(EU) 2022/890Směrnice Rady (EU) 2022/890 ze dne 3. června 2022, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH

Publikováno: Úř. věst. L 155, 8.6.2022, s. 1-2 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 3. června 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. června 2022 Nabývá účinnosti: 11. června 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.6.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 155/1


SMĚRNICE RADY (EU) 2022/890

ze dne 3. června 2022,

kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

v souladu se zvláštním legislativním postupem,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Daňové podvody v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) vedou ke značným rozpočtovým ztrátám a mají dopad na fungování vnitřního trhu.

(2)

Směrnice Rady 2006/112/ES (3) stanoví, že členské státy mohou volitelně používat mechanismus přenesení daňové povinnosti pro odvod DPH u dodání předem určeného zboží a poskytnutí předem určených služeb, které jsou náchylné k podvodům, zejména k podvodům na bázi chybějícího obchodníka uvnitř Společenství (MTIC). Uvedená směrnice rovněž stanoví zvláštní opatření mechanismu rychlé reakce, které nabízí členským státům za určitých přísných podmínek rychlejší postup, který umožňuje zavedení mechanismu přenesení daňové povinnosti, což vede k přiměřenější a účinnější reakci na náhlé a rozsáhlé podvody. Použitelnost obou mechanismů má skončit dnem 30. června 2022.

(3)

Komise přijala dva legislativní návrhy na zavedení konečného systému DPH, jejichž cílem je poskytnout komplexní reakci na podvody typu MTIC. Tyto návrhy, u nichž se původně předpokládalo, že vstoupí v platnost dnem 1. července 2022, jsou v Radě stále ještě projednávány a lze předpokládat, že nebudou přijaty před tímto dnem a že v tento den v platnost nevstoupí.

(4)

Ve zprávě ze dne 8. března 2018 o účincích článků 199a a 199b směrnice 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům Komise uvádí, že členské státy a zúčastněné strany obecně považovaly mechanismus přenesení daňové povinnosti za účinný dočasný nástroj v boji proti podvodům v oblasti DPH. Členské státy dále považovaly mechanismus rychlé reakce za užitečný nástroj a preventivní opatření proti výjimečným případům podvodů v oblasti DPH. Od té doby se právní podmínky ani praktické podmínky pro uplatňování mechanismu přenesení daňové povinnosti v systému DPH v Unii nezměnily. Ani směrnice 2006/112/ES nebyla výrazně změněna s cílem řešit problém podvodů typu MTIC strukturovanějším způsobem. Lze tedy důvodně předpokládat, že zjištění a úvahy obsažené v uvedené zprávě jsou stále z velké části platné.

(5)

Zdá se proto, že mechanismus přenesení daňové povinnosti a mechanismus rychlé reakce byly jako dočasná a cílená opatření užitečné. Ukončení jejich použitelnosti by členské státy připravilo o účinné nástroje pro boj proti podvodům. Je proto vhodné prodloužit použitelnost uvedených mechanismů na další omezené období, aby se v Radě mohla uskutečnit jednání o konečném systému DPH a aby se umožnil další vývoj nástrojů boje proti daňovým únikům a modernizovaných pravidel pro podávání zpráv, které mají být mezitím přijaty.

(6)

Jelikož cíle této směrnice, totiž zachování účinných nástrojů boje proti podvodům, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jej, z důvodu účinků akce, může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(7)

Směrnice 2006/112/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2006/112/ES se mění takto:

1)

Článek 199a se mění takto:

a)

v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„Členské státy mohou do 31. prosince 2026 stanovit, že osobou povinnou odvést daň je osoba povinná k dani, jíž je dodáno některé z tohoto zboží nebo poskytnuta některá z těchto služeb:“;

b)

odstavce 3, 4 a 5 se zrušují.

2)

V článku 199b se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Zvláštní opatření mechanismu rychlé reakce podle odstavce 1 se použije do 31. prosince 2026.“

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 3. června 2022.

Za Radu

předseda

F. RIESTER


(1)  Stanovisko ze dne 3. května 2022 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 23. března 2022 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU