(EU) 2022/5Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/5 ze dne 4. ledna 2022, kterým se po třísté dvacáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a al-Kajdá

Publikováno: Úř. věst. L 1, 5.1.2022, s. 9-10 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 5. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.5.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/5

ze dne 4. ledna 2022,

kterým se po třísté dvacáté páté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a al-Kajdá

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a al-Kajdá (1), a zejména na čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 7a odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 obsahuje seznam osob, skupin a subjektů, kterých se týká zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.

(2)

Dne 29. prosince 2021 Výbor pro sankce Rady bezpečnosti OSN rozhodl o zařazení dvou položek na seznam osob, skupin a subjektů, jichž se má týkat zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů.

(3)

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Aby byla zajištěna účinnost opatření stanovených tímto nařízením, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. ledna 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

generální ředitel

Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů


(1)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.


PŘÍLOHA

1)

V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddíle „Fyzické osoby“ doplňuje tento záznam:

„Ashraf Al-Qizani (původní přepis: أشرف القيزاني) (dostatečně spolehlivě také znám jako: a) Ashraf al-Gizani; b) Abu ‘Ubaydah al-Kafi; c) Achref Ben Fethi Ben Mabrouk Guizani; d) Achraf Ben Fathi Ben Mabrouk Guizani). Datum narození: 5. 10. 1991. Místo narození: El Gouazine, Dahmani, provincie Le Kef, Tunisko. Státní příslušnost: Tunisko. Národní identifikační číslo: 13601334, Tunisko. Další informace: vysoce postavený člen Islámského státu v Iráku a Levantě (ISIL), uvedeného na seznamu jako Al-Qaida in Iraq. Prováděl nábor pro ISIL a prostřednictvím on-line videí vydával jednotlivcům pokyny k páchání teroristických činů. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29. 12. 2021.“

2)

V příloze I nařízení (ES) č. 881/2002 se v oddíle „Právnické osoby, skupiny a subjekty“ doplňuje nový záznam, který zní:

„Jund Al-Khilafah v Tunisku (JAK-T) (původní přepis: جند الخلافة في تونس) (také známa jako: a) ISIL-Tunisia; b) ISIL-Tunisia Province; c) Soldiers of the Caliphate; d) Jund al-Khilafa; e) Jund al Khilafah; f) Jund al-Khilafah fi Tunis; g) Soldiers of the Caliphate in Tunisia; h) Tala I Jund al-Khilafah; i) Vanguards of the Soldiers of the Caliphate; j) Daesh Tunisia; k) Ajnad). Další informace: Skupina vznikla v listopadu 2014. Je spojena s Islámským státem v Iráku a Levantě, který je na seznamu uveden jako Al-Qaida in Iraq. Datum zařazení na seznam podle čl. 7d odst. 2 písm. i): 29. 12. 2021.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU