(EU) 2022/17Nařízení Komise (EU) 2022/17 ze dne 4. ledna 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu sledě obecného ve vodách Unie a Norska oblasti 4 severně od 53°30' s. š. pro plavidla plující pod vlajkou Francie

Publikováno: Úř. věst. L 5, 10.1.2022, s. 3-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 11. ledna 2022
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
 Obsah   Tisk   Export  Jen platné Všechny   Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Provádí předpisy

(ES) č. 1224/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 1380/2013; (EU) 2021/92;
Původní znění předpisu

10.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 5/3


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/17

ze dne 4. ledna 2022,

kterým se stanoví ukončení rybolovu sledě obecného ve vodách Unie a Norska oblasti 4 severně od 53°30′ s. š. pro plavidla plující pod vlajkou Francie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2021/92 (2) stanoví kvóty na rok 2021.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, byly kvóty přidělené na rok 2021 na úlovky sledě obecného ve vodách Unie a Norska oblasti 4 severně od 53°30′ s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Francie nebo plavidly v ní registrovaných již vyčerpány.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2021 Francii pro populaci sledě obecného ve vodách Unie a Norska oblasti 4 severně od 53°30′ s. š., jež je uvedena v příloze, se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v dané příloze.

Článek 2

Zákazy

1.   Rybolov populace uvedené v článku 1 plavidly plujícími pod vlajkou Francie nebo registrovanými ve Francii se zakazuje od data stanoveného v příloze. Zakazuje se zejména vyhledávat ryby, nahazovat, pokládat nebo vytahovat lovné zařízení za účelem rybolovu této populace.

2.   Přeprava, uchovávání na palubě, zpracovávání na palubě, přemísťování, umísťování do klecí, výkrm a vykládka ryb a produktů rybolovu z této populace odlovené těmito plavidly zůstávají povoleny pro úlovky odlovené před tímto dnem.

3.   Nežádoucí úlovky druhů z uvedené populace odlovené těmito plavidly musí být vyloveny a uchovány na palubě rybářských plavidel, zaznamenány, vyloženy a započítány do kvót v souladu s článkem 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3).

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. ledna 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2021/92 ze dne 28. ledna 2021, kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací (Úř. věst. L 31, 29.1.2021, s. 31).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).


PŘÍLOHA

Č.

22/TQ92

Členský stát

Francie

Populace

HER/4AB. (vč. HER/*4N-S62)

Druh

Sleď obecný (Clupea harengus)

Oblast

Vody Unie a Norska oblasti 4 severně od 53°30′ s. š.

Datum ukončení

8. 12. 2021


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU