(EU) 2022/21Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/21 ze dne 10. ledna 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Publikováno: Úř. věst. L 5I, 10.1.2022, s. 1-3 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. ledna 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 10. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 10. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 5/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/21

ze dne 10. ledna 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 224/2014 ze dne 10. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. března 2014 přijala Rada nařízení (EU) č. 224/2014.

(2)

Dne 21. prosince 2021 schválil výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2127 (2013) zařazení jedné osoby na seznam osob a subjektů, na které se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha I nařízení (EU) č. 224/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) č. 224/2014 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. ledna 2022.

Za Radu

předseda

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Úř. věst. L 70, 11.3.2014, s. 1.


PŘÍLOHA

Na seznam obsažený v části A („Osoby“) přílohy I nařízení (EU) č. 224/2014 se doplňuje tato položka:

„15.    Ali DARASSA (další jména: a) Ali Darassa Mahamat b) Ali Mahamat Darassa c) Ali Daras d) Ali Darrassa e) Général Ali Darassa)

Funkce: Zakladatel a vůdce ozbrojené skupiny Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC)

Datum narození: 22. září 1978

Místo narození: Kabo, prefektura Ouham, Středoafrická republika

Státní příslušnost: Středoafrická republika

Národní identifikační číslo: 10978000004482

Datum zařazení na seznam OSN: 21. prosince 2021

Další informace: Ali Darassa založil a stále vede ozbrojenou skupinu milicí Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) ze Středoafrické republiky, která od svého založení v roce 2014 zabíjí, mučí, znásilňuje, vysídluje civilní obyvatelstvo, dopustila se velkého počtu případů porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a zapojuje se do nedovoleného obchodu se zbraněmi, protiprávní daňové činnosti a konfliktů se středoafrickými obrannými a bezpečnostními silami i s jinými milicemi. V prosinci 2020 hrál vedoucí úlohu při vytvoření koalice Coalition des patriotes pour le changement (CPC), která se chopila zbraní, postavila se na odpor proti volbám a pokusila se proniknout do hlavního města Bangui, čímž porušila závazky, které UPC přijala na základě politické dohody podepsané dne 6. února 2019 (Accord politique pour la paix et la reconciliation, APPR). Odkaz na internetové stránky Interpolu se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ali Darassa byl zařazen na seznam dne 21. prosince 2021 na základě bodu 20 a bodu 21 písm. b) rezoluce 2399 (2018), prodloužené rezolucí 2588 (2021), jako osoba zapojená do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Středoafrické republiky či poskytující podporu pro tyto činnosti, včetně činností, jež ohrožují proces stabilizace a usmíření nebo tomuto procesu brání či podněcují násilí, a jako osoba zapojená do plánování, řízení či páchání činů ve Středoafrické republice, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv a případně mezinárodní humanitární právo, nebo které představují zneužívání či porušování lidských práv, včetně činů zahrnujících cílené útoky na civilní obyvatelstvo, etnicky či nábožensky motivované útoky, útoky na civilní objekty včetně správních středisek, soudů, škol a nemocnic a únosy a nucené vysídlení.

Další informace:

Ali Darassa založil a stále vede ozbrojenou skupinu milicí Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) ze Středoafrické republiky, která od svého založení v roce 2014 zabíjí, mučí, znásilňuje, vysídluje civilní obyvatelstvo, dopustila se velkého počtu případů porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a zapojuje se do nedovoleného obchodu se zbraněmi, protiprávní daňové činnosti a konfliktů se středoafrickými obrannými a bezpečnostními silami i s jinými milicemi. V prosinci 2020 hrál vedoucí úlohu při vytvoření koalice Coalition des patriotes pour le changement (CPC), která se chopila zbraní, postavila se na odpor proti volbám a pokusila se proniknout do hlavního města, čímž porušila závazky, které UPC přijala na základě politické dohody podepsané dne 6. února 2019 (Accord politique pour la paix et la reconciliation, APPR).

Bojovníci pod velením Aliho Darassy páchají činy, které jsou závažným porušováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Dne 10. listopadu 2014 zaútočili bojovníci UPC na vesnice v oblasti Bolo v prefektuře Ouaka a bylo zabito 10 civilistů včetně tří starších žen, které byly zaživa upáleny ve svých domovech. Dne 12. prosince 2017 zahájili příslušníci UPC a FPRC palbu na nemocnici, při níž zahynulo 17 civilistů, včetně 4 dětí. Dne 15. listopadu 2018 zaútočili příslušníci UPC na tábor pro vnitřně vysídlené osoby ve městě Alindao a zabili 70 až 100 civilistů.

Ozbrojená skupina UPC pod vedením Darassy se neustále stavěla proti obnově státních orgánů. V roce 2016 ohrožovali bojovníci UPC při několika příležitostech volební proces. Dne 29. března 2016 stříleli bojovníci UPC na volebním místě a zranili několik vnitřně vysídlených osob.

Od prosince 2020 se Ali Darassa jako jeden z vedoucích představitelů koalice CPC podílel na porušování politické dohody APPR, na pokusech zabránit parlamentním a prezidentským volbám a, v obecnějším smyslu, destabilizovat Středoafrickou republiku. Kvůli hrozbám ze strany bojovníků UPC pod velením Aliho Darassy se dne 27. prosince 2020 nemohlo v oblastech pod kontrolou UPC uskutečnit hlasování, například v několika oblastech prefektur Ouaka a Haut-Mbomou. V lednu 2021 se milice UPC pokusila vniknout násilím do Bangui.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU