(EU) 2022/26Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/26 ze dne 24. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o regulační technické normy upřesňující koncept oddělených účtů s cílem zajistit ochranu peněz zákazníků v případě úpadku investičního podniku (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 6, 11.1.2022, s. 7-8 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 24. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 31. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/7


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/26

ze dne 24. září 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o regulační technické normy upřesňující koncept oddělených účtů s cílem zajistit ochranu peněz zákazníků v případě úpadku investičního podniku

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (1), a zejména na čl. 15 odst. 5 třetí pododstavec ve spojení s čl. 15 odst. 5 prvním pododstavcem písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Oddělené účty jsou definovány v čl. 4 odst. 1 bodě 49 nařízení (EU) 2019/2033 pro účely tabulky 1 v čl. 15 odst. 2 uvedeného nařízení. Aby investiční podniky, které drží peníze zákazníků na oddělených účtech, mohly používat nižší koeficienty pro výpočet kapitálového požadavku „držené peníze zákazníků“, měl by být koncept oddělených účtů upřesněn tak, aby zahrnoval podmínky, které zajišťují ochranu peněz zákazníků v případě úpadku investičního podniku. Jelikož jsou tyto podmínky stanoveny v čl. 2 odst. 1 směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 (2), je vhodné pro účely upřesnění konceptu oddělených účtů podle tohoto nařízení odkázat na stejné podmínky. Toto nařízení by proto mělo stanovit soubor podobných požadavků, jako jsou požadavky stanovené v čl. 2 odst. 1 směrnice v přenesené pravomoci (EU) 2017/593.

(2)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.

(3)

Evropský orgán pro bankovnictví uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (3),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Koncept oddělených účtů

Pokud jde o podmínky, které zajišťují ochranu peněz zákazníků v případě úpadku investičního podniku, koncept oddělených účtů uvedený v čl. 15 odst. 5 písm. b) nařízení (EU) 2019/2033 znamená, že:

a)

záznamy a účty jsou vedeny způsobem, který investičním podnikům umožňuje kdykoli a bezodkladně odlišit peněžní prostředky držené pro jednoho zákazníka od peněžních prostředků držených pro ostatní zákazníky a od jejich vlastních prostředků;

b)

záznamy a účty jsou vedeny tak, aby byla zajištěna jejich přesnost, a zejména jejich souvztažnost k penežním prostředkům drženým pro zákazníky, a aby mohly být použity jako auditní stopa;

c)

pravidelně se provádí sesouhlasení interních účtů a záznamů investičních podniků s účty a záznamy všech třetích stran, které tyto peněžní prostředky drží;

d)

byly podniknuty nezbytné kroky k zajištění toho, aby uložené peněžní prostředky zákazníků byly vedeny na účtu nebo účtech identifikovatelných odděleně od účtů, na nichž jsou vedeny prostředky patřící investičnímu podniku;

e)

jsou zavedena odpovídající organizační opatření k minimalizaci rizika ztráty či znehodnocení peněžních prostředků zákazníků nebo práv k těmto peněžním prostředkům v důsledku zneužití peněžních prostředků, podvodu, nekvalitní správy, nedostatečné evidence či nedbalosti.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 1.

(2)  Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 500).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU