(EU) 2022/36Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/36 ze dne 11. ledna 2022, kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých živých vodních živočichů a produktů živočišného původu do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 8, 13.1.2022, s. 36-91 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. února 2022 Nabývá účinnosti: 2. února 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2020/2235;

Provádí předpisy

(ES) č. 853/2004; (EU) 2016/429; (EU) 2017/625;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

10;

Předpisy EU

2001/110/ES; (ES) č. 999/2001; (EU) 2020/692; (EU) 2021/404; (EU) 2021/1176; (EU) 2021/1705;
Původní znění předpisu

13.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/36


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/36

ze dne 11. ledna 2022,

kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých živých vodních živočichů a produktů živočišného původu do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (2), a zejména na čl. 238 odst. 3 a čl. 239 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (3), a zejména na čl. 90 první pododstavec písm. a) a b) a čl. 126 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 (4) stanoví pravidla týkající se veterinárních osvědčení stanovených v nařízení (EU) 2016/429, úředních osvědčení stanovených v nařízení (EU) 2017/625 a veterinárních/úředních osvědčení vycházejících z uvedených nařízení, která jsou požadována pro vstup určitých zásilek zvířat a zboží do Unie (dále společně jen „osvědčení“). Konkrétně příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 stanoví mimo jiné vzorová osvědčení pro vstup zásilek určitých živých vodních živočichů a produktů živočišného původu do Unie.

(2)

Konkrétně kapitoly 1 (VZOR BOV), 2 (VZOR OVI), 24 (VZOR MP-PREP), 25 (VZOR MPNT), 26 (VZOR MPST), 27 (VZOR CAS), 41 (VZOR GEL), 42 (VZOR COL), 43 (VZOR RCG), 44 (VZOR TCG) a 50 (VZOR COMP) přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 stanoví vzorová veterinární/úřední osvědčení a úřední osvědčení pro vstup zásilek produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz do Unie. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (5) bylo nedávno změněno nařízením Komise (EU) 2021/1176 (6) s cílem aktualizovat mimo jiné požadavky na vstup produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz do Unie doplněním zvláštních podmínek v případě vstupu produktů z přežvýkavců do Unie ze země s kontrolovaným rizikem výskytu BSE, pokud jsou tyto produkty získány ze zvířat pocházejících ze země s neurčeným rizikem výskytu BSE. Tyto nové požadavky na vstup uvedených zásilek do Unie by měly být zohledněny ve zmíněných vzorových veterinárních/úředních osvědčeních a úředních osvědčeních. Uvedené vzory je proto nezbytné odpovídajícím způsobem změnit.

(3)

Kromě toho by měla být změněna potvrzení o zdravotní nezávadnosti a potvrzení o zdraví zvířat ve vzorových veterinárních/úředních osvědčeních pro vstup zásilek určitých kategorií masných výrobků určených k lidské spotřebě do Unie, která jsou stanovena v kapitolách 25 (VZOR MPNT) a 26 (VZOR MPST) přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, aby přesně odrážela požadavky týkající se vstupu produktů živočišného původu z farmových a volně žijících jelenovitých do Unie, jež jsou stanoveny v příloze IX kapitole F nařízení (ES) č. 999/2001, resp. zařízení původu zvířat, z nichž bylo získáno čerstvé maso, jež jsou stanoveny v článku 150 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (7). Uvedené vzory je proto nezbytné odpovídajícím způsobem změnit.

(4)

Příloha III kapitola 27 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 stanoví vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup střívek určených k lidské spotřebě do Unie (VZOR CAS). V souladu s článkem 148 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 umožňuje bod II.2.2 uvedeného vzorového veterinárního/úředního osvědčení třetím zemím nebo územím či jejich oblastem, z nichž je povolen vstup čerstvého masa do Unie, a proto jsou uvedeny na seznamu v příloze XIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404 (8), vstup zásilek střívek do Unie bez osvědčení o použití ošetření ke zmírnění rizik stanovených v příloze XXVI bodě 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692. Stávající znění uvedeného bodu však není dostatečně jasné, pokud jde o oblast původu střívek, jestliže se použije tato možnost. Aby se vyjasnilo, že se tato možnost vztahuje pouze na oblasti uvedené na seznamu v příloze XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, měl by být zahrnut kód oblasti původu střívek, jak je uveden v příloze XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404. Uvedený vzor je proto nezbytné odpovídajícím způsobem změnit.

(5)

Kromě toho kapitoly 28 (VZOR FISH-CRUST-HC) a 31 (VZOR MOL-HC) přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 stanoví vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek živých ryb, živých korýšů a produktů živočišného původu z těchto živočichů, které jsou určeny k lidské spotřebě, a zásilek živých mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů živočišného původu z těchto živočichů, které jsou určeny k lidské spotřebě, do Unie. Aby byly poznámky v uvedených vzorech srozumitelnější, mělo by být jasně specifikováno, že zásilky produktů živočišného původu z vodních živočichů, které vyžadují vyplnění potvrzení o zdraví zvířat stanovených v části II.2, jsou zásilky, které nebyly vyloučeny z oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 podle čl. 1 odst. 6 uvedeného nařízení. Konkrétně zásilky produktů živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů, které vstupují do Unie připravené k přímé lidské spotřebě, aniž by byly podrobeny dalšímu zpracování v Unii, nevyžadují vyplnění potvrzení o zdraví zvířat stanovených v části II.2. Definice „dalšího zpracování“ rovněž vyjasní situaci týkající se těchto zásilek. Uvedené vzory je proto nezbytné odpovídajícím způsobem změnit.

(6)

Kromě toho by se nedávné změny čl. 167 písm. a) a b) a čl. 169 odst. 3 písm. b) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 provedené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1705 (9) měly odrazit v potvrzeních o zdraví zvířat v kapitolách 28 (VZOR FISH-CRUST-HC) a 31 (VZOR MOL-HC) přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235. Uvedené vzory je proto nezbytné odpovídajícím způsobem změnit.

(7)

Kromě toho je nezbytné vyjasnit, že doba platnosti vzorových veterinárních/úředních osvědčení stanovená v bodě II.2.8 kapitol 28 (VZOR FISH-CRUST-HC) a 31 (VZOR MOL-HC) přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 se týká pouze zásilek živých vodních živočichů, na něž se vztahují tato veterinární/úřední osvědčení. Uvedené vzory je proto nezbytné odpovídajícím způsobem změnit.

(8)

Příloha III kapitoly 33, 34 a 35 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 navíc stanoví vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup do Unie syrového mléka určeného k lidské spotřebě (VZOR MILK-RM), mléčných výrobků určených k lidské spotřebě, které jsou získány ze syrového mléka nebo u nichž se nevyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik (VZOR MILK-RMP/NT), a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě, u nichž se vyžaduje, aby byly podrobeny pasterizaci (VZOR DAIRY-PRODUCTS-PT). Uvedené vzory však nezohledňují alternativy k době pobytu zvířat, z nichž bylo mléko získáno v třetí zemi, území nebo jejich oblasti, odkud mléko nebo mléčné výrobky pocházejí, která je nyní stanovena v článku 154 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, ve znění nedávno pozměněném nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/1705. Uvedené vzory je proto nezbytné odpovídajícím způsobem změnit.

(9)

Příloha III kapitola 45 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 stanoví vzorové úřední osvědčení pro vstup zásilek medu a jiných včelařských produktů určených k lidské spotřebě do Unie (VZOR HON). Aby byla zajištěna pravost uvedených zásilek, měly by být záruky pro tyto zásilky posíleny jejich sladěním s určitými pravidly stanovenými ve směrnici Rady 2001/110/ES (10). Uvedený vzor je proto nezbytné odpovídajícím způsobem změnit.

(10)

Příloha III kapitoly 50 a 52 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 stanoví vzorové veterinární/úřední osvědčení pro vstup netrvanlivých směsných produktů a trvanlivých směsných produktů obsahujících jakékoli množství masných výrobků, s výjimkou želatiny, kolagenu a vysoce rafinovaných produktů, které jsou určeny k lidské spotřebě, do Unie (VZOR COMP) a vzorové veterinární osvědčení pro tranzit netrvanlivých směsných produktů a trvanlivých směsných produktů obsahujících jakékoli množství masných výrobků a určených k lidské spotřebě přes území Unie do třetí země buď okamžitě, nebo poté, co byly skladovány v Unii (VZOR TRANSIT-COMP). Oba uvedené vzory zahrnují zvláštní potvrzení o zdraví zvířat pro mléčné výrobky obsažené ve směsných produktech. Pokud jde o místo produkce, potvrzení o zdraví zvířat neodráží možnost potvrdit, že mléčné výrobky obsažené ve směsných produktech byly vyprodukovány v členském státě. Mléčné výrobky vyprodukované v členském státě splňují všechny nezbytné veterinární záruky, a tato možnost by proto měla být do uvedených vzorů zahrnuta. Kromě toho by mělo být uvedené potvrzení o zdraví zvířat změněno, aby se vyjasnily různé možnosti, které jsou k dispozici pro osvědčení živočišného druhu původu mléka, z něhož byly mléčné výrobky vyprodukovány. Uvedené vzory je proto nezbytné odpovídajícím způsobem změnit.

(11)

Kapitoly 50 (VZOR COMP) a 52 (VZOR TRANSIT-COMP) přílohy III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 by navíc měly být změněny tak, aby třetím zemím nebo územím či jejich oblastem umožňovaly osvědčit různý původ zpracovaných produktů obsažených ve směsných produktech, pokud tyto produkty splňují příslušné hygienické a veterinární požadavky. Uvedené vzory je proto nezbytné odpovídajícím způsobem změnit.

(12)

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13)

Aby se zabránilo jakémukoli narušení obchodu, pokud jde o vstup zásilek určitých živých vodních živočichů a produktů živočišného původu do Unie, mělo by být během přechodného období a s výhradou určitých podmínek nadále povoleno používat osvědčení vydaná v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2020/2235 ve znění platném před změnami provedenými tímto prováděcím nařízením.

(14)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Během přechodného období do 15. září 2022 je nadále povolen vstup do Unie zásilek určitých živých vodních živočichů a produktů živočišného původu, k nimž jsou přiložena příslušná veterinární/úřední osvědčení, úřední osvědčení nebo veterinární osvědčení vydaná v souladu se vzory stanovenými v příloze III kapitolách 1, 2, 24 až 28, 31, 33 až 35, 41 až 45, 50 a 52 prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 ve znění platném před změnami provedenými tímto prováděcím nařízením, pokud dané osvědčení bylo vydáno nejpozději dne 15. června 2022.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. ledna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (EU) 2021/1176 ze dne 16. července 2021, kterým se mění přílohy III, V, VII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o určování genotypu pozitivních případů TSE u koz, zjišťování věku ovcí a koz, opatření použitelná ve stádu nebo hejnu s atypickou klusavkou a podmínky dovozu produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz (Úř. věst. L 256, 19.7.2021, s. 56).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1705 ze dne 14. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 339, 24.9.2021, s. 40).

(10)  Směrnice Rady 2001/110/ES ze dne 20. prosince 2001 o medu (Úř. věst. L 10, 12.1.2002, s. 47).


PŘÍLOHA

Příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 se mění takto:

(1)

v kapitole 1 se bod II.1.10 potvrzení o zdravotní nezávadnosti nahrazuje tímto:

„II.1.10.

pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):

(1) buď

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES (A) do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a

(1) buď

[zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;]

(1) nebo

[zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a:

(1) buď

[i)

maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebylo získáno;]

(1) nebo

[i)

jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl nebo půlky jatečně upravených těl rozporcované na nejvýše tři části a čtvrtě neobsahují jiný specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001 než páteř včetně míšních nervových uzlin a jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl zvířat starších 30 měsíců obsahující páteř jsou označeny dobře viditelným červeným pruhem na štítku uvedeném v článku 13 nebo 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (B) (3);]

ii)

zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

(1) nebo

[zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a:

(1) buď

[i)

maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebylo získáno;]

(1) nebo

[i)

jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl nebo půlky jatečně upravených těl rozporcované na nejvýše tři části a čtvrtě neobsahují jiný specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001 než páteř včetně míšních nervových uzlin a jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl zvířat starších 30 měsíců obsahující páteř jsou označeny dobře viditelným červeným pruhem na štítku uvedeném v článku 13 nebo 15 nařízení (ES) č. 1760/2000(3);]

ii)

zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

iii)

zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE (C);

iv)

maso nebo mleté maso bylo produkováno a bylo s ním zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebylo kontaminováno;]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční; a

(1) buď

[b)

maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebylo získáno; a]

(1) nebo

[b)

jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl nebo půlky jatečně upravených těl rozporcované na nejvýše tři části a čtvrtě neobsahují jiný specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001 než páteř včetně míšních nervových uzlin a jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl zvířat starších 30 měsíců obsahující páteř jsou označeny dobře viditelným červeným pruhem na štítku uvedeném v článku 13 nebo 15 nařízení (ES) č. 1760/2000(3); a]

(1) buď

[c)

[zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem výskytu BSE;]

(1) nebo

[c)

zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

i)

zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

ii)

maso nebo mleté maso bylo produkováno a bylo s ním zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebylo kontaminováno;]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, nebyla:

i)

poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

ii)

krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

(1) buď

[b)

maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebylo získáno;]

(1) nebo

[b)

jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl nebo půlky jatečně upravených těl rozporcované na nejvýše tři části a čtvrtě neobsahují jiný specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) nařízení (ES) č. 999/2001 než páteř včetně míšních nervových uzlin a jatečně upravená těla nebo části jatečně upravených těl zvířat starších 30 měsíců obsahující páteř jsou označeny dobře viditelným červeným pruhem na štítku uvedeném v článku 13 nebo 15 nařízení (ES) č. 1760/2000(3);]

c)

maso nebo mleté maso neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování ani z nich nebylo získáno.]

(A)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84)."

(B)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1)."

(C)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/“"

(2)

v kapitole 2 se bod II.1.10 potvrzení o zdravotní nezávadnosti nahrazuje tímto:

„II.1.10.

pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):

(1) buď

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES (D) do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a

(1) buď

[zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;]

(1) nebo

[zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a:

i)

maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. b) nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebylo získáno;

ii)

zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

(1) nebo

[zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a:

i)

maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. b) nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebylo získáno;

ii)

zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

iii)

zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE (E);

iv)

maso nebo mleté maso bylo produkováno a bylo s ním zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebylo kontaminováno;]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční; a

b)

maso nebo mleté maso neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. b) nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebylo získáno; a

(1) buď

[c)

[zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem výskytu BSE;]

(1) nebo

[c)

zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

i)

zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

ii)

maso nebo mleté maso bylo produkováno a bylo s ním zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebylo kontaminováno;]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž je maso nebo mleté maso získáno, nebyla:

i)

poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

ii)

krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

b)

maso nebo mleté maso neobsahuje níže uvedené složky ani z nich nebylo získáno:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. b) nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování;]

(D)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84)."

(E)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/“"

(3)

kapitola 24 se mění takto:

(a)

bod II.1.11 potvrzení o zdravotní nezávadnosti se nahrazuje tímto:

(2)

[II.1.11.

pokud obsahují materiál ze skotu, ovcí nebo koz, pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):

(2) buď

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES (F) do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a

(2) buď

[zvířata, z nichž je masný polotovar získán, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;]

(2) nebo

[zvířata, z nichž je masný polotovar získán, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž byl zjištěn alespoň jeden domácí případ BSE, a masný polotovar neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyl získán;]

(2) nebo

[zvířata, z nichž je masný polotovar získán, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a:

i)

masný polotovar neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyl získán;

ii)

masný polotovar neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyl získán;

iii)

zvířata, z nichž je masný polotovar získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

(2) nebo

[zvířata, z nichž je masný polotovar získán, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a:

i)

masný polotovar neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyl získán;

ii)

masný polotovar neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyl získán;

iii)

zvířata, z nichž je masný polotovar získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

iv)

zvířata, z nichž je masný polotovar získán, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE (G);

v)

masný polotovar byl vyroben a bylo s ním zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebyl kontaminován;]]

(2) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž je masný polotovar získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

b)

masný polotovar neobsahuje níže uvedené složky ani z nich nebyl získán:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz.

(2) buď

[c)

zvířata, z nichž je masný polotovar získán, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem výskytu BSE;]

(2) nebo

[c)

zvířata, z nichž je masný polotovar získán, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

i)

zvířata, z nichž je masný polotovar získán, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

ii)

masný polotovar byl vyroben a bylo s ním zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebyl kontaminován;]]

(2) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž je masný polotovar získán, nebyla:

i)

poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

ii)

krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

b)

masný polotovar neobsahuje níže uvedené složky ani z nich nebyl získán:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz;

iii)

nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování.]]

(F)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84)."

(G)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/“"

b)

v oddíle Poznámky se první a druhý úvodní odstavec nahrazují tímto:

„V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují odkazy na Evropskou unii v tomto veterinárním/úředním osvědčení Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

Toto veterinární/úřední osvědčení je určeno pro vstup masných polotovarů (podle definice v příloze I bodě 1.15 nařízení (ES) č. 853/2004) připravených z čerstvého masa skotu, ovcí a/nebo koz, domácích plemen prasat, velbloudovitých a/nebo jelenovitých a/nebo zvířat čeledi Bovidae kromě skotu, ovcí a koz, volně žijících plemen prasat, zajícovitých, drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci, ptáků nadřádu běžci, pernaté zvěře a volně žijících suchozemských savců kromě kopytníků a zajícovitých do Unie, včetně případů, kdy Unie není konečným místem určení tohoto masného polotovaru.“

(4)

kapitola 25 se mění takto:

a)

bod II.1.4.1 potvrzení o zdravotní nezávadnosti se nahrazuje tímto:

(1)[II.1.4.1.

pokud byly získány z masa domácích prasat, toto maso splňuje požadavky prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1375 (H), a zejména:

(1) buď

[bylo vyšetřeno na trichinely metodou trávení s negativními výsledky;]

(1) nebo

[bylo ošetřeno zmrazením v souladu s přílohou II prováděcího nařízení (EU) 2015/1375;]

(1)(9) nebo

[v případě masa z domácích prasat, která jsou chována výhradně pro výkrm a porážku, pochází z hospodářství nebo kategorie hospodářství, která byla příslušnými orgány úředně uznána za prostá trichinel v souladu s přílohou IV prováděcího nařízení (EU) 2015/1375;]]

(H)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (Úř. věst. L 212, 11.8.2015, s. 7). “"

b)

bod II.1.11 potvrzení o zdravotní nezávadnosti se nahrazuje tímto:

(2) [II.1.11.

pokud obsahují materiál ze skotu, ovcí nebo koz, pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):

(2) buď

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES (I) do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a

(2) buď

[zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;]

(2) nebo

[zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž byl zjištěn alespoň jeden domácí případ BSE, a masné výrobky neobsahují strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyly získány;]

(2) nebo

[zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a:

i)

masné výrobky neobsahují specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyly získány;

ii)

masné výrobky neobsahují strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyly získány;

iii)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

(2) nebo

[zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a:

i)

masné výrobky neobsahují specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyly získány;

ii)

masné výrobky neobsahují strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyly získány;

iii)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

iv)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE (J);

v)

masné výrobky byly vyráběny a bylo s nimi zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahují nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebyly kontaminovány;]]

(2) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

b)

masné výrobky neobsahují níže uvedené složky ani z nich nebyly získány:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz.

(2) buď

[c)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem výskytu BSE;]

(2) nebo

[c)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

i)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

ii)

masné výrobky byly vyráběny a bylo s nimi zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahují nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebyly kontaminovány;]]

(2) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, nebyla:

i)

poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

ii)

krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

b)

masné výrobky neobsahují níže uvedené složky ani z nich nebyly získány:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz;

iii)

nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování.]]

(I)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84)."

(J)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/“"

c)

v potvrzení o zdravotní nezávadnosti se za bod II.1.12 doplňují nové body II.1.13 a II.1.14, které znějí:

(1) (10) [II.1.13.

pokud obsahují materiál z jelenovitých ve farmovém chovu:

výrobek obsahuje výhradně maso nebo je získán výhradně z masa, kromě drobů a míchy, jelenovitých zvířat ve farmovém chovu, která byla s negativními výsledky vyšetřena na chronické chřadnutí histopatologií, imunohistochemií nebo jinou diagnostickou metodou uznávanou příslušnými orgány, a nebyl získán ze zvířat pocházejících ze stáda, v němž bylo chronické chřadnutí potvrzeno nebo na ně existuje úřední podezření.]

(1) (11) [II.1.14.

pokud obsahují materiál z volně žijících jelenovitých:

výrobek obsahuje výhradně maso nebo je získán výhradně z masa, kromě drobů a míchy, volně žijících jelenovitých zvířat, která byla s negativními výsledky vyšetřena na chronické chřadnutí histopatologií, imunohistochemií nebo jinou diagnostickou metodou uznávanou příslušnými orgány, a nebyl získán ze zvířat pocházejících z oblasti, v níž bylo chronické chřadnutí potvrzeno nebo na ně existuje úřední podezření.]“

d)

body II.2.5 a II.2.6 potvrzení o zdravotní nezávadnosti se nahrazují tímto:

„II.2.5.

byl zpracován z čerstvého masa získaného:

(1) buď

[ze zvířat držených v zařízení, které v době odeslání zvířat na jatka nepodléhalo vnitrostátním omezujícím opatřením z veterinárních důvodů, včetně příslušných nákaz uvedených na seznamu podle přílohy I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (K) a nově se objevujících nákaz, a v zařízení a v okruhu 10 km kolem něj, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, nebyly tyto nákazy hlášeny během 30 dnů před datem odeslání zvířat do Unie;]

(1) nebo

[z volně žijících zvířat, která pocházejí z místa, na němž a v jehož okolí nebyla během 30 dnů před datem odeslání masného výrobku do Unie hlášena žádná z nákaz uvedených na seznamu a relevantních pro živočišný druh původu masných výrobků v souladu s přílohou I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;],

II.2.6.

po zpracování s ním bylo až do zabalení nakládáno tak, aby se zabránilo křížové kontaminaci, která by mohla způsobit veterinární riziko;

(8) [II.2.7.

je určen pro členský stát, kterému byl udělen status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (L), a byl získán z drůbeže, která nebyla očkována proti infekci virem newcastleské choroby živou očkovací látkou během 30 dnů před datem porážky].

(K)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379)."

(L)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211).“"

e)

v oddíle Poznámky k části II se za poznámku pod čarou (8) vkládají nové poznámky pod čarou (9) až (11), které znějí:

(9)

Odchylku pro domácí prasata pocházející z hospodářství úředně uznaného jako hospodářství uplatňující řízené podmínky ustájení lze uplatnit pouze v zemích uvedených na seznamu v příloze VII prováděcího nařízení (EU) 2015/1375.

(10)

Použije se v případě, že maso bylo získáno ze země uvedené v příloze IX kapitole F bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001.

(11)

Použije se v případě, že maso bylo získáno ze země uvedené v příloze IX kapitole F bodě 2 nařízení (ES) č. 999/2001.“

(5)

kapitola 26 se mění takto:

a)

bod II.1.11 potvrzení o zdravotní nezávadnosti se nahrazuje tímto:

(1)[II.1.11.

pokud obsahují materiál ze skotu, ovcí nebo koz, pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):

(1) buď

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES (M) do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a

(1) buď

[zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;]

(1) nebo

[zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž byl zjištěn alespoň jeden domácí případ BSE, a masné výrobky neobsahují strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyly získány;]

(1) nebo

[zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a:

i)

masné výrobky neobsahují specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyly získány;

ii)

masné výrobky neobsahují strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyly získány;

iii)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

(1) nebo

[zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a:

i)

masné výrobky neobsahují specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyly získány;

ii)

masné výrobky neobsahují strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyly získány;

iii)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

iv)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE (N);

v)

masné výrobky byly vyráběny a bylo s nimi zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahují nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebyly kontaminovány;]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

(1) buď

[b)

masné výrobky neobsahují níže uvedené složky ani z nich nebyly získány:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz.]

(1) nebo

[b)

masné výrobky obsahují opracovaná střeva pocházející ze zvířat, která se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE, a jsou z těchto střev získány;]

(1) nebo

[b)

masné výrobky obsahují opracovaná střeva pocházející ze zvířat, která pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž byl zjištěn alespoň jeden domácí případ BSE, a jsou z těchto střev získány a:

(1) buď

[i)

zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců;]

(1) nebo

[i)

opracovaná střeva skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyla získána.]]

(1) buď

[c)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem výskytu BSE;]

(1) nebo

[c)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

i)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

ii)

masné výrobky byly vyráběny a bylo s nimi zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahují nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebyly kontaminovány;]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž jsou masné výrobky získány, nebyla:

i)

poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

ii)

krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

(1) buď

[b)

masné výrobky neobsahují níže uvedené složky ani z nich nebyly získány:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz;

iii)

nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování.]

(1) nebo

[b)

masné výrobky obsahují opracovaná střeva pocházející ze zvířat, která se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE, a jsou z těchto střev získány;]

(1) nebo

[b)

masné výrobky obsahují opracovaná střeva pocházející ze zvířat, která pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž byl zjištěn alespoň jeden domácí případ BSE, a jsou z těchto střev získány a:

(1) buď

[i)

zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců;]

(1) nebo

[i)

opracovaná střeva skotu, ovcí a koz neobsahují specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyla získána.]]]]

(M)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84)."

(N)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/“"

(b)

v potvrzení o zdravotní nezávadnosti se za bod II.1.12 doplňují nové body II.1.13 a II.1.14, které znějí:

(1) (11) [II.1.13.

pokud obsahují materiál z jelenovitých ve farmovém chovu:

výrobek obsahuje výhradně maso nebo je získán výhradně z masa, kromě drobů a míchy, jelenovitých zvířat ve farmovém chovu, která byla s negativními výsledky vyšetřena na chronické chřadnutí histopatologií, imunohistochemií nebo jinou diagnostickou metodou uznávanou příslušnými orgány, a nebyl získán ze zvířat pocházejících ze stáda, v němž bylo chronické chřadnutí potvrzeno nebo na ně existuje úřední podezření.]

(1) (12) [II.1.14.

pokud obsahují materiál z volně žijících jelenovitých:

výrobek obsahuje výhradně maso nebo je získán výhradně z masa, kromě drobů a míchy, volně žijících jelenovitých zvířat, která byla s negativními výsledky vyšetřena na chronické chřadnutí histopatologií, imunohistochemií nebo jinou diagnostickou metodou uznávanou příslušnými orgány, a nebyl získán ze zvířat pocházejících z oblasti, v níž bylo chronické chřadnutí potvrzeno nebo na ně existuje úřední podezření.]“

(c)

body II.2.2 až II.2.4 potvrzení o zdravotní nezávadnosti se nahrazují tímto:

(1) buď

[II.2.2.

byl zpracován z čerstvého masa pouze jednoho druhu zvířat s kódem ____ (4) a čerstvé maso použité ke zpracování tohoto masného výrobku bylo podrobeno zvláštnímu ošetření ____(5), které je výslovně přiřazeno v příloze XV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 danému druhu původu čerstvého masa a oblasti uvedené v bodě II.2.1, a bylo získáno ze zvířat pocházejících z:

(1) buď

[oblasti uvedené v bodě II.2.1;]]

(1) nebo

[oblasti s kódem _____ (6), která je k datu vystavení tohoto veterinárního/úředního osvědčení uvedena na seznamu pro vstup čerstvého masa druhů, z nichž byl tento masný výrobek zpracován, do Unie v

(1) buď

[příloze XIII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 v případě čerstvého masa kopytníků;]]] (7)

(1) nebo

[příloze XIV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 v případě čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře;]]]

(1) nebo

[členského státu;]]]

(1) nebo

[II.2.2.

byl zpracován z čerstvého masa drůbeže s kódem ____(4), které pochází z oblasti uvedené na seznamu pro vstup čerstvého masa drůbeže do Unie, v níž byl zaznamenán případ nebo ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků nebo infekce virem newcastleské choroby, a čerstvé maso použité ke zpracování tohoto masného výrobku bylo podrobeno alespoň zvláštnímu ošetření „D“(5);]

(1) nebo

[II.2.2.

byl zpracován smícháním čerstvého masa různých druhů zvířat s kódy ____ , ____ , ____(4) a toto čerstvé maso:

(1) buď

[II.2.2.1.

bylo smícháno před konečným ošetřením a po smíchání bylo podrobeno zvláštnímu ošetření ____(5), jelikož se jedná o nejpřísnější z ošetření výslovně přiřazených v příloze XV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 jednotlivým druhům původu čerstvého masa a oblasti uvedené v bodě II.2.1, a bylo získáno ze zvířat pocházejících z:

(1) buď

[oblasti uvedené v bodě II.2.1.]]

(1) nebo

[oblasti s

(1)

[kódem _____(6), která je k datu vystavení tohoto veterinárního/úředního osvědčení uvedena na seznamu v příloze XIII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 pro vstup čerstvého masa druhů, z nichž byl masný výrobek zpracován, do Unie;](7)

(1)

[kódem _____(6), která je k datu vystavení tohoto veterinárního/úředního osvědčení uvedena na seznamu v příloze XIV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 pro vstup čerstvého masa druhů, z nichž byl masný výrobek zpracován, do Unie;]]]

(1) nebo

[členského státu;]]

(1) nebo

[II.2.2.1.

bylo smícháno po konečném ošetření a před smícháním bylo podrobeno zvláštnímu ošetření (zvláštním ošetřením) ________, _________, ________(8), které je (která jsou) výslovně přiřazeno (přiřazena) v příloze XV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 jednotlivým druhům původu čerstvého masa a oblasti uvedené v bodě II.2.1, a bylo získáno ze zvířat pocházejících z:

(1) buď

[oblasti uvedené v bodě II.2.1;]]

(1) nebo

[oblasti s

(1)

[kódem _____(6), která je k datu vystavení tohoto veterinárního/úředního osvědčení uvedena na seznamu v příloze XIII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 pro vstup čerstvého masa druhů, z nichž byl masný výrobek zpracován, do Unie;] (7)

(1)

[kódem _____(6), která je k datu vystavení tohoto veterinárního/úředního osvědčení uvedena na seznamu v příloze XIV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 pro vstup čerstvého masa druhů, z nichž byl masný výrobek zpracován, do Unie;]]]

(1) nebo

[členského státu.]]

(1) nebo

[II.2.2.

byl

a)

zpracován z čerstvého masa jednoho druhu zvířat nebo smícháním čerstvého masa z několika druhů zvířat s kódy ____ , ____ , ____(4);

b)

zpracován z čerstvého masa, které bylo získáno ze zvířat pocházejících z oblasti (oblastí) s kódem (kódy) ______, _____ , _____(3), která je (které jsou) k datu vystavení tohoto veterinárního/úředního osvědčení uvedena (uvedeny) na seznamu v příloze XV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 pro vstup masných výrobků do Unie, pokud bylo čerstvé maso příslušných druhů podrobeno jednomu ze zvláštních ošetření vymezených v příloze XXVI nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (O);

c)

podroben zvláštnímu ošetření „B“ (5);]

II.2.3.

byl zpracován z čerstvého masa získaného:

(1) buď

[ze zvířat držených v zařízení, které v době odeslání zvířat na jatka nepodléhalo vnitrostátním omezujícím opatřením z veterinárních důvodů, včetně příslušných nákaz uvedených na seznamu podle přílohy I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 a nově se objevujících nákaz, a v zařízení a v okruhu 10 km kolem něj, v příslušných případech zahrnujícím území sousední země, nebyly tyto nákazy hlášeny během 30 dnů před datem odeslání zvířat do Unie;]

(1) nebo

[z volně žijících zvířat, která pocházejí z místa, na němž a v jehož okolí nebyla během 30 dnů před datem odeslání masného výrobku do Unie hlášena žádná z nákaz uvedených na seznamu a relevantních pro živočišný druh původu masných výrobků v souladu s přílohou I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;],

II.2.4.

po zpracování s ním bylo až do zabalení nakládáno tak, aby se zabránilo křížové kontaminaci, která by mohla způsobit veterinární riziko;

(9)[II.2.5.

je určen pro členský stát, kterému byl udělen status území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkování v souladu s nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (P), a byl získán z drůbeže, která nebyla očkována proti infekci virem newcastleské choroby živou očkovací látkou během 30 dnů před datem porážky].

(O)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379)."

(P)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211). “"

(d)

v oddíle Poznámky k části II se za poznámku pod čarou (10) vkládají nové poznámky pod čarou (11) až (12), které znějí:

(11)

Použije se v případě, že maso bylo získáno ze země uvedené v příloze IX kapitole F bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001.

(12)

Použije se v případě, že maso bylo získáno ze země uvedené v příloze IX kapitole F bodě 2 nařízení (ES) č. 999/2001.“

(6)

kapitola 27 se mění takto:

a)

bod II.1.7 potvrzení o zdravotní nezávadnosti se nahrazuje tímto:

(1)[II.1.7.

jestliže jsou získána ze skotu, ovcí nebo koz, pokud jde o bovinní spongiformní encefalopatii (BSE):

(1) buď

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES (Q) do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE a(4)

(1)

[zvířata, z nichž jsou střívka získána, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE;]

(1)

[zvířata, z nichž jsou střívka získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a:

i)

jestliže jsou získána ze skotu, střívka neobsahují specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) podbodě iii) nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyla získána;

ii)

zvířata, z nichž jsou střívka získána, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

(1)

[zvířata, z nichž jsou střívka získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a:

i)

jestliže jsou získána ze skotu, střívka neobsahují specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) podbodě iii) nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyla získána;

ii)

zvířata, z nichž jsou střívka získána, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

iii)

zvířata, z nichž jsou střívka získána, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE (R);]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a(4)

(1)

[zvířata, z nichž jsou střívka získána, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;]

(1)

[zvířata, z nichž jsou střívka získána, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž byl zjištěn alespoň jeden domácí případ BSE, a jestliže jsou střívka získána ze skotu:

i)

zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců;

ii)

nebo střívka neobsahují specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) podbodě iii) nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyla získána.]

(1)

[zvířata, z nichž jsou střívka získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a:

i)

zvířata, z nichž jsou střívka získána, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

ii)

jestliže jsou získána ze skotu, střívka neobsahují specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) podbodě iii) nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyla získána;]

(1)

[zvířata, z nichž jsou střívka získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

i)

zvířata, z nichž jsou střívka získána, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

ii)

zvířata, z nichž jsou střívka získána, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

iii)

jestliže jsou získána ze skotu, střívka neobsahují specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) podbodě iii) nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyla získána;]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a(4)

(1)

[střívka a zvířata, z nichž jsou střívka získána, splňují tyto požadavky:

i)

zvířata, z nichž jsou střívka získána, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

ii)

zvířata, z nichž jsou střívka získána, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

iii)

jestliže jsou získána ze skotu, střívka neobsahují specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) podbodě iii) nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyla získána;]

(1)

[zvířata, z nichž jsou střívka získána, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;]

(1)

[zvířata, z nichž jsou střívka získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž byl zjištěn alespoň jeden domácí případ BSE, a jestliže jsou střívka získána ze skotu:

i)

zvířata se narodila po datu, kdy začal být účinně uplatňován zákaz krmení přežvýkavců masokostní moučkou a škvarky získanými z přežvýkavců;

ii)

nebo střívka neobsahují specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 písm. a) podbodě iii) nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyla získána.]]]

(Q)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84)."

(R)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/“"

b)

bod II.2.2 potvrzení o zdraví zvířat se nahrazuje tímto:

(1) buď

[II.2.2.

byla

(a)

zpracována z močových měchýřů a/nebo střev získaných z/ze [skotu](1), [ovcí a/nebo koz](1), [chovaných prasat](1) a

(b)

zpracována v oblasti (oblastech) a odeslána z oblasti (oblastí) s kódem (kódy): _______ (3), z níž (nichž) je k datu vystavení tohoto veterinárního/úředního osvědčení povolen vstup čerstvého masa těchto druhů zvířat a která je uvedena (které jsou uvedeny) na seznamu v příloze XIII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 bez jakýchkoli zvláštních podmínek uvedených ve sloupci 5 tabulky v části 1 zmíněné přílohy;]

(1) nebo

[II.2.2.

byla zpracována z močových měchýřů a/nebo střev získaných z/ze [skotu](1), [ovcí a/nebo koz](1), [chovaných prasat](1) a během zpracování byla:

(1) buď

[nasolena chloridem sodným (NaCl), suchým nebo ve formě nasyceného slaného nálevu (aw < 0,80), nepřetržitě na dobu nejméně 30 dnů při teplotě nejméně 20 oC;]]

(1) nebo

[nasolena fosfátovou solí obsahující 86,5 % NaCl, 10,7 % Na2HPO4 a 2,8 % Na3PO4 (hmotnostních), suchou nebo ve formě nasyceného slaného nálevu (aw < 0,80), nepřetržitě na dobu nejméně 30 dnů při teplotě nejméně 20 oC;]]

(1) nebo

[II.2.2.

byla zpracována z močových měchýřů a/nebo střev získaných ze zvířat jiných než skot, ovce, kozy a/nebo prasata a během zpracování byla:

(1) buď

[nasolena chloridem sodným (NaCl) na dobu 30 dnů;]]

(1) nebo

[vybělena;]]

(1) nebo

[po oškrabání vysušena;]]“

(7)

kapitola 28 se mění takto:

a)

potvrzení o zdraví zvířat se mění takto:

i)

bod II.2.3.3 se nahrazuje tímto:

„II.2.3.3.

Jedná se o vodní živočichy, kteří se odesílají přímo z místa původu do Unie;“

ii)

bod II.2.6.3 se nahrazuje tímto:

„II.2.6.3.

od okamžiku nakládky v místě původu až do příjezdu do Unie nejsou živočichové v zásilce přepravováni ve stejné vodě nebo (4)[kontejneru] (4)[rybářském člunu se sádkou] společně s vodními živočichy s nižším nákazovým statusem nebo vodními živočichy, kteří nejsou určeni pro vstup do Unie;“

iii)

body II.2.7.3 a II.2.8 se nahrazují tímto:

(4)[II.2.7.3.

V případě produktů živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů obsahuje čitelný a viditelný štítek uvedený v bodě II.2.7.1 jedno z těchto prohlášení:

a)

„ryby určené k lidské spotřebě po dalším zpracování v Evropské unii“;

b)

„korýši určení k lidské spotřebě po dalším zpracování v Evropské unii“.]

(4) (10) II.2.8.

Platnost veterinárního/úředního osvědčení

Toto veterinární/úřední osvědčení je platné po dobu 10 dnů od data vystavení. V případě přepravy vodních živočichů po vodních cestách / po moři může být tato doba 10 dnů prodloužena o dobu trvání cesty po vodních cestách / po moři.“

b)

oddíl Poznámky se mění takto:

i)

v úvodní části se za popis „Živočichů pocházejících z akvakultury“ doplňuje nový popis „Dalšího zpracování“, který zní:

„„Dalším zpracováním“ se rozumí jakýkoli druh opatření a technik prováděných před uvedením na trh k lidské spotřebě, které postihují anatomickou celistvost, jako je vykrvení, kuchání, oddělování hlav od těla, plátkování a filetování, a které produkují odpad nebo vedlejší produkty, jež by mohly způsobit riziko šíření nákaz.“;

(ii)

v oddíle Poznámky k části II se poznámka pod čarou (2) nahrazuje tímto:

(2)

Část II.2 tohoto veterinárního/úředního osvědčení se nepoužije a vymaže se, pokud zásilka sestává z: a) jiných druhů než těch, které jsou uvedeny v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 (S); nebo b) volně žijících vodních živočichů a produktů živočišného původu z těchto vodních živočichů vyložených z rybářských plavidel k přímé lidské spotřebě; nebo c) produktů živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů, které jsou připraveny k přímé lidské spotřebě, aniž by byly podrobeny dalšímu zpracování v Unii.

(S)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).“"

iii)

v oddíle Poznámky k části II se poznámka pod čarou (10) nahrazuje tímto:

(10)

Použije se pouze na zásilky živých vodních živočichů.

(11)

podepíše:

úřední veterinární lékař, pokud část II.2 Potvrzení o zdraví zvířat není vymazána

osvědčující úředník nebo úřední veterinární lékař, pokud část II.2 Potvrzení o zdraví zvířat je vymazána.“

(8)

kapitola 31 se mění takto:

a)

potvrzení o zdraví zvířat se mění takto:

i)

bod II.2.3.3 se nahrazuje tímto:

„II.2.3.3.

Jedná se o vodní živočichy, kteří se odesílají přímo z místa původu do Unie;“

ii)

bod II.2.6.3 se nahrazuje tímto:

„II.2.6.3.

od okamžiku nakládky v místě původu až do příjezdu do Unie nejsou živočichové v zásilce přepravováni ve stejné vodě nebo (4)[kontejneru] (4)[rybářském člunu se sádkou] společně s vodními živočichy s nižším nákazovým statusem nebo vodními živočichy, kteří nejsou určeni pro vstup do Unie;“

iii)

bod II.2.8 se nahrazuje tímto:

(4) (10)

II.2.8.

Platnost veterinárního/úředního osvědčení

Toto veterinární/úřední osvědčení je platné po dobu 10 dnů od data vystavení. V případě přepravy vodních živočichů po vodních cestách / po moři může být tato doba 10 dnů prodloužena o dobu trvání cesty po vodních cestách / po moři.“

b)

oddíl Poznámky se mění takto:

i)

v úvodní části se za popis „Živočichů pocházejících z akvakultury“ doplňuje nový popis „Dalšího zpracování“, který zní:

„„Dalším zpracováním“ se rozumí jakýkoli druh opatření a technik prováděných před uvedením na trh k lidské spotřebě, které postihují anatomickou celistvost, jako je vykrvení, kuchání, oddělování hlav od těla, plátkování a filetování, a které produkují odpad nebo vedlejší produkty, jež by mohly způsobit riziko šíření nákaz.“

ii)

v oddíle Poznámky k části II se poznámka pod čarou (2) nahrazuje tímto:

(2)

Část II.2 tohoto veterinárního/úředního osvědčení se nepoužije a vymaže se, pokud zásilka sestává z: a) jiných druhů než těch, které jsou uvedeny v příloze prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1882 (T); nebo b) volně žijících vodních živočichů a produktů živočišného původu z těchto vodních živočichů vyložených z rybářských plavidel k přímé lidské spotřebě; nebo c) produktů živočišného původu z vodních živočichů jiných než živých vodních živočichů, které jsou připraveny k přímé lidské spotřebě, aniž by byly podrobeny dalšímu zpracování v Unii.“

(T)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21)."

iii)

v oddíle Poznámky k části II se poznámka pod čarou (10) nahrazuje tímto:

(10)

Použije se pouze na zásilky živých vodních živočichů.

(11)

podepíše:

úřední veterinární lékař, pokud část II.2 Potvrzení o zdraví zvířat není vymazána

osvědčující úředník nebo úřední veterinární lékař, pokud část II.2 Potvrzení o zdraví zvířat je vymazána.“

(9)

v kapitole 33 se bod II.2.2 potvrzení o zdraví zvířat nahrazuje tímto:

„II.2.2.

bylo získáno od zvířat druhu (druhů) [Bos taurus](1) [Ovis aries](1) [Capra hircus](1) [Bubalus bubalis](1) [Camelus dromedarius](1), která:

(1) buď

[pobývala od narození nebo alespoň 3 měsíce před datem podojení v oblasti uvedené (oblastech uvedených) v bodě II.2.1;]

(1) nebo

[byla přivedena do oblasti uvedené (oblastí uvedených) v bodě II.2.1 z:

(1) buď

[jiné třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup syrového mléka, mleziva nebo výrobků z mleziva do Unie, a tato zvířata zde zůstala po dobu alespoň 3 měsíců před datem podojení;]]

(1) nebo

[členského státu;]]“

(10)

v kapitole 34 se bod II.2.3 potvrzení o zdraví zvířat nahrazuje tímto:

„II.2.3.

byly zpracovány ze syrového mléka získaného od zvířat druhu (druhů) [Bos taurus](1) [Ovis aries](1) [Capra hircus](1) [Bubalus bubalis](1) [Camelus dromedarius](1), která:

(1) buď

[pobývala od narození nebo alespoň 3 měsíce před datem podojení v oblasti uvedené (oblastech uvedených) v bodě II.2.1;]

(1) nebo

[byla přivedena do oblasti uvedené (oblastí uvedených) v bodě II.2.1 z:

(1) buď

[jiné třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup syrového mléka, mleziva nebo výrobků z mleziva do Unie, a tato zvířata zde zůstala po dobu alespoň 3 měsíců před datem podojení;]]

(1) nebo

[členského státu;]]“

(11)

v kapitole 35 se bod II.2.3 potvrzení o zdraví zvířat nahrazuje tímto:

„II.2.3.

byly zpracovány ze syrového mléka získaného od zvířat druhu (druhů) [Bos taurus](1) [Ovis aries](1) [Capra hircus](1) [Bubalus bubalis](1) [Camelus dromedarius](1), která:

(1) buď

[pobývala od narození nebo alespoň 3 měsíce před datem podojení v oblasti uvedené (oblastech uvedených) v bodě II.2.1;]

(1) nebo

[byla přivedena do oblasti uvedené (oblastí uvedených) v bodě II.2.1 z:

(1) buď

[jiné třetí země nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup syrového mléka, mleziva nebo výrobků z mleziva do Unie, a tato zvířata zde zůstala po dobu alespoň 3 měsíců před datem podojení;]]

(1) nebo

[členského státu;]]“

(12)

v kapitole 41 se bod II.1.6 potvrzení o zdravotní nezávadnosti nahrazuje tímto:

(1)[II.1.6.

v případě želatiny pocházející ze skotu, ovcí a koz a s výjimkou želatiny získané z kůží a kožek

(1) buď

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES (U) do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a(2)

(1)

[zvířata, z nichž je želatina získána, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;]

(1)

[zvířata, z nichž je želatina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž byl zjištěn alespoň jeden domácí případ BSE, a želatina neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyla získána;]

(1)

[zvířata, z nichž je želatina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a:

i)

želatina neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (V) ani z něj nebyla získána;

ii)

želatina neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyla získána;

iii)

zvířata, z nichž je želatina získána, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

(1)

[zvířata, z nichž je želatina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a:

i)

želatina neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyla získána;

ii)

želatina neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyla získána;

iii)

zvířata, z nichž je želatina získána, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

iv)

zvířata, z nichž je želatina získána, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE (W)“;

v)

želatina byla vyrobena a bylo s ní zacházeno způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebyla kontaminována;]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž je želatina získána, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

b)

želatina neobsahuje níže uvedené složky ani z nich nebyla získána:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz.

(1) buď

[c)

zvířata, z nichž je želatina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem výskytu BSE;]

(1) nebo

[c)

zvířata, z nichž je želatina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

i)

zvířata, z nichž je želatina získána, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

ii)

želatina byla vyrobena a bylo s ní zacházeno způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebyla kontaminována;]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž je želatina získána, nebyla:

i)

poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

ii)

krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

b)

želatina neobsahuje níže uvedené složky ani z nich nebyla získána:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz;

iii)

nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování.]]

(U)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84)."

(V)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1)."

(W)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/"

(13)

v kapitole 42 se bod II.1.6 potvrzení o zdravotní nezávadnosti nahrazuje tímto:

(1)[II.1.6.

v případě kolagenu pocházejícího ze skotu, ovcí a koz a s výjimkou kolagenu získaného z kůží a kožek

(1) buď

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES (X) do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a(2)

(1)

[zvířata, z nichž je kolagen získán, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;]

(1)

[zvířata, z nichž je kolagen získán, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž byl zjištěn alespoň jeden domácí případ BSE, a kolagen neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyl získán;]

(1)

[zvířata, z nichž je kolagen získán, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a:

i)

kolagen neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (Y) ani z něj nebyl získán;

ii)

kolagen neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyl získán;

iii)

zvířata, z nichž je kolagen získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

(1)

[zvířata, z nichž je kolagen získán, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a:

i)

kolagen neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyl získán;

ii)

kolagen neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyl získán;

iii)

zvířata, z nichž je kolagen získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

iv)

zvířata, z nichž je kolagen získán, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE (Z);

v)

kolagen byl vyroben a bylo s ním zacházeno způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebyl kontaminován;]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž je kolagen získán, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

b)

kolagen neobsahuje níže uvedené složky ani z nich nebyl získán:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz.

(1) buď

[c)

zvířata, z nichž je kolagen získán, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem výskytu BSE;]

(1) nebo

[c)

zvířata, z nichž je kolagen získán, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

i)

zvířata, z nichž je kolagen získán, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

ii)

kolagen byl vyroben a bylo s ním zacházeno způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebyl kontaminován;]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž je kolagen získán, nebyla:

i)

poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

ii)

krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

b)

kolagen neobsahuje níže uvedené složky ani z nich nebyl získán:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz;

iii)

nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování.]]

(X)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84)."

(Y)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1)."

(Z)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/“"

(14)

v kapitole 43 se bod II.1.4 potvrzení o zdravotní nezávadnosti nahrazuje tímto:

(1) [II.1.4.

v případě suroviny pocházející ze skotu, ovcí a koz a s výjimkou kůží a kožek

(1) buď

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES (AA) do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a(7)

(1)

[zvířata, z nichž je surovina získána, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;]

(1)

[zvířata, z nichž je surovina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž byl zjištěn alespoň jeden domácí případ BSE, a surovina neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyla získána;]

(1)

[zvířata, z nichž je surovina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a:

i)

surovina neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyla získána;

ii)

surovina neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyla získána;

iii)

zvířata, z nichž je surovina získána, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

(1)

[zvířata, z nichž je surovina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a:

i)

surovina neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyla získána;

ii)

surovina neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyla získána;

iii)

zvířata, z nichž je surovina získána, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

iv)

zvířata, z nichž je surovina získána, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE (BB)“;

v)

surovina byla vyprodukována a bylo s ní zacházeno způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebyla kontaminována;]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž je surovina získána, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

b)

surovina neobsahuje níže uvedené složky ani z nich nebyla získána:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz.

(1) buď

[c)

zvířata, z nichž je surovina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem výskytu BSE;]

(1) nebo

[c)

zvířata, z nichž je surovina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

i)

zvířata, z nichž je surovina získána, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

ii)

surovina byla vyprodukována a bylo s ní zacházeno způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebyla kontaminována;]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž je surovina získána, nebyla:

i)

poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

ii)

krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

b)

surovina neobsahuje níže uvedené složky ani z nich nebyla získána:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz;

iii)

nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování.]]

(AA)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84)."

(BB)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/"

(15)

v kapitole 44 se bod II.1.7 potvrzení o zdravotní nezávadnosti nahrazuje tímto:

„(1) [II.1.7.

v případě ošetřených surovin pocházejících ze skotu, ovcí a koz a s výjimkou kůží a kožek

(1) buď

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím Komise 2007/453/ES (CC) do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu bovinní spongiformní encefalopatie (BSE) a(5)

(1)

[zvířata, z nichž je ošetřená surovina získána, se narodila, byla nepřetržitě chována a poražena v zemi nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž nebyl zjištěn žádný domácí případ BSE;]

(1)

[zvířata, z nichž je ošetřená surovina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným rizikem výskytu BSE, v nichž byl zjištěn alespoň jeden domácí případ BSE, a ošetřená surovina neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyla získána;]

(1)

[zvířata, z nichž je ošetřená surovina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a:

i)

ošetřená surovina neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 (DD) ani z něj nebyla získána;

ii)

ošetřená surovina neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyla získána;

iii)

zvířata, z nichž je ošetřená surovina získána, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

(1)

[zvířata, z nichž je ošetřená surovina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a:

i)

ošetřená surovina neobsahuje specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001 ani z něj nebyla získána;

ii)

ošetřená surovina neobsahuje strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz ani z něj nebyla získána;

iii)

zvířata, z nichž je ošetřená surovina získána, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;]

iv)

zvířata, z nichž je ošetřená surovina získána, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE (EE);

v)

ošetřená surovina byla vyprodukována a bylo s ní zacházeno takovým způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebyla kontaminována;]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s kontrolovaným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž byla ošetřená surovina získána, nebyla poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

b)

ošetřená surovina neobsahuje níže uvedené složky ani z nich nebyla získána:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz.

(1) buď

[c)

zvířata, z nichž je ošetřená surovina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti se zanedbatelným nebo kontrolovaným rizikem výskytu BSE;]

(1) nebo

[c)

zvířata, z nichž je ošetřená surovina získána, pocházejí ze země nebo oblasti zařazené v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

i)

zvířata, z nichž je ošetřená surovina získána, nebyla krmena masokostní moučkou nebo škvarky, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

ii)

ošetřená surovina byla vyprodukována a bylo s ní zacházeno způsobem, který zajišťuje, že neobsahuje nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování, ani jimi nebyla kontaminována;]]

(1) nebo

[země nebo oblast původu je zařazena v souladu s rozhodnutím 2007/453/ES do kategorie země nebo oblasti s neurčeným rizikem výskytu BSE a

a)

zvířata, z nichž je ošetřená surovina získána, nebyla:

i)

poražena po omráčení prostřednictvím plynové injekce do dutiny lebeční nebo usmrcena stejnou metodou nebo poražena lacerací centrální nervové tkáně pomocí podlouhlého tyčovitého nástroje zavedeného po omráčení do dutiny lebeční;

ii)

krmena masokostní moučkou nebo škvarky získanými z přežvýkavců, jak jsou vymezeny v Kodexu zdraví suchozemských živočichů OIE;

b)

ošetřená surovina neobsahuje níže uvedené složky ani z nich nebyla získána:

i)

specifikovaný rizikový materiál podle definice v příloze V bodě 1 nařízení (ES) č. 999/2001;

ii)

strojně oddělené maso získané z kostí skotu, ovcí a koz;

iii)

nervové a lymfatické tkáně odhalené během vykosťování.]]

(CC)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84)."

(DD)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1)."

(EE)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online“"

(16)

kapitola 45 se nahrazuje tímto:

Image 1

Image 2

Image 3
“;

(17)

kapitola 50 se nahrazuje tímto:

Image 4

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

Image 9

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13

Image 14

Image 15

Image 16

(18)

kapitola 52 se nahrazuje tímto:

Image 17

Image 18

Image 19

Image 20

Image 21

Image 22

Image 23

Image 24


(A)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).

(B)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).

(C)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/“

(D)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).

(E)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/“

(F)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).

(G)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/“

(H)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1375 ze dne 10. srpna 2015, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase (Úř. věst. L 212, 11.8.2015, s. 7). “

(I)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).

(J)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/“

(K)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(L)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211).“

(M)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).

(N)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/“

(O)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(P)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211). “

(Q)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).

(R)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/“

(S)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).“

(T)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1882 ze dne 3. prosince 2018 o uplatňování některých pravidel pro prevenci a tlumení nákaz na kategorie nákaz uvedených na seznamu a o stanovení seznamu druhů a skupin druhů, které představují značné riziko šíření zmíněných nákaz uvedených na seznamu (Úř. věst. L 308, 4.12.2018, s. 21).

(U)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).

(V)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).

(W)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(X)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).

(Y)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).

(Z)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/“

(AA)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).

(BB)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/

(CC)  Rozhodnutí Komise 2007/453/ES ze dne 29. června 2007, kterým se stanoví status BSE členských států nebo třetích zemí nebo jejich oblastí vzhledem k riziku výskytu BSE (Úř. věst. L 172, 30.6.2007, s. 84).

(DD)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií (Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1).

(EE)  https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online““


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU