(EU) 2022/27Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/27 ze dne 27. září 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012, pokud jde o úpravu příslušné prahové hodnoty pro oznamování významných čistých krátkých pozic v akciích (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 6, 11.1.2022, s. 9-10 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 27. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 31. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/9


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/27

ze dne 27. září 2021,

kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012, pokud jde o úpravu příslušné prahové hodnoty pro oznamování významných čistých krátkých pozic v akciích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání (1), a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 236/2012 stanoví povinnost oznámit příslušným orgánům významné čisté krátké pozice ve vztahu k upsanému akciovému kapitálu společnosti, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování v obchodním systému Unie, pokud tyto pozice dosáhnou příslušné prahové hodnoty pro oznamovací povinnost nebo pod ni klesnou. Je nezbytné, aby Komise sledovala, zda je tato příslušná prahová hodnota pro oznamovací povinnost nadále přiměřená vzhledem k vývoji na finančních trzích, a aby posoudila, zda není nutné tuto prahovou hodnotu změnit v souladu s čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení.

(2)

Značný tlak na prodej a neobvyklá volatilita začátkem roku 2020 v důsledku celosvětové pandemie COVID-19 vedly k významnému spirálovému poklesu cen, jenž ovlivnil emitenty ze všech odvětví na finančních trzích. Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) využil svých intervenčních pravomocí za výjimečných okolností k dočasnému snížení příslušné prahové hodnoty pro oznamování významných čistých krátkých pozic v akciích, aby se zlepšilo monitorování těchto pozic ze strany orgánu ESMA a regulačních orgánů, aby se zjistilo, zda by mohla být vhodnější přísnější opatření, a aby byly orgány schopny rychle reagovat.

(3)

Jelikož nižší příslušnou prahovou hodnotu pro oznamování významných čistých krátkých pozic v akciích, která platila dvanáct po sobě následujících měsíců, již vzhledem k částečně zlepšeným tržním podmínkám nelze prodloužit jako mimořádné opatření, je vhodné posoudit dopad tohoto opatření a určit, zda by se nemělo stát trvalým tak, že by nahradilo stávající prahovou hodnotu. V tomto ohledu Komise zohledňuje stanovisko, (2) které dne 13. května 2021 vydal orgán ESMA.

(4)

Nedávný vývoj na finančních trzích pozorovaný Komisí, jako je nestabilita způsobená celosvětovou pandemií COVID-19, jež vedla k častějšímu využívání mimořádných opatření týkajících se prodeje na krátko ze strany regulačních orgánů i orgánu ESMA, a rostoucí riziko toho, že neprofesionální investoři budou zapojeni do vytěsňování z krátkých pozic, zdůraznil význam trvalého získávání dalších informací o významných čistých krátkých pozicích v akciích, které je pro účely dohledu nad trhem rozhodující. V tomto ohledu je stanovisko orgánu ESMA takové, že nižší příslušná prahová hodnota pro oznamovací povinnost výrazně zlepšila transparentnost a monitorování významných čistých krátkých pozic v akciích na úrovni jednotlivců, odvětví i celého trhu, což vedlo ke zvýšení účinnosti regulace. Orgán ESMA byl rovněž názoru, že mezní náklady účastníků trhu na zavedení by měly být zanedbatelné, vzhledem k tomu, že tyto prahové hodnoty uplatňují po dobu několika měsíců. Komise se dále domnívá, že je třeba zabránit nejistotě ohledně oznamovací povinnosti vůči regulačním orgánům a že pravidla a povinnosti by v tomto ohledu měly být stabilní. Na základě těchto skutečností a vzhledem k doporučením uvedeným ve stanovisku orgánu ESMA, s nimiž Komise souhlasí, je vhodné stávající příslušnou prahovou hodnotu pro oznamovací povinnost změnit a trvale ji stanovit na 0,1 %.

(5)

Nařízení (EU) č. 236/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 5 nařízení (EU) č. 236/2012 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Příslušnou prahovou hodnotou pro oznamovací povinnost je procentní podíl rovný 0,1 % upsaného akciového kapitálu dotčené společnosti a dále každých 0,1 %.“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 86, 24.3.2012, s. 1.

(2)  ESMA70-156-4262.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU