(EU) 2022/2Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2 ze dne 4. ledna 2022, kterým se opravuje francouzské znění prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 1, 5.1.2022, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 4. ledna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. ledna 2022 Nabývá účinnosti: 25. ledna 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.5.1.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 1/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2

ze dne 4. ledna 2022,

kterým se opravuje francouzské znění prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 44 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Francouzské znění prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1207/2011 (2) obsahuje chyby v čl. 5 odst. 5 druhém pododstavci bodě iii) a v čl. 8 odst. 8, které mění význam textu.

(2)

Francouzské znění prováděcího nařízení (EU) č. 1207/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem opraveno. Ostatní jazyková znění nejsou dotčena.

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v čl. 127 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

(netýká se českého znění)

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. ledna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1207/2011 ze dne 22. listopadu 2011, kterým se stanoví požadavky na výkonnost a interoperabilitu přehledu v jednotném evropském nebi (Úř. věst. L 305, 23.11.2011, s. 35).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU