(EU) 2022/29Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/29 ze dne 28. října 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek týkajících se trhu práce a bydlení, mezigeneračního přenosu zvýhodnění a znevýhodnění, potíží s bydlením a ad hoc tématu pro rok 2023 týkajícího se energetické účinnosti domácností (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 7, 12.1.2022, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 28. října 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. února 2022 Nabývá účinnosti: 1. února 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2019/1700;

Provádí předpisy

(EU) 2019/1700;

Oblasti

Věcný rejstřík

Původní znění předpisu

12.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 7/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/29

ze dne 28. října 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek týkajících se trhu práce a bydlení, mezigeneračního přenosu zvýhodnění a znevýhodnění, potíží s bydlením a ad hoc tématu pro rok 2023 týkajícího se energetické účinnosti domácností

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácností založené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (1), a zejména na čl. 6 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byly pokryty potřeby zjištěné v příslušných dílčích tématech, měla by Komise upřesnit počet a názvy proměnných pro soubory údajů, které pokrývají několik dílčích témat uvedených v příloze I nařízení (EU) 2019/1700, konkrétně: charakteristiky místa výkonu práce; postavení v zaměstnání; dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání; podrobné informace o podmínkách bydlení, včetně deprivace a imputovaného nájemného; prostředí pro život; mezigenerační přenos zvýhodnění a znevýhodnění; potíže s bydlením (včetně potíží s nájmem) a důvody.

(2)

Oblast příjmů a životních podmínek poskytuje informace požadované v rámci evropského semestru a evropského pilíře sociálních práv, zejména pokud jde o rozdělení příjmů, chudobu a sociální vyloučení. Poskytuje rovněž informace pro různé další politiky EU týkající se životních podmínek a chudoby.

(3)

Komise by měla stanovit počet a názvy proměnných týkajících se ad hoc tématu Energetická účinnost domácností.

(4)

Počet proměnných, které mají být sbírány, nepřekročí o více než 5 % počet proměnných sbíraných pro oblast příjmů a životních podmínek v době vstupu nařízení (EU) 2019/1700 v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Počet a názvy proměnných v oblasti příjmů a životních podmínek, pokud jde o soubory proměnných týkajících se trhu práce a bydlení, mezigeneračního přenosu zvýhodnění a znevýhodnění, potíží s bydlením, jakož i ad hoc tématu pro rok 2023, jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 261 I, 14.10.2019, s. 1.


PŘÍLOHA

Počet a názvy proměnných v oblasti příjmů a životních podmínek, pokud jde o soubor proměnných týkajících se trhu práce a bydlení, mezigeneračního přenosu zvýhodnění a znevýhodnění, potíží s bydlením, jakož i ad hoc tématu pro rok 2023, jsou stanoveny v příloze.

Modul

Dílčí téma

Identifikátor proměnné

Název proměnné

Trh práce a bydlení

Charakteristiky místa výkonu práce

(4 sbírané proměnné)

PL230

Veřejný/soukromý sektor zaměstnanosti

PW100

Spokojenost s prací

PL260

Počet obvykle odpracovaných hodin týdně

PL130

Velikost místní jednotky (v rámci hlavního zaměstnání)

Postavení v zaměstnání

(5 sbíraných proměnných)

PL035

Alespoň jedna odpracovaná hodina během minulého týdne

PL025

Připravenost k okamžitému nástupu do práce

PL020

Aktivní hledání zaměstnání

PL120

Důvod pro méně než 30 odpracovaných hodin

PL280

Délka evidence v nezaměstnanosti

Dosažený stupeň vzdělání – podrobné údaje, včetně přerušeného nebo předčasně ukončeného vzdělání

(2 sbírané proměnné)

PE030

Rok dosažení nejvyššího vzdělání

PE050

Přerušené nebo předčasně ukončené vzdělávání

Podrobné informace o podmínkách bydlení, včetně deprivace a imputovaného nájemného

(11 sbíraných proměnných: 9 povinných proměnných, 2 nepovinné proměnné)

HS160

Problémy s obydlím: příliš tmavé, nedostatek světla

HS170

Hluk od sousedů nebo z ulice

HC020

Obytná plocha v metrech čtverečních

HC080

Celková spokojenost s bytovou jednotkou

HY030

Imputované nájemné

HH040

Prosakující střecha, vlhké stěny/podlaha/základy nebo hniloba v okenních rámech nebo podlaze

HS140

Finanční zátěž celkových nákladů na bydlení

HS180

Znečištění, špína nebo jiné problémy týkající se životního prostředí

HS190

Kriminalita, násilí nebo vandalismus v oblasti

HH081

Vana nebo sprcha v bytové jednotce (NEPOVINNÉ)

HH091

Vnitřní splachovací záchod určený výhradně pro danou domácnost (NEPOVINNÉ)

Mezigenerační přenos zvýhodnění a znevýhodnění, potíže s bydlením a ad hoc téma pro rok 2023 – Energetická účinnost domácností

Mezigenerační přenos zvýhodnění a znevýhodnění (16 sbíraných proměnných: 12 povinných proměnných, 4 nepovinné proměnné)

PT220

Typ domácnosti, v níž respondent žil ve věku kolem 14 let

PT230

Přítomnost matky, když byl respondent ve věku kolem 14 let

PT240

Přítomnost otce, když byl respondent ve věku kolem 14 let

PT070

Občanství otce (NEPOVINNÉ)

PT100

Občanství matky (NEPOVINNÉ)

PT110

Nejvyšší dosažená úroveň vzdělání otce

PT120

Nejvyšší dosažená úroveň vzdělání matky

PT130

Typ ekonomické aktivity otce, když byl respondent ve věku kolem 14 let

PT160

Typ ekonomické aktivity matky, když byl respondent ve věku kolem 14 let

PT150

Hlavní zaměstnání otce, když byl respondent ve věku kolem 14 let (NEPOVINNÉ)

PT180

Hlavní zaměstnání matky, když byl respondent ve věku kolem 14 let (NEPOVINNÉ)

PT210

Nájemní poměr, když byl respondent ve věku kolem 14 let

PT190

Finanční situace domácnosti, když byl respondent ve věku kolem 14 let

PT260

Dostupnost základního vybavení pro školní docházku (učebnice a školní potřeby), když byl respondent ve věku kolem 14 let

PT270

Každodenní konzumace jídla obsahujícího maso, kuře, rybu (nebo ekvivalentní vegetariánské jídlo), když byl respondent ve věku kolem 14 let

PT280

Každoročně jeden týden prázdnin mimo domov, když byl respondent ve věku kolem 14 let

Potíže s bydlením (včetně potíží s nájmem) a důvody

(6 sbíraných proměnných: 4 povinné proměnné, 2 nepovinné proměnné)

PHD01

Potíže s bydlením v minulosti

PHD07

Kdy došlo k potížím s bydlením (NEPOVINNÉ)

PHD02

Doba trvání posledních potíží s bydlením (NEPOVINNÉ)

PHD03

Hlavní důvod minulých potíží s bydlením

PHD05

Východisko z potíží s bydlením

PHD06

Potíže s nájmem

Ad hoc téma týkající se energetické účinnosti domácností

(7 sbíraných proměnných: 4 povinné proměnné, 3 nepovinné proměnné)

HC001

Použitý systém vytápění

HC002

Zdroj energie

HC003

Renovace (tepelná izolace, okna nebo systém vytápění)

HC060

Neschopnost udržet v obydlí během zimního období příjemné teplo

HC070

Neschopnost udržet v obydlí během letního období příjemné chladno (NEPOVINNÉ)

HC004

Typ oken (NEPOVINNÉ)

HC005

Rok výstavby (NEPOVINNÉ)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU