(EU) 2022/34Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/34 ze dne 22. prosince 2021, kterým se mění přílohy III, VIII, IX a XI prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určité volně žijící pernaté zvěře určené k lidské spotřebě, zásilek určitých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů, určitých produktů rybolovu a žabích stehýnek a hlemýžďů do Unie, a zrušuje rozhodnutí 2007/82/ES (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 8, 13.1.2022, s. 1-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. prosince 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 14. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2021/405;

Provádí předpisy

(ES) č. 178/2002; (EU) 2017/625;

Předpisem se ruší

2007/82/ES;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) 2019/625; (EU) 2021/2315;
Původní znění předpisu

13.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 8/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/34

ze dne 22. prosince 2021,

kterým se mění přílohy III, VIII, IX a XI prováděcího nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určité volně žijící pernaté zvěře určené k lidské spotřebě, zásilek určitých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů, určitých produktů rybolovu a žabích stehýnek a hlemýžďů do Unie, a zrušuje rozhodnutí 2007/82/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin (1), a zejména na čl. 53 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (2), a zejména na čl. 127 odst. 2 a 4,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (3) se stanoví požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě ze třetích zemí nebo regionů třetích zemí do Unie s cílem zajistit soulad těchto zásilek s příslušnými požadavky pravidel pro bezpečnost potravin uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 nebo s požadavky, které jsou uznány jako přinejmenším jim rovnocenné. Na vstup tohoto zboží a zvířat do Unie se konkrétně vztahuje požadavek, aby pocházely ze třetí země nebo regionu třetí země, jež jsou uvedeny na seznamu v souladu s čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/405 (4) stanoví seznamy třetích zemí a regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie v souladu s čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625.

(3)

Aby mohlo dojít k zařazení třetí země nebo regionu třetí země na seznam, musí třetí země nebo region třetí země splňovat požadavky stanovené v článku 127 nařízení (EU) 2017/625 a požadavky stanovené v článku 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625.

(4)

V čl. 4 písm. f) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 se stanoví, že předpokladem pro zařazení třetích zemí nebo regionů třetích zemí na seznam uvedený v čl. 126 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2017/625 je v příslušných případech existence plánu sledování reziduí schváleného Komisí, jeho provádění a sdělování. Rozhodnutím Komise 2011/163/EU (5) byly schváleny plány sledování reziduí předložené některými třetími zeměmi, které se týkají konkrétních zvířat a živočišných produktů uvedených na seznamu v příloze zmíněného rozhodnutí.

(5)

Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2021/2315 (6) bylo zrušeno schválení plánu sledování reziduí volně žijící zvěře předloženého Tuniskem. Tunisko by proto mělo být odstraněno ze seznamu třetích zemí, z nichž je povolen vstup určité volně žijící pernaté zvěře určené k lidské spotřebě do Unie, který je stanoven v příloze III prováděcího nařízení (EU) 2021/405. Tunisko bylo odpovídajícím způsobem informováno.

(6)

Prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/2315 byl schválen ukrajinský plán sledování týkající se mořských plžů v rámci podkategorie „mlži“. Vzhledem k tomu, že Ukrajina poskytla náležité důkazy a záruky, že splňuje požadavky právních předpisů Unie pro vstup zásilek mořských plžů pocházejících z akvakultury do Unie, měla by být uvedená třetí země doplněna na seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek určitých mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů do Unie, jak je stanoveno v příloze VIII prováděcího nařízení (EU) 2021/405. Ukrajina byla odpovídajícím způsobem informována.

(7)

V prováděcím rozhodnutí (EU) 2021/2315 byla kategorie „produkty akvakultury“ v příloze rozhodnutí 2011/163/EU rozdělena na čtyři podkategorie „ryby“, „produkty z ryb“, např. kaviár, „korýši“ a „měkkýši“. Z důvodu jednotnosti a jasnosti je vhodné změnit přílohu IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405, aby se případně upřesnily podkategorie produktů akvakultury, pro něž mají třetí země povolení.

(8)

Prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/2315 byly mimo jiné v relevantních případech schváleny plány sledování reziduí u produktů akvakultury z Albánie, Argentiny, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Chile, Falklandských ostrovů, Faerských ostrovů, ostrova Man, Izraele, Japonska, Keni, Mauricia, Moldavska, Černé Hory, Nového Zélandu, Severní Makedonie, Srbska, Singapuru, Švýcarska, Tuniska, Turecka, Ugandy, Ukrajiny, Spojeného království a Uruguaye s ohledem na podkategorii „ryby“. Je proto vhodné změnit přílohu IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405, aby odrážela uvedené schválení. Tyto třetí země byly odpovídajícím způsobem informovány.

(9)

Prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/2315 byly mimo jiné v relevantních případech schváleny plány sledování reziduí u produktů akvakultury z Bangladéše, Brazílie, Kanady, Číny, Kolumbie, Kostariky, Ekvádoru, Hondurasu, Indie, Indonésie, Malajsie, Mexika, Maroka, Myanmaru/Barmy, Panamy, Peru, Filipín, Saudské Arábie, Jižní Koreje, Šrí Lanky, Tchaj-wanu, Thajska, Spojených států amerických a Vietnamu s ohledem na podkategorie „ryby“ a „korýši“. Je proto vhodné změnit přílohu IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405, aby odrážela uvedené schválení. Tyto třetí země byly odpovídajícím způsobem informovány.

(10)

Prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/2315 byly schváleny plány sledování reziduí u produktů akvakultury z Belize, Bruneje, Kuby, Guatemaly, Mosambiku, Nové Kaledonie, Nikaraguy, Nigérie, Tanzanie a Venezuely s ohledem na podkategorii „korýši“. Je proto vhodné změnit přílohu IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405, aby odrážela uvedené schválení. Tyto třetí země byly odpovídajícím způsobem informovány.

(11)

Prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/2315 byl schválen plán sledování reziduí u produktů akvakultury z Íránu s ohledem na podkategorie „produkty z ryb (kaviár)“ a „korýši“. Vzhledem k tomu, že Írán nyní poskytl dostatečné důkazy a záruky, že splňuje požadavky právních předpisů Unie pro vstup zásilek produktů z ryb (kaviáru) a korýšů pocházejících z akvakultury do Unie, je vhodné změnit položku pro uvedenou zemi v seznamu třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek určitých produktů rybolovu do Unie, jak je stanoveno v příloze IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405. Írán byl odpovídajícím způsobem informován.

(12)

Prováděcím rozhodnutím (EU) 2021/2315 bylo zrušeno schválení plánu sledování reziduí u ryb předloženého Ománem. Omán by proto měl být odstraněn ze seznamu třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek určitých produktů rybolovu do Unie, který je stanoven v příloze IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405. Omán byl odpovídajícím způsobem informován.

(13)

Příloha XI prováděcího nařízení (EU) 2021/405 stanoví seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek žabích stehýnek a hlemýžďů do Unie. Na tento seznam by měly být v případě hlemýžďů doplněny Gruzie a Rusko, neboť poskytly náležité důkazy a záruky, že splňují požadavky právních předpisů Unie pro vstup zásilek tohoto zboží do Unie.

(14)

Rozhodnutí Komise 2007/82/ES (7) požaduje, aby členské státy zakázaly dovoz všech produktů rybolovu určených k lidské spotřebě z Guineje. Komise provedla v roce 2019 v Guineji audit s cílem vyhodnotit zavedené kontrolní systémy pro produkty rybolovu určené k lidské spotřebě a na vývoz do Unie. Dne 7. května 2021 informovala Komise Guineu, že poskytnuté informace jsou uspokojivé a že audit za rok 2019 byl úspěšně uzavřen. Rozhodnutí 2007/82/ES by proto mělo být zrušeno. S ohledem na výsledek auditu je vhodné i nadále uvádět Guineu v příloze IX prováděcího nařízení (EU) 2021/405 jako třetí zemi, z níž je povolen vstup zásilek ulovených volně žijících ryb, které nebyly podrobeny jiné přípravě nebo zpracování, než je oddělení hlavy od těla, vykuchání, chlazení nebo zmrazení, do Unie.

(15)

Přílohy III, VIII, IX a XI prováděcího nařízení (EU) 2021/405 by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

(16)

Z důvodu souladu s rozhodnutím 2011/163/EU a v zájmu právní jistoty by toto nařízení mělo vstoupit v platnost co nejdříve.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy III, VIII, IX a XI prováděcího nařízení (EU) 2021/405 se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Rozhodnutí 2007/82/ES se zrušuje.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. prosince 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/405 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 118).

(5)  Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).

(6)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/2315 ze dne 17. prosince 2021, kterým se mění rozhodnutí 2011/163/EU o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 464, 28.12.2021, s. 17).

(7)  Rozhodnutí Komise 2007/82/ES ze dne 2. února 2007 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz produktů rybolovu určených k lidské spotřebě z Guinejské republiky (Úř. věst. L 28, 3.2.2007, s. 25).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

Seznam třetích zemí, z nichž je povolen vstup neoškubané a nevyvrhnuté volně žijící pernaté zvěře určené k lidské spotřebě do Unie pouze tehdy, je-li přepravována letecky, podle článku 6

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ

POZNÁMKY

AR

Argentina

 

BR

Brazílie

 

CA

Kanada

 

CL

Chile

 

IL

Izrael  (1)

 

NZ

Nový Zéland

 

TH

Thajsko

 

US

Spojené státy

 

PŘÍLOHA VIII

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů do Unie, podle článku 12

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ NEBO REGIONY TŘETÍCH ZEMÍ

POZNÁMKY

AU

Austrálie

 

CA

Kanada

 

CH

Švýcarsko (2)

 

CL

Chile

 

GB

Spojené království (3)

 

GG

Guernsey

Pouze úlovky z volné přírody

GL

Grónsko

Pouze úlovky z volné přírody

IM

Ostrov Man

 

JE

Jersey

Pouze úlovky z volné přírody

JM

Jamajka

Pouze mořští plži z úlovků z volné přírody

JP

Japonsko

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

KR

Jižní Korea

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

MA

Maroko

Zpracovaní mlži druhu Acanthocardia tuberculatum musí být doprovázeni:

a)

doplňkovým potvrzením o zdravotní nezávadnosti v souladu se vzorem MOL-AT stanoveným v příloze III kapitole 32 prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/2235 (4) a

b)

analytickými výsledky testu prokazujícími, že měkkýši neobsahují paralytický toxin (PSP) v množství zjistitelném biologickou testovací metodou

NZ

Nový Zéland

 

PE

Peru

Pouze vykuchaní Pectinidae (hřebenatkovití) pocházející z akvakultury

TH

Thajsko

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

TN

Tunisko

 

TR

Turecko

Pokud jde o mlže, pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži

UA

Ukrajina

Pouze mořští plži

US

Spojené státy

Pouze produkty pocházející ze států Washington a Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Pouze zmrazení nebo zpracovaní mlži, ostnokožci, pláštěnci a mořští plži

PŘÍLOHA IX

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek určitých produktů rybolovu do Unie, podle článku 13, čl. 18 odst. 3, čl. 19 odst. 4, čl. 20 odst. 3, čl. 22 písm. b) a čl. 25 písm. d)

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ NEBO REGIONY TŘETÍCH ZEMÍ

POZNÁMKY

AE

Spojené arabské emiráty

Akvakultura: pouze surovina pocházející buď z členských států, nebo z jiných třetích zemí schválených pro dovoz této suroviny do Unie

AG

Antigua a Barbuda

Pouze živí humři z úlovků z volné přírody

AL

Albánie

Akvakultura: pouze ryby

AM

Arménie

Pouze živí, tepelně upravení a zmrazení raci z úlovků z volné přírody

AO

Angola

Pouze úlovky z volné přírody

AR

Argentina

Akvakultura: pouze ryby

AU

Austrálie  (5)

 

AZ

Ázerbájdžán

Pouze kaviár z úlovků z volné přírody

BA

Bosna a Hercegovina

Akvakultura: pouze ryby

BD

Bangladéš

Akvakultura: pouze ryby a korýši

BJ

Benin

Pouze úlovky z volné přírody

BN

Brunej

Akvakultura: pouze korýši

BQ

Bonaire, Svatý Eustach, Saba

Pouze úlovky z volné přírody

BR

Brazílie

Akvakultura: pouze ryby a korýši

BS

Bahamy

Pouze úlovky z volné přírody

BY

Bělorusko

Akvakultura: pouze ryby

BZ

Belize

Akvakultura: pouze korýši

CA

Kanada

Akvakultura: pouze ryby a korýši

CG

Kongo

Pouze úlovky z volné přírody.

Pouze produkty rybolovu, které byly uloveny, zmrazeny a zabaleny do konečného obalu na moři

CH

Švýcarsko  (6)

Akvakultura: pouze ryby

CI

Pobřeží slonoviny

Pouze úlovky z volné přírody

CL

Chile

Akvakultura: pouze ryby

CN

Čína

Akvakultura: pouze ryby a korýši

CO

Kolumbie

Akvakultura: pouze ryby a korýši

CR

Kostarika

Akvakultura: pouze ryby a korýši

CU

Kuba

Akvakultura: pouze korýši

CV

Kapverdy

Pouze úlovky z volné přírody

CW

Curaçao

Pouze úlovky z volné přírody

DZ

Alžírsko

Pouze úlovky z volné přírody

EC

Ekvádor

Akvakultura: pouze ryby a korýši

EG

Egypt

Pouze úlovky z volné přírody

ER

Eritrea

Pouze úlovky z volné přírody

FJ

Fidži

Pouze úlovky z volné přírody

FK

Falklandské ostrovy

Akvakultura: pouze ryby

FO

Faerské ostrovy

Akvakultura: pouze ryby

GA

Gabon

Pouze úlovky z volné přírody

GB

Spojené království  (7)

Akvakultura: pouze ryby

GD

Grenada

Pouze úlovky z volné přírody

GE

Gruzie

Pouze úlovky z volné přírody

GG

Guernsey

Pouze úlovky z volné přírody

GH

Ghana

Pouze úlovky z volné přírody

GL

Grónsko

Pouze úlovky z volné přírody

GM

Gambie

Pouze úlovky z volné přírody

GN

Guinea

Pouze úlovky z volné přírody

Pouze ryby, které nebyly podrobeny jiné přípravě nebo zpracování, než je oddělení hlavy od těla, vykuchání, chlazení nebo zmrazení

GT

Guatemala

Akvakultura: pouze korýši

GY

Guyana

Pouze úlovky z volné přírody

HK

Hongkong

Pouze úlovky z volné přírody

HN

Honduras

Akvakultura: pouze ryby a korýši

ID

Indonésie

Akvakultura: pouze ryby a korýši

IL

Izrael  (8)

Akvakultura: pouze ryby

IM

Ostrov Man

Akvakultura: pouze ryby

IN

Indie

Akvakultura: pouze ryby a korýši

IR

Írán

Akvakultura: pouze výrobky z ryb (kaviáru) a korýšů

JE

Jersey

Pouze úlovky z volné přírody

JM

Jamajka

Pouze úlovky z volné přírody

JP

Japonsko

Akvakultura: pouze ryby

KE

Keňa

Akvakultura: pouze ryby

KI

Kiribati

Pouze úlovky z volné přírody

KR

Jižní Korea

Akvakultura: pouze ryby a korýši

KZ

Kazachstán

Pouze úlovky z volné přírody

LK

Šrí Lanka

Akvakultura: pouze ryby a korýši

MA

Maroko

Akvakultura: pouze ryby a korýši

MD

Moldavsko

Akvakultura: pouze ryby

ME

Černá Hora

Akvakultura: pouze ryby

MG

Madagaskar  (5)

 

MK

Severní Makedonie

Akvakultura: pouze ryby

MM

Myanmar/Barma

Akvakultura: pouze ryby a korýši

MR

Mauritánie

Pouze úlovky z volné přírody

MU

Mauricius

Akvakultura: pouze ryby

MV

Maledivy

Pouze úlovky z volné přírody

MX

Mexiko

Akvakultura: pouze ryby a korýši

MY

Malajsie

Akvakultura: pouze ryby a korýši

MZ

Mosambik

Akvakultura: pouze korýši

NA

Namibie

Pouze úlovky z volné přírody

NC

Nová Kaledonie

Akvakultura: pouze korýši

NG

Nigérie

Akvakultura: pouze korýši

NI

Nikaragua

Akvakultura: pouze korýši

NZ

Nový Zéland

Akvakultura: pouze ryby

PA

Panama

Akvakultura: pouze ryby a korýši

PE

Peru

Akvakultura: pouze ryby a korýši

PF

Francouzská Polynésie

Pouze úlovky z volné přírody

PG

Papua-Nová Guinea

Pouze úlovky z volné přírody

PH

Filipíny

Akvakultura: pouze ryby a korýši

PM

Saint-Pierre a Miquelon

Pouze úlovky z volné přírody

PK

Pákistán

Pouze úlovky z volné přírody

RS

Srbsko

Akvakultura: pouze ryby

RU

Rusko

Pouze úlovky z volné přírody

SA

Saúdská Arábie

Akvakultura: pouze ryby a korýši

SB

Šalomounovy ostrovy

Pouze úlovky z volné přírody

SC

Seychely

Pouze úlovky z volné přírody

SG

Singapur

Akvakultura: pouze ryby

SH

Svatá Helena

(Nezahrnuje ostrovy Tristan da Cunha a Ascension)

Pouze úlovky z volné přírody

Tristan da Cunha

(Nezahrnuje ostrovy Svatá Helena a Ascension)

Pouze humři (čerství nebo zmrazení) z úlovků z volné přírody

SN

Senegal

Pouze úlovky z volné přírody

SR

Surinam

Pouze úlovky z volné přírody

SV

Salvador

Pouze úlovky z volné přírody

SX

Sint Maarten

Pouze úlovky z volné přírody

TH

Thajsko

Akvakultura: pouze ryby a korýši

TN

Tunisko

Akvakultura: pouze ryby

TR

Turecko

Akvakultura: pouze ryby

TW

Tchaj-wan

Akvakultura: pouze ryby a korýši

TZ

Tanzanie

Akvakultura: pouze korýši

UA

Ukrajina

Akvakultura: pouze ryby

UG

Uganda

Akvakultura: pouze ryby

US

Spojené státy

Akvakultura: pouze ryby a korýši

UY

Uruguay

Akvakultura: pouze ryby

VE

Venezuela

Akvakultura: pouze korýši

VN

Vietnam

Akvakultura: pouze ryby a korýši

YE

Jemen

Pouze úlovky z volné přírody

ZA

Jižní Afrika

Pouze úlovky z volné přírody

ZW

Zimbabwe

Pouze úlovky z volné přírody

PŘÍLOHA XI

Seznam třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek žabích stehýnek a hlemýžďů do Unie, podle článku 17

KÓD ISO ZEMĚ

TŘETÍ ZEMĚ NEBO REGIONY TŘETÍCH ZEMÍ

POZNÁMKY

AL

Albánie

 

AM

Arménie

Pouze hlemýždi

AU

Austrálie

 

AZ

Ázerbájdžán

 

BA

Bosna a Hercegovina

Pouze hlemýždi

BR

Brazílie

Pouze žabí stehýnka

BY

Bělorusko

Pouze hlemýždi

CA

Kanada

Pouze hlemýždi

CH

Švýcarsko (9)

 

CI

Pobřeží slonoviny

Pouze hlemýždi

CL

Chile

Pouze hlemýždi

CN

Čína

 

DZ

Alžírsko

Pouze hlemýždi

EG

Egypt

Pouze žabí stehýnka

GB

Spojené království (10)

 

GE

Gruzie

Pouze hlemýždi

GG

Guernsey

 

GH

Ghana

Pouze hlemýždi

ID

Indonésie

 

IM

Ostrov Man

 

IN

Indie

Pouze žabí stehýnka

JE

Jersey

 

MA

Maroko

Pouze hlemýždi

MD

Moldavsko

Pouze hlemýždi

MK

Severní Makedonie

Pouze hlemýždi

NG

Nigérie

Pouze hlemýždi

NZ

Nový Zéland

Pouze hlemýždi

PE

Peru

Pouze hlemýždi

RS

Srbsko

Pouze hlemýždi

RU

Rusko

Pouze hlemýždi

TH

Thajsko

Pouze hlemýždi

TN

Tunisko

Pouze hlemýždi

TR

Turecko

 

UA

Ukrajina

Pouze hlemýždi

US

Spojené státy

Pouze hlemýždi

VN

Vietnam

 

ZA

Jižní Afrika

Pouze hlemýždi


(1)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.

(2)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(3)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).

(5)  Tyto třetí země nebo jejich regiony mohou vyvážet všechny produkty rybolovu (ryby, výrobky z ryb a korýšů).

(6)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o obchodu se zemědělskými produkty ze dne 21. června 1999 (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(7)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.

(8)  Pro účely tohoto dokumentu se tím rozumí Stát Izrael s vyloučením území, která jsou od června 1967 pod izraelskou správou, tedy Golanských výšin, Pásma Gazy, východního Jeruzaléma a zbytku Západního břehu.

(9)  V souladu s Dohodou mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací ze dne 21. června 1999 o obchodu se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 132).

(10)  V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU