(EU) 2022/1631Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/1631 ze dne 12. května 2022, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v supravodivých kabelech a vodičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-oxidu a olova v jejich elektrických spojích (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 245, 22.9.2022, s. 45-47 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 12. května 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. října 2022 Nabývá účinnosti: 12. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.9.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/45


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1631

ze dne 12. května 2022,

kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v supravodivých kabelech a vodičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-oxidu a olova v jejich elektrických spojích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2011/65/EU musí členské státy zajistit, aby elektrická a elektronická zařízení uváděná na trh neobsahovala nebezpečné látky uvedené v příloze II zmíněné směrnice. Toto omezení se nevztahuje na některá specifická použití týkající se zdravotnických prostředků a monitorovacích a kontrolních přístrojů, která mají výjimku a jsou uvedena v příloze IV zmíněné směrnice.

(2)

Kategorie elektrických a elektronických zařízení (EEZ), na něž se směrnice 2011/65/EU vztahuje, jsou uvedeny v její příloze I.

(3)

Olovo je omezená látka uvedená v příloze II směrnice 2011/65/EU.

(4)

Komise dne 25. března 2019 obdržela žádost podanou v souladu s čl. 5 odst. 3 směrnice 2011/65/EU o zahrnutí výjimky pro použití olova v supravodičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-oxidu pro použití v kabelech a vodičích a pro použití olova v souvisejících elektrických spojích s jinými součástmi EEZ (dále jen „požadovaná výjimka“) na seznam v příloze IV uvedené směrnice. BSCCO dotovaný olovem lze použít k vytvoření supravodivých magnetických obvodů pro lékařské přístroje a monitorovací a kontrolní přístroje.

(5)

Hodnocení požadované výjimky zahrnovalo konzultace se zúčastněnými stranami v souladu s čl. 5 odst. 7 směrnice 2011/65/EU. Připomínky obdržené během těchto konzultací byly zveřejněny na příslušných internetových stránkách.

(6)

Ke spojení supravodivých vodičů a kabelů s ostatními součástmi EEZ se používají pájky obsahující olovo. V současné době není na trhu k dispozici žádná bezolovnatá alternativa, která by poskytovala dostatečnou úroveň spolehlivosti pro použití, kde jsou vyžadovány vlastnosti jako tažnost a nízký elektrický odpor při nízkých teplotách.

(7)

Hodnocení požadované výjimky, které zahrnovalo technickou a vědeckou studii (2), dospělo k závěru, že přidání olova do BSCCO poskytuje technické a funkční výhody, kterých bez použití olova nelze dosáhnout. Tyto technické a funkční výhody spočívají ve vyšším rozlišení obrazu pro lékařskou diagnostiku nebo pro výzkum a inovace a umožňují stabilnější provozní režim příslušných použití. Přidání olova do BSCCO umožňuje vyrábět účinnější a spolehlivější zařízení, což je přínosné pro zdravotnictví a inovace.

(8)

V současné době není možné nahradit nebo jinak odstranit olovo v supravodivém materiálu a souvisejících pájkách při zachování stejných technických parametrů a ani se to v dohledné době neočekává. Požadovaná výjimka je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (3) a neoslabí ochranu životního prostředí a zdraví poskytovanou uvedeným nařízením.

(9)

Je proto vhodné udělit požadovanou výjimku.

(10)

Technické výhody materiálu BSCCO dotovaného olovem mají potenciál podpořit zlepšení a inovace v lékařské diagnostice a výzkumu. Doba trvání výjimky pravděpodobně nebude mít negativní dopady na inovace. Je proto vhodné udělit výjimku s delší dobou platnosti v souladu s čl. 5 odst. 2 prvním pododstavcem směrnice 2011/65/EU.

(11)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha IV směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní do dne 28. února 2023 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy použijí ode dne 1. března 2023.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 12. května 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Studie posuzující sedm žádostí o výjimku týkajících se příloh III a IV směrnice 2011/65/EU.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze IV směrnice 2011/65/EU se doplňuje nová položka, která zní:

„48.

Olovo v supravodivých kabelech a vodičích z bismuthum-stroncium-kalcium-kuprum-oxidu (BSCCO) a olovo v elektrických spojích s těmito vodiči.

Platí do 30. června 2027.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU