(EU) 2022/7Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/7 ze dne 5. ledna 2022, kterým se mění příloha V prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o veterinární požadavky na vstup mléčných výrobků obsažených v trvanlivých směsných produktech do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 2, 6.1.2022, s. 1-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 7. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/7

ze dne 5. ledna 2022,

kterým se mění příloha V prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o veterinární požadavky na vstup mléčných výrobků obsažených v trvanlivých směsných produktech do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (2), a zejména na čl. 238 odst. 3 a čl. 239 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (3), a zejména na čl. 90 první pododstavec písm. a) a e) a čl. 126 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (4) se doplňují veterinární pravidla stanovená v nařízení (EU) 2016/429, pokud jde mimo jiné o vstup zásilek některých produktů živočišného původu do Unie. Konkrétně článek 163 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, ve znění nedávno pozměněném nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1703 (5), stanoví zvláštní požadavky na vstup produktů živočišného původu obsažených v trvanlivých směsných produktech do Unie. Uvedený článek mimo jiné stanoví požadavky na ošetření za účelem zmírnění rizik použitelné na mléčné výrobky obsažené v takových směsných produktech, a to s ohledem na nákazový status třetí země nebo území či jejich oblasti původu.

(2)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 (6) stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde mimo jiné o vzorová osvědčení pro vstup některých produktů živočišného původu do Unie. Konkrétně příloha V prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 stanoví vzorové soukromé potvrzení provozovatele, který do Unie dováží trvanlivé směsné produkty v souladu s článkem 14 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 (7).

(3)

Soukromé potvrzení stanovené v příloze V prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 by mělo být nahrazeno aktualizovanou verzí zohledňující požadavky týkající se ošetření mléčných výrobků za účelem zmírnění rizik stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, ve znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1703.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) 2020/2235 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

V zájmu právní jistoty, vzhledem k tomu, že se prováděcí nařízení (EU) 2020/2235 použije ode dne 21. dubna 2021, by měly změny, které mají být tímto nařízením provedeny v nařízení (EU) 2020/2235, nabýt účinku co nejdříve.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha V prováděcího nařízení (EU) 2020/2235 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. ledna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(2)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1.

(4)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1703 ze dne 13. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, pokud jde o veterinární požadavky na vstup produktů živočišného původu obsažených ve směsných produktech do Unie (Úř. věst. L 339, 24.9.2021, s. 29).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2235 ze dne 16. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 a (EU) 2017/625, pokud jde o vzorová veterinární osvědčení, vzorová úřední osvědčení a vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých kategorií zvířat a zboží do Unie a jejich přemísťování v rámci Unie a o úřední certifikaci týkající se těchto osvědčení, a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 599/2004, prováděcí nařízení (EU) č. 636/2014 a (EU) 2019/628, směrnice 98/68/ES a rozhodnutí 2000/572/ES, 2003/779/ES a 2007/240/ES (Úř. věst. L 442, 30.12.2020, s. 1).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA V

VZOROVÉ SOUKROMÉ POTVRZENÍ PROVOZOVATELE, KTERÝ DO UNIE DOVÁŽÍ TRVANLIVÉ SMĚSNÉ PRODUKTY V SOULADU S ČLÁNKEM 14 NAŘÍZENÍ V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/625

Image 1

Část II: Potvrzení

II. Zdravotní informace

II.a

Potvrzení

II.b

Referenční číslo IMSOC

Já, níže podepsaný …

(jméno, adresa a úplné údaje o dovozci)

jakožto osoba odpovědná za vstup zásilky směsných produktů popsaných v části I do Unie prohlašuji, že směsné produkty, k nimž je přiloženo toto potvrzení:

1.

splňují použitelné požadavky stanovené v čl. 126 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (A);

2.

nemusejí být skladovány nebo přepravovány při kontrolované teplotě;

3.

neobsahují žádné jiné zpracované maso než želatinu, kolagen nebo vysoce rafinované produkty uvedené v příloze III oddíle XVI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 (B);

4.

obsahují tento seznam složek rostlinného původu a zpracovaných produktů živočišného původu(2):

…;

5.

obsahují zpracované produkty živočišného původu, pro něž jsou stanoveny požadavky v příloze III nařízení (ES) č. 853/2004 a které pocházejí z tohoto schváleného zařízení (těchto schválených zařízení)(3):

…;

6.

obsahují zpracované produkty živočišného původu pocházející ze třetích zemí nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vývoz každého zpracovaného produktu živočišného původu do Unie, jak jsou uvedeny na seznamu v rozhodnutí Komise 2011/163/EU (C);

7.

pocházejí ze třetích zemí nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vývoz masných výrobků, mléčných výrobků, výrobků z mleziva, produktů rybolovu nebo vaječných výrobků do Unie na základě veterinárních a hygienických požadavků Unie a které jsou uvedeny na seznamu pro alespoň jeden z těchto produktů živočišného původu podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/405 (D) a prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/404 (E);

8.

byly vyprodukovány v zařízení, které splňuje hygienické normy, jež jsou uznány za rovnocenné normám, které požaduje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 (F);

9.

byly vyprodukovány za podmínek, které zaručují dodržování maximálních limitů reziduí pesticidů stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (G) a maximálních limitů kontaminujících látek stanovených v nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (H);

10.

obsahují mléčné výrobky, které:

(4) (5) buď

nebyly podrobeny zvláštnímu ošetření za účelem zmírnění rizik uvedenému v příloze XXVII nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (I),

(4) (6) nebo

byly podrobeny zvláštnímu ošetření za účelem zmírnění rizik uvedenému ve sloupci A nebo B tabulky stanovené v příloze XXVII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692,

(4) (7) nebo

byly podrobeny zvláštnímu ošetření za účelem zmírnění rizik přinejmenším rovnocennému jednomu z ošetření uvedených ve sloupci B tabulky stanovené v příloze XXVII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692;

11.

obsahují vaječné výrobky, které byly podrobeny zvláštnímu ošetření ke zmírnění rizik přinejmenším rovnocennému jednomu z ošetření uvedených v tabulce v příloze XXVIII nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692(4).

Poznámky

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují odkazy na Evropskou unii v tomto potvrzení Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

 

Datum

 

Kvalifikace a titul dovozce(8)

 

 

Razítko

 

Podpis

 

(2)

Uveďte jednotlivé složky v sestupném pořadí podle hmotnosti. Je přípustné seskupit určité složky podle mléčných výrobků, produktů rybolovu, vaječných výrobků nebo případně produktů jiného než živočišného původu.

(3)

Uveďte číslo schválení zařízení, které vyprodukovalo (která vyprodukovala) zpracované produkty živočišného původu obsažené ve směsném produktu, a třetí zemi nebo území či jejich oblast, kde se schválené zařízení nachází, jak je stanoveno v čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 853/2004, a jak je uvádí dovážející provozovatel potravinářského podniku.

(4)

Uveďte podle situace.

(5)

Pouze pokud:

(a)

třetí země nebo území či jejich oblast, z níž směsný produkt pochází (kód ISO země v části I kolonce I.7 potvrzení), jsou uvedeny na seznamu pro vstup syrového mléka a mléčných výrobků, které nepodléhají ošetření za účelem zmírnění rizik v souladu s přílohou XVII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, do Unie (J)

a

(b)

schválené zařízení původu syrového mléka nebo mléčného výrobku (uvedené v části II bodě 5 potvrzení) se nachází:

(i)

ve třetí zemi nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup syrového mléka a mléčných výrobků, které nepodléhají ošetření za účelem zmírnění rizik v souladu s přílohou XVII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, do Unie, nebo

(ii)

v Unii.

(6)

Pouze pokud:

(a)

třetí země nebo území či jejich oblast, z níž směsný produkt pochází (kód ISO země v části I kolonce I.7 potvrzení), jsou uvedeny na seznamu pro vstup mléčných výrobků, které podléhají ošetření za účelem zmírnění rizik v souladu s přílohou XVIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, do Unie

a

(b)

schválené zařízení původu syrového mléka nebo mléčného výrobku (uvedené v části II bodě 5 potvrzení) se nachází:

(i)

ve třetí zemi nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup mléčných výrobků, které nepodléhají ošetření za účelem zmírnění rizik v souladu s přílohou XVIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, do Unie, nebo

(ii)

v Unii.

(7)

Pokud:

(a)

třetí země nebo území či jejich oblast, z níž směsný produkt pochází (kód ISO země v části I kolonce I.7 potvrzení), nejsou uvedeny na seznamu pro vstup syrového mléka a/nebo mléčných výrobků v příloze XVII nebo XVIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 do Unie

a

(b)

schválené zařízení původu mléčného výrobku (uvedené v části II bodě 5 potvrzení) se nachází:

(i)

ve třetí zemi nebo území či jejich oblasti, které jsou uvedeny na seznamu pro vstup syrového mléka a/nebo mléčných výrobků v souladu s přílohou XVII nebo XVIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404 do Unie, nebo

(ii)

v Unii.

(8)

Dovozce: Zástupce dovážejícího provozovatele potravinářského podniku, jak je stanoven v čl. 14 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/625 ze dne 4. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o požadavky na vstup zásilek určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie (Úř. věst. L 131, 17.5.2019, s. 18).

(A)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnice Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (Úř. věst. L 95, 7.4.2017, s. 1).

(B)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55).

(C)  Rozhodnutí Komise 2011/163/EU ze dne 16. března 2011 o schválení plánů předložených třetími zeměmi v souladu s článkem 29 směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 40).

(D)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/405 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí nebo regionů třetích zemí, z nichž je povolen vstup určitých zvířat a zboží určených k lidské spotřebě do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 118).

(E)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(F)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin (Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 1).

(G)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

(H)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(I)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(J)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU