(EU) 2022/35Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/35 ze dne 6. ledna 2022, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/404, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 8, 13.1.2022, s. 14-35 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 14. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/404;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 605/2010; (EU) č. 139/2013; (EU) 2019/294; (EU) 2020/689; (EU) 2020/692; (EU) 2021/1705;
Původní znění předpisu

13.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/14


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/35

ze dne 6. ledna 2022,

kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/404, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 stanoví mimo jiné veterinární požadavky na vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a použije se ode dne 21. dubna 2021. Jedním z uvedených veterinárních požadavků je, že zmíněné zásilky musí pocházet ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky uvedené na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 uvedeného nařízení.

(2)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) se doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na vstup zásilek některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek do Unie. Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 stanoví, že vstup zásilek zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do působnosti uvedeného nařízení, do Unie lze povolit, pouze pokud pocházejí ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti či jednotky uvedených na seznamu u konkrétních druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu v souladu s veterinárními požadavky stanovenými v uvedeném nařízení v přenesené pravomoci.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup těch druhů a kategorií zvířat a zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie. Seznamy a určitá obecná pravidla týkající se těchto seznamů jsou stanoveny v přílohách I až XXII zmíněného nařízení v přenesené pravomoci.

(4)

Ustanovení čl. 62 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, ve znění nedávno pozměněném nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2021/1705 (4), zavedla nová pravidla pro vstup do Unie poštovních holubů ze třetí země nebo území nebo jejich oblasti, kde jsou tito ptáci obvykle chováni, pokud je záměrem tyto ptáky okamžitě vypustit v očekávání, že poletí zpět do této třetí země nebo území nebo jejich oblasti. Pro zohlednění těchto nových pravidel je nezbytné změnit čl. 3 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) 2021/404, který odkazuje na seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí stanovené v příloze VI uvedeného nařízení, z nichž je povolen vstup ptáků chovaných v zajetí a zárodečných produktů ptáků chovaných v zajetí do Unie, aby se z těchto seznamů vyloučila tato kategorie ptáků chovaných v zajetí.

(5)

Spojené království předložilo Komisi informace prokazující v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, že podmínky stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 (5) pro uznání statusu území prostého nákazy, pokud jde o infekci virem katarální horečky ovcí (BTV), jsou splněny pro celé jeho území. Položka týkající se Spojeného království na seznamu třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek kopytníků (jiných než koňovitých a kopytníků určených pro uzavřená zařízení) do Unie, uvedeném v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404, by proto měla být změněna tak, aby zahrnovala celé území této třetí země. Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Tabulka v příloze VI části 1 oddíle A prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek ptáků chovaných v zajetí a zárodečných produktů ptáků chovaných v zajetí do Unie. Uvedený seznam by měl být v souladu se seznamem třetích zemí, z nichž je povolen dovoz ptáků chovaných v zajetí, stanoveným v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 139/2013 (6), které bylo použitelné do dne 20. dubna 2021. Dále by se měly změnit názvy seznamů v příloze VI části 1 oddílech A a B prováděcího nařízení (EU) 2021/404 s cílem vyloučit poštovní holuby v souladu s čl. 62 odst. 2 a 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze seznamů stanovených v příloze VI části 1 oddílech A a B prováděcího nařízení (EU) 2021/404. Příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Tabulka v příloze VIII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek psů, koček a fretek do Unie. Uvedený seznam by měl být v souladu se seznamy území nebo třetích zemí, z nichž je povolen dovoz psů, koček a fretek, uvedenými v čl. 1 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2019/294 (7), jež bylo použitelné do dne 20. dubna 2021. Příloha VIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem opravena.

(8)

Tabulka v příloze IX části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek zárodečných produktů skotu do Unie. V šestém sloupci uvedené tabulky, který stanoví veterinární záruky, by měly být opraveny položky týkající se Kanady, Spojeného království a jeho závislých území Ostrov Man a Jersey, pokud jde o popis oblastí ve Spojeném království a příslušné veterinární záruky pro Kanadu, Spojené království a jeho závislá území, aby byly zohledněny záruky pro infekci patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis, infekci komplexem Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), infekci virem epizootického hemoragického onemocnění a pro enzootickou leukózu skotu stanovené ve druhém a sedmém sloupci tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404; položka týkající se Spojeného království by měla být změněna, pokud jde o uznání nepřítomnosti infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) v této třetí zemi ze strany Unie. Kromě toho by měl být do tabulek v příloze IX částech 2 a 4 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 doplněn popis uvedených oblastí, veterinární záruky a zmíněné uznání. Položky týkající se Kanady, Spojeného království a jeho závislých území Ostrov Man a Jersey v příloze IX prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny a změněny.

(9)

Tabulka v příloze X části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek zárodečných produktů ovcí a koz do Unie. V šestém sloupci uvedené tabulky, který stanoví veterinární záruky, by měly být opraveny položky týkající se Kanady, Spojeného království a jeho závislých území Guernsey a Ostrov Man, aby byly zohledněny veterinární záruky pro infekci patogeny Brucella abortus, B. melitensisB. suis a infekci virem epizootického hemoragického onemocnění stanovené v sedmém sloupci tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404; položka týkající se Spojeného království by měla být změněna, pokud jde o uznání nepřítomnosti infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) v této třetí zemi ze strany Unie. Kromě toho by měl být do tabulky v příloze X části 4 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 doplněn popis uvedených veterinárních záruk a zmíněné uznání. Položky týkající se Kanady, Spojeného království a jeho závislých území Guernsey a Ostrov Man v příloze X prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny a změněny.

(10)

Tabulka v příloze XI části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek zárodečných produktů prasat do Unie. V šestém sloupci uvedené tabulky, který stanoví veterinární záruky, by měly být opraveny položky týkající se Spojeného království a jeho závislého území Guernsey, aby byly zohledněny veterinární záruky pro infekci virem Aujeszkyho choroby (ADV) stanovené v sedmém sloupci tabulky v příloze II části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404. Kromě toho by měl být do tabulky v příloze XI části 4 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 doplněn popis uvedených veterinárních záruk. Položky týkající se Spojeného království a jeho závislého území Guernsey v příloze XI prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být odpovídajícím způsobem opraveny.

(11)

Dále Ukrajina předložila Komisi aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) potvrzenými v hospodářstvích s chovem drůbeže v období od 4. prosince 2020 do 3. února 2021 a o opatřeních, která přijala s cílem zabránit dalšímu šíření uvedené nákazy. Konkrétně v návaznosti na uvedená ohniska HPAI provedla Ukrajina opatření stanovená v čl. 38 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, jmenovitě depopulaci s cílem tlumit a omezit šíření uvedené nákazy, odpovídající čištění a dezinfekci po provedení depopulace v infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže a příslušný program dozoru prokazující nepřítomnost infekce v ohrožených populacích.

(12)

Komise informace předložené Ukrajinou vyhodnotila a dospěla k závěru, že uvedená ohniska HPAI byla odstraněna a že již neexistuje žádné riziko spojené se vstupem do Unie zásilek drůbežích komodit z oblastí Ukrajiny, z nichž byl v důsledku uvedených ohnisek zakázán vstup drůbežích komodit do Unie.

(13)

Položky týkající se Ukrajiny v tabulce v příloze XIV části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly zohlednit současnou epizootologickou situaci v této třetí zemi. Příloha XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(14)

Tabulka v příloze XVII části 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek mléka, mleziva, výrobků z mleziva, mléčných výrobků ze syrového mléka a mléčných výrobků, u nichž se nevyžaduje, aby byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik proti slintavce a kulhavce, do Unie. Uvedený seznam by měl zohlednit seznam třetích zemí nebo jejich částí, z nichž je do Evropské unie povolen vstup zásilek syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva, a měl by uvádět typ tepelného ošetření požadovaného pro tyto komodity, jak je stanoveno v příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) č. 605/2010 (8), protože prováděcí nařízení (EU) č. 605/2010 bylo zrušeno a nahrazeno prováděcím nařízením (EU) 2021/404. Příloha XVII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měla být opravena tak, aby zahrnovala Černou Horu.

(15)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/404 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(16)

V zájmu právní jistoty, vzhledem k tomu, že se prováděcí nařízení (EU) 2021/404 použije ode dne 21. dubna 2021, by měly změny a opravy, které mají být tímto nařízením provedeny v prováděcím nařízení (EU) 2021/404, nabýt účinku co nejdříve.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Prováděcí nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

v čl. 3 odst. 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e)

přílohy VI pro ptáky chované v zajetí a zárodečné produkty ptáků chovaných v zajetí, a sice:

i)

oddílu A části 1 pro ptáky chované v zajetí a zárodečné produkty ptáků chovaných v zajetí, kromě ptáků chovaných v zajetí uvedených v článku 62 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

ii)

oddílu B části 1 pro ptáky chované v zajetí a zárodečné produkty ptáků chovaných v zajetí na základě rovnocenných záruk v souladu s čl. 62 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;“;

2)

přílohy II, VI, VIII, IX, X, XI, XIV a XVII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění a opravují v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. ledna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1705 ze dne 14. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 339, 24.9.2021, s. 40).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/689 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 211).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 139/2013 ze dne 7. ledna 2013, kterým se stanoví veterinární podmínky dovozu některých ptáků do Unie a jeho karanténní podmínky (Úř. věst. L 47, 20.2.2013, s. 1).

(7)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/294 ze dne 18. února 2019, kterým se stanoví seznam území a třetích zemí, ze kterých je povolen dovoz psů, koček a fretek do Unie, a vzorové veterinární osvědčení pro tento dovoz (Úř. věst. L 48, 20.2.2019, s. 41).

(8)  Nařízení Komise (EU) č. 605/2010 ze dne 2. července 2010, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárních osvědčení pro dovoz syrového mléka, mléčných výrobků, mleziva a výrobků z mleziva určených k lidské spotřebě do Evropské unie (Úř. věst. L 175, 10.7.2010, s. 1).


PŘÍLOHA

Přílohy II, VI, VIII, IX, X, XI, XIV a XVII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění a opravují takto:

1)

v příloze II části 1 se položka pro Spojené království nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-1

Skot

Zvířata pro další chov1 a určená k porážce

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, BTV, EBL

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov1 a určená k porážce

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU, BTV

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov1 a určená k porážce

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov1

CAM-CER

 

BTV

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov1

CAM-CER

 

BTV

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov1

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV2

 

 

GB-2

Skot

Zvířata pro další chov1 a určená k porážce

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB, BTV, EBL

 

 

Ovce a kozy

Zvířata pro další chov1 a určená k porážce

OV/CAP-X, OV/CAP-Y

 

BRU, BTV

 

 

Prasata

Zvířata pro další chov1 a určená k porážce

SUI-X, SUI-Y

 

ADV

 

 

Velbloudovití

Zvířata pro další chov1

CAM-CER

 

BTV

 

 

Jelenovití

Zvířata pro další chov1

CAM-CER

 

BTV

 

 

Ostatní kopytníci

Zvířata pro další chov1

RUM, RHINO, HIPPO

 

BTV2

 

 

2)

příloha VI se opravuje a mění takto:

a)

v části 1 se oddíl A opravuje a mění takto:

i)

název se nahrazuje tímto:

ODDÍL A

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je do Unie povolen vstup zásilek ptáků chovaných v zajetí a zárodečných produktů ptáků chovaných v zajetí, jiných než ptáků chovaných v zajetí uvedených v článku 62 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1 písm. e) bodě i) tohoto nařízení“;

ii)

mezi položku pro Spojené království a položku pro Izrael se vkládá nová položka pro Guernsey, která zní:

GG

Guernsey

GG-0

Ptáci chovaní v zajetí

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Násadová vejce ptáků chovaných v zajetí

HE-CAPTIVE-BIRDS“

 

 

 

 

b)

v části 1 se název oddílu B nahrazuje tímto:

ODDÍL B

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je do Unie povolen vstup zásilek ptáků chovaných v zajetí a zárodečných produktů ptáků chovaných v zajetí na základě rovnocenných záruk v souladu s čl. 62 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1 písm. e) bodě ii) tohoto nařízení“;

3)

v příloze VIII se část 1 nahrazuje tímto:

„ČÁST 1

Seznam třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek psů, koček a fretek do Unie, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1 písm. g)

Kód ISO a název

třetí země nebo území

Kód oblasti

podle části 2

Druh a kategorie

s povolením ke vstupu do Unie

Veterinární osvědčení

Zvláštní podmínky

podle části 3

Veterinární záruky

podle části 4

Datum ukončení

Datum zahájení

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Ostrov Ascension

AC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AD

Andorra

AD-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Spojené arabské emiráty

AE-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigua a Barbuda

AG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albánie

AL-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

AR

Argentina

AR-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Austrálie

AU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosna a Hercegovina

BA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbados

BB-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahrajn

BH-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermudy

BM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BO

Bolívie

BO-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius a Saba (ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba)

BQ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brazílie

BR-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

BW

Botswana

BW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

BY

Bělorusko

BY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Belize

BZ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Švýcarsko

CH-0

Na základě dohody uvedené v bodě 7 přílohy I

 

 

 

 

CL

Chile

CL-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Čína

CN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CO

Kolumbie

CO-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

CW

Curaçao

CW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Alžírsko

DZ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

EG

Egypt

EG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

ET

Etiopie

ET-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

FJ

Fidži

FJ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Falklandy

FK-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Faerské ostrovy

FO-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GB

Spojené království

GB-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GG

Guernsey

GG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltar

GI-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Grónsko

GL-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Guatemala

GT-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

HK

Hongkong

HK-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Honduras

HN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

IM

Ostrov Man

IM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

IN

Indie

IN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

IS

Island

IS-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JE

Jersey

JE-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamajka

JM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JO

Jordánsko

JO-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

JP

Japonsko

JP-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Keňa

KE-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

KG

Kyrgyzstán

KG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

KN

Svatý Kryštof a Nevis

KN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KR

Korejská republika

KR-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

KW

Kuvajt

KW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

KY

Kajmanské ostrovy

KY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LB

Libanon

LB-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

LC

Svatá Lucie

LC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Lichtenštejnsko

LI-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Maroko

MA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

MC

Monako

MC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Černá Hora

ME-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

MK

Severní Makedonie

MK-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MO

Macao

MO-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

MS

Montserrat

MS-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Mauricius

MU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Mexiko

MX-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malajsie

MY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namibie

NA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

NC

Nová Kaledonie

NC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nikaragua

NI-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

NZ

Nový Zéland

NZ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

OM

Omán

OM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

PE

Peru

PE-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

PF

Francouzská Polynésie

PF-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre a Miquelon

PM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paraguay

PY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

QA

Katar

QA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

RS

Srbsko

RS-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

RU

Rusko

RU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SA

Saúdská Arábie

SA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

SG

Singapur

SG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Svatá Helena

SH-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

San Marino

SM-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

Salvador

SV-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

SX

Sint Maarten

SX-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Svazijsko

SZ-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

TH

Thajsko

TH-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

TN

Tunisko

TN-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

TR

Turecko

TR-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

TT

Trinidad a Tobago

TT-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Tchaj-wan

TW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ukrajina

UA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

US

Spojené státy včetně Americké Samoy, Guamu, Ostrovů Severní Mariany, Portorika a Amerických Panenských ostrovů

US-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Uruguay

UY-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

VA

Vatikánský městský stát

VA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Svatý Vincenc a Grenadiny

VC-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Britské Panenské ostrovy

VG-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Wallis a Futuna

WF-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Jižní Afrika

ZA-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině

 

 

 

ZW

Zimbabwe

ZW-0

Psi, kočky a fretky pro komerční účely

CANIS-FELIS-FERRETS

Sérologický test prokazující titr protilátek proti vzteklině“

 

 

 

4)

příloha IX se opravuje a mění takto:

a)

část 1 se opravuje a mění takto:

i)

položka pro Kanadu se nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-0

Sperma

Rozhodnutí Komise 2005/290/ES

 

SF-BTV

SF-EHD

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

SF-BTV

SF-EHD

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV“

ii)

položka pro Spojené království se nahrazuje tímto:

GB

Spojené království

GB-1

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

BRU

BTV

EBL

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

GB-2

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

BRU

TB

BTV

EBL“

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

iii)

položky pro Ostrov Man a Jersey se nahrazují tímto:

IM

Ostrov Man

IM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

BRU

TB

EBL

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

JE

Jersey

JE-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

EBL“

Oocyty a embrya

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

b)

v části 2 se zrušuje slovo „Žádné“ a nahrazuje se touto tabulkou:

Název třetí země nebo území

Kód oblasti

Popis oblasti

Spojené království

GB-1

Anglie a Wales

GB-2

Skotsko“

c)

v části 4 se tabulka mění takto:

i)

mezi řádek „TB“ a řádek „SF-BTV“ se vkládá nový řádek, který zní:

BTV

Unie uznala nepřítomnost infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3 tabulky stanovené v příloze II části 1 tohoto nařízení, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692“

ii)

za řádek „SF-BTV“ se doplňují nové řádky, které znějí:

SF-EHD

Unie uznala sezónní nepřítomnost infekce virem epizootického hemoragického onemocnění u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3 tabulky stanovené v příloze II části 1 tohoto nařízení, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692

EBL

Unie uznala nepřítomnost enzootické leukózy skotu u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3 tabulky stanovené v příloze II části 1 tohoto nařízení, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692“

5)

příloha X se opravuje a mění takto:

a)

část 1 se opravuje a mění takto:

i)

položka pro Kanadu se nahrazuje tímto:

CA

Kanada

CA-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU

SF-BTV

SF-EHD

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

BRU

SF-BTV

SF-EHD

Vyšetření na EHD

Vyšetření na BTV“

ii)

položky pro Spojené království a Guernsey se nahrazují tímto:

GB

Spojené království

GB-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

BRU

BTV

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

BRU“

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

iii)

položka pro Ostrov Man se nahrazuje tímto:

IM

Ostrov Man

IM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

BRU“

Oocyty a embrya

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

b)

v části 4 se tabulka mění takto:

i)

mezi řádek „BRU“ a řádek „SF-BTV“ se vkládá nový řádek, který zní:

BTV

Unie uznala nepřítomnost infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3 tabulky stanovené v příloze II části 1 tohoto nařízení, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692“

ii)

za řádek „SF-BTV“ se doplňuje nový řádek, který zní:

SF-EHD

Unie uznala sezónní nepřítomnost infekce virem epizootického hemoragického onemocnění u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3 tabulky stanovené v příloze II části 1 tohoto nařízení, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692“

6)

příloha XI se opravuje takto:

a)

v části 1 se položky pro Spojené království a Guernsey opravují takto:

GB

Spojené království

GB-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

ADV“

Oocyty a embrya

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

GG

Guernsey

GG-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

ADV“

Oocyty a embrya

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

Období před 1. lednem 2021

b)

v části 4 se zrušuje slovo „Žádné“ a nahrazuje se touto tabulkou:

ADV

Unie uznala nepřítomnost infekce virem Aujeszkyho choroby u třetí země, území nebo oblasti, pokud jde o konkrétní druhy zvířat uvedené ve sloupci 3 tabulky stanovené v příloze II části 1 tohoto nařízení, v souladu s článkem 10 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692“

7)

v příloze XIV části 1 se položka pro Ukrajinu nahrazuje tímto:

UA

Ukrajina

UA-0

 

 

 

 

UA-1

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

 

 

 

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

 

 

 

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

 

 

 

 

UA-2

 

 

 

 

 

 

UA-2.1

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

30.11.2016

7.3.2020

UA-2.2

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.3

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

4.1.2017

7.3.2020

UA-2.4

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

19.1.2020

20.3.2021

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

19.1.2020

20.3.2021“

UA-2.5

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

4.12.2020

16.1.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

4.12.2020

16.1.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

4.12.2020

16.1.2022

UA-2.6

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

24.12.2020

16.1.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

24.12.2020

16.1.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

24.12.2020

16.1.2022

UA-2.7

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

27.12.2020

16.1.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

27.12.2020

16.1.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

27.12.2020

16.1.2022

UA-2.8

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

29.12.2020

16.1.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

29.12.2020

16.1.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

29.12.2020

16.1.2022

UA-2.9

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

18.1.2021

16.1.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

18.1.2021

16.1.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

18.1.2021

16.1.2022

UA-2.10

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

P1

 

3.2.2021

16.1.2022

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

P1

 

3.2.2021

16.1.2022

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

3.2.2021

16.1.2022“

8)

v příloze XVII části 1 se mezi položku pro Japonsko a položku pro Republiku Severní Makedonie vkládá nová položka, která zní:

ME

Černá Hora

ME-0

Kopytníci

MILK-RM, MILK-RMP/NT, COLOSTRUM, COLOSTRUM-BP, DAIRY-PRODUCTS-PT“

 

 

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU