(EU) 2022/1648Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1648 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci

Publikováno: Úř. věst. L 248, 26.9.2022, s. 52-56 Druh předpisu: Prováděcí směrnice
Přijato: 23. září 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. října 2022 Nabývá účinnosti: 16. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 248/52


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2022/1648

ze dne 23. září 2022,

kterou se mění směrnice 2003/91/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem směrnice Komise 2003/91/ES (2) je zajistit, aby odrůdy druhů zeleniny, které členské státy zařadí do svých vnitrostátních katalogů, vyhovovaly protokolům stanoveným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO). Cílem uvedených protokolů je zejména zajistit dodržování pravidel, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny ke stanovení odlišnosti, uniformity a stálosti (OUS). Pro druhy, na něž se protokoly CPVO nevztahují, je cílem uvedené směrnice zajistit soulad s obecnými zásadami pro provádění zkoušek Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(2)

Je potřeba zajistit, aby producenti mohli používat ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které jsou výsledkem ekologických šlechtitelských činností. Některé z nich splňují kritéria OUS všech ostatních odrůd téhož druhu, ale jiné odrůdy určené pro ekologickou produkci se vyznačují vysokou mírou genetické a fenotypové rozmanitosti mezi jednotlivými reprodukčními jednotkami.

(3)

Normy uniformity vymezené ve stávajících protokolech OUS a obecných zásadách CPVO a UPOV proto pro ekologické odrůdy k ekologické produkci, které se vyznačují vysokou mírou genetické a fenotypové rozmanitosti, nejsou vhodné.

(4)

Je proto nezbytné poskytnout možnost odchýlit se od stávajících protokolů pro zkoušky OUS, aby byly lépe přizpůsobeny ekologickým odrůdám vhodným pro ekologickou produkci. Proto by mělo být možné upravit stávající protokoly pro zkoušení odrůd u některých druhů tak, aby odpovídaly potřebám ekologického zemědělství. Je proto vhodné odchýlit se od některých ustanovení článku 1 směrnice 2003/91/ES.

(5)

Členské státy by měly do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2030 podat Komisi a ostatním členským státům zprávu o počtu žádostí a o výsledcích zkoušek OUS s cílem zajistit pravidelný přezkum uvedených požadavků a dále posoudit potřebu je změnit, odstranit nebo rovněž vztáhnout na jiné druhy.

(6)

Směrnice 2003/91/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Příslušné orgány a dotčené profesionální hospodářské subjekty by měly mít dostatek času na odpovídající přípravu před tím, než začnou být použitelné vnitrostátní předpisy provádějící tuto směrnici ve vnitrostátním právu.

(8)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2003/91/ES

Směrnice 2003/91/ES se mění takto:

1)

v článku 1 se odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pokud jde o odlišnost, uniformitu a stálost:

a)

druhy uvedené v příloze I splňují podmínky stanovené v „Protokolech pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti“ správní rady Odrůdového úřadu Společenství (CPVO), jejichž seznam je uveden v této příloze;

b)

druhy uvedené v příloze II vyhovují obecným zásadám pro provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV), jejichž seznam je uveden v této příloze.

Odchylně od prvního pododstavce, pokud jde o uniformitu, mohou ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v příloze III části A, splňovat místo toho podmínky uvedené v části B zmíněné přílohy.

Členské státy podají Komisi a ostatním členským státům do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2030 zprávu o počtu žádostí o registraci odrůd a o výsledcích zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti (OUS) týkajících se uvedených ekologických odrůd.“;

2)

znění uvedené v příloze této směrnice se doplňuje jako příloha III.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2023. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 2023.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. září 2022.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33.

(2)  Směrnice Komise 2003/91/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/55/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zeleniny (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 11).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA III

ČÁST A

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 druhém pododstavci

Mrkev

Kedluben

ČÁST B

Zvláštní ustanovení týkající se zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti ekologických odrůd druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci

1.   Obecné pravidlo

Na ekologické odrůdy druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci se vztahují tato ustanovení:

1.1.

Pokud jde o odlišnost a stálost, musí být dodrženy a popsány všechny znaky v protokolech a obecných zásadách uvedených v přílohách I a II.

1.2.

Pokud jde o uniformitu, musí být dodrženy a popsány všechny znaky v protokolech a obecných zásadách uvedených v přílohách I a II a na znaky uvedené v bodě 2 se vztahují tato ustanovení:

a)

uvedené znaky mohou být posuzovány méně přísným způsobem;

b)

pokud je v uvedeném bodě 2 pro uvedené znaky stanovena odchylka od příslušného technického protokolu, míra uniformity v rámci odrůdy musí být podobná míře uniformity srovnatelných obecně známých odrůd v Unii.

2.   Odchylka od technických protokolů

2.1.   Mrkev

U odrůd patřících k druhu mrkev (Daucus carota L.) se následující znaky OUS zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/049/3 mohou odchýlit od následujících požadavků OUS na uniformitu:

CPVO č. 4

List: členitost

CPVO č. 5

List: intenzita zelené barvy

CPVO č. 19

Kořen: podíl dřeně v poměru k celkovému průměru

CPVO č. 20

Kořen: barva dřeně (srdéčka)

CPVO č. 21

Vyjma odrůd s bílou barvou dřeně; Kořen: intenzita barvy dřeně

CPVO č. 28

Kořen: doba vybarvení špičky

CPVO č. 29

Rostlina: výška kvetoucí rostliny (první otevřený okolík)

2.2.   Kedluben

U odrůd patřících k druhu kedluben (Brassica oleracea L.) se následující znaky OUS zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/065/1 Rev. mohou odchýlit od následujících požadavků OUS na uniformitu v příslušném technickém protokolu CPVO:

CPVO č. 2

Klíční rostlina: intenzita zeleného zbarvení děložních lístků

CPVO č. 6

Řapík: postavení

CPVO č. 8

Listová čepel: délka

CPVO č. 9

Listová čepel: šířka

CPVO č. 10

Listová čepel: tvar vrcholu

CPVO č. 11

Listová čepel: dělení ke střednímu žebru (na dolní části listu)

CPVO č. 12

Listová čepel: počet zářezů na okraji (na horní části listu)

CPVO č. 13

Listová čepel: hloubka zářezů na okraji (na horní části listu)

CPVO č. 14

Listová čepel: profil svrchní strany

CPVO č. 19

Bulva: počet vnitřních listů


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU