalendářní rok 2022 určitý procentní podíl ze svého přídělu z EZFRV na rok 2023.

(5)

Je proto nezbytné přizpůsobit přílohy II a III nařízení (EU) č. 1307/2013 tak, aby roční vnitrostátní stropy a roční čisté stropy pro přímé platby odrážely rozhodnutí přijatá Belgií, Bulharskem, Českem, Dánskem, Německem, Estonskem, Irskem, Řeckem, Španělskem, Francií, Chorvatskem, Itálií, Lotyšskem, Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Polskem, Portugalskem, Slovenskem a Finskem.

(6)

Přílohy II a III nařízení (EU) č. 1307/2013 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(7)

Vzhledem k tomu, že změny provedené tímto nařízením mají dopad na používání nařízení (EU) č. 1307/2013 v roce 2022, mělo by se toto nařízení použít ode dne 1. ledna 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II a III nařízení (EU) č. 1307/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.


PŘÍLOHA

Přílohy II a III nařízení (EU) č. 1307/2013 se mění takto:

1)

v příloze II se sloupec pro kalendářní rok 2022 nahrazuje tímto:

„Kalendářní rok

2022

Belgie

471 996

Bulharsko

797 255

Česko

848 107

Dánsko

783 029

Německo

4 522 439

Estonsko

193 576

Irsko

1 186 282

Řecko

1 796 193

Španělsko

4 797 439

Francie

6 726 426

Chorvatsko

403 228

Itálie

3 628 529

Kypr

47 648

Lotyšsko

319 140

Litva

578 515

Lucembursko

33 432

Maďarsko

1 305 715

Malta

5 244

Nizozemsko

609 775

Rakousko

677 582

Polsko

3 391 233

Portugalsko

685 528

Rumunsko

1 919 363

Slovinsko

131 530

Slovensko

396 034

Finsko

517 532

Švédsko

685 904 “

2)

v příloze III se sloupec pro kalendářní rok 2022 nahrazuje tímto:

„Kalendářní rok

2022

Belgie

472,0

Bulharsko

799,0

Česko

847,1

Dánsko

782,3

Německo

4 522,4

Estonsko

193,6

Irsko

1 186,3

Řecko

1 980,2

Španělsko

4 856,0

Francie

6 726,4

Chorvatsko

403,2

Itálie

3 623,1

Kypr

47,6

Lotyšsko

318,9

Litva

578,5

Lucembursko

33,4

Maďarsko

1 275,5

Malta

5,2

Nizozemsko

609,7

Rakousko

677,6

Polsko

3 376,7

Portugalsko

685,6

Rumunsko

1 919,4

Slovinsko

131,5

Slovensko

394,5

Finsko

517,5

Švédsko

685,9“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU