(EU) 2022/1999Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/1999 ze dne 19. října 2022 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 274, 24.10.2022, s. 1-13 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 19. října 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 13. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.24.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/1


SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/1999

ze dne 19. října 2022

o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (kodifikované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 91 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 95/50/ES (3) byla několikrát podstatně změněna (4) V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti by uvedená směrnice měla být kodifikována.

(2)

Kontroly silniční přepravy nebezpečných věcí mají být prováděny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 (5) a s nařízením Rady (EHS) č. 3912/92 (6).

(3)

Kontrolní postupy a definice členských států pro silniční přepravu nebezpečných věcí by měly být takové, aby zajistily, že může být účinně ověřován soulad s bezpečnostními normami stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES (7).

(4)

Členské státy by měly zajistit dostatečnou úroveň kontrol dotčených vozidel na celém svém území s tím, že pokud možno vyloučí opakované kontroly.

(5)

Kontroly by měly být prováděny za použití seznamu společných položek platných pro přepravu nebezpečných věcí v celé Unii.

(6)

Je nezbytné stanovit seznam protiprávních jednání považovaných všemi členskými státy za dostatečně závažná k tomu, aby byla na dotčená vozidla uplatněna vhodná opatření podle okolností nebo bezpečnostních požadavků, včetně případného odmítnutí uvést dotčená vozidla do provozu v Unii.

(7)

K zajištění souladu s bezpečnostními normami při silniční přepravě nebezpečných věcí je nezbytné upravit kontroly, které lze provádět v podnicích buď jako preventivní opatření, nebo dojde-li k vážnému porušení předpisů o silniční přepravě nebezpečných věcí.

(8)

Tyto kontroly by se měly vztahovat na veškerou silniční přepravu nebezpečných věcí zcela nebo částečně na území členských států, a to nezávisle na výchozím místě nebo místě určení těchto věcí a nezávisle na zemi, v níž je vozidlo registrováno.

(9)

Dojde-li k závažnému nebo opakovanému protiprávnímu jednání, mělo by být možné požádat příslušné orgány členského státu, v němž je vozidlo registrováno nebo v němž je podnik usazen, o přijetí vhodných opatření a tyto orgány by měly uvědomit žádající členský stát o všech přijatých opatřeních.

(10)

Uplatňování této směrnice by se mělo sledovat na základě zprávy, kterou má předložit Komise.

(11)

Za účelem přizpůsobení této směrnice vědeckému a technickému pokroku by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změny příloh I, II a III této směrnice, zejména k zohlednění změn směrnice 2008/68/ES. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (8). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(12)

Jelikož cíle této směrnice, totiž zajištění vysoké úrovně bezpečnosti přepravy nebezpečných věcí, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu rozsahu nebo účinků takové činnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(13)

Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy IV ve vnitrostátním právu,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Tato směrnice se vztahuje na kontroly prováděné členskými státy, pokud jde o přepravu nebezpečných věcí po silnici vozidly, která se účastní silničního provozu na jejich území nebo na jejich území vjíždějí ze třetí země.

Nevztahuje se na přepravu nebezpečných věcí vozidly patřícími ozbrojeným silám nebo spadajícími do jejich odpovědnosti.

2.   Touto směrnicí není, při dodržování práva Unie, dotčeno právo členských států kontrolovat na svém území vnitrostátní a mezinárodní přepravu nebezpečných věcí vozidly, která nepodléhají této směrnici.

Článek 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

a)

„vozidlem“ každé motorové vozidlo určené k silniční přepravě, úplné nebo neúplné, minimálně čtyřkolové, s maximální konstrukční rychlostí větší než 25 km/h, a jeho přípojná vozidla, s výjimkou kolejových vozidel a zemědělských a lesnických traktorů a s výjimkou všech mobilních strojních zařízení;

b)

„nebezpečnými věcmi“ nebezpečné věci podle čl. 1 písm. b) Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), uzavřené dne 30. září 1957 v Ženevě, a podle příloh A a B této dohody, uvedených v oddíle I.1 přílohy I směrnice 2008/68/ES;

c)

„přepravou“ každá činnost silniční přepravy prováděná vozidly úplně nebo částečně na veřejných pozemních komunikacích na území členského státu, včetně nakládky a vykládky, na něž se vztahuje směrnice 2008/68/ES, aniž jsou dotčeny právní předpisy členských států upravující odpovědnost za tyto činnosti;

d)

„podnikem“ každá fyzická osoba, každá právnická osoba, založená za účelem zisku nebo za jiným účelem, každé občanské sdružení nebo seskupení osob bez právní subjektivity, založené za účelem zisku nebo za jiným účelem, nebo každý orgán veřejné moci, ať již s vlastní právní subjektivitou, nebo na orgánu s právní subjektivitou závislý, které provozují přepravu, nakládku nebo vykládku nebezpečných věcí nebo je nechávají přepravovat, včetně subjektů, které nebezpečné věci dočasně skladují, shromažďují, balí nebo dodávají v rámci přepravní činnosti, a které se nacházejí na území Unie;

e)

„kontrolou“ každá kontrola, přezkoumání, inspekce, ověření nebo formalita provedená příslušnými orgány z bezpečnostních důvodů v souvislosti s přepravou nebezpečných věcí.

Článek 3

1.   Členské státy zajistí, aby reprezentativní podíl zásilek nebezpečných věcí přepravovaných po silnici byl předmětem kontrol stanovených touto směrnicí za účelem ověření, zda jsou dodržovány předpisy o silniční přepravě nebezpečných věcí.

2.   Kontroly uvedené v odstavci 1 tohoto článku se provádějí na území členského státu v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 1100/2008 a článkem 1 nařízení (EHS) č. 3912/92.

Článek 4

1.   Při provádění kontrol stanovených v této směrnici používají členské státy seznam stanovený v příloze I. Jeden opis tohoto seznamu nebo osvědčení o výsledcích kontroly vypracované orgánem, který kontrolu provedl, musí být předány řidiči vozidla a předloženy na požádání, aby se podle možností zjednodušily nebo vyloučily následné kontroly.

Prvním pododstavcem není dotčeno právo členských států provádět zvláštní opatření k podrobným kontrolám.

2.   Kontroly jsou namátkové a pokud možno zahrnují rozsáhlou část silniční sítě.

3.   Místa zvolená pro kontroly musí vozidlům, u nichž bylo zjištěno protiprávní jednání, umožnit, aby byla uvedena do souladu s předpisy nebo aby byla v případě, že to orgán provádějící kontrolu považuje za vhodné, odstavena buď přímo na místě, nebo na jiném místě určeném tímto orgánem k tomuto účelu, aniž by vzniklo ohrožení bezpečnosti.

4.   Jestliže tím nevznikne žádné ohrožení bezpečnosti, mohou být případně odebrány vzorky přepravovaného zboží pro prozkoumání laboratořemi uznanými příslušným orgánem.

5.   Kontroly nesmějí trvat nepřiměřeně dlouhou dobu.

Článek 5

Aniž jsou dotčeny jiné možné sankce, mohou být vozidla, u nichž bylo zjištěno jedno nebo více porušení předpisů o silniční přepravě nebezpečných věcí, zejména pokud jde o protiprávní jednání uvedená v příloze II, odstavena buď přímo na místě, nebo na jiném místě určeném k tomuto účelu orgány, které provádějí kontrolu, a může být stanoveno, že smějí pokračovat v jízdě až po uvedení do souladu s předpisy nebo po přijetí jiných vhodných opatření v závislosti na okolnostech nebo požadavcích bezpečnosti, včetně případného odmítnutí povolení vjezdu těchto vozidel do Unie.

Článek 6

1.   Kontroly smějí být rovněž prováděny v provozovnách podniků jako preventivní opatření nebo pokud bylo zjištěno protiprávní jednání ohrožující bezpečnost silniční přepravy nebezpečných věcí.

Účelem těchto kontrol je zajistit, aby přeprava nebezpečných věcí probíhala za bezpečnostních podmínek, které odpovídají příslušným právním předpisům.

2.   Jestliže bylo u silniční přepravy nebezpečných věcí zjištěno jedno nebo více protiprávních jednání, zejména jednání uvedených v příloze II, musí být dotčená přeprava uvedena do souladu s předpisy před tím, než zboží opustí podnik, nebo musí být přijata jiná vhodná opatření.

Článek 7

1.   Za účelem řádného uplatňování této směrnice členské státy vzájemně spolupracují.

2.   Závažná nebo opakovaná protiprávní jednání ohrožující bezpečnost přepravy nebezpečných věcí, jichž se dopustí vozidlo nebo podnik nerezident, musí být ohlášena příslušným orgánům členského státu, kde je vozidlo registrováno nebo kde je podnik usazen.

Příslušné orgány členského státu, ve kterém byla zjištěna závažná nebo opakovaná protiprávní jednání, smějí požádat příslušné orgány členského státu, ve kterém je vozidlo registrováno nebo v němž je podnik usazen, o přijetí vhodných opatření vůči osobě, která se protiprávního jednání dopustí.

Příslušné orgány členského státu, ve kterém je vozidlo registrováno nebo v němž je podnik usazen, oznámí příslušným orgánům členského státu, ve kterém bylo protiprávní jednání zjištěno, každé opatření učiněné ve vztahu k dotčenému dopravci nebo podniku.

Článek 8

Jestliže zjištění učiněná při silniční kontrole týkající se vozidla registrovaného v jiném členském státě odůvodňují podezření, že došlo k závažnému nebo opakovanému protiprávnímu jednání, které nemohlo být zjištěno v průběhu této kontroly vzhledem k chybějícím nezbytným údajům, příslušné orgány dotčených členských států spolupracují při vyjasňování situace.

Jestliže za tímto účelem příslušný orgán členského státu provede kontrolu v podniku, musí být její výsledky sděleny ostatním členským státům, jichž se to týká.

Článek 9

1.   Každý členský stát zašle do dvanácti měsíců po skončení každého kalendářního roku Komisi zprávu o uplatňování směrnice 95/50/ES a této směrnice za uvedený rok, vypracovanou podle standardního vzoru stanoveného v příloze III této směrnice a zahrnující tyto údaje:

a)

je-li to možné, zjištěný nebo odhadnutý objem nebezpečných věcí přepravovaných po silnici v přepravovaných tunách nebo v tuno-kilometrech;

b)

počet provedených kontrol;

c)

počet zkontrolovaných vozidel podle místa registrace (vozidla registrovaná v dotčeném členském státě, v ostatních členských státech nebo ve třetích zemích);

d)

počet zjištěných protiprávních jednání podle kategorií rizik uvedených v příloze II;

e)

druh a počet uložených sankcí.

2.   Komise předloží poprvé v roce 1999 a následně každý třetí rok Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování směrnice 95/50/ES a této směrnice členskými státy, přičemž uvede údaje podle odstavce 1.

Článek 10

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 11 akty v přenesené pravomoci, kterými se mění přílohy I, II a III této směrnice za účelem jejich přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku v oblasti působnosti této směrnice, zejména s ohledem na změny směrnice 2008/68/ES.

Článek 11

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 10 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 26. července 2019. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 10 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 10 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 12

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 13

Směrnice 95/50/ES, ve znění aktů uvedených v části A přílohy IV, se zrušuje, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení směrnic uvedených v části B přílohy IV ve vnitrostátním právu.

Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze V.

Článek 14

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 19. října 2022.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. C 105, 4.3.2022, s. 148.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. září 2022 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2022.

(3)  Směrnice Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 249, 17.10.1995, s. 35).

(4)  Viz část A přílohy IV.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1100/2008 ze dne 22. října 2008 o odstranění kontrol na hranicích členských států v silniční a vnitrozemské vodní dopravě (Úř. věst. L 304, 14.11.2008, s. 63).

(6)  Nařízení Rady (EHS) č. 3912/92 ze dne 17. prosince 1992 o kontrolách prováděných uvnitř Společenství v silniční a vnitrozemské vodní dopravě a týkajících se dopravních prostředků registrovaných nebo uváděných do provozu ve třetích zemích (Úř. věst. L 395, 31.12.1992, s. 6).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Úř. věst. L 260, 30.9.2008, s. 13.)

(8)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.


PŘÍLOHA I

Kontrolní seznam

(uvedený v článku 4)

Image 1

Image 2


PŘÍLOHA II

Protiprávní jednání

Následující indikativní seznam rozdělený do tří kategorií rizik (kategorie I představuje nejzávažnější rizika) představuje pro účely této směrnice návod pro určení, co se považuje za protiprávní jednání.

Určení příslušné kategorie rizika musí vzít v úvahu příslušné okolnosti a závisí plně na uvážení vymáhajícího subjektu/úředníka v terénu.

Nedostatky, které nejsou uvedeny v žádné z kategorií rizik, jsou klasifikovány podle popisu těchto kategorií.

Pokud je v rámci jedné dopravní jednotky zjištěno více protiprávních jednání, použije se pro účely podání zprávy (v souladu se vzorem stanoveným v příloze III) pouze kategorie nejzávažnějšího rizika (podle položky 32 přílohy I).

1.   Kategorie rizik I

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje vysoké riziko úmrtí, závažného poranění osoby nebo významného poškození životního prostředí; zjištění takového nedodržení by obvykle vedlo k okamžitému provedení vhodných nápravných opatření, například odstavení vozidla.

Nedodržením se rozumějí případy, kdy:

1)

jsou přepravovány nebezpečné věci, jejichž přeprava je zakázána;

2)

dochází k úniku nebezpečných látek;

3)

přeprava se děje zakázaným způsobem nebo nevhodnými dopravními prostředky;

4)

jsou volně ložené látky přepravovány v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;

5)

jsou věci přepravovány ve vozidle bez odpovídajícího osvědčení o schválení;

6)

vozidlo již neodpovídá normám pro schválení a představuje bezprostřední nebezpečí (jinak spadá do kategorie rizik II);

7)

je použit neschválený obal;

8)

obal neodpovídá příslušnému pokynu pro balení;

9)

nebyla dodržena zvláštní ustanovení pro společné balení;

10)

nebyla dodržena pravidla pro zajištění a uložení nákladu;

11)

nebyla dodržena pravidla pro společnou nakládku kusů;

12)

nebyly dodrženy povolené stupně plnění cisteren nebo kusů;

13)

nebyla dodržena ustanovení omezující množství přepravovaná v dopravní jednotce;

14)

nebezpečné věci jsou přepravovány bez identifikace jejich přítomnosti ve vozidle (například doklady, nápisy a bezpečnostními značkami na kusech, velkými bezpečnostními značkami nebo označením na vozidle);

15)

přeprava probíhá bez velkých bezpečnostních značek a označení na vozidle;

16)

chybějí informace umožňující určení kategorie rizik I pro přepravovanou látku (například číslo UN, oficiální pojmenování pro přepravu, obalová skupina);

17)

řidič nemá platné osvědčení o odborném školení;

18)

je použit otevřený oheň nebo nechráněný světelný zdroj;

19)

není dodržen zákaz kouření.

2.   Kategorie rizik II

Pokud nedodržení příslušných předpisů ADR představuje riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí; zjištění takového nedodržení by obvykle vedlo k provedení vhodných nápravných opatření, například požadavku nápravy na místě kontroly, pokud je to možné a vhodné, nejpozději však po dokončení přepravy stávajícího nákladu.

Nedodržením se rozumějí případy, kdy:

1)

dopravní jednotka zahrnuje více než jedno přípojné vozidlo;

2)

vozidlo již neodpovídá normám pro schválení, ale nepředstavuje bezprostřední nebezpečí;

3)

vozidlo není vybaveno funkčními hasicími přístroji podle požadavků; hasicí přístroj lze považovat za funkční, pokud chybí pouze předepsaná plomba nebo označení doby použitelnosti; to však neplatí, pokud je hasicí přístroj viditelně nefunkční, například tlakoměr ukazuje 0;

4)

vozidlo není vybaveno podle požadavků ADR nebo podle písemných pokynů;

5)

nebyla dodržena data zkoušek a inspekcí a doby použitelnosti obalů, pomocných kontejnerů (IBC) nebo velkých obalů;

6)

jsou přepravovány kusy s poškozenými obaly, IBC nebo velkými obaly, nebo poškozené nevyčištěné prázdné obaly;

7)

balené věci jsou přepravovány v kontejneru, který není konstrukčně provozuschopný;

8)

cisterny/cisternové kontejnery (včetně prázdných a nevyčištěných) nejsou patřičně uzavřeny;

9)

jsou věci přepravovány ve skupinovém obalu s vnějším obalem, který není patřičně uzavřen;

10)

označení bezpečnostními značkami, nápisy nebo velkými bezpečnostními značkami je nesprávné;

11)

neexistují žádné písemné pokyny v souladu s ADR, nebo písemné pokyny neodpovídají druhu přepravovaných věcí;

12)

vozidlo není patřičně hlídáno nebo zaparkováno.

3.   Kategorie rizik III

Pokud nedodržení příslušných předpisů představuje nízké riziko poranění osoby nebo poškození životního prostředí a pokud vhodná nápravná opatření není třeba provést na místě, lze je provést později v podniku dopravce.

Nedodržením se rozumějí případy, kdy:

1)

velikost velkých bezpečnostních značek nebo bezpečnostních značek nebo velikost písma, číslic nebo symbolů na velkých bezpečnostních značkách nebo bezpečnostních značkách neodpovídá předpisům;

2)

v přepravní dokumentaci chybějí informace jiné než vztahující se ke kategorii rizik I/(16);

3)

osvědčení o školení řidiče není ve vozidle, ale existuje důkaz o tom, že ho řidič má.


PŘÍLOHA III

Standardní vzor pro zprávy zasílané Komisi o protiprávních jednáních a sankcích

Image 3


PŘÍLOHA IV

ČÁST A

Zrušená směrnice a její následné změny

(uvedené v článku 13)

Směrnice Rady 95/50/ES (Úř. věst. L 249, 17.10.1995, s. 35).

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/26/ES (Úř. věst. L 168, 23.6.2001, s. 23).

 

Směrnice Komise 2004/112/ES (Úř. věst. L 367, 14.12.2004, s. 23).

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/54/ES (Úř. věst. L 162, 21.6.2008, s. 11).

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1243 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 241).

pouze bod IX(1) přílohy

ČÁST B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 13)

Směrnice

Lhůta pro provedení

95/50/ES

1. ledna 1997

2001/26/ES

23. prosince 2001

2004/112/ES

14. prosince 2005

2008/54/ES


PŘÍLOHA V

Srovnávací tabulka

Směrnice 95/50/ES

Tato směrnice

Článek 1

Článek 1

Článek 2, návětí

Článek 2, návětí

Čl. 2 první odrážka

Čl. 2 písm. a)

Čl. 2 druhá odrážka

Čl. 2 písm. b)

Čl. 2 třetí odrážka

Čl. 2 písm. c)

Čl. 2 čtvrtá odrážka

Čl. 2 písm. d)

Čl. 2 pátá odrážka

Čl. 2 písm. e)

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 1

Čl. 3 odst. 2

Čl. 3 odst. 2

Čl. 4 odst. 1 první věta

Čl. 4 odst. 1 první pododstavec

Čl. 4 odst. 1 druhá věta

Čl. 4 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 4 odst. 2 až 5

Čl. 4 odst. 2 až 5

Článek 5

Článek 5

Čl. 6 odst. 1

Čl. 6 odst. 1 první pododstavec

Čl. 6 odst. 2 první pododstavec

Čl. 6 odst. 1 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 2 druhý pododstavec

Čl. 6 odst. 2

Článek 7

Článek 7

Čl. 8 první věta

Čl. 8 první pododstavec

Čl. 8 druhá věta

Čl. 8 druhý pododstavec

Čl. 9 odst. 1, návětí

Čl. 9 odst. 1, návětí

Čl. 9 odst. 1 první odrážka

Čl. 9 odst. 1 písm. a)

Čl. 9 odst. 1 druhá odrážka

Čl. 9 odst. 1 písm. b)

Čl. 9 odst. 1 třetí odrážka

Čl. 9 odst. 1 písm. c)

Čl. 9 odst. 1 čtvrtá odrážka

Čl. 9 odst. 1 písm. d)

Čl. 9 odst. 1 pátá odrážka

Čl. 9 odst. 1 písm. e)

Čl. 9 odst. 2

Čl. 9 odst. 2

Článek 9a

Článek 10

Článek 9aa

Článek 11

Čl. 10 odst. 1

-

Čl. 10 odst. 2

Článek 12

-

Článek 13

Článek 11

Článek 14

Článek 12

Článek 15

Přílohy I, II a III

Přílohy I, II a III

-

Příloha IV

-

Příloha V


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU