(EU) 2022/1647Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1647 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci

Publikováno: Úř. věst. L 248, 26.9.2022, s. 46-51 Druh předpisu: Prováděcí směrnice
Přijato: 23. září 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. října 2022 Nabývá účinnosti: 16. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 248/46


PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2022/1647

ze dne 23. září 2022,

kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem směrnice Komise 2003/90/ES (2) je zajistit, aby odrůdy druhů zemědělských rostlin, které členské státy zařadí do svých vnitrostátních katalogů, vyhovovaly protokolům stanoveným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO). Cílem uvedených protokolů je zejména zajistit dodržování pravidel, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin ke stanovení odlišnosti, uniformity a stálosti (OUS). Pro druhy, na něž se protokoly CPVO nevztahují, je cílem uvedené směrnice zajistit soulad s obecnými zásadami pro provádění zkoušek Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(2)

Odrůdy druhů zemědělských rostlin musí mimo jiné splňovat podmínky stanovené v příloze III směrnice 2003/90/ES týkající se zkoušení užitné hodnoty.

(3)

Je potřeba zajistit, aby producenti mohli používat ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které jsou výsledkem ekologických šlechtitelských činností. Některé z nich splňují kritéria OUS všech ostatních odrůd téhož druhu, ale jiné odrůdy určené pro ekologickou produkci se vyznačují vysokou mírou genetické a fenotypové rozmanitosti mezi jednotlivými reprodukčními jednotkami.

(4)

Normy uniformity vymezené ve stávajících protokolech OUS a obecných zásadách CPVO a UPOV proto pro ekologické odrůdy k ekologické produkci, které se vyznačují vysokou mírou genetické a fenotypové rozmanitosti, nejsou vhodné. Dále je potřeba stanovit zásady pro zkoušení užitné hodnoty, které odpovídají požadavkům odvětví ekologické produkce.

(5)

Je proto nezbytné poskytnout možnost se od stávajících protokolů pro zkoušky OUS odchýlit a stanovit požadavky na zkoušení užitné hodnoty, které jsou lépe přizpůsobeny ekologickým odrůdám vhodným pro ekologickou produkci.

(6)

Proto by mělo být možné upravit stávající protokoly pro zkoušení odrůd u některých druhů tak, aby odpovídaly potřebám ekologického zemědělství. Je proto vhodné odchýlit se od některých ustanovení článku 1 směrnice Komise 2003/90/ES a stanovit zvláštní požadavky na zkoušení užitné hodnoty.

(7)

Členské státy by měly do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2030 podat Komisi a ostatním členským státům zprávu o počtu žádostí a o výsledcích zkoušek OUS a užitné hodnoty s cílem zajistit pravidelný přezkum uvedených požadavků a dále posoudit potřebu je změnit, odstranit nebo rovněž vztáhnout na jiné druhy.

(8)

Směrnice 2003/90/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(9)

Příslušné orgány a dotčené profesionální hospodářské subjekty by měly mít dostatek času na odpovídající přípravu před tím, než začnou být použitelné vnitrostátní předpisy provádějící tuto směrnici ve vnitrostátním právu.

(10)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Změny směrnice 2003/90/ES

Směrnice 2003/90/ES se mění takto:

1)

článek 1 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Pokud jde o odlišnost, uniformitu a stálost a aniž je dotčen druhý pododstavec:

a)

druhy uvedené v příloze I splňují podmínky stanovené v „Protokolech pro zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti“ správní rady Odrůdového úřadu Společenství (CPVO), jejichž seznam je uveden v této příloze;

b)

druhy uvedené v příloze II vyhovují obecným zásadám pro provádění zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV), jejichž seznam je uveden v této příloze.

Odchylně od prvního pododstavce, pokud jde o uniformitu, mohou ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v příloze IV části A, splňovat místo toho podmínky uvedené v části B zmíněné přílohy.

Členské státy podají Komisi a ostatním členským státům do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2030 zprávu o počtu žádostí o registraci odrůd a o výsledcích zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti (OUS) týkajících se uvedených ekologických odrůd.“;

b)

v odstavci 3 se doplňuje nový druhý a třetí pododstavec, které znějí:

„Odchylně od prvního pododstavce, pokud jde o užitnou hodnotu, mohou ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v příloze IV části A, splňovat místo toho podmínky stanovené v části B zmíněné přílohy.

Členské státy podají Komisi a ostatním členským státům do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2030 zprávu o počtu žádostí a o výsledcích zkoušek užitné hodnoty týkajících se uvedených ekologických odrůd.“;

2)

znění uvedené v příloze této směrnice se doplňuje jako přílohy IV a V.

Článek 2

Provedení

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. června 2023. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. července 2023.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. září 2022.

Za Komisi

Stella KYRIAKIDES

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Směrnice Komise 2003/90/ES ze dne 6. října 2003, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin (Úř. věst. L 254, 8.10.2003, s. 7).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IV

ČÁST A

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 druhém pododstavci

Ječmen

Kukuřice

Žito

Pšenice

ČÁST B

Zvláštní ustanovení týkající se zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti ekologických odrůd druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci

1.   Obecné pravidlo

Na ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci se vztahují tato ustanovení:

1.1.

Pokud jde o odlišnost a stálost, musí být dodrženy a popsány všechny znaky v protokolech a obecných zásadách uvedených v přílohách I a II.

1.2.

Pokud jde o uniformitu, musí být dodrženy a popsány všechny znaky v protokolech a obecných zásadách uvedených v přílohách I a II a na znaky uvedené v bodě 2 se vztahují tato ustanovení:

a)

uvedené znaky mohou být posuzovány méně přísným způsobem;

b)

pokud je v uvedeném bodě 2 pro uvedené znaky stanovena odchylka od příslušného technického protokolu, míra uniformity v rámci odrůdy musí být podobná míře uniformity srovnatelných obecně známých odrůd v Unii.

2.   Odchylka od technických protokolů

2.1.   Ječmen

U odrůd patřících k druhu ječmen (Hordeum vulgare L.) se následující znaky OUS zkoušené odrůdy v protokolu CPVO/TP-019/5 mohou odchýlit od následujících požadavků OUS na uniformitu:

CPVO č. 5

Praporcovitý list: antokyanové zbarvení oušek

CPVO č. 8

Praporcovitý list: ojínění pochvy

CPVO č. 9

Osiny: antokyanové zbarvení špiček

CPVO č. 10

Klas: ojínění

CPVO č. 12

Zrno: antokyanové zbarvení nervů pluchy

CPVO č. 16

Sterilní klásek: postavení

CPVO č. 17

Klas: tvar

CPVO č. 20

Osina: délka

CPVO č. 21

Klasové vřeteno: délka prvního článku

CPVO č. 22

Klasové vřeteno: zakřivení prvního článku

CPVO č. 23

Střední klásek: délka plevy a její osiny v poměru k zrnu

CPVO č. 25

Zrno: zoubkatost vnitřních hřbetních nervů pluchy

2.2.   Kukuřice

U odrůd patřících k druhu kukuřice (Zea mays L.) se následující znaky OUS zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/002/3 mohou odchýlit od následujících požadavků OUS na uniformitu:

CPVO č. 1

První list: antokyanové zbarvení pochvy

CPVO č. 2

První list: tvar špičky čepele

CPVO č. 8

Lata: antokyanové zbarvení plev bez báze

CPVO č. 9

Lata: antokyanové zbarvení prašníků

CPVO č. 10

Lata: úhel mezi hlavní osou a postranními větvemi

CPVO č. 11

Lata: postavení postranních větví

CPVO č. 15

Stonek: antokyanové zbarvení podpůrných kořenů

CPVO č. 16

Lata: hustota klásků

CPVO č. 17

List: antokyanové zbarvení pochvy

CPVO č. 18

Stonek: antokyanové zbarvení internodií

CPVO č. 19

Lata: délka hlavní osy nad nejnižší postranní větví

CPVO č. 20

Lata: délka hlavní osy nad horní postranní větví

CPVO č. 21

Lata: délka postranních větví

2.3.   Žito

U odrůd patřících k druhu žito (Secale cereale L.) se následující znaky OUS zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/058/1 mohou odchýlit od následujících požadavků OUS na uniformitu:

CPVO č. 3

Koleoptile: antokyanové zbarvení

CPVO č. 4

Koleoptile: délka

CPVO č. 5

První list: délka pochvy

CPVO č. 6

První list: délka čepele

CPVO č. 8

Praporcovitý list: ojínění pochvy

CPVO č. 10

List pod praporcovitým listem: délka čepele

CPVO č. 11

List pod praporcovitým listem: šířka čepele

CPVO č. 12

Klas: ojínění

CPVO č. 13

Stéblo: chloupkatost pod klasem

2.4.   Pšenice

U odrůd patřících k druhu pšenice (Triticum aestivum L. subsp. aestivum) se následující znaky OUS zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/003/5 mohou odchýlit od následujících požadavků OUS na uniformitu:

CPVO č. 3

Koleoptile: antokyanové zbarvení

CPVO č. 6

Praporcovitý list: antokyanové zbarvení oušek

CPVO č. 8

Praporcovitý list: ojínění listové pochvy

CPVO č. 9

Praporcovitý list: ojínění čepele

CPVO č. 10

Klas: ojínění

CPVO č. 11

Stéblo: ojínění prvního internodia pod klasem

CPVO č. 20

Klas: tvar v profilu

CPVO č. 21

Vrcholový článek klasového vřetene: oblast vnější chloupkatosti

CPVO č. 22

Pleva: šířka ramene

CPVO č. 23

Pleva: tvar ramene

CPVO č. 24

Pleva: délka zubu

CPVO č. 25

Pleva: tvar zubu

CPVO č. 26

Pleva: oblast vnitřní chloupkatosti

PŘÍLOHA V

ČÁST A

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 3 druhém pododstavci

Ječmen

Kukuřice

Žito

Pšenice

ČÁST B

Podmínky, které musí být splněny – užitná hodnota ekologických odrůd vhodných pro ekologickou produkci

1.

Zkoušení užitné hodnoty musí být prováděno za ekologických podmínek v souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2018/848, a zejména s obecnými zásadami podle čl. 5 písm. d), e), f) a g) a s pravidly rostlinné výroby podle článku 12.

2.

Při zkoušení odrůd a hodnocení výsledků zkoušek musí být zohledněny zvláštní potřeby a cíle ekologického zemědělství. Musí být zkoušena odolnost nebo tolerance vůči chorobám a přizpůsobení se různým místním půdním a klimatickým podmínkám.

3.

Nejsou-li příslušné orgány schopny zajistit zkoušení za ekologických podmínek nebo zkoušení určitých vlastností, včetně náchylnosti k chorobám, může být zkoušení provedeno podle jednoho z těchto bodů:

a.

pod dohledem příslušného orgánu v prostorách ekologických šlechtitelů nebo v ekologických hospodářstvích;

b.

za podmínek s nízkými vstupy a s minimálním ošetřením;

c.

v jiném členském státě, pokud byly mezi členskými státy uzavřeny dvoustranné dohody s cílem dosáhnout zkoušení za ekologických podmínek.

Odrůda vykazuje uspokojivou užitnou hodnotu, pokud při srovnání s jinými ekologickými odrůdami vhodnými pro ekologickou produkci zapsanými do katalogu daného členského státu její celkové vlastnosti nabízejí, alespoň pokud jde o produkci v určitém regionu, jednoznačné zlepšení buď pro pěstování, nebo pro využití výpěstků nebo produktů z nich získaných. Pro účely zkoušení užitné hodnoty se za obzvláště hodnotné považují vynikající vlastnosti pro zemědělskou produkci, pokud jde o zemědělské postupy a produkci potravin nebo krmiv, které představují výhody pro ekologické zemědělství.

4.

Příslušný orgán stanoví různé zkušební podmínky, které jsou přizpůsobeny zvláštním potřebám ekologického zemědělství, a na žádost žadatele provede v rozsahu své kapacity zkoušky zvláštních znaků a vlastností, pokud jsou k dispozici reprodukovatelné metody.

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU