(EU) 2022/25Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/25 ze dne 22. září 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o regulační technické normy vymezující metody pro měření K-faktorů uvedené v článku 15 uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 6, 11.1.2022, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 22. září 2021 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 31. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 31. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 6/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/25

ze dne 22. září 2021,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2033, pokud jde o regulační technické normy vymezující metody pro měření K-faktorů uvedené v článku 15 uvedeného nařízení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014 (1), a zejména na čl. 15 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Některé z K-faktorů ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 26 nařízení (EU) 2019/2033 nevyžadují další upřesnění, neboť uvedené nařízení metody pro jejich měření podrobně rozpracovává. Tak je tomu v případě K-faktoru K-NPR „čisté poziční riziko“ (net position risk), který vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (2), stejně jako u K-faktorů K-CON „riziko koncentrace“ (concentration risk) a K-TCD „denní objem obchodování“ (daily trading flow), u kterých jsou odpovídající požadavky podle uvedeného nařízení uplatňovány zjednodušeně. V jiných případech, jako je „spravovaný majetek“ (AUM), „držené peníze zákazníků“ (CMH), „zpracovávané pokyny zákazníků“ (COH), „majetek v úschově a správě“ (ASA) a „denní objem obchodování“ (DTF), by však bylo užitečné metody pro měření těchto faktorů blíže objasnit.

(2)

Veškeré činnosti, které investiční podnik provádí, by měly být vyjádřeny pomocí K-faktorů, jež by vhodným způsobem odrážely rizika. Vzhledem k tomu, že vázaný zástupce je fyzická nebo právnická osoba, která jedná pouze jménem určitého investičního podniku a na plnou a bezpodmínečnou odpovědnost tohoto investičního podniku, je třeba zajistit, aby byla veškerá činnost vázaného zástupce zahrnuta do K-faktorů AUM, ASA, CMH a COH investiční společnosti.

(3)

Investiční služba „investiční poradenství“ uvedená v příloze I oddíle A bodě 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (3) se liší od doplňkové služby „poradenská činnost podnikům v oblasti struktury kapitálu, průmyslové strategie a souvisejících záležitostí a poradenství a služby týkající se fúzí a nákupu podniků“ uvedené v příloze I oddíle B bodě 3 této směrnice. Na základě těchto skutečností a rovněž na základě definice „investičního poradenství průběžné povahy“ v čl. 4 odst. 1 bodě 21 nařízení (EU) 2019/2033, do které výše uvedená doplňková služba není zahrnuta, je nutné upřesnit, že veškerý spravovaný majetek související s touto doplňkovou službou je třeba pro účely výpočtu K-AUM vyloučit.

(4)

Pro zajištění konzistentního měření AUM a ASA při výpočtu K-AUM a K-ASA by měly být finanční nástroje oceňovány reálnou hodnotou v souladu s použitelnými účetními standardy, aby se tam, kde je k dispozici, zohlednila tržní hodnota finančních nástrojů.

(5)

Vzhledem k tomu, že kalibrace koeficientu CMH v tabulce 1 článku 15 nařízení (EU) 2019/2033 již zohledňuje riziko pro zákazníky spojené s řízením hotovosti, neměly by být částky zahrnuté do měření CMH zahrnuty do měření AUM. Dále aby se při výpočtu kapitálových požadavků zamezilo dvojímu započtení, neměly by být částky již zahrnuté do měření CMH zahrnuty do měření ASA.

(6)

Definice CMH v čl. 4 odst. 1 bodě 28 nařízení (EU) 2019/2033 společně s 24. bodem odůvodnění tohoto nařízení objasňují, které částky je třeba do měření CMH zahrnout. Proto pro zajištění spolehlivosti údajů CMH stačí blíže upřesnit zbývající praktické aspekty metody pro měření CMH, zejména tím, že se zamezí přílišnému spoléhání se na externí výkaznictví a pozornost se zaměří na interní účetní záznamy a údaje investičního podniku použité pro interní sesouhlasení.

(7)

Metody pro měření částek, které mají být zahrnuty do přijímání a předávání pokynů a provádění pokynů v rámci COH, by měly obsahovat zvláštní pravidla pro případ, kdy nejsou okamžitě k dispozici tržní ceny, protože nejsou v pokynech uvedeny. Je nezbytné zohlednit rozdíly mezi případem provádění pokynů a případem jejich přijímání a předávání, neboť ceny a termíny, ve kterých by měly být pokyny zaznamenány pro měření COH, se mohou v každém případě lišit. Dále pokud jde konkrétně o přijímání a předávání pokynů, jsou předané pokyny pro tento účel lepší referenční hodnotou než přijaté pokyny, protože u přijatých pokynů nemusí dojít k jejich předání.

(8)

Vzhledem k tomu, že investiční služba „přijímání a předávání pokynů týkajících se jednoho nebo více finančních nástrojů“ uvedená v příloze I oddíle A bodě 1 směrnice 2014/65/EU se liší od investičních činností „provozování mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému“ uvedených v bodech 8 a 9 této směrnice, je třeba objasnit, že nákupní a prodejní zájmy sdružené v mnohostranných a organizovaných obchodních systémech provozovaných investičním podnikem se do výpočtu K-COH hotovostní obchody nebo K-COH deriváty nezahrnou.

(9)

Vzhledem k tomu, že kapitálové požadavky na investiční podniky podle nařízení (EU) 2019/2033 vycházejí z K-faktorů, které pokrývají všechny služby a činnosti uvedené v příloze I směrnice 2014/65/EU, je nezbytné stanovit pravidla pro úpravu těchto metod v případech, kdy by jinak mohlo dojít k dvojímu započtení. To se týká především některých doplňkových služeb, které lze provádět pouze ve spojení se službami a činnostmi uvedenými v příloze I oddíle A uvedené směrnice. Proto by pokyny související s doplňkovou službou uvedenou v příloze I oddíle B bodě 3 směrnice 2014/65/EU (poradenská činnost podnikům v oblasti struktury kapitálu, průmyslové strategie a souvisejících záležitostí a poradenství a služby týkající se fúzí a nákupu podniků), které se týkají poradenství ohledně transakcí mezi investory v případě podnikových finančních transakcí nebo transakcí soukromého kapitálu, neměly být zahrnuty do měření AUM ani do měření COH, protože jsou v těchto K-faktorech již zahrnuty.

(10)

Nařízení (EU) 2019/2033 stanoví v tabulce 1 článku 15 dva různé koeficienty pro měření COH, jeden koeficient pro hotovostní obchody a samostatný koeficient pro deriváty. Je třeba blíže upřesnit, jak rozdělit obchody mezi tyto dvě kategorie nástrojů a jakou metodu ocenění v každém případě použít. Především deriváty by měly být do měření K-faktorů zahrnuty na základě pomyslné hodnoty a hotovostní obchody na základě tržní hodnoty, protože koeficienty K-faktorů jsou na tomto základě kalibrovány.

(11)

Je třeba stanovit výpočet pomyslné částky derivátu, protože nařízení (EU) 2019/2033 pravidla pro její výpočet neuvádí. Vzhledem k tomu, že čl. 29 odst. 3 nařízení (EU) 2019/2033 stanoví pravidla pro výpočet pomyslné částky derivátů pro účely výpočtu TCD, a pro zajištění konzistentnosti měření TCD a DTF by se pravidla pro měření pomyslné částky derivátu měla vztahovat i na měření DTF.

(12)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví (EBA).

(13)

Orgán EBA uskutečnil k návrhům regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (4). Před předložením návrhu technických norem, z nichž toto nařízení vychází, orgán EBA rovněž konzultoval Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

ODDÍL 1

METODY PRO MĚŘENÍ K-FAKTORŮ VE VZTAHU K RIZIKU PRO ZÁKAZNÍKA

Článek 1

Metody pro měření K-faktorů ve vztahu k riziku pro zákazníka v případě investičních služeb a činností prováděných vázanými zástupci

Pro účely měření K-faktorů ve vztahu k riziku pro zákazníka v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 2019/2033 zahrne investiční podnik do každého z K-faktorů AUM, CMH, ASA a COH uvedených v článcích 17, 18, 19 a 20 tohoto nařízení veškeré částky, které se vztahují k investičním službám a činnostem investičního podniku prováděným vázanými zástupci registrovanými k tomu, aby mohli jednat jeho jménem.

Článek 2

Metody pro měření AUM v případě poradenských ujednání průběžné povahy bez možnosti vlastního uvážení

1.   Pro účely měření K-faktorů ve vztahu k riziku pro zákazníka v souladu s článkem 16 nařízení (EU) 2019/2033 nezahrne investiční podnik do svého AUM uvedeného v článku 17 tohoto nařízení částky aktiv, které se vztahují k doplňkovým službám uvedeným v příloze I oddíle B, bodě 3 směrnice 2014/65/EU.

2.   Pokud investiční podnik poskytuje poradenská ujednání průběžné povahy bez možnosti vlastního uvážení jinému subjektu finančního sektoru, který provádí správu portfolia s možností vlastního uvážení, zahrne do svého AUM uvedeného v článku 17 nařízení (EU) 2019/2033 veškeré částky aktiv, které s těmito poradenskými ujednáními bez možnosti vlastního uvážení souvisejí.

Článek 3

Metody pro měření AUM v případě správy portfolií s možností vlastního uvážení

Pro účely článku 17 nařízení (EU) 2019/2033 musí být měření celkového měsíčního AUM v souladu se všemi následujícími skutečnostmi:

a)

výpočet musí zahrnovat hodnotu finančních nástrojů vypočtenou v reálné hodnotě v souladu s použitelnými účetními standardy;

b)

finanční nástroje se zápornou reálnou hodnotou se zahrnou v absolutní hodnotě;

c)

výpočet musí zahrnovat hotovost s výjimkou částek, na které se vztahuje CMH v souladu s článkem 4 tohoto nařízení.

Článek 4

Metody pro měření CMH

Pro účely článku 18 nařízení (EU) 2019/2033 musí měření CMH vycházet z následujících údajů:

a)

zůstatky, které investiční podnik používá pro svá interní sesouhlasení;

b)

hodnoty uvedené v účetních záznamech investičního podniku.

Článek 5

Metody pro měření ASA

Pro účely článku 19 nařízení (EU) 2019/2033 musí měření celkového denního ASA zahrnovat hodnotu všech finančních nástrojů zákazníků v úschově a správě vypočtenou v reálné hodnotě v souladu s použitelnými účetními standardy. Do této hodnoty nebude zahrnuto CMH uvedené v článku 4 tohoto nařízení.

Článek 6

Metody pro měření provádění pokynů v rámci COH

1.   Pro účely výpočtu K-COH v souladu s článkem 20 nařízení (EU) 2019/2033 zahrne investiční podnik do výpočtu COH pokyn daného zákazníka v okamžiku, kdy má potvrzeno, že provedení proběhlo a cena je známa.

2.   Pokud investiční podnik provádí jménem zákazníka pokyn, který je přijat od jiného investičního podniku, zahrne provádějící investiční podnik při výpočtu COH tento pokyn do celkového počtu svých pokynů měřených pro účely provádění pokynů zákazníka a vyloučí ho z celkového počtu svých pokynů měřených pro účely přijímání a předávání pokynů.

Článek 7

Metody pro měření přijímání a předávání pokynů v rámci COH

1.   Pro účely výpočtu K-COH v souladu s článkem 20 nařízení (EU) 2019/2033 platí, že pokud investiční podnik přijme a předá pokyn zákazníka, zahrne se tento pokyn v okamžiku, kdy investiční podnik pokyn předá jinému investičnímu podniku nebo provádějícímu makléři.

2.   Do měření COH investiční podnik nezahrne přijaté a předané pokyny, pokud spojuje dva nebo více investorů za účelem provedení transakce mezi těmito investory, například v případě podnikových finančních transakcí nebo transakcí soukromého kapitálu.

3.   Pokud investiční podnik zahrnuje do měření COH přijaté a předané pokyny, použije cenu uvedenou v těchto pokynech. Není-li v pokynech uvedena žádná cena, včetně případů, kdy se jedná o limitní pokyny, použije investiční podnik tržní cenu finančního nástroje v den předání.

4.   Do měření COH se nezahrnují nákupní a prodejní zájmy sdružené investičním podnikem za účelem provozování mnohostranného nebo organizovaného obchodního systému, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 1 bodech 22 a 23 směrnice 2014/65/EU.

Článek 8

Metody pro měření hotovostních obchodů pro účely COH

1.   Pro účely měření COH v souladu s článkem 20 nařízení (EU) 2019/2033 zahrne investiční podnik do hotovostních obchodů všechny transakce, kdy se protistrana zaváže obchodovat s některou z těchto položek:

a)

převoditelné cenné papíry;

b)

nástroje peněžního trhu;

c)

podílové jednotky subjektů kolektivního investování;

d)

opce obchodované na burze.

2.   Pro účely měření COH opce obchodované na burze použije investiční podnik opční prémii použitou k provedení této opce.

Článek 9

Metody pro měření derivátů pro účely COH

Pro účely měření COH v souladu s článkem 20 nařízení (EU) 2019/2033, pokud jde o deriváty, se pomyslná částka derivátové smlouvy stanoví podle čl. 29 odst. 3 uvedeného nařízení.

ODDÍL 2

METODY PRO MĚŘENÍ K-FAKTORŮ VE VZTAHU K RIZIKU PRO PODNIK

Článek 10

Metody pro měření hotovostních obchodů pro účely DFT

1.   Pro účely měření DTF v souladu s článkem 33 nařízení (EU) 2019/2033 týkajícím se hotovostních obchodů zahrne investiční podnik do hotovostních obchodů všechny transakce, kdy se protistrana zaváže obchodovat s některou z těchto položek:

a)

převoditelné cenné papíry;

b)

nástroje peněžního trhu;

c)

podílové jednotky subjektů kolektivního investování;

d)

opce obchodované na burze.

2.   Pro účely měření DTF opce obchodované na burze použije investiční podnik opční prémii použitou k provedení této opce.

Článek 11

Metody pro měření derivátů pro účely DTF

Pro účely měření DTF v souladu s článkem 33 nařízení (EU) 2019/2033 týkajícím se derivátů se pomyslná částka derivátové smlouvy stanoví podle čl. 29 odst. 3 uvedeného nařízení.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. září 2021.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 314, 5.12.2019, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU