(EU) 2022/2380Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2380 ze dne 23. listopadu 2022, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 315, 7.12.2022, s. 30-43 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. listopadu 2022 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 27. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 27. prosince 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.7.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 315/30


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2380

ze dne 23. listopadu 2022,

kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jedním z cílů směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU (3) je zajistit správné fungování vnitřního trhu. Jedním ze základních požadavků, které musí rádiové zařízení podle čl. 3 odst. 3 písm. a) uvedené směrnice splňovat, je to, že funguje s příslušenstvím, zejména s jednotnými nabíječkami. V souvislosti s tím směrnice 2014/53/EU uvádí, že interoperabilita rádiových zařízení a příslušenství, jako jsou například nabíječky, zjednodušuje používání rádiových zařízení a snižuje množství zbytečného odpadu a náklady a že je nezbytné vyvinout společnou nabíječku pro určité kategorie nebo třídy rádiových zařízení, a to zejména ve prospěch spotřebitelů a dalších konečných uživatelů.

(2)

Od roku 2009 je na úrovni Unie vyvíjeno úsilí o omezení roztříštěnosti trhu s nabíjecími rozhraními pro mobilní telefony a podobná rádiová zařízení. I když nedávné dobrovolné iniciativy zvýšily úroveň konvergence nabíjecích zařízení, která představují vnější zdroj napájení nabíječek, a snížily počet nejrůznějších řešení nabíjení, která jsou na trhu k dispozici, neplní zcela cíle politiky Unie zajistit pohodlí pro spotřebitele, snížit množství elektronického odpadu (e-odpadu) a zabránit roztříštěnosti trhu s nabíjecími zařízeními.

(3)

Unie se zavázala k posílení účinného využívání zdrojů přechodem k čistému oběhovému hospodářství prostřednictvím zavedení iniciativ, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU (4), a v nedávné době prostřednictvím zavedení Zelené dohody pro Evropu, jak je stanoveno ve sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019. Cílem této směrnice je snížit množství e-odpadu vznikajícího kvůli prodeji rádiových zařízení a snížit těžbu surovin a emise CO2 vznikající při výrobě, přepravě a likvidaci nabíjecích zařízení, a tím podpořit oběhové hospodářství.

(4)

Akční plán Komise pro oběhové hospodářství, uvedený ve sdělení Komise ze dne 11. března 2020, stanovil pro celý životní cyklus výrobků iniciativy, které jsou zaměřeny na jejich navrhování, podporují procesy oběhového hospodářství a udržitelnou spotřebu a mají za cíl zajistit, aby použité zdroje zůstaly v hospodářství Unie co nejdéle.

(5)

Komise dokončila posouzení dopadů, které ukázalo, že vnitřní trh nevyužívá svůj plný potenciál, neboť pokračující roztříštěnost trhu s nabíjecími rozhraními a komunikačními protokoly pro nabíjení mobilních telefonů a dalších podobných rádiových zařízení vede k nedostatečnému pohodlí pro spotřebitele a ke zvyšování množství e-odpadu.

(6)

Interoperabilita mezi rádiovými zařízeními a příslušenstvími, jako jsou nabíječky, je ztížena, protože pro určité kategorie nebo třídy rádiových zařízení, která využívají kabelové nabíjení, jako jsou kapesní mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty, sluchátka nebo náhlavní soupravy, ruční videoherní konzole, přenosné reproduktory, elektronické čtečky, klávesnice, ovládací myši, mobilní navigační zařízení, bezdrátová sluchátka a laptopy, existují různá nabíjecí rozhraní. Kromě toho existuje několik typů komunikačních protokolů pro rychlé nabíjení, u nichž není vždy zaručena minimální úroveň výkonnosti. V důsledku toho je třeba, aby Unie přijala opatření na podporu jednotného stupně interoperability a poskytování informací týkajících se nabíjecích charakteristik rádiových zařízení spotřebitelům a dalším konečným uživatelům. Proto je nezbytné doplnit do směrnice 2014/53/EU vhodné požadavky týkající se komunikačních protokolů pro nabíjení, nabíjecího rozhraní, neboli nabíjecích zásuvek, určitých kategorií nebo tříd rádiových zařízení, jakož i informací, které mají být poskytovány spotřebitelům a dalším konečným uživatelům ohledně nabíjecích charakteristik těchto kategorií nebo tříd rádiových zařízení, jako jsou informace o minimálním nebo maximálním příkonu potřebném k nabití daného rádiového zařízení. Minimální příkon by měl vyjadřovat součet příkonu, který rádiové zařízení potřebuje k tomu, aby nadále fungovalo, a minimálního příkonu, který jeho baterie potřebuje k zahájení nabíjení. Maximální příkon by měl vyjadřovat součet příkonu, který rádiové zařízení potřebuje k tomu, aby nadále fungovalo, a příkonu potřebného k dosažení maximální rychlosti nabíjení.

(7)

Neexistence harmonizace nabíjecích rozhraní a komunikačních protokolů pro nabíjení může vést k podstatným rozdílům mezi právními a správními předpisy nebo postupy členských států v oblasti interoperability mobilních telefonů a podobných kategorií nebo tříd rádiových zařízení s jejich nabíjecími zařízeními a v oblasti dodávání rádiových zařízení bez nabíjecích zařízení.

(8)

Velikost vnitřního trhu s nabíjecími mobilními telefony a podobnými kategoriemi nebo třídami rádiových zařízení, rozšíření různých typů nabíjecích zařízení pro tato rádiová zařízení, nedostatečná interoperabilita mezi rádiovými zařízeními a nabíjecími zařízeními a významný přeshraniční obchod s těmito výrobky vyžadují důraznější legislativní opatření na úrovni Unie spíše než opatření na vnitrostátní úrovni nebo dobrovolná opatření, aby bylo dosaženo řádného fungování vnitřního trhu, přičemž je současně třeba zajistit pohodlí pro spotřebitele a snížit množství ekologického odpadu.

(9)

Proto je nutné harmonizovat nabíjecí rozhraní a komunikační protokoly pro nabíjení pro konkrétní kategorie nebo třídy rádiových zařízení, která se nabíjejí pomocí kabelového nabíjení. Je rovněž nezbytné vytvořit základ pro možnost přizpůsobit se jakémukoli budoucímu vědeckému a technologickému pokroku nebo vývoji na trhu, které bude Komise průběžně sledovat. Zejména by mělo být v budoucnu zváženo zavedení harmonizace nabíjecích rozhraní a komunikačních protokolů pro nabíjení, pokud jde o rádiová zařízení, která by mohla být nabíjena jiným způsobem než kabelovým nabíjením, včetně nabíjení prostřednictvím rádiových vln (bezdrátové nabíjení). V souvislosti s budoucí úpravou harmonizovaných řešení nabíjení je třeba systematicky zvážit zahrnutí dalších kategorií nebo tříd rádiových zařízení, která se nabíjejí pomocí kabelového nabíjení, a to za předpokladu, že je integrace harmonizovaných řešení nabíjení pro tyto další kategorie nebo třídy rádiových zařízení technicky proveditelná. Harmonizace by měla sledovat cíle, jimiž je zajistit pohodlí pro spotřebitele, snížit množství ekologického odpadu a zabránit roztříštěnosti trhu mezi různými nabíjecími rozhraními a komunikačními protokoly pro nabíjení, jakož i mezi případnými iniciativami na vnitrostátní úrovni, což by mohlo způsobit překážky pro obchod na vnitřním trhu. Budoucí úprava harmonizace nabíjecích rozhraní a komunikačních protokolů pro nabíjení by měla tyto cíle sledovat i nadále, a to zajištěním toho, aby zahrnovala nejvhodnější technická řešení pro nabíjecí rozhraní a komunikační protokoly pro nabíjení pro jakýkoli způsob nabíjení.Harmonizovaná nabíjecí řešení by měla odrážet nejvhodnější kombinaci dosažení tržního přijetí a cílů spočívajících v zajištění pohodlí pro spotřebitele, snížení množství ekologického odpadu a zabránění roztříštěnosti trhu. Pro volbu těchto řešení nabíjení by měly být využívány především relevantní technické normy, které splňují výše uvedené cíle a které byly vypracovány na evropské nebo mezinárodní úrovni. Ve výjimečných případech, kdy je třeba zavést, doplnit nebo změnit stávající technickou specifikaci, jestliže neexistují veřejně dostupné evropské nebo mezinárodní normy, které splňují uvedené cíle, by Komise měla mít možnost stanovit další technické specifikace za předpokladu, že byly vypracovány v souladu s kritérii otevřenosti, konsensu a transparentnosti a že splňují požadavky neutrality a stability uvedené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (5). Do tohoto procesu je třeba ve všech fázích úpravy harmonizovaných řešení nabíjení zapojit všechny relevantní zúčastněné strany z daného odvětví zastoupené v odborné skupině Komise pro rádiová zařízení.

(10)

Taková harmonizace by však byla neúplná, pokud by nebyla spojena s požadavky týkajícími se kombinovaného prodeje rádiových zařízení a jejich nabíječek a informací, které mají být poskytovány spotřebitelům a dalším konečným uživatelům. Roztříštěnost přístupů mezi členskými státy, pokud jde o uvádění dotčených kategorií nebo tříd rádiových zařízení a jejich nabíjecích zařízení na trh, by bránila přeshraničnímu obchodu s těmito výrobky, například tím, že by hospodářské subjekty musely své výrobky přebalovat v závislosti na tom, do jakého členského státu mají být výrobky dodány. To by následně vedlo k nárůstu komplikací pro spotřebitele a ke vzniku zbytečného e-odpadu, což by negativně kompenzovalo výhody plynoucí z harmonizace nabíjecích rozhraní a komunikačních protokolů pro nabíjení. Je proto nezbytné stanovit požadavky, které zajistí, aby spotřebitelé a další koneční uživatelé nebyli nuceni kupovat nové nabíjecí zařízení při každém nákupu nového mobilního telefonu nebo podobného rádiového zařízení. Oddělení prodeje rádiových zařízení od prodeje nabíjecích zařízení by mělo spotřebitelům a dalším konečným uživatelům poskytnout udržitelnou, dostupnou, atraktivní a pohodlnou volbu. Na základě zkušeností s uplatňováním požadavků, nově se objevujících tržních trendů a technologického vývoje by měla Komise zvážit rozšíření požadavku, který se týká dodávání nabíjecích zařízení spolu s rádiovými zařízeními, i na kabely nebo zavedení povinného oddělení prodeje rádiových zařízení a nabíjecích zařízení, aby se zajistilo co nejúčinnější plnění cílů spočívajících v zajištění pohodlí pro spotřebitele a snížení množství ekologického odpadu. Aby byla zajištěna účinnost těchto požadavků, měli by spotřebitelé a další koneční uživatelé při nákupu mobilního telefonu nebo podobného rádiového zařízení obdržet nezbytné informace týkající se nabíjecích charakteristik. Zvláštní piktogram by měl spotřebitelům a dalším konečným uživatelům umožnit, aby před nákupem poznali, zda je nabíjecí zařízení součástí rádiového zařízení, či nikoli. Piktogram by měl být zobrazen v případě všech forem dodávání, včetně prodeje na dálku.

(11)

Je technicky proveditelné definovat USB typu C jako jednotnou nabíjecí zásuvku pro relevantní kategorie nebo třídy rádiových zařízení, zejména proto, že jsou již schopna v sobě tuto zásuvku integrovat. Technologie USB typu C, která se používá celosvětově, byla přijata na úrovni mezinárodní normalizace a byla převzata do evropského systému Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) v rámci evropské normy řady EN IEC 62680-1-3:2021 „Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 1–3: Společné části – Specifikace kabelu a konektoru USB typu C®“.

(12)

Technologie USB typu C je již běžná v mnoha kategoriích nebo třídách rádiových zařízení, protože umožňuje vysoce kvalitní nabíjení a přenos dat. Nabíjecí zásuvka USB typu C je v kombinaci s komunikačním protokolem pro nabíjení USB Power Delivery schopna poskytovat příkon až 100 wattů, a proto ponechává dostatečný prostor pro další vývoj řešení rychlého nabíjení, a zároveň umožňuje trhu zajistit potřeby zařízení nižší třídy, která rychlé nabíjení nepotřebují. Mobilní telefony a podobná rádiová zařízení, která podporují rychlé nabíjení, v sobě mohou integrovat funkce USB Power Delivery, jak je popsáno v evropské normě EN IEC 62680-1-2:2021 „Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 1–2: Společné části – Specifikace výkonového USB“. Specifikace USB se neustále vyvíjejí. V tomto ohledu organizace USB Implementers Forum vyvinula aktualizovanou verzi specifikace výkonového USB, která umožňuje podporovat příkon až do 240 wattů. Byly rovněž provedeny úpravy specifikace USB typu C, které rozšíří požadavky na konektory a kabely tak, aby umožňovaly příkon až do 240 wattů. To umožní uvažovat o případném zařazení rádiových zařízení, která příkon v této výši vyžadují, na seznam rádiových zařízení, na něž se vztahuje tato směrnice.

(13)

Pokud jde o nabíjení jinými způsoby než kabelovým nabíjením, mohou být v budoucnu vyvinuta odlišná řešení, která by mohla mít negativní dopad na interoperabilitu, pohodlí pro spotřebitele a životní prostředí. Ačkoli je v této fázi předčasné ukládat konkrétní požadavky na taková řešení, Komise by měla přijmout opatření k propagaci a harmonizaci těchto řešení s cílem zabránit roztříštěnosti vnitřního trhu v budoucnosti.

(14)

Směrnice 2014/53/EU by měla být změněna tak, aby obsahovala ustanovení týkající se nabíjecích rozhraní a komunikačních protokolů pro nabíjení. Kategorie nebo třídy rádiových zařízení, na něž se nová ustanovení konkrétně vztahují, by měly být podrobněji popsány v nové příloze uvedené směrnice. Tyto kategorie nebo třídy rádiových zařízení se týkají pouze rádiových zařízení s odnímatelnou nebo zabudovanou akumulátorovou baterií. Pokud jde o digitální fotoaparáty, dotčenými rádiovými zařízeními jsou veškeré digitální fotoaparáty a videokamery, včetně akčních kamer. U digitálních fotoaparátů určených výhradně pro audiovizuální odvětví nebo odvětví bezpečnosti a ostrahy by neměla platit povinnost, aby v sobě tato zařízení integrovala harmonizované řešení nabíjení. Pokud jde o bezdrátová sluchátka, dotčené rádiové zařízení se posuzuje společně se svým speciálním nabíjecím pouzdrem nebo boxem, a to vzhledem k tomu, že kvůli své specifické velikosti a tvaru nejsou bezdrátová sluchátka od svého nabíjecího pouzdra nebo boxu téměř nikdy oddělena. Nabíjecí pouzdro nebo box pro tento konkrétní druh rádiových zařízení se nepovažují za součást nabíjecího zařízení. Pokud jde o laptopy, dotčenými rádiovými zařízeními jsou veškeré přenosné počítače, což zahrnuje mimo jiné laptopy, notebooky, ultrabooky, hybridní nebo konvertibilní notebooky a netbooky.

(15)

Směrnice 2014/53/EU by měla být rovněž změněna tak, aby byly zavedeny požadavky ohledně dodávání určitých kategorií nebo tříd rádiových zařízení bez nabíjecích zařízení. Dotčené kategorie nebo třídy rádiových zařízení, jakož i specifikace týkající se řešení nabíjení, by měly být uvedeny v nové příloze uvedené směrnice.

(16)

Směrnice 2014/53/EU stanoví, že informace mají být uvedeny v návodu přiloženém k rádiovému zařízení, a proto by do příslušného článku uvedené směrnice měly být vloženy další požadavky na informace. Obsah nových požadavků by měl být specifikován v nové příloze uvedené směrnice. Některé informace by měly být u všech forem dodávání, včetně prodeje na dálku, poskytovány vizuálně. Zvláštní štítek, na němž jsou uvedeny specifikace týkající se nabíjecích kapacit a kompatibilních nabíjecích zařízení, by měl umožnit spotřebitelům a dalším konečným uživatelům určit nejvhodnější nabíjecí zařízení potřebné k nabíjení jejich rádiových zařízení. S cílem poskytnout užitečný referenční zdroj po celou dobu životnosti rádiového zařízení by měly být v návodu a bezpečnostních informacích přiložených k rádiovému zařízení uvedeny rovněž specifikace týkající se nabíjecích kapacit a kompatibilních nabíjecích zařízení. Tyto požadavky na informace by mělo být možné v budoucnu upravit tak, aby odrážely případné změny požadavků na označování, zejména v případě nabíjecích zařízení, která by mohla být zavedena podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (6). Tyto požadavky na informace by měly zohledňovat zejména vývoj harmonizovaných řešení nabíjení a měly by být odpovídajícím způsobem upraveny. V této souvislosti by mohlo být rovněž zváženo zavedení systému barevných kódů.

(17)

Vzhledem k tomu, že spotřebitelům a dalším konečným uživatelům by mohli rádiová zařízení přímo dodávat rovněž dovozci a distributoři, měly by se na dovozce a distributory vztahovat stejné povinnosti, jaké platí pro výrobce, pokud jde o informace, které mají být poskytnuty nebo zobrazeny. Pokud jde o piktogram udávající, zda je nabíjecí zařízení součástí rádiového zařízení, či nikoli, měly by tuto povinnost při dodávání rádiového zařízení spotřebitelům a dalším konečným uživatelům splňovat všechny hospodářské subjekty. Dovozci a distributoři by tak měli mít možnost nabízet balíčky, které zahrnují rádiové zařízení a jeho nabíjecí zařízení, i v případě, že výrobce takové rádiové zařízení dodává bez nabíjecího zařízení, a to za předpokladu, že spotřebitelům a dalším konečným uživatelům nabízejí rovněž možnost pořídit si rádiové zařízení bez jakéhokoli nabíjecího zařízení.

(18)

Směrnice 2014/53/EU stanoví postupy posuzování shody. Měla by být změněna tak, aby v ní byly doplněny odkazy na nové základní požadavky. Výrobce by tak měl mít možnost použít postup interního řízení výroby, aby prokázal soulad s těmito novými základními požadavky.

(19)

Aby se zajistilo, že vnitrostátní orgány dozoru nad trhem budou mít procesní prostředky k vymáhání souladu s novými požadavky týkajícími se harmonizovaných nabíjecích rozhraní a komunikačních protokolů pro nabíjení a požadavky týkajícími se dodávání rádiových zařízení, které této harmonizaci podléhají, měla by být směrnice 2014/53/EU odpovídajícím způsobem upravena. Zejména by měl být zahrnut výslovný odkaz na nesoulad se základními požadavky, mezi něž patří rovněž nová ustanovení o specifikacích týkajících se nabíjecích kapacit a kompatibilních nabíjecích zařízení. Vzhledem k tomu, že se tato nově zavedená ustanovení týkají aspektů interoperability, mělo by být cílem zabránit rozdílným výkladům, pokud jde o to, zda lze postup stanovený ve směrnici 2014/53/EU použít i v případě rádiových zařízení, která nepředstavují riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, nebo pro jiné aspekty ochrany veřejného zájmu.

(20)

Ve směrnici 2014/53/EU jsou stanoveny případy formálního nesouladu. Vzhledem k tomu, že tato směrnice zavádí nové požadavky pro určité kategorie nebo třídy rádiových zařízení, měla by být směrnice 2014/53/EU změněna tak, aby umožňovala účinné vymáhání souladu s těmito novými požadavky vnitrostátními orgány dozoru nad trhem.

(21)

Směrnice 2014/53/EU by měla být rovněž změněna tak, aby odkazy, které jsou v ní obsaženy, odpovídaly novým požadavkům, které jsou zavedeny touto směrnicí.

(22)

Je nutné zajistit minimální společnou interoperabilitu mezi rádiovými zařízeními a nabíjecími zařízeními pro tato rádiová zařízení a řešit jakýkoli budoucí vývoj na trhu, jako je vznik nových kategorií nebo tříd rádiových zařízení, u nichž dochází ke značné roztříštěnosti, pokud jde o nabíjecí rozhraní a komunikační protokoly pro nabíjení, a jakýkoli vývoj technologie nabíjení. Je rovněž nutné zohlednit budoucí změny požadavků na označování, například pro nabíjecí zařízení nebo nabíjecí kabely, nebo další technologický pokrok Na Komisi by tak měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu kategorií nebo tříd rádiových zařízení a specifikací týkajících se nabíjecích rozhraní a komunikačních protokolů pro nabíjení pro každou z nich a o změnu požadavků na informace týkající se nabíjecích rozhraní a komunikačních protokolů pro nabíjení. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (7). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(23)

Směrnice 2014/53/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(24)

Hospodářským subjektům by měl být poskytnut dostatečný čas na provedení nezbytných úprav rádiových zařízení spadajících do oblasti působnosti této směrnice, která hodlají uvést na trh Unie,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2014/53/EU se mění takto:

1)

Článek 3 se mění takto:

a)

v odst. 3 prvním pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

rádiové zařízení funguje společně s příslušenstvím jiným než nabíjecí zařízení pro kategorie nebo třídy rádiových zařízení uvedené v části I přílohy Ia, které jsou výslovně uvedeny v odstavci 4 tohoto článku“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„4.   Rádiová zařízení spadající do kategorií nebo tříd uvedených v části I přílohy Ia musí být konstruována tak, aby splňovala specifikace týkající se nabíjecích kapacit stanovené v uvedené příloze pro příslušnou kategorii nebo třídu rádiových zařízení.

Pokud jde o rádiová zařízení, která lze nabíjet pomocí kabelového nabíjení, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 44 za účelem změny části I přílohy Ia s ohledem na vědecký a technologický pokrok nebo vývoj na trhu, kterými se zajistí minimální společná interoperabilita mezi rádiovými zařízeními a jejich nabíjecími zařízeními, zvýší pohodlí pro spotřebitele, sníží množství ekologického odpadu a zabrání roztříštěnosti trhu, a to:

a)

změnou, doplněním nebo zrušením kategorií či tříd rádiových zařízení;

b)

změnou, doplněním nebo zrušením technických specifikací, včetně odkazů a popisů, týkajících se nabíjecí zásuvky (nabíjecích zásuvek) a komunikačního protokolu (komunikačních protokolů) pro nabíjení pro každou dotčenou kategorii nebo třídu rádiových zařízení.

Komise průběžně posuzuje vývoj na trhu, roztříštěnost trhu a technologický pokrok s cílem určit kategorie nebo třídy rádiových zařízení, která lze nabíjet pomocí kabelového nabíjení a u nichž by zařazení do části I přílohy Ia vedlo ke zvýšení pohodlí pro spotřebitele a snížení množství ekologického odpadu.

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o posouzení uvedeném v třetím pododstavci poprvé do dne 28. prosince 2025 a poté každých pět let a na jeho základě přijme akty v přenesené pravomoci podle druhého pododstavce písm. a).

Pokud jde o rádiová zařízení, která lze nabíjet pomocí jiného než kabelového nabíjení, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 44 za účelem změny části I přílohy Ia s ohledem na vědecký a technologický pokrok nebo vývoj na trhu, kterými se zajistí minimální společná interoperabilita mezi rádiovými zařízeními a jejich nabíjecími zařízeními, zvýší pohodlí pro spotřebitele, sníží množství ekologického odpadu a zabrání roztříštěnosti trhu, a to:

a)

zavedením, změnou, doplněním nebo zrušením kategorií nebo tříd rádiových zařízení;

b)

zavedením, změnou, doplněním nebo zrušením technických specifikací, včetně odkazů a popisů, týkajících se nabíjecího rozhraní (nabíjecích rozhraní) a komunikačního protokolu (komunikačních protokolů) pro nabíjení pro každou dotčenou kategorii nebo třídu rádiových zařízení.

Komise v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1025/2012 požádá do 28. prosince 2024 jednu nebo více evropských normalizačních organizací, aby vypracovaly návrhy harmonizovaných norem, jimiž se stanoví technické specifikace pro nabíjecí rozhraní a komunikační protokol (protokoly) pro nabíjení pro rádiová zařízení, která lze nabíjet jiným způsobem než kabelovým nabíjením. V souladu s postupem stanoveným v čl. 10 odst. 2 nařízení (EU) č. 1025/2012 konzultuje Komise výbor zřízený podle čl. 45 odst. 1 této směrnice. Požadavky na obsah požadovaných harmonizovaných norem vycházejí z posouzení aktuálního stavu bezdrátových nabíjecích technologií pro rádiová zařízení, které provede Komise a které se zabývá zejména vývojem na trhu, pronikáním na trh, roztříštěností trhu, technologickou výkonností, interoperabilitou, energetickou účinností a výkonností nabíjení.

Při přípravě aktů v přenesené pravomoci uvedených v tomto článku, pokud jde o rádiová zařízení, která lze nabíjet pomocí kabelového nabíjení, jakož i o rádiová zařízení, která lze nabíjet jiným způsobem než kabelovým nabíjením, vezme Komise v úvahu míru přijetí zvažovaných technických specifikací trhem, výsledné pohodlí pro spotřebitele a míru snížení množství ekologického odpadu a roztříštěnosti trhu, které lze od těchto technických specifikací očekávat. Má se za to, že technické specifikace, které jsou založeny na relevantních dostupných evropských nebo mezinárodních normách, cíle stanovené v předchozí větě splňují. Avšak v případech, kdy takové evropské nebo mezinárodní normy neexistují, nebo kdy Komise na základě technického posouzení rozhodne, že tyto technické specifikace uvedené cíle nesplňují optimálním způsobem, může Komise stanovit jiné technické specifikace, které tyto cíle splňují lépe.“

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3a

Možnost, aby si spotřebitelé a další koneční uživatelé pořídili určité kategorie nebo třídy rádiových zařízení bez nabíjecího zařízení

1.

Pokud hospodářský subjekt nabízí spotřebitelům a dalším konečným uživatelům možnost, aby si pořídili rádiové zařízení uvedené v čl. 3 odst. 4 spolu s nabíjecím zařízením, musí spotřebitelům a dalším konečným uživatelům nabídnout také možnost pořídit si toto rádiové zařízení bez jakéhokoli nabíjecího zařízení.

2.

Hospodářské subjekty zajistí, aby informace o tom, zda je k rádiovému zařízení uvedenému v čl. 3 odst. 4 přiloženo nabíjecí zařízení, či nikoli, byly při dodávání tohoto rádiového zařízení spotřebitelům a dalším konečným uživatelům zobrazeny v grafické podobě s použitím uživatelsky vstřícného a snadno přístupného piktogramu uvedeného v části III přílohy Ia. Piktogram musí být vytištěn na obalu nebo připevněn k obalu jako nálepka. Při dodávání rádiového zařízení spotřebitelům a dalším konečným uživatelům musí být piktogram zobrazen viditelně a čitelně a v případě prodeje na dálku umístěn v blízkosti údaje o ceně.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 44 za účelem změny části III přílohy Ia v důsledku změn částí I a II uvedené přílohy nebo v důsledku budoucích změn požadavků na označování nebo s ohledem na technologický pokrok zavedením, změnou, doplněním nebo odstraněním jakýchkoli grafických nebo textových prvků.“

3)

V článku 10 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8.   Výrobci zajistí, aby byl k rádiovému zařízení přiložen návod a bezpečnostní informace. Návod musí obsahovat informace nutné k tomu, aby bylo možné rádiové zařízení používat k jeho zamýšlenému použití. Tyto informace musí v příslušných případech obsahovat popis příslušenství a součástí, včetně softwaru, které umožňují zamýšlené fungování rádiového zařízení. Tento návod a bezpečnostní informace, jakož i veškerá označení musí být jasné, srozumitelné a snadno pochopitelné.

V případě rádiového zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, se v návodu uvedou rovněž tyto informace:

a)

kmitočtové pásmo (kmitočtová pásma), v němž (v nichž) rádiové zařízení pracuje;

b)

maximální radiofrekvenční výkon vysílaný v kmitočtovém pásmu (kmitočtových pásmech), v němž (v nichž) je rádiové zařízení provozováno.

V případě rádiových zařízení uvedených v čl. 3 odst. 4 musí návod obsahovat informace o specifikacích týkajících se nabíjecích kapacit a kompatibilních nabíjecích zařízení těchto rádiových zařízení, jak je popsáno v části II přílohy Ia. Kromě toho, že informace musí být uvedeny v návodu, musí být při dodávání těchto rádiových zařízení spotřebitelům a dalším konečným uživatelům výrobci zobrazeny rovněž na štítku, jak je stanoveno v části IV přílohy Ia. Štítek musí být vytištěn v návodu a na obalu nebo připevněn k obalu jako nálepka. Pokud rádiové zařízení nemá obal, musí být nálepka se štítkem připevněna na rádiovém zařízení. Při dodávání rádiového zařízení spotřebitelům a dalším konečným uživatelům musí být štítek zobrazen viditelně a čitelně a v případě prodeje na dálku umístěn v blízkosti údaje o ceně. Pokud to velikost nebo povaha rádiového zařízení neumožňuje, může být štítek vytištěn jako samostatný dokument přiložený k rádiovému zařízení.

Návod a bezpečnostní informace uvedené v prvním, druhém a třetím pododstavci tohoto odstavce musí být v jazyce, kterému spotřebitelé a další koneční uživatelé snadno rozumějí a který určí dotčený členský stát.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 44 za účelem změny částí II a IV přílohy Ia v důsledku změn části I uvedené přílohy nebo v důsledku budoucích změn požadavků na označování nebo s ohledem na technologický pokrok zavedením, změnou, doplněním nebo odstraněním jakýchkoli podrobností týkajících se informačních, grafických nebo textových prvků, jak je stanoveno v tomto článku.“

4)

V čl. 12 odst. 4 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Dovozci při dodávání rádiového zařízení uvedeného v čl. 3 odst. 4 spotřebitelům a dalším konečným uživatelům zajistí, aby:

a)

byl na tomto rádiovém zařízení zobrazen štítek v souladu s čl. 10 odst. 8 třetím pododstavcem, nebo aby bylo toto zařízení s takovým štítkem dodáváno;

b)

byl tento štítek zobrazen viditelně a čitelně a v případě prodeje na dálku umístěn v blízkosti údaje o ceně.“

5)

V čl. 13 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Distributoři při dodávání rádiového zařízení uvedeného v čl. 3 odst. 4 spotřebitelům a dalším konečným uživatelům zajistí, aby:

a)

byl na tomto rádiovém zařízení zobrazen štítek v souladu s čl. 10 odst. 8 třetím pododstavcem, nebo aby bylo toto zařízení s takovým štítkem dodáváno;

b)

byl tento štítek zobrazen viditelně a čitelně a v případě prodeje na dálku umístěn v blízkosti údaje o ceně.“

6)

V čl. 17 odst. 2 návětí se slova „čl. 3 odst. 1“ nahrazují slovy „čl. 3 odst. 1 a 4“

7)

Článek 40 se mění takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

„Postup na vnitrostátní úrovni pro nakládání s rádiovými zařízeními, která představují riziko nebo která nejsou v souladu se základními požadavky“;

b)

v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud mají orgány dozoru nad trhem některého členského státu dostatečné důvody domnívat se, že určité rádiové zařízení, na něž se vztahuje tato směrnice, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo ochranu jiných veřejných zájmů, na něž se vztahuje tato směrnice, nebo že nesplňuje alespoň jeden z příslušných základních požadavků stanovených v článku 3, provedou hodnocení, zda dotčené rádiové zařízení splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad trhem.“

8)

V článku 43 se odstavec 1 mění takto:

a)

za písmeno f) se vkládají nová písmena, která znějí:

„fa)

piktogram uvedený v čl. 3a odst. 2 nebo štítek uvedený v čl. 10 odst. 8 nebyl vypracován správně;

fb)

štítek uvedený v čl. 10 odst. 8 není k dotčenému rádiovému zařízení přiložen;

fc)

piktogram nebo štítek není připevněn nebo zobrazen v souladu s čl. 3a odst. 2 nebo čl. 10 odst. 8;“;

b)

písmeno h) se nahrazuje tímto:

„h)

k rádiovému zařízení nejsou přiloženy informace uvedené v čl. 10 odst. 8, EU prohlášení o shodě uvedené v čl. 10 odst. 9 nebo informace o omezeních použití uvedené v čl. 10 odst. 10;“;

c)

písmeno j) se nahrazuje tímto:

„j)

nebyl dodržen čl. 3a odst. 1 nebo článek 5.“

9)

Článek 44 se mění takto:

a)

v odstavci 2 se za první větu vkládá nová věta, která zní:

„Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 3 odst. 4, čl. 3a odst. 2 druhém pododstavci a čl. 10 odst. 8 pátém pododstavci je svěřena Komisi na dobu pěti let ode dne 27. prosince 2022“;

b)

v odstavci 3 se první věta nahrazuje tímto:

„Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 3 druhém pododstavci, čl. 3 odst. 4, čl. 3a odst. 2 druhém pododstavci, čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2 a čl. 10 odst. 8 pátém pododstavci kdykoli zrušit.“;

c)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„3a.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (*1).

(*1)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.“;"

d)

odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 3 odst. 3 druhého pododstavce, čl. 3 odst. 4, čl. 3a odst. 2 druhého pododstavce, čl. 4 odst. 2, čl. 5 odst. 2 nebo čl. 10 odst. 8 pátého pododstavce vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

10)

V článku 47 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Do 28. prosince 2026 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dopadu možnosti pořídit si rádiové zařízení bez jakéhokoli nabíjecího zařízení a bez kabelů, zejména z hlediska pohodlí pro spotřebitele, snížení množství ekologického odpadu, změn chování a vývoje přístupu na trhu. Ke zprávě případně připojí legislativní návrh na změnu této směrnice za účelem zavedení povinného oddělení prodeje nabíjecích zařízení a kabelů od prodeje rádiových zařízení.“

11)

Vkládá se příloha Ia, jejíž znění je uvedeno v příloze této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy do dne 28. prosince 2023 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne 28. prosince 2024 pro kategorie nebo třídy rádiových zařízení uvedené v části I podbodech 1.1 až 1.12 přílohy Ia a ode dne 28. dubna 2026 pro kategorie nebo třídy rádiových zařízení uvedené v části I podbodě 1.13 přílohy Ia.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 23. listopadu 2022.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. C 152, 6.4.2022, s. 82.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 4. října 2022 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady ze dne 24. října 2022.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) (Úř. věst. L 197, 24.7.2012, s. 38).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10).

(7)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA Ia

SPECIFIKACE A INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NABÍJENÍ NĚKTERÝCH KATEGORIÍ NEBO TŘÍD RÁDIOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Část I

Specifikace týkající se nabíjecích kapacit

1.

Požadavky uvedené v bodech 2 a 3 této části se vztahují na tyto kategorie nebo třídy rádiových zařízení:

1.1.

kapesní mobilní telefony;

1.2.

tablety;

1.3.

digitální fotoaparáty;

1.4.

sluchátka,

1.5.

náhlavní soupravy;

1.6.

ruční videoherní konzole;

1.7.

přenosné reproduktory;

1.8.

elektronické čtečky;

1.9.

klávesnice;

1.10.

myši;

1.11.

přenosná navigační zařízení;

1.12.

bezdrátová sluchátka do uší (pecky);

1.13.

laptopy.

2.

Pokud je lze nabíjet pomocí kabelového nabíjení, kategorie nebo třídy rádiových zařízení uvedené v bodě 1 této části musí splňovat tyto podmínky:

2.1.

musí být vybaveny zásuvkou USB typu C, jak je popsáno v normě EN IEC 62680-1-3:2021 „Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 1–3: Společné části – Specifikace kabelu a konektoru USB typu C®“, která musí být vždy přístupná a funkční;

2.2.

musí být možné je nabíjet pomocí kabelů, které splňují požadavky normy EN IEC 62680-1-3:2021 „Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 1–3: Společné části – Specifikace kabelu a konektoru USB typu C®“.

3.

Pokud je lze nabíjet pomocí kabelového nabíjení při napětí vyšším než 5 voltů nebo proudu vyšším než 3 ampéry nebo příkonu vyšším než 15 wattů, kategorie nebo třídy rádiových zařízení uvedené v bodě 1 této části musí:

3.1.

v sobě integrovat protokol USB Power Delivery, jak je popsáno v normě EN IEC 62680-1-2:2021 „Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon – Část 1–2: Společné části – Specifikace výkonového USB“;

3.2.

zajistit, aby jakýkoli další nabíjecí protokol umožňoval plnou funkčnost technologie USB Power Delivery uvedené v písmeni 3.1. bez ohledu na použité nabíjecí zařízení.

Část II

Informace o specifikacích týkajících se nabíjecích kapacit a kompatibilních nabíjecích zařízení

V případě rádiových zařízení spadajících do oblasti působnosti čl. 3 odst. 4 prvního pododstavce musí být v souladu s požadavky stanovenými v čl. 10 odst. 8 uvedeny následující informace, které mohou být navíc zpřístupněny i prostřednictvím QR kódů nebo podobných elektronických řešení:

a)

v případě všech kategorií nebo tříd rádiových zařízení, na něž se vztahují požadavky uvedené v části I, popis požadavků na výkon kabelových nabíjecích zařízení, která lze s tímto rádiovým zařízením použít, včetně minimálního příkonu potřebného k nabití rádiového zařízení a maximálního příkonu potřebného k nabití rádiového zařízení při maximální rychlosti nabíjení vyjádřených ve wattech, a to uvedením textu: „ příkon dodávaný nabíjecím zařízením musí být mezi minimálně [xx] watty požadovanými rádiovým zařízením a maximálně [yy] watty nezbytnými k dosažení maximální rychlosti nabíjení“. Počet wattů vyjadřuje minimální příkon požadovaný rádiovým zařízením a maximální příkon, který rádiové zařízení potřebuje k dosažení maximální rychlosti nabíjení;

b)

v případě rádiového zařízení, na něž se vztahují požadavky uvedené v části I bodě 3, popis specifikací týkající se nabíjecích kapacit rádiového zařízení, které lze nabíjet pomocí kabelového nabíjení při napětí vyšším než 5 voltů nebo proudu vyšším než 3 ampéry nebo příkonu vyšším než 15 wattů, včetně údaje o tom, že rádiové zařízení podporuje nabíjecí protokol USB Power Delivery, a to uvedením textu „rychlé nabíjení USB PD“, a údaje o jakémkoli jiném podporovaném nabíjecím protokolu uvedením jeho názvu v textovém formátu.“

Část III

Piktogram znázorňující, zda je nabíjecí zařízení přiloženo k rádiovému zařízením, či nikoli

1.

Piktogram musí mít tyto formáty:

1.1.

V případě, že je k rádiovému zařízení přiloženo nabíjecí zařízení:

Image 1L3152022CS7110120221125CS0006.0001731742WT/L/1129 ze dne 2. prosince 2021PROHLÁŠENÍ O UZAVŘENÍ JEDNÁNÍ O DOMÁCÍ REGULACI V OBLASTI SLUŽEBToto prohlášení se vydává na žádost Albánie, Argentiny, Austrálie, Království Bahrajnu, Brazílie, Kanady, Chile, Číny, Kolumbie, Kostariky, Salvadoru, Evropské unie, Hongkongu (Čína), Islandu, Izraele, Japonska, Kazachstánu, Korejské republiky, Lichtenštejnska, Mauricia, Mexika, Moldavské republiky, Černé Hory, Nového Zélandu, Nigérie, Severní Makedonie, Norska, Paraguaye, Peru, Filipín, Ruské federace, Království Saúdské Arábie, Singapuru, Švýcarska, samostatného celního území Tchaj-wan, Pcheng-chu, Ťin-men a Ma-cu, Thajska, Turecka, Ukrajiny, Spojeného království, Spojených států, Uruguaye.1.Níže uvedení Členové Světové obchodní organizace (WTO)AlbánieArgentinaAustrálieKrálovství BahrajnBrazílieKanadaChileČínaKolumbieKostarikaSalvadorEvropská unieHongkong, ČínaIslandIzraelJaponskoKazachstánKorejská republikaLichtenštejnskoMauriciusMexikoMoldavská republikaČerná HoraNový ZélandNigérieSeverní MakedonieNorskoParaguayPeruFilipínyRuská federaceKrálovství Saúdská ArábieSingapurŠvýcarskosamostatné celní území Tchaj-wan, Pcheng-chu, Ťin-men a Ma-cuThajskoTureckoUkrajinaSpojené královstvíSpojené státyUruguaydále jen účastníci,při zachování závazku ohlášeného dne 13. prosince 2017 na jedenáctém zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WT/MIN(17)/61) a znovu potvrzeného dne 23. května 2019 (WT/L/1059) a v rámci trvalého uznání významu správných regulačních postupů při usnadnění obchodu službami,tímto oznamují úspěšné uzavření jednání v rámci společné iniciativy týkající se domácí regulace v oblasti služeb.2.Účastníci berou na vědomí uzavření jednání o referenčním dokumentu o domácí regulaci v oblasti služeb (INF/SDR/2 ze dne 26. listopadu 2021, příloha 1).3.Účastníci vítají listiny specifických závazků (INF/SDR/3/Rev.1 ze dne 2. prosince 2021, příloha 2), které byly předloženy jako jejich příspěvky k ukončení jednání.4.Účastníci hodlají pravidla z referenčního dokumentu zapracovat do svých listin GATS coby další závazky, a to v souladu s oddílem I referenčního dokumentu.5.Za předpokladu, že budou dokončeny všechny požadované vnitrostátní postupy, mají účastníci za cíl předložit své listiny specifických závazků k certifikaci v souladu s postupy pro certifikaci oprav či vylepšení listin specifických závazků (S/L/84, ze dne 14. dubna 2000), a to do dvanácti měsíců od data tohoto prohlášení.6.Do šesti měsíců od data tohoto prohlášení se účastníci hodlají sejít, aby poskytli aktuální informace k pokroku týkajícímu se dokončení veškerých požadovaných vnitrostátních postupů a posoudili, zda jejich listiny specifických závazků lze předložit k certifikaci dříve než ve lhůtě uvedené v odstavci 5.7.Účastníci vítají další Členy WTO, kteří se mohou připojit k tomuto prohlášení za účelem zapracování pravidel z referenčního dokumentu do listiny GATS v podobě dalších závazků, a to v souladu s oddílem I referenčního dokumentu.

1.2.

V případě, že k rádiovému zařízení není přiloženo žádné nabíjecí zařízení:

Image 2L3152022CS7110120221125CS0006.0001731742WT/L/1129 ze dne 2. prosince 2021PROHLÁŠENÍ O UZAVŘENÍ JEDNÁNÍ O DOMÁCÍ REGULACI V OBLASTI SLUŽEBToto prohlášení se vydává na žádost Albánie, Argentiny, Austrálie, Království Bahrajnu, Brazílie, Kanady, Chile, Číny, Kolumbie, Kostariky, Salvadoru, Evropské unie, Hongkongu (Čína), Islandu, Izraele, Japonska, Kazachstánu, Korejské republiky, Lichtenštejnska, Mauricia, Mexika, Moldavské republiky, Černé Hory, Nového Zélandu, Nigérie, Severní Makedonie, Norska, Paraguaye, Peru, Filipín, Ruské federace, Království Saúdské Arábie, Singapuru, Švýcarska, samostatného celního území Tchaj-wan, Pcheng-chu, Ťin-men a Ma-cu, Thajska, Turecka, Ukrajiny, Spojeného království, Spojených států, Uruguaye.1.Níže uvedení Členové Světové obchodní organizace (WTO)AlbánieArgentinaAustrálieKrálovství BahrajnBrazílieKanadaChileČínaKolumbieKostarikaSalvadorEvropská unieHongkong, ČínaIslandIzraelJaponskoKazachstánKorejská republikaLichtenštejnskoMauriciusMexikoMoldavská republikaČerná HoraNový ZélandNigérieSeverní MakedonieNorskoParaguayPeruFilipínyRuská federaceKrálovství Saúdská ArábieSingapurŠvýcarskosamostatné celní území Tchaj-wan, Pcheng-chu, Ťin-men a Ma-cuThajskoTureckoUkrajinaSpojené královstvíSpojené státyUruguaydále jen účastníci,při zachování závazku ohlášeného dne 13. prosince 2017 na jedenáctém zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WT/MIN(17)/61) a znovu potvrzeného dne 23. května 2019 (WT/L/1059) a v rámci trvalého uznání významu správných regulačních postupů při usnadnění obchodu službami,tímto oznamují úspěšné uzavření jednání v rámci společné iniciativy týkající se domácí regulace v oblasti služeb.2.Účastníci berou na vědomí uzavření jednání o referenčním dokumentu o domácí regulaci v oblasti služeb (INF/SDR/2 ze dne 26. listopadu 2021, příloha 1).3.Účastníci vítají listiny specifických závazků (INF/SDR/3/Rev.1 ze dne 2. prosince 2021, příloha 2), které byly předloženy jako jejich příspěvky k ukončení jednání.4.Účastníci hodlají pravidla z referenčního dokumentu zapracovat do svých listin GATS coby další závazky, a to v souladu s oddílem I referenčního dokumentu.5.Za předpokladu, že budou dokončeny všechny požadované vnitrostátní postupy, mají účastníci za cíl předložit své listiny specifických závazků k certifikaci v souladu s postupy pro certifikaci oprav či vylepšení listin specifických závazků (S/L/84, ze dne 14. dubna 2000), a to do dvanácti měsíců od data tohoto prohlášení.6.Do šesti měsíců od data tohoto prohlášení se účastníci hodlají sejít, aby poskytli aktuální informace k pokroku týkajícímu se dokončení veškerých požadovaných vnitrostátních postupů a posoudili, zda jejich listiny specifických závazků lze předložit k certifikaci dříve než ve lhůtě uvedené v odstavci 5.7.Účastníci vítají další Členy WTO, kteří se mohou připojit k tomuto prohlášení za účelem zapracování pravidel z referenčního dokumentu do listiny GATS v podobě dalších závazků, a to v souladu s oddílem I referenčního dokumentu.

2.

Ve formátu piktogramu mohou být různé vizuální odchylky (například pokud jde o barvu, verzi s výplní nebo pouze obrys, tloušťku čáry) za předpokladu, že piktogram zůstane viditelný a čitelný. Pokud je piktogram zmenšen nebo zvětšen, musí být zachovány proporce uvedené na obrázcích v bodě 1 této části. Rozměr „a“ uvedený v bodě 1 této části musí být bez ohledu na danou odchylku roven 7 mm nebo větší.

Část IV

Obsah a formát štítku

1.

Štítek musí mít tento formát:

Image 3L3152022CS7110120221125CS0006.0001731742WT/L/1129 ze dne 2. prosince 2021PROHLÁŠENÍ O UZAVŘENÍ JEDNÁNÍ O DOMÁCÍ REGULACI V OBLASTI SLUŽEBToto prohlášení se vydává na žádost Albánie, Argentiny, Austrálie, Království Bahrajnu, Brazílie, Kanady, Chile, Číny, Kolumbie, Kostariky, Salvadoru, Evropské unie, Hongkongu (Čína), Islandu, Izraele, Japonska, Kazachstánu, Korejské republiky, Lichtenštejnska, Mauricia, Mexika, Moldavské republiky, Černé Hory, Nového Zélandu, Nigérie, Severní Makedonie, Norska, Paraguaye, Peru, Filipín, Ruské federace, Království Saúdské Arábie, Singapuru, Švýcarska, samostatného celního území Tchaj-wan, Pcheng-chu, Ťin-men a Ma-cu, Thajska, Turecka, Ukrajiny, Spojeného království, Spojených států, Uruguaye.1.Níže uvedení Členové Světové obchodní organizace (WTO)AlbánieArgentinaAustrálieKrálovství BahrajnBrazílieKanadaChileČínaKolumbieKostarikaSalvadorEvropská unieHongkong, ČínaIslandIzraelJaponskoKazachstánKorejská republikaLichtenštejnskoMauriciusMexikoMoldavská republikaČerná HoraNový ZélandNigérieSeverní MakedonieNorskoParaguayPeruFilipínyRuská federaceKrálovství Saúdská ArábieSingapurŠvýcarskosamostatné celní území Tchaj-wan, Pcheng-chu, Ťin-men a Ma-cuThajskoTureckoUkrajinaSpojené královstvíSpojené státyUruguaydále jen účastníci,při zachování závazku ohlášeného dne 13. prosince 2017 na jedenáctém zasedání Konference ministrů Světové obchodní organizace (WT/MIN(17)/61) a znovu potvrzeného dne 23. května 2019 (WT/L/1059) a v rámci trvalého uznání významu správných regulačních postupů při usnadnění obchodu službami,tímto oznamují úspěšné uzavření jednání v rámci společné iniciativy týkající se domácí regulace v oblasti služeb.2.Účastníci berou na vědomí uzavření jednání o referenčním dokumentu o domácí regulaci v oblasti služeb (INF/SDR/2 ze dne 26. listopadu 2021, příloha 1).3.Účastníci vítají listiny specifických závazků (INF/SDR/3/Rev.1 ze dne 2. prosince 2021, příloha 2), které byly předloženy jako jejich příspěvky k ukončení jednání.4.Účastníci hodlají pravidla z referenčního dokumentu zapracovat do svých listin GATS coby další závazky, a to v souladu s oddílem I referenčního dokumentu.5.Za předpokladu, že budou dokončeny všechny požadované vnitrostátní postupy, mají účastníci za cíl předložit své listiny specifických závazků k certifikaci v souladu s postupy pro certifikaci oprav či vylepšení listin specifických závazků (S/L/84, ze dne 14. dubna 2000), a to do dvanácti měsíců od data tohoto prohlášení.6.Do šesti měsíců od data tohoto prohlášení se účastníci hodlají sejít, aby poskytli aktuální informace k pokroku týkajícímu se dokončení veškerých požadovaných vnitrostátních postupů a posoudili, zda jejich listiny specifických závazků lze předložit k certifikaci dříve než ve lhůtě uvedené v odstavci 5.7.Účastníci vítají další Členy WTO, kteří se mohou připojit k tomuto prohlášení za účelem zapracování pravidel z referenčního dokumentu do listiny GATS v podobě dalších závazků, a to v souladu s oddílem I referenčního dokumentu.

2.

Písmena „XX“ se nahradí číselným údajem odpovídajícím minimálnímu příkonu potřebnému pro nabití rádiového zařízení, jenž určuje minimální výkon, který má nabíjecí zařízení dodávat k nabití rádiového zařízení. Písmena „YY“ se nahradí číselným údajem odpovídajícím maximálnímu příkonu potřebnému pro dosažení maximální rychlosti nabíjení rádiového zařízení, jenž určuje výkon, který má nabíjecí zařízení přinejmenším dodávat pro to, aby dosáhlo této maximální rychlosti nabíjení. Pokud rádiové zařízení podporuje tento komunikační protokol pro nabíjení, zobrazí se zkratka „USB PD“ (USB Power Delivery). „USB PD“ je protokol, který zajišťuje nejrychlejší dodávku proudu z nabíjecího zařízení do rádiového zařízení, aniž by byla zkrácena životnost baterie.

3.

Ve formátu štítku mohou být různé vizuální odchylky (například pokud jde o barvu, verzi s výplní nebo pouze obrys, tloušťku čáry) za předpokladu, že štítek zůstane viditelný a čitelný. Pokud je štítek zmenšen nebo zvětšen, musí být zachovány proporce uvedené na obrázku v bodě 1 této části. Rozměr „a“ uvedený v bodě 1 této části musí být bez ohledu na danou odchylku roven 7 mm nebo větší.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU